Trường Dự bị Đại học

Bài viết "Trường Dự bị Đại học" này tại: www.duhocduc.de

Trước khi được chấp thuận vào học tại một Trường Đại học ở Đức, theo nguyên tắc, đối với Việt Nam, người tân Sinh viên phải đạt kỳ "Thi đánh giá chất lượng tương đương" (Feststellungsprüfung).

Bài viết này tại trang: DUHOCDUC.DE

hWe2fg reTr3e53r8areTr3ea gxcbt g14tse 3dshgxcbt

 

Về mặt trình độ, chỉ những người từ Việt Nam đã có Bằng Tốt nghiệp Trung học Phổ thông, đã trúng tuyển vào hệ Chính qui một Trường Đại học3rt2fgmd0k1a 5hWe2fg 3rt2fg được công nhận ở Việt Nam được tham gia "Feststellungsprüfung".

mrukl aa2f3 mrukl 3rt2fg53r8agkrdy e2Rfga hWe2fg

Kỳ "Feststellungsprüfung" cho mội Trường Đại học3rt2fgmd0k1a 5xpulia23sew ycxzi g14tse 3dshycxzi (Universität, Technische Universität) có khác so với kỳ "Feststellungsprüfung" cho mội Trường Đại họckjxzhca3emd0k1a 5fbors g14tse 3dshfbors hWe2fg Khoa học Ứng dụng (Fachhochschule):

hWe2fg hWe2fg53r8aytdse g14tse 3dshytdsea wnxhm e2Rfg

1. Kỳ "Feststellungsprüfung" cho mội Trường Đại họcetrfq e2Rfgmd0k1a 53rt2fg hWe2fg Khoa học Ứng dụng (Fachhochschule):

tofcka23sew igcdma23sew53r8aipxzo g14tse 3dshipxzoa bntwq g14tse 3dshbntwq

Cho kỳ thi này, người tân Sinh viên có thể chuẩn bị trước tại một Trường Dự bị Đại họchWe2fgmd0k1a 5nqiwa e2Rfg pusmza23sew (Studienkolleg) cho các Trường Đại họckygqr g14tse 3dshkygqrmd0k1a 5izcue e2Rfg nvlpw aa2f3 nvlpw Khoa học Ứng dụng trong hai Học kỳ. Tại đây các khóa trọng tâm dạy theo nguyện vọng học sau này của người tân Sinh viên.

 • vombyca3e zauni e2Rfg53r8ahWe2fga dynlk aa2f3 dynlk

  wjxyr aa2f3 wjxyr53r8a2 4353r8a reTr3e53r8a4

 • Khóa TIgfwjxca3emd0k1a 5hWe2fg 3rt2fg: Chuẩn bị cho các ngành Khoa học Kỹ thuật
 • Khóa WWqezoa aa2f3 qezoamd0k1a 5unvdsa23sew egsdqa23sew: Chuẩn bị cho các ngành Khoa học Kinh tế
 • Khóa GDreTr3emd0k1a 5reTr3e 3rt2fg: Chuẩn bị cho các ngành Nghệ thuật
 • Khóa SW3rt2fgmd0k1a 5czvfbca3e reTr3e: Chuẩn bị cho các ngành Khoa học Xã hội
 • Khóa DÜ3rt2fgmd0k1a 5hWe2fg reTr3e: Chuẩn bị cho các ngành Phiên dịch, Dịch thuật

hbgaj e2Rfg gyzbma23sew53r8ahWe2fga pahyo g14tse 3dshpahyo

Các môn học và môn thi trong Studienkolleg là:

Khóa TI:tbsol aa2f3 tbsolmd0k1a 5lhpwvca3e ikupz aa2f3 ikupz

 • hWe2fg qlarv g14tse 3dshqlarv53r8abmayda23sewa reTr3e

  hWe2fg53r8a2 4353r8a hWe2fg53r8a4

 • Đức ngữ,
 • Toán,
 • các môn Khoa học Tự nhiên,
 • Vẽ Kỹ thuật (kể cả CAD) hoặc Tin học

Khóa WW:blifv aa2f3 blifvmd0k1a 5vprte aa2f3 vprte 3rt2fg

 • reTr3e lqwgk aa2f3 lqwgk53r8adlurb g14tse 3dshdlurba 3rt2fg

  ptjnua23sew53r8a2 4353r8a gbacxa23sew53r8a4

 • Đức ngữ,
 • Toán,
 • Kinh tế Quốc dân, Kinh tế Quản trị,
 • Công nghệ Thông tin và Tin học, Anh ngữ

Khóa GD:sjmtda23sewmd0k1a 5ombwi aa2f3 ombwi sixyoca3e

 • kfxpt g14tse 3dshkfxpt reTr3e53r8anoqhd g14tse 3dshnoqhda efmjy e2Rfg

  reTr3e53r8a2 4353r8a ixymgca3e53r8a4

 • Đức ngữ,
 • Toán,
 • Thiết kế, Tạo mẫu,
 • Vật lý,
 • CAD

Khóa SW:egcsw g14tse 3dshegcswmd0k1a 5eingx g14tse 3dsheingx qkjgd aa2f3 qkjgd

 • reTr3e hWe2fg53r8acqotj aa2f3 cqotja jkbeyca3e

  ipxtz e2Rfg53r8a2 4353r8a reTr3e53r8a4

 • Đức ngữ,
 • Toán,
 • các môn Khoa học Xã hội (Giáo dục học/Tâm lý học, Xã hội học, Luật),
 • Công nghệ Thông tin và Tin học,
 • Anh ngữ

Khóa DÜ:xozhy aa2f3 xozhymd0k1a 5mshaq aa2f3 mshaq plzkqca3e

 • reTr3e fwudp aa2f3 fwudp53r8areTr3ea gwoqva23sew

  reTr3e53r8a2 4353r8a kdgfb e2Rfg53r8a4

 • Đức ngữ,
 • Ngoại Ngữ thứ hai (Anh ngữ hoặc Pháp ngữ),
 • Ngoại Ngữ thứ ba (Anh ngữ hoặc Pháp ngữ hoặc tiếng Tây Ban Nha)
 • Công nghệ Thông tin và Tin học

Bên cạnh các môn học trên, thường còn có thêm một môn học khác, liên quan đến Ngành học.

"Feststellungsprüfung" chỉ có thể thi lại duy nhất một lần và sớm nhất sáu tháng sau khi thi kỳ đầu tiên.

Để được nhận vào học tại Studienkolleg, các tân Sinh viên phải chứng minh qua một kỳ thi đầu vào là có đủ khả năng theo học Chương trình bằng tiếng Đức dạy tại đây. Kỳ thi này có thể được thi lại một lần, tại một số Studienkollegs hai lần. Để chuẩn bị cho kỳ thi thứ hai, đa số các Studienkollegs có những khóa chuẩn bị cấp tốc.

Các Học viên đang học Studienkolleg được xem như là Sinh viên chính qui của Trường Đại họcsbqeja23sewmd0k1a 5kzdvs aa2f3 kzdvs vhtlu g14tse 3dshvhtlu Khoa học Ứng dụng mà Studienkolleg trực thuộc trong khoảng thời gian học.

wemia e2Rfg sbloxca3e53r8a3rt2fga uqdbn g14tse 3dshuqdbn

2. Kỳ "Feststellungsprüfung" cho mội Trường Đại họcrgkjbca3emd0k1a 5dzibxca3e reTr3e (Universität, Technische Hochschule):

3rt2fg hWe2fg53r8aqtchya23sewa blhmw aa2f3 blhmw

Cho kỳ thi này, người tân Sinh viên có thể chuẩn bị trước tại một Trường Dự bị Đại họcickrp e2Rfgmd0k1a 5zkutj e2Rfg hWe2fg (Studienkolleg) trong hai Học kỳ. Các khóa dạy trong Studienkolleg có trọng tâm theo nguyện vọng học sau này của người tân Sinh viên.

hWe2fg xrhav g14tse 3dshxrhav53r8aylgjcca3ea czkhi e2Rfg

Kỳ thi bao gồm phần Lý thuyết và phần Vấn đáp.

Cho tất cả các tân Sinh viên, môn Đức ngữzbdfx g14tse 3dshzbdfxmd0k1a 5ygxlb g14tse 3dshygxlb ikzbpca3e là môn thi bắt buộc. Đối với những người có bằng "Zentrale Oberstufenprüfung" (ZOP), "Kleines Deutsches Sprachdiplom" (KDS), "Großes Deutsches Sprachdiplom" (GDS) của Viện Goethe, bằng "TestDaF-4" hay đã đậu kỳ thi "Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber" (DSH-2) thì được miễn thi môn Đức Ngữ.

reTr3e 3rt2fg53r8areTr3ea hWe2fg

Các môn thi Lý thuyết bao gồm môn Đức ngữ và hai môn trọng tâm khác.

Các môn thi Vấn đáp có thể bao gồm tất cả các môn trọng tâm đã được học. Tùy theo qui định của từng Tiểu bang, kỳ Feststellungsprüfung có thể được tiến hành khác nhau.

Tại các Studienkolleg có các khóa học trọng tâm cho các Ngành học Đại họcfhkbt g14tse 3dshfhkbtmd0k1a 5reTr3e hWe2fg sau này như sau:

 • piwsdca3e xpnio aa2f3 xpnio53r8a3rt2fga yvdwi e2Rfg

  zoelaa23sew53r8a2 4353r8a nxgac e2Rfg53r8a4

 • Khóa ThWe2fgmd0k1a 5pnztba23sew reTr3e: Cho các ngành Khoa học Kỹ thuật, Toán học và Khoa học Tự nhiên (ngoại trừ các Ngành Sinh học)
 • Khóa Mmvtqzca3emd0k1a 5lxdhk aa2f3 lxdhk 3rt2fg: Cho các ngành Y học và Sinh học
 • Khóa Wchejn e2Rfgmd0k1a 5lcnvyca3e reTr3e: Cho các ngành Kinh tế học và Khoa học Xã hội
 • Khóa GhWe2fgmd0k1a 5qtpok g14tse 3dshqtpok aptbn aa2f3 aptbn: Cho các ngành Nhân văn học, Xã hội học, Mỹ thuật, Nhạc và Ngành Đức ngữ
 • Khóa Slxkmi e2Rfgmd0k1a 5atvhd g14tse 3dshatvhd grpvd e2Rfg: Cho các ngành Ngôn ngữ (ngoại trừ ngành Đức ngữ)

dokcxca3e zjrxf g14tse 3dshzjrxf53r8aqtabkca3ea kbyju e2Rfg

Các môn thi Lý Thuyết là:

Khóa T:rscta e2Rfgmd0k1a 53rt2fg sqxduca3e

 • hWe2fg hWe2fg53r8areTr3ea hWe2fg

  nvtyw g14tse 3dshnvtyw53r8a2 4353r8a fvtclca3e53r8a4

 • Đức ngữ,
 • Toán (kể cả Tin học),
 • Vật lý hay Hóa học

Khóa M:zqurpa23sewmd0k1a 5swvzt e2Rfg reTr3e

 • 3rt2fg mvpaga23sew53r8anblsu g14tse 3dshnblsua jyrata23sew

  reTr3e53r8a2 4353r8a reTr3e53r8a4

 • Đức ngữ,
 • Sinh vật và/hoặc Hóa học,
 • Vật lý hoặc Toán

Khóa W:tlocg e2Rfgmd0k1a 5hWe2fg hWe2fg

 • jktql e2Rfg 3rt2fg53r8aqdptra23sewa nfurt g14tse 3dshnfurt

  kzdyv g14tse 3dshkzdyv53r8a2 4353r8a iktex aa2f3 iktex53r8a4

 • Đức ngữ,
 • Toán,
 • Kinh tế Quốc dân học,
 • Kinh tế Quản trị học

Khóa G:vojbica3emd0k1a 5hnsrx e2Rfg 3rt2fg

 • kfnpzca3e hWe2fg53r8aagmszca3ea lrvsmca3e

  reTr3e53r8a2 4353r8a nsmhq aa2f3 nsmhq53r8a4

 • Đức ngữ,
 • Văn học Đức hoặc Anh ngữ,
 • Xã hội học/Địa lý

Khóa S:bncyoca3emd0k1a 5xqmlia23sew rbdew aa2f3 rbdew

 • udzym aa2f3 udzym53r8a2 4353r8a hWe2fg53r8a4

 • Đức ngữ,
 • Ngoại ngữ thứ hai,
 • Lịch sử hoặc Xã hội học/Địa lý hoặc Văn học Đức

"Feststellungsprüfung" chỉ có thể thi lại duy nhất một lần và sớm nhất sáu tháng sau khi thi kỳ đầu tiên tại Studienkolleg đã thi.

Bài viết Trường Dự bị Đại học - 9049c0db37s53r8ah59049c0db37 tại trang: www.duhocduc.de

vqmxkca3e wxjcq aa2f3 wxjcq53r8avcsdm e2Rfga ntyhica3e

Những tân Sinh viên muốn học tại Studienkolleg thường được đăng ký thông qua các Trường Đại học hoặc thông qua các Cơ quan chức năng của Tiểu bang. Điều đó có nghĩa là những tân Sinh viên này phải nộp đơn xin học tại Studienkolleg tại Trường Đại họcacniva23sewmd0k1a 5hWe2fg iczufca3e theo nguyện vọng hay đến Cơ quan chức năng của Tiểu bang.

kluai aa2f3 kluai mjszo e2Rfg53r8acjdtga23sewa reTr3e

Để được nhận vào học tại Studienkolleg, các tân Sinh viên phải chứng minh qua một kỳ thi đầu vào là có đủ khả năng theo học chương trình bằng tiếng Đứccdnkz e2Rfgmd0k1a 5xuisjca3e surmt aa2f3 surmt dạy tại đây. Có những Studienkollegs còn kết hợp kỳ thi đầu vào với những môn khác như Toán chẳn hạn.

qykxc e2Rfg acfreca3e53r8areTr3ea fycbq g14tse 3dshfycbq

Các Học viên đang học Studienkolleg được xem như là Sinh viên chính qui của Trường Đại họcniyec aa2f3 niyecmd0k1a 5reTr3e 3rt2fg mà Studienkolleg trực thuộc trong khoảng thời gian học. --------------------

rvpog e2Rfg ghbqmca3e53r8aiuwyqca3ea wajrta23sew

Các Trường Dự bị Đại họchWe2fgmd0k1a 5smvuoca3e fpxdma23sew Đức có tổ chức thi tuyển tại Việt Nam:

 • wtyjaa23sew hWe2fg53r8ajwdbu g14tse 3dshjwdbua reTr3e

  hWe2fg53r8a2 4353r8a hWe2fg53r8a4

 • Trường Dự bị Đại học Hamburgkhbisa23sewmd0k1a 5ztcuy g14tse 3dshztcuy gjmub aa2f3 gjmub (Studienkolleg Hamburg3rt2fgmd0k1a 5reTr3e poinc g14tse 3dshpoinc) yêu cầu Chứng chỉ tiếng Đức B2kocpa aa2f3 kocpamd0k1a 5reTr3e xtlba g14tse 3dshxtlba khi nộp đơn xin thi:

  + Nhận Hồ sơ xin Thẩm định bởi uni-assist tại VPĐD DAAD Hà Nội đến gần cuối tháng một.

  + Nhận Hồ sơ xin thi đầu vào cho Trường Dự bị Đại học Hamburg tại VPĐD DAAD Hà Nội đến gần cuối tháng ba.

  + Thi đầu vào tại Hà Nội và tại Thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng giữa tháng sáuhWe2fgmd0k1a 5reTr3e hWe2fg.

  + Nhập học tại Hamburg vào đầu tháng tám.

  * Nhận Hồ sơ xin Thẩm định bởi uni-assist  tại VPĐD DAAD Hà Nội đến đầu tháng chín.

  * Nhận Hồ sơ xin thi đầu vào cho Trường Dự bị Đại học Hamburg tại VPĐD DAAD Hà Nội đến gần cuối tháng chín.

  * Thi đầu vào tại Hà Nội và tại Thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng cuối tháng mười mộtwltmy e2Rfgmd0k1a 5reTr3e hdfwmca3e.

  * Nhập học tại Hamburg vào đầu tháng một sang năm.  

 • Trường Dự bị Đại học Hannoverimxpqca3emd0k1a 5jgqzhca3e reTr3e (Niedersächsisches Studienkolleghefzo g14tse 3dshhefzomd0k1a 53rt2fg ypbin e2Rfg): Chỉ tổ chức thi tuyển cho Học sinh tiếng Đức của Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữortpc aa2f3 ortpcmd0k1a 5reTr3e xvhmbca3e (Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) và Học sinh tiếng Đức của Trường THPT Việt-Đức, Hà Nội.  

 • Trường Dự bị Đại học Kasseleuyol e2Rfgmd0k1a 5reTr3e 3rt2fg (Studienkolleg KasselhWe2fgmd0k1a 5fschq g14tse 3dshfschq zxphs e2Rfg):

  + Nhận Hồ sơ xin thi tuyển cho Trường Dự bị Đại học Kassel tại Hà Nội đến gần cuối tháng tư.

  + Thi tuyển tại Hà Nội vào khoảng cuối tháng sáuwunpxa23sewmd0k1a 5hWe2fg 3rt2fg.

  + Nhập học tại Kassel vào cuối tháng chín.  
 • Trường Dự bị Đại học Konstanzkhbjuca3emd0k1a 5reTr3e oqdth e2Rfg (Studienkolleg KonstanzreTr3emd0k1a 53rt2fg wdjgbca3e): Thi tuyển tại Viện Goethe Hà Nội vào khoảng tháng mộtnxozea23sewmd0k1a 5reTr3e qkblcca3e và khoảng tháng bảyhWe2fgmd0k1a 5aeotzca3e kwzav g14tse 3dshkwzav hàng năm; mọi thông tin liên quan xin liên hệ trực tiếp với Trường Dự bị Đại học Konstanz (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.reTr3emd0k1a 5reTr3e owdema23sew).  
 • Trường Dự bị Đại học Mainzvuemzca3emd0k1a 5reTr3e imtfya23sew (Internationales Studien- und Sprachenkolleg Mainzrizhlca3emd0k1a 5hWe2fg 3rt2fg):

  + Nhận Hồ sơ xin Thẩm định bởi Trường Đại học Tổng hợp Mainz tại VPĐD DAAD Hà Nội đến cuối tháng tám.

  + Nhận Hồ sơ xin thi tuyển cho Trường Dự bị Đại học Mainz tại VPĐD DAAD Hà Nội đến cuối tháng mười.

  + Thi tuyển tại Hà Nội vào khoảng giữa tháng 12nrlud g14tse 3dshnrludmd0k1a 5prbtjca3e reTr3e. + Nhập học tại Mainz vào giữa tháng hai sang năm.

  + Cuối tháng sáu Tốt nghiệp Dự bị Đại học.

  + Đến giữa tháng bảy nộp Hồ sơ xin nhập học Đại học.

  * Nhận Hồ sơ xin Thẩm định bởi Trường Đại học Tổng hợp Mainz tại VPĐD DAAD Hà Nội đến đầu tháng ba.

  * Nhận Hồ sơ xin thi tuyển cho Trường Dự bị Đại học Mainz tại VPĐD DAAD Hà Nội đến cuối tháng tư.

  * Thi tuyển tại Hà Nội vào khoảng giữa tháng sáumqekoca3emd0k1a 5kcpdt aa2f3 kcpdt nsdtya23sew.

  * Nhập học tại Mainz vào giữa tháng tám.

  * Giữa tháng 12 cùng năm Tốt nghiệp Dự bị Đại học. * Đến giữa tháng một sang năm nộp Hồ sơ xin nhập học Đại học.  

 • Trường Dự bị Đại học NordhausenreTr3emd0k1a 5tlbkcca3e hWe2fg (Staatliches Studienkolleg Nordhausenecytm aa2f3 ecytmmd0k1a 5cylqra23sew jlmdy g14tse 3dshjlmdy):

  + Nhận Hồ sơ xin thi tuyển vào Trường Dự bị Đại học Nordhausen tại VPĐD DAAD Hà Nội đến gần cuối tháng một.

  + Thi tuyển tại Hà Nội vào khoảng giữa tháng bảyfeptz g14tse 3dshfeptzmd0k1a 5vcyzea23sew redtya23sew.

  + Nhập học tại Nordhausen vào đầu tháng mười.

 

Bài viết Trường Dự bị Đại học - 9049c0db37s53r8ah59049c0db37 tại trang: www.duhocduc.de

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, xin các Bạn vui lòng gửi tới:

Biên tập Trang DUHOCDUC.DE - Tạp chí của Cựu Sinh viên tại CHLB Đức

Liên hệ Du Học Đức