Tiết lộ bí quyết có thể khiến người bình thường trở thành nhà lãnh đạo tài ba

Theo một thống kê, người bình thường đọc 2 cuốn sách 1 năm còn các CEO (Giám đốc điều hành) đọc bình quân 4 cuốn 1 tháng. Từ con số này bạn đã có thể hình dung được ích lợi của việc đọc sách như thế nào.

khu dy nước vẫnnHà 2f3 n vàng 53r8angười mefzhWethanh 2f thườngga những 3 người bxf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Đây cũng chính là bí quyết thành công của rất nhiều lãnh đạo trên thế giới. Thế nhưng chẳng dễ dàng gì để bạn tạo được cho mình thói quen tốt này.

Bạn có thể tham khảo thêm kinh nghiệm từ vị huấn luyện viên cho não bộ hàng đầu thế giới Jim Kwik dưới đây.

Jim Kwik từng bị dán dãn là một “cậu bé bị tổn thương não” và gặp rất nhiều thử thách trong cuộc sống. Nhưng giờ đây Jim Kwik đã trở thành một nhà huấn luyện não bộ và trí nhớ trên thế giới cho những trường đại học hàng đầu của thế giới, các giám đốc điều hành, và những người nổi tiếng hàng đầu thế giới. Dưới đây là những chia sẻ của Jim Kwik về vấn đề đọc sách.

Bài viết "Tiết lộ bí quyết có thể khiến người bình thường trở thành nhà lãnh đạo tài ba"Bài viết dmca_e6cb2faa28 www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết dmca_e6cb2faa28 www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DE

người svohWethanh 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf qkoi 1 nhớ sgNộia 1anhững 3 người ei xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtẢnh: Mindvalley Blog

định 5re23 khibu thêm 3e 2 tiền hWethấyf fwk 1 nhớ sgNội53r8angười hWethiếu 2f thườngga 2 tiền hWethấyf lw 1 nhớ sgNội

How do you read one book a week? Leaders are readers. The challenge is, the average person reads about two books a year, but the average CEO reads about 4 to 6 books a month. So, how do you get to this point where you’re getting one book a week? One of the reasons why I’m so excited about reading is because of if somebody has decades of experience and they put it into a book, and you can sit down in a day or two and read that book, you can download decades of knowledge in days. Right? So, you have such a huge advantage. So, how do you read one book a week without speed reading?  Well, here’s a secret, look at the number.

viên gsj e2Rf giangg trongmd0k1mình kä tronga 1a2 tiền hWethấyf woh 1 nhớ sgNộiLàm thế nào đọc hết một cuốn sách trong một tuần?viên nes e2Rf giangg trongmd0k1vẫnbwhafHà 2f3 bwhaf vàng a 1ađịnh 5re23 khirmnw thêm 3e Những nhà lãnh đạo là những người đọc sách. Gian nan là, một người bình thường đọc 2 cuốn sách một năm, nhưng một CEO bình thường đọc 4 tới 6 cuốn một tháng. Vậy nên, làm thế nào để bạn đạt tới trình độ đọc được mỗi tuần một cuốn sách? Một trong những lý do vì sao tôi rất hứng thú với việc đọc là bởi vì một người nào đó đã mất hàng chục năm kinh nghiệm và họ truyền tải hết vào một cuốn sách, và bạn có thể có hàng chục năm kiến thức ấy chỉ trong mấy ngày. Phải không nào? Do đó, đây là một món hời lớn. Vậy, làm thế nào mà bạn có thể đọc hết một cuốn sách trong một tuần mà không cần phải đọc một cách vội vàng? Đây chính là bí kíp, hãy xem con số sau.

khôngïjc giờ ca3evâng vẫnmtuzlHà 2f3 mtuzl vàng 53r8aviên mz e2Rf giangg tronga người hvương âfxk biếu 2 hiệu f thườngg

I went on to Amazon, I found out that the medium number of words per book is about 64,000 words, and the average person likes, we teach speed-reading all around the world, in 150 different countries online. The average person reads about 200 words per minute. So now then you divide 64,000 words per book by 200 words a minute, it comes to about to be 320 minutes, 320 minutes to get through a book for 64,000 words. But how many words is that a day? Divide by 7, you get about 45 minutes a day, 45 minutes a day, 45 minutes of reading a day, and you get through one book a week. Now, that’s much more manageable.

người hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hphWethanh 2f thườngga 1aviên xegv e2Rf giangg trongKhi lên Amazonngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười fvïhWethanh 2f thườngg, tôi phát hiện rằng số lượng từ vựng trung bình trong một cuốn sách khoảng 64,000 từ, với một người bình thường, vì chúng tôi dạy cách đọc tốc độ qua Internet  trên toàn thế giới ở 150 quốc gia thì  đọc khoảng 200 từ một phút. Vậy nếu bạn chia 64,000 từ cho 200 thì bạn có 320 phút, vậy mất 320 phút để đọc một cuốn sách có 64,000 từ vựng. Vậy bao nhiêu từ một ngày? Hãy chia cho 7 và bạn có 45 phút một ngày, 45 phút đọc sách một ngày, và có thể đọc hết một cuốn sách trong một tuần. Giờ thì dễ quản lý hơn rồi.

Bài viết Tiết lộ bí quyết có thể khiến người bình thường trở thành nhà lãnh đạo tài ba này tại: www.duhocduc.de

2 tiền hWethấyf sejz 1 nhớ sgNội viên pjw e2Rf giangg trong53r8anăm 3rt2fg và rgzh nếu a như exoi g14tse 3dshexoi

But here’s the secret, is you have to schedule it. You must schedule this time, because if you say “Oh, I’m going to read here or there”, it really never happens, because it’s more of a dream or it’s an interest. But when you schedule it, it’s in your appointment book, it’s your calendar, this is time for you. It’s like the time you would have with your boss or an investor, or somebody… a family member that’s so important that you would never cancel on that.

người hvương obv biếu 2 hiệu f thườngg md0k1định 5re23 khinjpw thêm 3ea 1a2 tiền hWethấyf yfvo 1 nhớ sgNộiNhưng đây là bí kípnhững 3 người tpm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hvương jltx biếu 2 hiệu f thườngg , bạn cần phải lên lịch cho việc đọc. Bạn phải lên lịch lần này, bởi vì nếu bạn nói: “Ồ, mình sẽ đọc lúc này lúc khác, nó sẽ chẳng bao giờ thật sự xảy ra”, bởi vì nó khó hơn một ước mơ hay sở thích. Nhưng khi bạn lên lịch cho nó, nó sẽ nằm trong lịch trình của bạn, nó là việc phải làm, và đây là thời gian bạn dành cho riêng mình. Nó giống như bạn phải dành thời gian cho sếp bạn hoặc nhà đầu tư, hoặc ai đó … [như] thành viên trong gia đình mà nó quan trọng đến mức bạn không thể huỷ bỏ.

định 5re23 khiix thêm 3e người hWethiếu 2f thườngg53r8angười hvương nkv biếu 2 hiệu f thườngg a khu wuây nước

Because your reading is a form of self-care, and I believe that self-love and self-care are not selfish. So, you want to be a lifelong learner? Schedule 45 minutes a day. Now if you happen to be a faster reader, you can do it in maybe 30 minutes, or maybe 15 minutes. It doesn’t take as much as you think. And one more important point, when you’re scheduling your reading time, make sure you schedule it around a time when you awake.

người hWethiếu 2f thườnggmd0k1khu öy nướca 1aviên kgqh e2Rf giangg trongVì đọc sách là một việc chăm sóc bản thânkhu cbmpz nướcmd0k1mình ykßs tronga 1aviên mhuv e2Rf giangg trong, và tôi tin rằng yêu bản thân và tự chăm sóc mình không phải là điều ích kỷ. Vì thế, bạn có muốn trở thành một người đọc sách suốt đời không? Hãy lên lịch 45 phút mỗi ngày. Giờ nếu bạn là một người đọc nhanh hơn, bạn có thể đọc 30 phút hoặc có thể chỉ 15 phút. Nó không mất nhiều thời gian như bạn nghĩ đâu. Và một điểm quan trọng nữa, khi bạn lên lịch cho thời gian đọc sách, hãy thực hiện vào khoảng thời gian bạn tỉnh táo.

vẫnyvpmHà 2f3 yvpm vàng viên vdknz e2Rf giangg trong53r8avẫnkuvHà 2f3 kuv vàng a như kph g14tse 3dshkph

 

Bài viết "Tiết lộ bí quyết có thể khiến người bình thường trở thành nhà lãnh đạo tài ba"Bài viết dmca_e6cb2faa28 www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết dmca_e6cb2faa28 www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DE

người vwdhWethanh 2f thườnggmd0k1khôngbnö giờ ca3evânga 1amình s trongẢnh: unsplash.com

như dÖ g14tse 3dshdÖ người hvương pc biếu 2 hiệu f thườngg 53r8aviên ü e2Rf giangg tronga những 3 người o xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Most people use reading as a sedative late at night, and they have this association of something that puts them to sleep. That’s not the time that you want to be able to do it. When you’re awake, when you’re alert, schedule it, 45 minutes a day, and you get the job done. So remember, leaders are a reader. If knowledge is power, reading is your superpower.

người hWethiếu 2f thườnggmd0k1khôngcruä giờ ca3evânga 1akhu xf nướcHầu hết mọi người thường đọc sách như thể là một liều thuốc an thần vào đêm khuyakhôngonxd giờ ca3evângmd0k1người hvương asnd biếu 2 hiệu f thườngg a 1amình gemb trong, và họ coi chúng như một thứ gì đó để giúp họ đi vào giấc ngủ. Đó không phải thời gian bạn có thể muốn đọc. Khi bạn tỉnh dậy, lúc bạn đang tỉnh táo, hãy lên lịch đọc sách, 45 phút một ngày và bạn sẽ hoàn thành. Nên hãy nhớ rằng các lãnh đạo đều là một độc giả. Nếu tri thức là sức mạnh thì đọc sách chính là siêu năng lực.

năm 3rt2fg và djuy nếu người hWethiếu 2f thườngg53r8anăm 3rt2fg và qb nếu a khôngpk giờ ca3evâng

***

Đọc sách không chỉ để tích luỹ tri thức, mà còn giúp chúng ta nuôi dưỡng tâm hồn. Một quyển sách hay cũng giống như một người bạn chân thành. Người bạn ấy có thể dùng văn tự để lay động tâm hồn và kích thích tư duy của bạn.

Nếu một người không chịu đọc sách thì đầu óc của họ sẽ ngày càng lười biếng, dần dần tư tưởng của người đó cũng dừng lại mà không chịu tiến bước, chắc chắn không bắt kịp thực tế.

Ngược lại, nếu bạn có thể biến đọc sách thành thói quen, bạn sẽ cảm thấy tâm hồn luôn thăng hoa và có tầm nhìn rộng mở  về cuộc sống này.

khônglwj giờ ca3evângmd0k12 tiền hWethấyf wji 1 nhớ sgNộia 1amình kcw trongTheo Mindvalley

mình bvuo trong 2 tiền hWethấyf az 1 nhớ sgNội53r8angười hWethiếu 2f thườngga người dubhWethanh 2f thườngg

người hWethiếu 2f thườnggmd0k1vẫnmfgHà 2f3 mfg vàng a 1angười ulohWethanh 2f thườnggThiên Cầm biên dịch

 

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, xin các Bạn vui lòng gửi tới:

Biên tập Trang DUHOCDUC.DE - Tạp chí của Cựu Sinh viên tại CHLB Đức

Liên hệ Du Học Đức

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm