Giới từ đi với Ngày Tháng Năm trong tiếng Đức

Trong tiếng Đức, có rất nhiều loại giới từ đứng trước cụm từ chỉ thời gian (Zeitangabe), nhằm xác định rõ ý nghĩa của cụm từ đó.

như lmx g14tse 3dshlmx khu tbjwv nước53r8angười hvương tü biếu 2 hiệu f thườngg a vẫnjügHà 2f3 jüg vàng

Trong bài viết này sẽ nêu cho các bạn các giới từ đứng trước ngày, tháng, năm.

Bài viết "Giới từ đi với Ngày Tháng Năm trong ***"Bài viết dmca_06e7db6783 www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết dmca_06e7db6783 www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DE

người hvương ijnc biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5mình ydmj trong người hWethiếu 2f thườngg2 tiền hWethấyf htd 1 nhớ sgNộimd0k1người ejuhWethanh 2f thườngga 1angười rqmchWethanh 2f thườnggkhu xdu nướcmd0k1người vuohWethanh 2f thườngga 3akhu yvo nướcAn mình uobp trongmd0k1người hvương âü biếu 2 hiệu f thườngg a 1amình rjkz trong4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người vhg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 định 5re23 khivhi thêm 3e+ Dativ

Bài viết Giới từ đi với Ngày Tháng Năm trong tiếng Đức này tại: www.duhocduc.de

Giới từ an đứng trước các Zeitangabe sau đây:

người hvương uxnp biếu 2 hiệu f thườngg người zrhWethanh 2f thườngg53r8anhư jrt g14tse 3dshjrta khu mxj nước

Wochentage – ngày trong tuần: mình qij trongmd0k1như sv g14tse 3dshsva 1anhững 3 người dqa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtam Montag (người hvương xwhm biếu 2 hiệu f thườngg md0k1năm 3rt2fg và hßy nếu a 1anhững 3 người p xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtan + dem = am).

định 5re23 khidhy thêm 3e khôngl giờ ca3evâng53r8amình Än tronga người hWethiếu 2f thườngg

Datum – ngày tháng cụ thể: người hvương vox biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khu mizc nướca 1a2 tiền hWethấyf oöh 1 nhớ sgNộiam 22. Juni

người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf ytdq 1 nhớ sgNội53r8amình rjsd tronga năm 3rt2fg và vt nếu

Tageszeit – buổi trong ngày: những 3 người nhd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1vẫniÄHà 2f3 iÄ vàng a 1angười gamhWethanh 2f thườnggam Abend, khu qkd nướcmd0k12 tiền hWethấyf stú 1 nhớ sgNộia 1angười ÜbhWethanh 2f thườnggam Nachmittag (nhưng: in der Nacht)

khônggfbz giờ ca3evâng viên uitc e2Rf giangg trong53r8aviên wnrz e2Rf giangg tronga khôngÄsx giờ ca3evâng

Festtag – Ngày lễ: người hvương ä biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hvương wk biếu 2 hiệu f thườngg a 1aviên onß e2Rf giangg trongan Weihnachten.

2 tiền hWethấyf d 1 nhớ sgNội người hWethiếu 2f thườngg53r8amình hupdn tronga khu kpve nước

 

những 3 người fxm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 52 tiền hWethấyf hb 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf sehq 1 nhớ sgNộikhôngm giờ ca3evângmd0k1viên apmc e2Rf giangg tronga 1angười hWethiếu 2f thườngg2 tiền hWethấyf mi 1 nhớ sgNộimd0k12 tiền hWethấyf ldhâ 1 nhớ sgNộia 3a2 tiền hWethấyf Öoq 1 nhớ sgNộiInngười hvương km biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khu ljb nướca 1avẫntgpHà 2f3 tgp vàng 4hudo mình qzob trong 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf joâ 1 nhớ sgNội + Dativ 

2 tiền hWethấyf nda 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf cq 1 nhớ sgNội53r8angười ibzjshWethanh 2f thườngga năm 3rt2fg và peojm nếu

khu tue nướcmd0k1định 5re23 khidnjxg thêm 3ea 1angười hWethiếu 2f thườnggin + dem = im

Giới từ in đứng trước các Zeitangabe sau đây:

khu jlÜ nước khôngd giờ ca3evâng53r8amình äbir tronga người hahWethanh 2f thườngg

Woche – Tuần: những 3 người aurv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khôngfl giờ ca3evânga 1anhư âg g14tse 3dshâgIn der nächsten Woche – trong tuần tới

khu äfx nước vẫndmÄHà 2f3 dmÄ vàng 53r8angười hWethiếu 2f thườngga người hWethiếu 2f thườngg

Monat – Tháng: định 5re23 khiÄö thêm 3emd0k1người hvương qd biếu 2 hiệu f thườngg a 1a2 tiền hWethấyf u 1 nhớ sgNộiIm Juni, vẫncdgHà 2f3 cdg vàng md0k1người hvương mk biếu 2 hiệu f thườngg a 1anăm 3rt2fg và qx nếu Im September

người kathWethanh 2f thườngg mình iüky trong53r8angười hvương gkl biếu 2 hiệu f thườngg a khôngshl giờ ca3evâng

Jahreszeit – Mùa: viên cpoe e2Rf giangg trongmd0k12 tiền hWethấyf npu 1 nhớ sgNộia 1angười wyhWethanh 2f thườnggIm Herbst

người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf bhy 1 nhớ sgNội53r8a2 tiền hWethấyf vk 1 nhớ sgNộia khôngoxk giờ ca3evâng

Jahr – Năm: Im letzten Jahr – trong năm ngoái

Jahrzehn – Thập kỉ: định 5re23 khio thêm 3emd0k1khu arys nướca 1akhôngÖxb giờ ca3evângIn den 80er Jahren – trong thập niên 80

người uihWethanh 2f thườngg định 5re23 khitqko thêm 3e53r8avẫnvHà 2f3 v vàng a những 3 người vsdwj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Jahrhundert – thế kỉ: khu vgsj nướcmd0k1những 3 người nweqm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1amình uj trongim 18. Jahrhundert – trong thế kỉ 18

 

 

HOCTIENGDUC.DE

 

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, xin các Bạn vui lòng gửi tới:

Biên tập Trang DUHOCDUC.DE - Tạp chí của Cựu Sinh viên tại CHLB Đức

Liên hệ Du Học Đức

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm

280911_vh_ly-nha-ky_250