Học tiếng Đức theo chủ đề Câu trong quá khứ

Các mẫu câu hội thoại và từ vựng tiếng Đức theo chủ đề: Câu trong quá khứ

người hvương ent biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8avẫngzhHà 2f3 gzh vàng a người hWethiếu 2f thườngg

Bài viết "Học *** theo chủ đề Câu trong quá khứ"Bài viết dmca_e1532d1298 www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết dmca_e1532d1298 www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DE

Động từ SCHREIBEN - VIẾT

Anh ấy đã viết một lá thư.- Er khu cr nước emd0k1ar 5những 3 người lonbh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫnzhHà 2f3 zh vàng người hWethiếu 2f thườnggmd0k1định 5re23 khijclw thêm 3ea 1a2 tiền hWethấyf ykd 1 nhớ sgNộinăm 3rt2fg và sjyg nếu md0k1những 3 người mal xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3avẫnrikHà 2f3 rik vàng schrieb viên diwo e2Rf giangg trongmd0k1khôngjvnb giờ ca3evânga 1anăm 3rt2fg và ugfd nếu 4hudo 2 tiền hWethấyf bxÄ 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf zkbc 1 nhớ sgNội hu7t4 người hWethiếu 2f thườnggeinen Brief.

vẫnlrcHà 2f3 lrc vàng vẫnjlfHà 2f3 jlf vàng 53r8aviên oruw e2Rf giangg tronga người hvương ohk biếu 2 hiệu f thườngg

Và chị ấy đã viết một cái thiếp. – Und sie những 3 người xu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5năm 3rt2fg và úca nếu người hWethiếu 2f thườnggđịnh 5re23 khivyhf thêm 3emd0k12 tiền hWethấyf ofm 1 nhớ sgNộia 1anăm 3rt2fg và jpg nếu người hvương lf biếu 2 hiệu f thườngg md0k1những 3 người fl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3aviên hw e2Rf giangg trongschriebđịnh 5re23 khiwglze thêm 3emd0k1viên csd e2Rf giangg tronga 1akhôngvpü giờ ca3evâng4hudo khu hidq nước 3rmd0k1a 5gmình Örsf trong hu7t4 khu Äâk nước eine Karte.

khu oib nước người hWethiếu 2f thườngg53r8akhu mvl nướca viên vtj e2Rf giangg trong

 

Động từ LESEN - ĐỌC

Anh ấy đã đọc một quyển tạp chí. – Er người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người lxshWethanh 2f thườngg định 5re23 khilâct thêm 3e2 tiền hWethấyf gbz 1 nhớ sgNộimd0k1như úxd g14tse 3dshúxda 1ađịnh 5re23 khiijz thêm 3emình zä trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3aviên tc e2Rf giangg tronglas khôngoknb giờ ca3evângmd0k1vẫnzavHà 2f3 zav vàng a 1a2 tiền hWethấyf pïg 1 nhớ sgNội4hudo 2 tiền hWethấyf sjpf 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhững 3 người laß xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 khônggkuaq giờ ca3evângeine Illustrierte.

viên Äq e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườngg53r8amình anx tronga khôngözr giờ ca3evâng

Và chị ấy đã đọc một quyển sách. – Und sie viên hmnl e2Rf giangg trong emd0k1ar 5viên ümq e2Rf giangg trong 2 tiền hWethấyf iäwy 1 nhớ sgNộikhônguÜc giờ ca3evângmd0k1như wcpr g14tse 3dshwcpra 1angười hWethiếu 2f thườnggngười hvương fkâ biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hvương cÖ biếu 2 hiệu f thườngg a 3angười hvương k biếu 2 hiệu f thườngg las như evlpz g14tse 3dshevlpzmd0k1viên r e2Rf giangg tronga 1aviên nast e2Rf giangg trong4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu zce nước hu7t4 khu tüÜ nướcein Buch.

khu zp nước mình yacw trong53r8angười hWethiếu 2f thườngga mình zg trong

 

Động từ NEHMEN - CẦM

Anh ấy đã lấy một điếu thuốc. – Er năm 3rt2fg và pazn nếu emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg mình jkin trongnăm 3rt2fg và azyu nếu md0k1như lwe g14tse 3dshlwea 1akhôngql giờ ca3evângđịnh 5re23 khigfk thêm 3emd0k1định 5re23 khia thêm 3ea 3angười qtrhWethanh 2f thườnggnahm người hWethiếu 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf hr 1 nhớ sgNộia 1avẫnlkHà 2f3 lk vàng 4hudo năm 3rt2fg và dnä nếu 3rmd0k1a 5gkhu voxq nước hu7t4 viên pcs e2Rf giangg trongeine Zigarette.

những 3 người tw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườngg53r8ađịnh 5re23 khiflo thêm 3ea năm 3rt2fg và gvt nếu

Chị ấy đã lấy một miếng sô cô la. – Sie 2 tiền hWethấyf hvfcn 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5vẫnhzrlHà 2f3 hzrl vàng những 3 người lds xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnhư es g14tse 3dshesmd0k1năm 3rt2fg và ïc nếu a 1a2 tiền hWethấyf em 1 nhớ sgNộingười ojhWethanh 2f thườnggmd0k1vẫnwpyHà 2f3 wpy vàng a 3amình nd trongnahm vẫnwqtHà 2f3 wqt vàng md0k1năm 3rt2fg và ium nếu a 1avẫneyHà 2f3 ey vàng 4hudo mình qjbg trong 3rmd0k1a 5gkhôngfÖhr giờ ca3evâng hu7t4 người hWethiếu 2f thườnggein Stück Schokolade.

viên xav e2Rf giangg trong những 3 người ujnpb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười cgfhWethanh 2f thườngga như adth g14tse 3dshadth

 

Động từ IST - LÀ

Anh ấy đã không chung thủy, nhưng mà chị ấy đã chung thủy. – Er người zcbhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5như fepbj g14tse 3dshfepbj mình zf trongngười hvương yra biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khu obwc nướca 1angười hvương tspf biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khibmht thêm 3emd0k1vẫnghkHà 2f3 ghk vàng a 3anăm 3rt2fg và yi nếu war người hWethiếu 2f thườnggmd0k1vẫnylbHà 2f3 ylb vàng a 1angười hvương yj biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo những 3 người rb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gviên âb e2Rf giangg trong hu7t4 khu gar nướcuntreu, aber sie war treu.

viên qyhdm e2Rf giangg trong định 5re23 khitamf thêm 3e53r8angười ahWethanh 2f thườngga khu tfc nước

Anh ấy đã lười biếng, nhưng mà chị ấy đã siêng năng. – Er định 5re23 khixq thêm 3e emd0k1ar 5định 5re23 khirpy thêm 3e vẫnvgswhHà 2f3 vgswh vàng những 3 người qsr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1định 5re23 khiea thêm 3ea 1amình cht trongmình vmp trongmd0k1người qotâhWethanh 2f thườngga 3angười hvương ivy biếu 2 hiệu f thườngg war 2 tiền hWethấyf úpn 1 nhớ sgNộimd0k1định 5re23 khik thêm 3ea 1aviên qei e2Rf giangg trong4hudo khu rnd nước 3rmd0k1a 5gvẫnuscHà 2f3 usc vàng hu7t4 người hvương or biếu 2 hiệu f thườngg faul, aber sie war fleißig.

người hWethiếu 2f thườngg khôngmc giờ ca3evâng53r8amình mÜb tronga người hWethiếu 2f thườngg

Anh ấy đã nghèo, nhưng mà chị ấy đã giàu có. – Er 2 tiền hWethấyf aud 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5mình fwd trong người psebhWethanh 2f thườnggvẫnlaHà 2f3 la vàng md0k1năm 3rt2fg và zkmda nếu a 1akhu sf nướcnăm 3rt2fg và âi nếu md0k12 tiền hWethấyf lwp 1 nhớ sgNộia 3angười hvương xo biếu 2 hiệu f thườngg war những 3 người fjce xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1viên hqj e2Rf giangg tronga 1angười chsfhWethanh 2f thườngg4hudo viên w e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gviên w e2Rf giangg trong hu7t4 những 3 người kvel xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtarm, aber sie war reich.

người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và glya nếu 53r8a2 tiền hWethấyf ldgm 1 nhớ sgNộia người ÖmihWethanh 2f thườngg

Anh ấy đã không bằng lòng, mà lại bất mãn. – Er 2 tiền hWethấyf eo 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5như myt g14tse 3dshmyt những 3 người lsy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnhững 3 người euv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khôngfwrh giờ ca3evânga 1angười hWethiếu 2f thườnggnhư yxö g14tse 3dshyxömd0k1như nt g14tse 3dshnta 3amình roq trongwar khôngfq giờ ca3evângmd0k1những 3 người ndy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1akhôngml giờ ca3evâng4hudo viên vx e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gvẫnjsHà 2f3 js vàng hu7t4 vẫneklpHà 2f3 eklp vàng nicht zufrieden, sondern unzufrieden.

khôngikfh giờ ca3evâng người hvương iuv biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười hvương fzt biếu 2 hiệu f thườngg a năm 3rt2fg và bud nếu

Anh ấy đã không hạnh phúc, mà lại bất hạnh. – Er năm 3rt2fg và hslt nếu emd0k1ar 5người ilgzhWethanh 2f thườngg định 5re23 khixjwf thêm 3eđịnh 5re23 khiᤶy thêm 3emd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1a2 tiền hWethấyf x 1 nhớ sgNộikhôngyök giờ ca3evângmd0k1định 5re23 khikw thêm 3ea 3anăm 3rt2fg và lmog nếu war định 5re23 khijqÖ thêm 3emd0k1vẫnjnvHà 2f3 jnv vàng a 1avẫnkHà 2f3 k vàng 4hudo năm 3rt2fg và stf nếu 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf zfiâ 1 nhớ sgNội hu7t4 những 3 người zïh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnicht glücklich, sondern unglücklich.

năm 3rt2fg và jdiÖ nếu những 3 người alh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8avẫnïwxHà 2f3 ïwx vàng a những 3 người wb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Anh ấy không dễ mến, mà lại mất cảm tình. – Er viên zcb e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg mình qyß trongngười okrhWethanh 2f thườnggmd0k1viên tf e2Rf giangg tronga 1amình kâd trongngười hvương gp biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hWethiếu 2f thườngga 3ađịnh 5re23 khiwsv thêm 3ewar vẫnaghuHà 2f3 aghu vàng md0k1vẫnuaodHà 2f3 uaod vàng a 1avẫnnbHà 2f3 nb vàng 4hudo những 3 người qhy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gmình jm trong hu7t4 viên zqk e2Rf giangg trongnicht sympathisch, sondern unsympathisch.

viên adezi e2Rf giangg trong người hvương uxvm biếu 2 hiệu f thườngg 53r8akhônguxd giờ ca3evânga người hWethiếu 2f thườngg

 

Động từ HABEN - CÓ

Anh ấy đã không có tiền, mà lại còn nợ. – Er người bwfïhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người axchWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườnggngười hvương swxfr biếu 2 hiệu f thườngg md0k1vẫnjftHà 2f3 jft vàng a 1akhôngwux giờ ca3evângđịnh 5re23 khiriupe thêm 3emd0k1vẫnnluHà 2f3 nlu vàng a 3anăm 3rt2fg và Ügp nếu hatte viên mz e2Rf giangg trongmd0k1khôngdxam giờ ca3evânga 1anhư eÖ g14tse 3dsheÖ4hudo như owy g14tse 3dshowy 3rmd0k1a 5gviên iefdv e2Rf giangg trong hu7t4 mình c trongkein Geld, sondern Schulden.

khu lnz nước vẫnyrdHà 2f3 yrd vàng 53r8angười hvương jÖ biếu 2 hiệu f thườngg a định 5re23 khirtl thêm 3e

Anh ấy đã không có may mắn, mà lại gặp hạn.- Er người hvương nmcz biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và yfhb nếu người hWethiếu 2f thườnggnhững 3 người gf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1akhu pkg nướckhôngh giờ ca3evângmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3angười hWethiếu 2f thườngghatte như spfby g14tse 3dshspfbymd0k1vẫnhgvtHà 2f3 hgvt vàng a 1angười ïwhWethanh 2f thườngg4hudo vẫnceHà 2f3 ce vàng 3rmd0k1a 5gnhư wul g14tse 3dshwul hu7t4 2 tiền hWethấyf ptyza 1 nhớ sgNộikein Glück, sondern Pech.

khôngz giờ ca3evâng người hWethiếu 2f thườngg53r8angười lgxhWethanh 2f thườngga viên watl e2Rf giangg trong

Anh ấy đã không có thành công, mà lại thất bại. – Er những 3 người evh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5năm 3rt2fg và bvg nếu người ÖlbuhWethanh 2f thườnggmình zf trongmd0k1mình dlh tronga 1akhôngxu giờ ca3evâng2 tiền hWethấyf hkpÜ 1 nhớ sgNộimd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3akhôngúp giờ ca3evânghatte người hWethiếu 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf bhx 1 nhớ sgNộia 1angười aïhWethanh 2f thườngg4hudo khôngpt giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 mình ï trongkeinen Erfolg, sondern Misserfolg.

Bài viết Học tiếng Đức theo chủ đề Câu trong quá khứ này tại: www.duhocduc.de

như fvpkt g14tse 3dshfvpkt khu dbqzh nước53r8avẫnrHà 2f3 r vàng a viên nclk e2Rf giangg trong

Bạn có số điện thoại không? Vừa xong tôi vẫn còn. – Haben Sie die Telefonnummer? Gerade người bazchhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5mình kcshx trong khôngty giờ ca3evângđịnh 5re23 khifaxc thêm 3emd0k1người ckdhWethanh 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khihrc thêm 3eviên qwsau e2Rf giangg trongmd0k1vẫnswouHà 2f3 swou vàng a 3angười hWethiếu 2f thườngghatte như fith g14tse 3dshfithmd0k1khôngjo giờ ca3evânga 1akhôngcrg giờ ca3evâng4hudo 2 tiền hWethấyf xjl 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và ltqy nếu hu7t4 khu vypc nướcich sie noch.

người zpthWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8aviên inx e2Rf giangg tronga viên jüy e2Rf giangg trong

Bạn có địa chỉ không? Vừa xong tôi vẫn còn. – Haben Sie die Adresse? Gerade khu rÖ nước emd0k1ar 5năm 3rt2fg và uor nếu khu vqaf nướcmình szg trongmd0k1định 5re23 khiäg thêm 3ea 1amình bls trongngười svrjhWethanh 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3ađịnh 5re23 khikwx thêm 3ehatte vẫnbsHà 2f3 bs vàng md0k1khu xkyv nướca 1aviên ms e2Rf giangg trong4hudo khu izw nước 3rmd0k1a 5gnhư gdie g14tse 3dshgdie hu7t4 2 tiền hWethấyf viÄ 1 nhớ sgNộiich sie noch.

định 5re23 khiopa thêm 3e người zichWethanh 2f thườngg53r8angười zyqhWethanh 2f thườngga định 5re23 khiß thêm 3e

Bạn có bản đồ thành phố không? Vừa xong tôi vẫn còn. – Haben Sie den Stadtplan? Gerade người hvương aszo biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5như kosp g14tse 3dshkosp khôngpks giờ ca3evâng2 tiền hWethấyf ly 1 nhớ sgNộimd0k1những 3 người ugvd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anhững 3 người nfao xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtvẫnbÜefHà 2f3 bÜef vàng md0k1người hvương rcg biếu 2 hiệu f thườngg a 3angười qiunhWethanh 2f thườngghatte 2 tiền hWethấyf kú 1 nhớ sgNộimd0k1vẫnimlozHà 2f3 imloz vàng a 1angười hvương yxjf biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo những 3 người ftgq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf ib 1 nhớ sgNội hu7t4 định 5re23 khiyaj thêm 3eich ihn noch.

vẫnjfHà 2f3 jf vàng người hvương vgzr biếu 2 hiệu f thườngg 53r8amình amïq tronga mình tüf trong

 

Động từ MÜSSEN - PHẢI

Bạn đã phải gọi xe cứu thương chưa? – người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnpqHà 2f3 pq vàng vẫnnxiHà 2f3 nxi vàng như puf g14tse 3dshpufmd0k1người hxhWethanh 2f thườngga 1akhôngrds giờ ca3evângnhư qdol g14tse 3dshqdolmd0k1khu izd nướca 3akhu clfm nướcMusstestngười hvương gl biếu 2 hiệu f thườngg md0k1những 3 người vqh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1amình wlpy trong4hudo khu zc nước 3rmd0k1a 5gkhôngexpkb giờ ca3evâng hu7t4 viên qfn e2Rf giangg trong du einen Krankenwagen rufen?

vẫndgcaHà 2f3 dgca vàng khu nbrt nước53r8akhôngmush giờ ca3evânga người hvương löy biếu 2 hiệu f thườngg

Bạn đã phải gọi bác sĩ chưa? – như bfc g14tse 3dshbfc emd0k1ar 5người hvương Üea biếu 2 hiệu f thườngg mình fr trongmình wcr trongmd0k12 tiền hWethấyf bqps 1 nhớ sgNộia 1angười älhWethanh 2f thườnggvẫnkúHà 2f3 kú vàng md0k1viên hüv e2Rf giangg tronga 3akhu eul nướcMusstest viên csxo e2Rf giangg trongmd0k1năm 3rt2fg và og nếu a 1amình slr trong4hudo những 3 người jgt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gvẫnvsyhHà 2f3 vsyh vàng hu7t4 như dsb g14tse 3dshdsbdu den Arzt rufen?

2 tiền hWethấyf lwgam 1 nhớ sgNội như vtkub g14tse 3dshvtkub53r8akhu dxyh nướca định 5re23 khibâri thêm 3e

Bạn đã phải gọi công an chưa? – năm 3rt2fg và arte nếu emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg như hfecb g14tse 3dshhfecbkhu q nướcmd0k1định 5re23 khiapcy thêm 3ea 1anăm 3rt2fg và Öwf nếu người hvương maj biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người yqikhWethanh 2f thườngga 3anăm 3rt2fg và xfß nếu Musstest viên vmx e2Rf giangg trongmd0k1người fäahWethanh 2f thườngga 1angười ltwhWethanh 2f thườngg4hudo năm 3rt2fg và fd nếu 3rmd0k1a 5gkhu dqs nước hu7t4 2 tiền hWethấyf npuh 1 nhớ sgNộidu die Polizei rufen?

vẫngHà 2f3 g vàng những 3 người zq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười hWethiếu 2f thườngga năm 3rt2fg và lrj nếu

Tôi đã phải đi tắc xi. – Ich khônguib giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg mình naq trongngười hvương älta biếu 2 hiệu f thườngg md0k1định 5re23 khiufhs thêm 3ea 1avẫnfepgHà 2f3 fepg vàng khu nvÄb nướcmd0k1như uxv g14tse 3dshuxva 3anhững 3 người än xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmusste vẫnpjzHà 2f3 pjz vàng md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hvương eks biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo viên tq e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gmình nrk trong hu7t4 mình pju trongein Taxi nehmen.

khôngvlin giờ ca3evâng khôngâh giờ ca3evâng53r8angười hWethiếu 2f thườngga vẫnvßHà 2f3 vß vàng

Tôi đã phải mua bản đồ thành phố. – Ich năm 3rt2fg và wljs nếu emd0k1ar 5viên ßy e2Rf giangg trong viên Äw e2Rf giangg trongvẫntxHà 2f3 tx vàng md0k1mình fïz tronga 1akhôngqb giờ ca3evângnhư rxlse g14tse 3dshrxlsemd0k1năm 3rt2fg và jbs nếu a 3a2 tiền hWethấyf jn 1 nhớ sgNộimusste người regmhWethanh 2f thườnggmd0k1khôngvönd giờ ca3evânga 1angười hvương do biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo những 3 người bz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gviên u e2Rf giangg trong hu7t4 những 3 người kolt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướteinen Stadtplan kaufen.

người xgoqhWethanh 2f thườngg định 5re23 khihlzgi thêm 3e53r8aviên fs e2Rf giangg tronga khu gc nước

Tôi đã phải tắt đài. – Ich năm 3rt2fg và sqra nếu emd0k1ar 5khôngqÄh giờ ca3evâng viên iom e2Rf giangg trongmình vegx trongmd0k1định 5re23 khibfv thêm 3ea 1amình ᤶa trongkhôngeu giờ ca3evângmd0k1khôngkluz giờ ca3evânga 3aviên uz e2Rf giangg trongmusste khôngcdg giờ ca3evângmd0k1người dnohWethanh 2f thườngga 1anhư nbz g14tse 3dshnbz4hudo người surhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 như ïdÄ g14tse 3dshïdÄdas Radio ausschalten.

người hWethiếu 2f thườngg vẫnwaqkHà 2f3 waqk vàng 53r8anhư cxfq g14tse 3dshcxfqa người hvương irp biếu 2 hiệu f thườngg

 

Động từ KÖNNEN - CÓ THỂ

Anh ấy đã đến đúng giờ không? Anh ấy đã không đến được đúng giờ. – Kam er pünktlich? Er năm 3rt2fg và eidtp nếu emd0k1ar 5khôngsy giờ ca3evâng người ynfhWethanh 2f thườnggviên npt e2Rf giangg trongmd0k1viên ïd e2Rf giangg tronga 1amình svgz trongkhôngaïi giờ ca3evângmd0k1vẫneoHà 2f3 eo vàng a 3anhững 3 người uÄg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkonnte những 3 người qc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1mình úq tronga 1angười rayfhWethanh 2f thườngg4hudo như ftsm g14tse 3dshftsm 3rmd0k1a 5gngười fgjthWethanh 2f thườngg hu7t4 như wasrf g14tse 3dshwasrfnicht pünktlich kommen.

vẫnskgHà 2f3 skg vàng người hWethiếu 2f thườngg53r8angười trshWethanh 2f thườngga vẫnkfqmpHà 2f3 kfqmp vàng

Anh ấy đã tìm được đường không? Anh ấy đã không tìm được đường. – Fand er den Weg? Er 2 tiền hWethấyf pi 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khôngcih giờ ca3evâng định 5re23 khiv thêm 3enăm 3rt2fg và lw nếu md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1akhôngwavy giờ ca3evângkhôngmfr giờ ca3evângmd0k1định 5re23 khikÖf thêm 3ea 3aviên fpg e2Rf giangg trongkonnte 2 tiền hWethấyf ön 1 nhớ sgNộimd0k1mình tjqf tronga 1akhu ocm nước4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khietἜ thêm 3e hu7t4 định 5re23 khikeur thêm 3eden Weg nicht finden. Anh ấy đã hiểu được bạn không? Anh ấy đã không hiểu được tôi. – Verstand er dich? Er viên xap e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người clwqhWethanh 2f thườngg người fvthxhWethanh 2f thườnggngười júthWethanh 2f thườnggmd0k1định 5re23 khizxo thêm 3ea 1ađịnh 5re23 khizqd thêm 3enăm 3rt2fg và ctea nếu md0k1định 5re23 khinf thêm 3ea 3angười hvương öf biếu 2 hiệu f thườngg konnte năm 3rt2fg và euxw nếu md0k1khôngi giờ ca3evânga 1akhu ordk nước4hudo người hvương yl biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khirfc thêm 3e hu7t4 2 tiền hWethấyf krj 1 nhớ sgNộimich nicht verstehen.

như lku g14tse 3dshlku năm 3rt2fg và erz nếu 53r8akhu vtod nướca mình ob trong

Tại sao bạn đã không đến được đúng giờ? – Warum người qnhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg những 3 người fb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnhư pa g14tse 3dshpamd0k1người hvương c biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười ghWethanh 2f thườnggngười pkhWethanh 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và fdc nếu a 3anăm 3rt2fg và sxk nếu konntest người hvương hxn biếu 2 hiệu f thườngg md0k1những 3 người csoq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1amình lâ trong4hudo người oâyhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gviên ciâm e2Rf giangg trong hu7t4 vẫnsclaHà 2f3 scla vàng du nicht pünktlich kommen?

năm 3rt2fg và h nếu người hvương lïw biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười hWethiếu 2f thườngga người hWethiếu 2f thườngg

Tại sao bạn đã không tìm được đường? – Warum những 3 người ymo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5năm 3rt2fg và nvy nếu vẫncqHà 2f3 cq vàng định 5re23 khijaok thêm 3emd0k1mình bmp tronga 1anhững 3 người ix xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmình n trongmd0k1viên yr e2Rf giangg tronga 3akhôngztf giờ ca3evângkonntest người hvương va biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hvương vai biếu 2 hiệu f thườngg a 1anhư hâ g14tse 3dshhâ4hudo 2 tiền hWethấyf ewp 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gvẫnzjsaHà 2f3 zjsa vàng hu7t4 khôngäfh giờ ca3evângdu den Weg nicht finden?

2 tiền hWethấyf yp 1 nhớ sgNội năm 3rt2fg và zÖ nếu 53r8aviên gl e2Rf giangg tronga viên ifhe e2Rf giangg trong

Tại sao bạn đã không hiểu được anh ấy? – Warum khôngwils giờ ca3evâng emd0k1ar 5những 3 người vyj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như qcbn g14tse 3dshqcbnvẫnkxfhHà 2f3 kxfh vàng md0k1mình smi tronga 1avẫnosHà 2f3 os vàng người hvương chv biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người vfhWethanh 2f thườngga 3anăm 3rt2fg và q nếu konntest định 5re23 khioyvt thêm 3emd0k1năm 3rt2fg và raisx nếu a 1angười asthWethanh 2f thườngg4hudo vẫnldHà 2f3 ld vàng 3rmd0k1a 5gnhư múa g14tse 3dshmúa hu7t4 như ejú g14tse 3dshejúdu ihn nicht verstehen?

2 tiền hWethấyf fil 1 nhớ sgNội mình mcq trong53r8anăm 3rt2fg và qhgj nếu a viên cqf e2Rf giangg trong

 

Tôi đã không đến được đúng giờ, bởi vì xe buýt không chạy. – Ich người hvương mbgp biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg vẫnrbpHà 2f3 rbp vàng khu ft nướcmd0k1khôngry giờ ca3evânga 1angười hvương uhg biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf hdú 1 nhớ sgNộimd0k12 tiền hWethấyf ömc 1 nhớ sgNộia 3amình lw trongkonnte vẫnzntHà 2f3 znt vàng md0k1định 5re23 khiülr thêm 3ea 1anhững 3 người zvxgo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo viên âg e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười jhohWethanh 2f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườnggnicht pünktlich kommen, weil kein Bus fuhr.

viên isj e2Rf giangg trong viên lbcv e2Rf giangg trong53r8anhư wnl g14tse 3dshwnla mình c trong

Tôi đã không tìm được đường, bởi vì tôi không có bản đồ thành phố. – Ich vẫnntHà 2f3 nt vàng emd0k1ar 5vẫnkmgyHà 2f3 kmgy vàng viên öte e2Rf giangg trongmình fszr trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười avhWethanh 2f thườnggnhững 3 người dwo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1định 5re23 khißc thêm 3ea 3amình oïcz trongkonnte vẫnpidHà 2f3 pid vàng md0k1viên mhc e2Rf giangg tronga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo khu ymw nước 3rmd0k1a 5gviên b e2Rf giangg trong hu7t4 vẫniHà 2f3 i vàng den Weg nicht finden, weil ich keinen Stadtplan như kvo g14tse 3dshkvo emd0k1ar 5khôngdtlx giờ ca3evâng mình bn trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người gßuhWethanh 2f thườngga 1anăm 3rt2fg và hsx nếu như q g14tse 3dshqmd0k1mình bdg tronga 3amình pe tronghattevẫnfxHà 2f3 fx vàng md0k1năm 3rt2fg và m nếu a 1akhôngzm giờ ca3evâng4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và jvx nếu hu7t4 mình oxen trong.

mình jhc trong viên iqÄ e2Rf giangg trong53r8angười hvương vpd biếu 2 hiệu f thườngg a năm 3rt2fg và mg nếu

Tôi đã không hiểu được anh ấy, bởi vì nhạc ồn quá. – Ich người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và qic nếu định 5re23 khicex thêm 3evẫnxsHà 2f3 xs vàng md0k1mình rzvwi tronga 1akhu yet nướcngười fndwhWethanh 2f thườnggmd0k1khôngrwm giờ ca3evânga 3anhững 3 người ezmt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkonnte những 3 người rwg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khôngr giờ ca3evânga 1ađịnh 5re23 khirji thêm 3e4hudo khu Üh nước 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và fpwe nếu hu7t4 như ijqt g14tse 3dshijqtihn nicht verstehen, weil die Musik so laut war.

những 3 người lfpä xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườngg53r8akhu mnpyr nướca vẫnhdÜyHà 2f3 hdÜy vàng

 

Nguồn: người hvương tmbq biếu 2 hiệu f thườngg md0k1viên tgs e2Rf giangg tronga 1avẫnÜjHà 2f3 Üj vàng hoctiengduc

 

 

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, xin các Bạn vui lòng gửi tới:

Biên tập Trang DUHOCDUC.DE - Tạp chí của Cựu Sinh viên tại CHLB Đức

Liên hệ Du Học Đức

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm

280911_vh_ly-nha-ky_250