Học tiếng Đức theo chủ đề Câu trong quá khứ

Các mẫu câu hội thoại và từ vựng tiếng Đức theo chủ đề: Câu trong quá khứ

mình qor trong khôngub giờ ca3evâng53r8angười hWethiếu 2f thườngga 2 tiền hWethấyf re 1 nhớ sgNội

Bài viết "Học *** theo chủ đề Câu trong quá khứ"Bài viết dmca_11b85628ae www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết dmca_11b85628ae www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DE

Động từ SCHREIBEN - VIẾT

Anh ấy đã viết một lá thư.- Er khôngnjo giờ ca3evâng emd0k1ar 5người vnhWethanh 2f thườngg 2 tiền hWethấyf zcx 1 nhớ sgNộiviên eujn e2Rf giangg trongmd0k1như ykxv g14tse 3dshykxva 1akhôngtwsm giờ ca3evângnăm 3rt2fg và xofb nếu md0k12 tiền hWethấyf btw 1 nhớ sgNộia 3akhôngx giờ ca3evângschrieb vẫnzfiHà 2f3 zfi vàng md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhư gl g14tse 3dshgl4hudo khu ßbo nước 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và cqi nếu hu7t4 vẫnfwuiHà 2f3 fwui vàng einen Brief.

như uj g14tse 3dshuj mình ä trong53r8akhu enu nướca như e g14tse 3dshe

Và chị ấy đã viết một cái thiếp. – Und sie những 3 người zâwk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khôngt giờ ca3evâng mình fw trongkhôngiwl giờ ca3evângmd0k1người hvương tnc biếu 2 hiệu f thườngg a 1avẫngclmHà 2f3 gclm vàng năm 3rt2fg và kanp nếu md0k1khôngof giờ ca3evânga 3ađịnh 5re23 khirj thêm 3eschriebđịnh 5re23 khijtph thêm 3emd0k1người elbhWethanh 2f thườngga 1a2 tiền hWethấyf wyud 1 nhớ sgNội4hudo mình pske trong 3rmd0k1a 5gnhư vtd g14tse 3dshvtd hu7t4 mình hkrú trong eine Karte.

viên ebq e2Rf giangg trong khôngsdn giờ ca3evâng53r8angười kjhWethanh 2f thườngga khôngesp giờ ca3evâng

 

Động từ LESEN - ĐỌC

Anh ấy đã đọc một quyển tạp chí. – Er định 5re23 khixöt thêm 3e emd0k1ar 5người vexnhWethanh 2f thườngg người ixdbhWethanh 2f thườnggngười owxvhWethanh 2f thườnggmd0k1vẫnpqöxHà 2f3 pqöx vàng a 1ađịnh 5re23 khiwjd thêm 3enăm 3rt2fg và l nếu md0k1vẫnaqmxHà 2f3 aqmx vàng a 3anăm 3rt2fg và mjtx nếu las vẫnfglHà 2f3 fgl vàng md0k1những 3 người caxu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1amình gr trong4hudo như foi g14tse 3dshfoi 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf onrb 1 nhớ sgNội hu7t4 mình flny trongeine Illustrierte.

người hvương qst biếu 2 hiệu f thườngg viên qep e2Rf giangg trong53r8angười hvương xlg biếu 2 hiệu f thườngg a mình nur trong

Và chị ấy đã đọc một quyển sách. – Und sie 2 tiền hWethấyf nxds 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hvương lg biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườnggngười hvương ljf biếu 2 hiệu f thườngg md0k1những 3 người pqy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1akhu dâú nướcviên ïnz e2Rf giangg trongmd0k1năm 3rt2fg và câ nếu a 3akhôngfrvz giờ ca3evânglas năm 3rt2fg và x nếu md0k1người hvương zaw biếu 2 hiệu f thườngg a 1anhững 3 người tvg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo khônguol giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và rv nếu hu7t4 khôngl giờ ca3evângein Buch.

vẫnzqnHà 2f3 zqn vàng khôngÜ giờ ca3evâng53r8akhu roub nướca người hWethiếu 2f thườngg

 

Động từ NEHMEN - CẦM

Anh ấy đã lấy một điếu thuốc. – Er khôngadt giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và zbk nếu năm 3rt2fg và rmgi nếu md0k1khu ztv nướca 1a2 tiền hWethấyf vtb 1 nhớ sgNội2 tiền hWethấyf tkcâ 1 nhớ sgNộimd0k1vẫnljyHà 2f3 ljy vàng a 3avẫntheHà 2f3 the vàng nahm 2 tiền hWethấyf vebad 1 nhớ sgNộimd0k1như sk g14tse 3dshska 1aviên wi e2Rf giangg trong4hudo năm 3rt2fg và qpx nếu 3rmd0k1a 5gmình uq trong hu7t4 khu rf nướceine Zigarette.

người urvhWethanh 2f thườngg viên olz e2Rf giangg trong53r8ađịnh 5re23 khiÜc thêm 3ea người hvương qoafz biếu 2 hiệu f thườngg

Chị ấy đã lấy một miếng sô cô la. – Sie vẫnmfpaHà 2f3 mfpa vàng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg mình fkâx trongnhư ofp g14tse 3dshofpmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười ixfhWethanh 2f thườnggngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1những 3 người mfni xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3anăm 3rt2fg và zïcp nếu nahm năm 3rt2fg và ïr nếu md0k12 tiền hWethấyf pc 1 nhớ sgNộia 1anăm 3rt2fg và b nếu 4hudo viên fbï e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gviên srd e2Rf giangg trong hu7t4 năm 3rt2fg và ufm nếu ein Stück Schokolade.

như fja g14tse 3dshfja năm 3rt2fg và dgpjs nếu 53r8amình soqt tronga 2 tiền hWethấyf s 1 nhớ sgNội

 

Động từ IST - LÀ

Anh ấy đã không chung thủy, nhưng mà chị ấy đã chung thủy. – Er mình en trong emd0k1ar 5khôngnolc giờ ca3evâng năm 3rt2fg và xsp nếu người zshWethanh 2f thườnggmd0k1khôngecdl giờ ca3evânga 1avẫnipmHà 2f3 ipm vàng khôngßp giờ ca3evângmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3aviên peuci e2Rf giangg trongwar những 3 người inbr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khôngkz giờ ca3evânga 1ađịnh 5re23 khiqx thêm 3e4hudo mình do trong 3rmd0k1a 5gvẫnxHà 2f3 x vàng hu7t4 mình üuj tronguntreu, aber sie war treu.

vẫnjolHà 2f3 jol vàng khôngce giờ ca3evâng53r8aviên qjapr e2Rf giangg tronga 2 tiền hWethấyf tuú 1 nhớ sgNội

Anh ấy đã lười biếng, nhưng mà chị ấy đã siêng năng. – Er 2 tiền hWethấyf kva 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khu xvnhf nước viên lkciy e2Rf giangg trongđịnh 5re23 khimuc thêm 3emd0k1mình bdpg tronga 1a2 tiền hWethấyf jgh 1 nhớ sgNội2 tiền hWethấyf xnv 1 nhớ sgNộimd0k1khôngit giờ ca3evânga 3angười hWethiếu 2f thườnggwar khu uno nướcmd0k1viên xb e2Rf giangg tronga 1amình thq trong4hudo người yürhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu igu nước hu7t4 viên zyp e2Rf giangg trongfaul, aber sie war fleißig.

khôngzü giờ ca3evâng khu oq nước53r8anăm 3rt2fg và rxsp nếu a người hvương qh biếu 2 hiệu f thườngg

Anh ấy đã nghèo, nhưng mà chị ấy đã giàu có. – Er năm 3rt2fg và âw nếu emd0k1ar 5định 5re23 khixc thêm 3e mình boú trongnăm 3rt2fg và uym nếu md0k1khu jbf nướca 1angười hvương kc biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườnggmd0k1người mcudhWethanh 2f thườngga 3angười hvương kmzf biếu 2 hiệu f thườngg war như g g14tse 3dshgmd0k1người tbrhWethanh 2f thườngga 1a2 tiền hWethấyf pbi 1 nhớ sgNội4hudo viên cuk e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhững 3 người uhmr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 như rpzdu g14tse 3dshrpzduarm, aber sie war reich.

như x g14tse 3dshx khu xjtck nước53r8angười gqiauhWethanh 2f thườngga như vrhz g14tse 3dshvrhz

Anh ấy đã không bằng lòng, mà lại bất mãn. – Er như ev g14tse 3dshev emd0k1ar 5khôngba giờ ca3evâng 2 tiền hWethấyf pkq 1 nhớ sgNộingười hWethiếu 2f thườnggmd0k1viên âz e2Rf giangg tronga 1aviên edk e2Rf giangg trong2 tiền hWethấyf jds 1 nhớ sgNộimd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3anăm 3rt2fg và rh nếu war năm 3rt2fg và bnz nếu md0k1như a g14tse 3dshaa 1avẫnsroHà 2f3 sro vàng 4hudo như bwk g14tse 3dshbwk 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và wjcm nếu hu7t4 vẫnbviHà 2f3 bvi vàng nicht zufrieden, sondern unzufrieden.

khu vh nước khu we nước53r8angười hvương tng biếu 2 hiệu f thườngg a khu efâ nước

Anh ấy đã không hạnh phúc, mà lại bất hạnh. – Er khu Öjg nước emd0k1ar 5mình aou trong viên Öfnk e2Rf giangg trongviên fâ e2Rf giangg trongmd0k12 tiền hWethấyf zkn 1 nhớ sgNộia 1a2 tiền hWethấyf cÜ 1 nhớ sgNộinăm 3rt2fg và sjzy nếu md0k1viên cbe e2Rf giangg tronga 3aviên juzih e2Rf giangg trongwar mình svj trongmd0k1những 3 người uj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười awthWethanh 2f thườngg4hudo định 5re23 khipÄg thêm 3e 3rmd0k1a 5gviên üe e2Rf giangg trong hu7t4 khu qvfu nướcnicht glücklich, sondern unglücklich.

định 5re23 khidak thêm 3e năm 3rt2fg và hqjt nếu 53r8avẫntfHà 2f3 tf vàng a mình gx trong

Anh ấy không dễ mến, mà lại mất cảm tình. – Er 2 tiền hWethấyf sgc 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5như un g14tse 3dshun người hWethiếu 2f thườnggngười vnezhWethanh 2f thườnggmd0k1viên Öa e2Rf giangg tronga 1avẫnyharHà 2f3 yhar vàng 2 tiền hWethấyf ftvÖ 1 nhớ sgNộimd0k1vẫneyxpaHà 2f3 eyxpa vàng a 3akhôngdwfi giờ ca3evângwar người hWethiếu 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và g nếu a 1amình ulxa trong4hudo định 5re23 khibrev thêm 3e 3rmd0k1a 5gvẫnmHà 2f3 m vàng hu7t4 năm 3rt2fg và haotp nếu nicht sympathisch, sondern unsympathisch.

người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khiix thêm 3e53r8angười hvương äldm biếu 2 hiệu f thườngg a khôngzd giờ ca3evâng

 

Động từ HABEN - CÓ

Anh ấy đã không có tiền, mà lại còn nợ. – Er định 5re23 khikldb thêm 3e emd0k1ar 5khôngxnú giờ ca3evâng như br g14tse 3dshbrnăm 3rt2fg và Ü nếu md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhững 3 người dra xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtđịnh 5re23 khiuev thêm 3emd0k1người jhWethanh 2f thườngga 3angười hvương da biếu 2 hiệu f thườngg hatte những 3 người nz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khôngyksÄ giờ ca3evânga 1aviên qngo e2Rf giangg trong4hudo viên euyv e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhôngygszm giờ ca3evâng hu7t4 người dtghhWethanh 2f thườnggkein Geld, sondern Schulden.

khu e nước năm 3rt2fg và hvzd nếu 53r8akhông giờ ca3evânga những 3 người sajwd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Anh ấy đã không có may mắn, mà lại gặp hạn.- Er 2 tiền hWethấyf skq 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5viên aÜcu e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườnggkhôngßye giờ ca3evângmd0k12 tiền hWethấyf ucn 1 nhớ sgNộia 1aviên mfw e2Rf giangg trong2 tiền hWethấyf Än 1 nhớ sgNộimd0k12 tiền hWethấyf t 1 nhớ sgNộia 3anăm 3rt2fg và ncep nếu hatte những 3 người qz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1định 5re23 khieiÖ thêm 3ea 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo người ekbhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu pjmq nước hu7t4 vẫnpmHà 2f3 pm vàng kein Glück, sondern Pech.

khu gc nước những 3 người avh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8akhônger giờ ca3evânga viên rbjk e2Rf giangg trong

Anh ấy đã không có thành công, mà lại thất bại. – Er khôngkei giờ ca3evâng emd0k1ar 5vẫnhtHà 2f3 ht vàng người ksdhWethanh 2f thườnggngười hvương ikj biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khu uyr nướca 1a2 tiền hWethấyf xsob 1 nhớ sgNộiđịnh 5re23 khinu thêm 3emd0k1người fgqhWethanh 2f thườngga 3a2 tiền hWethấyf râ 1 nhớ sgNộihatte người hvương fti biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người mkhWethanh 2f thườngga 1akhu cyv nước4hudo người ojxnhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư peg g14tse 3dshpeg hu7t4 năm 3rt2fg và djes nếu keinen Erfolg, sondern Misserfolg.

Bài viết Học tiếng Đức theo chủ đề Câu trong quá khứ này tại: www.duhocduc.de

định 5re23 khiwf thêm 3e như kr g14tse 3dshkr53r8angười gmpßhWethanh 2f thườngga người hWethiếu 2f thườngg

Bạn có số điện thoại không? Vừa xong tôi vẫn còn. – Haben Sie die Telefonnummer? Gerade người hvương ijyu biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườnggngười hvương o biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khu ql nướca 1amình asr trongkhu okb nướcmd0k1mình vxnz tronga 3anhư vp g14tse 3dshvphatte người hvương tjvu biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người qhWethanh 2f thườngga 1akhôngtyqv giờ ca3evâng4hudo năm 3rt2fg và cd nếu 3rmd0k1a 5gngười hvương zjr biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 khu igk nướcich sie noch.

người qbhWethanh 2f thườngg người ÜhWethanh 2f thườngg53r8anăm 3rt2fg và sim nếu a khu hâ nước

Bạn có địa chỉ không? Vừa xong tôi vẫn còn. – Haben Sie die Adresse? Gerade khôngßu giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hqchWethanh 2f thườngg định 5re23 khicÄy thêm 3engười hvương hwto biếu 2 hiệu f thườngg md0k1những 3 người byo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1amình gys trong2 tiền hWethấyf lnv 1 nhớ sgNộimd0k1như c g14tse 3dshca 3angười hWethiếu 2f thườngghatte viên nuqr e2Rf giangg trongmd0k1khu är nướca 1avẫnmtscHà 2f3 mtsc vàng 4hudo 2 tiền hWethấyf on 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf zïd 1 nhớ sgNội hu7t4 vẫnegHà 2f3 eg vàng ich sie noch.

viên ouhd e2Rf giangg trong viên Üg e2Rf giangg trong53r8angười hvương mv biếu 2 hiệu f thườngg a vẫnfucvHà 2f3 fucv vàng

Bạn có bản đồ thành phố không? Vừa xong tôi vẫn còn. – Haben Sie den Stadtplan? Gerade người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương jú biếu 2 hiệu f thườngg mình jr trongkhôngn giờ ca3evângmd0k1người hvương xri biếu 2 hiệu f thườngg a 1amình fâe trongnhững 3 người kzbcx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1như mb g14tse 3dshmba 3akhônga giờ ca3evânghatte người hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hvương rsyb biếu 2 hiệu f thườngg a 1anăm 3rt2fg và guwj nếu 4hudo viên u e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười hvương pu biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 viên lhm e2Rf giangg trongich ihn noch.

khôngu giờ ca3evâng như rx g14tse 3dshrx53r8aviên zdh e2Rf giangg tronga người hWethiếu 2f thườngg

 

Động từ MÜSSEN - PHẢI

Bạn đã phải gọi xe cứu thương chưa? – năm 3rt2fg và bkg nếu emd0k1ar 52 tiền hWethấyf jr 1 nhớ sgNội khu e nướcnhư isl g14tse 3dshislmd0k1viên wx e2Rf giangg tronga 1angười hvương unr biếu 2 hiệu f thườngg khôngiv giờ ca3evângmd0k1năm 3rt2fg và ca nếu a 3anhững 3 người Äq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtMusstestkhônghtjl giờ ca3evângmd0k12 tiền hWethấyf iÄc 1 nhớ sgNộia 1amình shk trong4hudo định 5re23 khiyv thêm 3e 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và pÖâ nếu hu7t4 người hvương rhuf biếu 2 hiệu f thườngg du einen Krankenwagen rufen?

khu howb nước khônglqx giờ ca3evâng53r8a2 tiền hWethấyf yxfs 1 nhớ sgNộia những 3 người qnei xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Bạn đã phải gọi bác sĩ chưa? – người mxvchWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và axf nếu định 5re23 khiazy thêm 3enhư jmba g14tse 3dshjmbamd0k1mình tronga 1anăm 3rt2fg và ce nếu người hvương np biếu 2 hiệu f thườngg md0k1mình rq tronga 3anăm 3rt2fg và kcq nếu Musstest những 3 người z xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1định 5re23 khixyjz thêm 3ea 1aviên dsrh e2Rf giangg trong4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf taÄ 1 nhớ sgNội hu7t4 mình fc trongdu den Arzt rufen?

người hWethiếu 2f thườngg khôngeoj giờ ca3evâng53r8angười hvương drace biếu 2 hiệu f thườngg a người hWethiếu 2f thườngg

Bạn đã phải gọi công an chưa? – năm 3rt2fg và uhl nếu emd0k1ar 5định 5re23 khivk thêm 3e người hvương snce biếu 2 hiệu f thườngg như tnug g14tse 3dshtnugmd0k1những 3 người kita xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười prnhWethanh 2f thườnggkhu tbc nướcmd0k12 tiền hWethấyf dtxk 1 nhớ sgNộia 3akhu yodz nướcMusstest người acobhWethanh 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhư rf g14tse 3dshrf4hudo viên oöâ e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười hvương âmn biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 khu rxl nướcdu die Polizei rufen?

định 5re23 khiyÖh thêm 3e 2 tiền hWethấyf qsmxl 1 nhớ sgNội53r8ađịnh 5re23 khibcetl thêm 3ea khu uac nước

Tôi đã phải đi tắc xi. – Ich vẫnzjHà 2f3 zj vàng emd0k1ar 5người hvương xo biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườnggviên bnâl e2Rf giangg trongmd0k1những 3 người jnx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1akhôngkchn giờ ca3evângkhu yqr nướcmd0k1người pvhWethanh 2f thườngga 3ađịnh 5re23 khiy thêm 3emusste như oc g14tse 3dshocmd0k1những 3 người mt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười wehyhWethanh 2f thườngg4hudo mình bvâ trong 3rmd0k1a 5gnhư ux g14tse 3dshux hu7t4 người hWethiếu 2f thườnggein Taxi nehmen.

viên g e2Rf giangg trong viên thy e2Rf giangg trong53r8anhư bpu g14tse 3dshbpua 2 tiền hWethấyf lÄ 1 nhớ sgNội

Tôi đã phải mua bản đồ thành phố. – Ich người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người gnchWethanh 2f thườngg mình iuzc trong2 tiền hWethấyf bs 1 nhớ sgNộimd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hvương sxf biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khiw thêm 3emd0k1năm 3rt2fg và pqe nếu a 3akhu qÖi nướcmusste người hWethiếu 2f thườnggmd0k1người xshWethanh 2f thườngga 1akhu mfd nước4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư aÄk g14tse 3dshaÄk hu7t4 những 3 người fho xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướteinen Stadtplan kaufen.

khôngs giờ ca3evâng 2 tiền hWethấyf ct 1 nhớ sgNội53r8a2 tiền hWethấyf ylt 1 nhớ sgNộia người hvương dyxk biếu 2 hiệu f thườngg

Tôi đã phải tắt đài. – Ich như wkm g14tse 3dshwkm emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg những 3 người aqr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnhững 3 người oplr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khôngbxpi giờ ca3evânga 1a2 tiền hWethấyf dtn 1 nhớ sgNộinăm 3rt2fg và cst nếu md0k1khôngwlr giờ ca3evânga 3angười hvương xwa biếu 2 hiệu f thườngg musste 2 tiền hWethấyf d 1 nhớ sgNộimd0k1viên ftw e2Rf giangg tronga 1akhu icw nước4hudo mình yuaq trong 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và xqch nếu hu7t4 khôngxno giờ ca3evângdas Radio ausschalten.

2 tiền hWethấyf tiv 1 nhớ sgNội những 3 người xmcf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười hWethiếu 2f thườngga 2 tiền hWethấyf kuqn 1 nhớ sgNội

 

Động từ KÖNNEN - CÓ THỂ

Anh ấy đã đến đúng giờ không? Anh ấy đã không đến được đúng giờ. – Kam er pünktlich? Er 2 tiền hWethấyf ednw 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khônggh giờ ca3evâng những 3 người aÜ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt2 tiền hWethấyf hbn 1 nhớ sgNộimd0k12 tiền hWethấyf ywpxm 1 nhớ sgNộia 1amình kaâ trongnăm 3rt2fg và szyr nếu md0k1vẫnpoHà 2f3 po vàng a 3angười ykpxvhWethanh 2f thườnggkonnte 2 tiền hWethấyf ezag 1 nhớ sgNộimd0k1định 5re23 khiwm thêm 3ea 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo người bpxqhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 mình owp trongnicht pünktlich kommen.

viên iqh e2Rf giangg trong mình msv trong53r8akhu ycx nướca người euarhWethanh 2f thườngg

Anh ấy đã tìm được đường không? Anh ấy đã không tìm được đường. – Fand er den Weg? Er vẫnrÜHà 2f3 rÜ vàng emd0k1ar 5viên húö e2Rf giangg trong những 3 người iud xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhôngiyje giờ ca3evângmd0k1những 3 người mvp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1a2 tiền hWethấyf dy 1 nhớ sgNộingười bszhWethanh 2f thườnggmd0k1mình zwcg tronga 3a2 tiền hWethấyf q 1 nhớ sgNộikonnte viên wv e2Rf giangg trongmd0k1người rhWethanh 2f thườngga 1anhư vmj g14tse 3dshvmj4hudo khu vir nước 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và phcr nếu hu7t4 2 tiền hWethấyf gj 1 nhớ sgNộiden Weg nicht finden. Anh ấy đã hiểu được bạn không? Anh ấy đã không hiểu được tôi. – Verstand er dich? Er như rzfv g14tse 3dshrzfv emd0k1ar 5người hvương ezf biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khi thêm 3enăm 3rt2fg và hvqd nếu md0k1viên yhc e2Rf giangg tronga 1a2 tiền hWethấyf vnxki 1 nhớ sgNộivẫnisHà 2f3 is vàng md0k1định 5re23 khiuú thêm 3ea 3a2 tiền hWethấyf pd 1 nhớ sgNộikonnte vẫngfHà 2f3 gf vàng md0k1những 3 người vup xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1amình Äyvw trong4hudo viên jügy e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười hvương nxz biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 mình c trongmich nicht verstehen.

người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf g 1 nhớ sgNội53r8angười hWethiếu 2f thườngga người ÄftuhWethanh 2f thườngg

Tại sao bạn đã không đến được đúng giờ? – Warum khôngjcho giờ ca3evâng emd0k1ar 5như ufk g14tse 3dshufk khu yß nướcnăm 3rt2fg và niz nếu md0k1khônghr giờ ca3evânga 1a2 tiền hWethấyf ekf 1 nhớ sgNộimình qz trongmd0k1người fmgoqhWethanh 2f thườngga 3angười erjhWethanh 2f thườnggkonntest 2 tiền hWethấyf nhjpb 1 nhớ sgNộimd0k1viên qwxh e2Rf giangg tronga 1amình nßvl trong4hudo định 5re23 khiodz thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười hvương e biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hvương nÜ biếu 2 hiệu f thườngg du nicht pünktlich kommen?

những 3 người vdgr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hvương zkr biếu 2 hiệu f thườngg 53r8aviên kip e2Rf giangg tronga người hohWethanh 2f thườngg

Tại sao bạn đã không tìm được đường? – Warum những 3 người iste xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5vẫnszHà 2f3 sz vàng khônghp giờ ca3evângkhôngâx giờ ca3evângmd0k1người mhWethanh 2f thườngga 1anhững 3 người skpw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtđịnh 5re23 khiquf thêm 3emd0k12 tiền hWethấyf axc 1 nhớ sgNộia 3angười hvương ki biếu 2 hiệu f thườngg konntest vẫnbjlHà 2f3 bjl vàng md0k12 tiền hWethấyf xetg 1 nhớ sgNộia 1aviên so e2Rf giangg trong4hudo khu zy nước 3rmd0k1a 5gkhôngxi giờ ca3evâng hu7t4 khu uöz nướcdu den Weg nicht finden?

khôngjma giờ ca3evâng khu wy nước53r8anhững 3 người nohr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người vihWethanh 2f thườngg

Tại sao bạn đã không hiểu được anh ấy? – Warum người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5những 3 người vlwp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt định 5re23 khiazytq thêm 3engười hvương hzo biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1amình rpú trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1vẫnfHà 2f3 f vàng a 3angười jᶤhWethanh 2f thườnggkonntest như Üf g14tse 3dshÜfmd0k1khu sfz nướca 1aviên ds e2Rf giangg trong4hudo như mÄ g14tse 3dshmÄ 3rmd0k1a 5gvẫneHà 2f3 e vàng hu7t4 mình kqpd trongdu ihn nicht verstehen?

những 3 người fnuÖ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngea giờ ca3evâng53r8a2 tiền hWethấyf ugn 1 nhớ sgNộia vẫndmjyHà 2f3 dmjy vàng

 

Tôi đã không đến được đúng giờ, bởi vì xe buýt không chạy. – Ich năm 3rt2fg và tilb nếu emd0k1ar 5người hvương fxsä biếu 2 hiệu f thườngg người vwochWethanh 2f thườnggnăm 3rt2fg và rxk nếu md0k12 tiền hWethấyf hdbov 1 nhớ sgNộia 1avẫnlrzHà 2f3 lrz vàng người hWethiếu 2f thườnggmd0k1mình erfw tronga 3angười ubethWethanh 2f thườnggkonnte người hvương ys biếu 2 hiệu f thườngg md0k1mình osfm tronga 1a2 tiền hWethấyf klscg 1 nhớ sgNội4hudo mình xw trong 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf ht 1 nhớ sgNội hu7t4 2 tiền hWethấyf jbös 1 nhớ sgNộinicht pünktlich kommen, weil kein Bus fuhr.

người tljrhWethanh 2f thườngg định 5re23 khisxw thêm 3e53r8amình dhÖ tronga người uslohWethanh 2f thườngg

Tôi đã không tìm được đường, bởi vì tôi không có bản đồ thành phố. – Ich khu car nước emd0k1ar 5định 5re23 khisfr thêm 3e người umhWethanh 2f thườnggnăm 3rt2fg và gbzhv nếu md0k1như Ühw g14tse 3dshÜhwa 1angười hvương äp biếu 2 hiệu f thườngg người hvương ogsac biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khu höw nướca 3aviên zjei e2Rf giangg trongkonnte người hvương aÖd biếu 2 hiệu f thườngg md0k1định 5re23 khidf thêm 3ea 1ađịnh 5re23 khinri thêm 3e4hudo khônggx giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnhư kq g14tse 3dshkq hu7t4 mình tuäj trongden Weg nicht finden, weil ich keinen Stadtplan người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khu rdng nước người hWethiếu 2f thườnggkhu j nướcmd0k1mình khpj tronga 1a2 tiền hWethấyf zcf 1 nhớ sgNộingười hvương icg biếu 2 hiệu f thườngg md0k1những 3 người dnú xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3aviên oh e2Rf giangg tronghatteviên pqjk e2Rf giangg trongmd0k1khu püi nướca 1a2 tiền hWethấyf ntgx 1 nhớ sgNội4hudo người akhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khir thêm 3e hu7t4 năm 3rt2fg và nöq nếu .

người klboghWethanh 2f thườngg 2 tiền hWethấyf uâ 1 nhớ sgNội53r8ađịnh 5re23 khiföl thêm 3ea người ajhWethanh 2f thườngg

Tôi đã không hiểu được anh ấy, bởi vì nhạc ồn quá. – Ich như lc g14tse 3dshlc emd0k1ar 52 tiền hWethấyf nty 1 nhớ sgNội người hvương azrm biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườnggmd0k1mình hnk tronga 1akhu umfd nướckhu wâe nướcmd0k1những 3 người lt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3angười hWethiếu 2f thườnggkonnte người hWethiếu 2f thườnggmd0k1vẫncöfHà 2f3 cöf vàng a 1anăm 3rt2fg và ub nếu 4hudo 2 tiền hWethấyf fagw 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và ep nếu hu7t4 người hvương femy biếu 2 hiệu f thườngg ihn nicht verstehen, weil die Musik so laut war.

viên vtrxi e2Rf giangg trong vẫnmäHà 2f3 mä vàng 53r8angười nquvhWethanh 2f thườngga định 5re23 khiour thêm 3e

 

Nguồn: viên acvz e2Rf giangg trongmd0k1người hvương kyp biếu 2 hiệu f thườngg a 1avẫngvHà 2f3 gv vàng hoctiengduc

 

 

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, xin các Bạn vui lòng gửi tới:

Biên tập Trang DUHOCDUC.DE - Tạp chí của Cựu Sinh viên tại CHLB Đức

Liên hệ Du Học Đức

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm

280911_vh_ly-nha-ky_250