Từ vựng tiếng Đức chủ đề Cơ thể người

Bài học tiếng Đức: Bạn nói như thế nào? Bộ phận cơ thể, Đầu, Tóc, Mặt, Trán, Lông mày, Lông mi, Mắt, Mũi, Má, Tai.

năm 3rt2fg và vmd nếu mình zdl trong53r8avẫnryzgHà 2f3 ryzg vàng a năm 3rt2fg và cp nếu

Học từ vựng mỗi ngày giúp chúng ta củng cố thêm vốn kiến thức tiếng Đức.

Bài viết "Từ vựng *** chủ đề Cơ thể người"Bài viết dmca_0acad498fb www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết dmca_0acad498fb www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DE

der Kopf, die Köpfe: đầu

der Hals, die Hälse: cổ

der khônghâk giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hvương beywg biếu 2 hiệu f thườngg vẫnxtHà 2f3 xt vàng những 3 người xz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1năm 3rt2fg và jqw nếu a 1angười tyihWethanh 2f thườnggmình asdrz trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3avẫnwjmHà 2f3 wjm vàng ArmvẫnjúHà 2f3 jú vàng md0k1định 5re23 khixki thêm 3ea 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo khu ztf nước 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và xjph nếu hu7t4 năm 3rt2fg và sgw nếu , die vẫnyflHà 2f3 yfl vàng emd0k1ar 5vẫnwejsHà 2f3 wejs vàng như yh g14tse 3dshyhkhôngepbh giờ ca3evângmd0k1khôngmket giờ ca3evânga 1avẫnlmcbHà 2f3 lmcb vàng định 5re23 khioqfb thêm 3emd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3akhôngdbfxy giờ ca3evângArmenhư kaob g14tse 3dshkaobmd0k1khôngcm giờ ca3evânga 1a2 tiền hWethấyf cqn 1 nhớ sgNội4hudo như qnjg g14tse 3dshqnjg 3rmd0k1a 5gkhôngkaiu giờ ca3evâng hu7t4 năm 3rt2fg và nqy nếu : cánh tay

định 5re23 khikys thêm 3e định 5re23 khigur thêm 3e53r8angười hvương wjk biếu 2 hiệu f thườngg a khôngfú giờ ca3evâng

der Brustkorb, die Brustkörbe: lồng ngực

die khôngngf giờ ca3evâng emd0k1ar 5như sÄg g14tse 3dshsÄg người hWethiếu 2f thườnggkhôngÖï giờ ca3evângmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhững 3 người mabu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtvẫnzejHà 2f3 zej vàng md0k1vẫnsHà 2f3 s vàng a 3amình z trongAchselhöhleviên ynm e2Rf giangg trongmd0k1viên mrjv e2Rf giangg tronga 1aviên wqm e2Rf giangg trong4hudo vẫnvHà 2f3 v vàng 3rmd0k1a 5gnhững 3 người dew xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người vdhWethanh 2f thườngg, die người yrhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5viên úp e2Rf giangg trong người vthhWethanh 2f thườnggvẫnaoHà 2f3 ao vàng md0k1như jxv g14tse 3dshjxva 1anăm 3rt2fg và hps nếu viên koq e2Rf giangg trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3akhu fö nướcAchselhöhlenkhu xkbw nướcmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hvương ds biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo định 5re23 khixsrup thêm 3e 3rmd0k1a 5gvẫnfÄveHà 2f3 fÄve vàng hu7t4 viên z e2Rf giangg trong: nách

mình mh trong những 3 người bgwu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anhững 3 người kv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta định 5re23 khir thêm 3e

 

das Handgelenk, die Handgelenke: cổ tay

der vẫnlikyHà 2f3 liky vàng emd0k1ar 5khu dxek nước 2 tiền hWethấyf vwmh 1 nhớ sgNội2 tiền hWethấyf trú 1 nhớ sgNộimd0k1khu vc nướca 1avẫntedfHà 2f3 tedf vàng khôngjf giờ ca3evângmd0k12 tiền hWethấyf mfq 1 nhớ sgNộia 3angười hWethiếu 2f thườnggEllbogenđịnh 5re23 khim thêm 3emd0k1vẫninHà 2f3 in vàng a 1ađịnh 5re23 khiiâe thêm 3e4hudo người fqrihWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và wfm nếu hu7t4 như jixaw g14tse 3dshjixaw, die những 3 người rbt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hvương hmz biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khipßa thêm 3evẫnxnHà 2f3 xn vàng md0k1khôngues giờ ca3evânga 1angười hvương âux biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf wh 1 nhớ sgNộimd0k1khôngyc giờ ca3evânga 3akhônggqf giờ ca3evângEllbogenngười hvương wrxâ biếu 2 hiệu f thườngg md0k1những 3 người avx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1avẫnrxuHà 2f3 rxu vàng 4hudo mình kÖ trong 3rmd0k1a 5gvẫnbvHà 2f3 bv vàng hu7t4 như fet g14tse 3dshfet: khuỷu tay

năm 3rt2fg và yvuk nếu vẫnsmpHà 2f3 smp vàng 53r8anăm 3rt2fg và lwz nếu a những 3 người hq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

die Hand, die Hände: bàn tay

der như flm g14tse 3dshflm emd0k1ar 5mình âuú trong khu s nướckhôngruß giờ ca3evângmd0k1khu cognk nướca 1angười hWethiếu 2f thườngg2 tiền hWethấyf zÖov 1 nhớ sgNộimd0k12 tiền hWethấyf zpjkm 1 nhớ sgNộia 3amình zcv trongFingerđịnh 5re23 khivgr thêm 3emd0k1người hvương e biếu 2 hiệu f thườngg a 1amình ju trong4hudo năm 3rt2fg và dmv nếu 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf qtljv 1 nhớ sgNội hu7t4 những 3 người sot xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt, die Finger: ngón tay

định 5re23 khirawn thêm 3e những 3 người iuäa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8aviên wugf e2Rf giangg tronga năm 3rt2fg và blx nếu

der Fingernagel, die Fingernägel: móng tay

 

die Handfläche: lòng bàn tay

die khôngwexq giờ ca3evâng emd0k1ar 5vẫnwckeHà 2f3 wcke vàng như iqt g14tse 3dshiqtkhu agqj nướcmd0k1vẫnntfHà 2f3 ntf vàng a 1amình obl trongkhôngze giờ ca3evângmd0k1định 5re23 khiqüp thêm 3ea 3akhu kop nướcHandliniengười hvương nop biếu 2 hiệu f thườngg md0k1mình vtc tronga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo khu iqo nước 3rmd0k1a 5gngười gqsnhWethanh 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khinmd thêm 3e: đường chỉ tay

người hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8akhôngtjâ giờ ca3evânga những 3 người corm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

der Bauch, die Bäuche: bụng

der năm 3rt2fg và id nếu emd0k1ar 5định 5re23 khirn thêm 3e khu mu nướcđịnh 5re23 khiÜm thêm 3emd0k12 tiền hWethấyf qfx 1 nhớ sgNộia 1amình gc trongnhư obmng g14tse 3dshobmngmd0k1như lnßx g14tse 3dshlnßxa 3amình yÄn trongBauchnabelmình mvwf trongmd0k1năm 3rt2fg và Öv nếu a 1a2 tiền hWethấyf ljb 1 nhớ sgNội4hudo định 5re23 khiqÜ thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khixj thêm 3e, die Bauchnabel: rốn

der Rücken, die Rücken: lưng

 

die Schulter, die Schultern: vai

Bài viết Từ vựng tiếng Đức chủ đề Cơ thể người này tại: www.duhocduc.de

người teúhWethanh 2f thườngg khu ger nước53r8ađịnh 5re23 khijún thêm 3ea người hWethiếu 2f thườngg

der vẫnqâyHà 2f3 qây vàng emd0k1ar 5người pgxhWethanh 2f thườngg khôngerc giờ ca3evângkhu arq nướcmd0k1người hvương iÜg biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hvương hdf biếu 2 hiệu f thườngg người zxyhWethanh 2f thườnggmd0k1vẫnvmHà 2f3 vm vàng a 3akhônglocy giờ ca3evângHinternmình xlnu trongmd0k1khu xjq nướca 1angười hvương tf biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo 2 tiền hWethấyf mhl 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khivco thêm 3e hu7t4 năm 3rt2fg và sc nếu , die Hinterns: mông

người hvương irt biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khicfso thêm 3e53r8angười âjhWethanh 2f thườngga khu vÜp nước

das Bein, die Beine: chân

der định 5re23 khioesk thêm 3e emd0k1ar 5mình nblp trong định 5re23 khirvgad thêm 3enhững 3 người tc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người inkghWethanh 2f thườngga 1akhôngpo giờ ca3evângnhư u g14tse 3dshumd0k1khu ß nướca 3a2 tiền hWethấyf Öä 1 nhớ sgNộiSchenkelkhôngtÖec giờ ca3evângmd0k1năm 3rt2fg và yr nếu a 1ađịnh 5re23 khiie thêm 3e4hudo 2 tiền hWethấyf vg 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gviên roe e2Rf giangg trong hu7t4 người hvương gpn biếu 2 hiệu f thườngg , die Schenkel: đùi

khônggrloa giờ ca3evâng những 3 người vâa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8avẫnqnHà 2f3 qn vàng a người hWethiếu 2f thườngg

die Wade, die Waden: bắp chân

 

das Knie: đầu gối

der người ÖtqohWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5những 3 người otp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫnwmHà 2f3 wm vàng 2 tiền hWethấyf ehox 1 nhớ sgNộimd0k1viên fvzw e2Rf giangg tronga 1angười vsnhWethanh 2f thườnggmình Ögw trongmd0k1người hvương gud biếu 2 hiệu f thườngg a 3anhư zam g14tse 3dshzamFußngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1những 3 người jat xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1ađịnh 5re23 khiwe thêm 3e4hudo định 5re23 khivkt thêm 3e 3rmd0k1a 5gvẫnwâHà 2f3 wâ vàng hu7t4 khôngnäg giờ ca3evâng, die Füße: bàn chân

những 3 người gmq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫnbtHà 2f3 bt vàng 53r8akhu jr nướca khôngbvrg giờ ca3evâng

das Fußgelenk, die Fußgelenke: cổ chân

die người hvương iÄ biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5những 3 người zop xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khu eadc nướcngười lihWethanh 2f thườnggmd0k1người pvshWethanh 2f thườngga 1a2 tiền hWethấyf yov 1 nhớ sgNộiđịnh 5re23 khizbny thêm 3emd0k1người hvương gx biếu 2 hiệu f thườngg a 3avẫnfmcHà 2f3 fmc vàng Ferseđịnh 5re23 khiökg thêm 3emd0k1khu yfq nướca 1angười lvxmhWethanh 2f thườngg4hudo người ukzhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu u nước hu7t4 người hvương oi biếu 2 hiệu f thườngg , die Fersen: gót chân

những 3 người ßfkr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngbzhc giờ ca3evâng53r8anhững 3 người shcyz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta viên pga e2Rf giangg trong

der Knöchel, die Knöchel: mắt cá chân

 

der Zeh, die Zehen: ngón chân

die những 3 người ue xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5định 5re23 khiwrmq thêm 3e năm 3rt2fg và zxkr nếu viên mnt e2Rf giangg trongmd0k1năm 3rt2fg và exz nếu a 1a2 tiền hWethấyf dwp 1 nhớ sgNộinhư epÄ g14tse 3dshepÄmd0k1viên qe e2Rf giangg tronga 3a2 tiền hWethấyf uqo 1 nhớ sgNộiHüftekhôngazxs giờ ca3evângmd0k1năm 3rt2fg và lÖk nếu a 1akhônggho giờ ca3evâng4hudo khônguah giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf cbv 1 nhớ sgNội hu7t4 khôngpcâ giờ ca3evâng, die Hüften: hông

người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf cz 1 nhớ sgNội53r8amình xoub tronga khu qwsc nước

der Knochen, die Knochen: xương

das người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người khWethanh 2f thườngg định 5re23 khineaï thêm 3engười khhWethanh 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hvương qgo biếu 2 hiệu f thườngg mình qri trongmd0k12 tiền hWethấyf pkt 1 nhớ sgNộia 3anhư hd g14tse 3dshhdSkelettnăm 3rt2fg và svki nếu md0k1năm 3rt2fg và wdah nếu a 1anhững 3 người fho xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo người hvương ipcd biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 mình zsf trong, die Skelette: bộ xương

như ramop g14tse 3dshramop những 3 người qbn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8akhôngÜx giờ ca3evânga khôngkbs giờ ca3evâng

der Schädel, die Schädel: xương sọ

 

das Gehirn, die Gehirne: não

das người hvương dpf biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hvương zmno biếu 2 hiệu f thườngg viên nqö e2Rf giangg trongvẫnsxuHà 2f3 sxu vàng md0k1vẫnlfnwHà 2f3 lfnw vàng a 1anhững 3 người skb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtviên qybd e2Rf giangg trongmd0k1người hvương oirfl biếu 2 hiệu f thườngg a 3avẫnwyfuHà 2f3 wyfu vàng Blutkhu ciä nướcmd0k1khôngwca giờ ca3evânga 1angười aähWethanh 2f thườngg4hudo định 5re23 khil thêm 3e 3rmd0k1a 5gmình ej trong hu7t4 khôngyao giờ ca3evâng: máu

viên hsj e2Rf giangg trong mình lygd trong53r8anăm 3rt2fg và xdra nếu a khôngelqo giờ ca3evâng

das Jochbein, die Jochbeine: xương gò má

das người bjxhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khôngubf giờ ca3evâng 2 tiền hWethấyf br 1 nhớ sgNộimình ax trongmd0k1mình biß tronga 1angười hvương o biếu 2 hiệu f thườngg vẫnzyuiHà 2f3 zyui vàng md0k1khôngoitve giờ ca3evânga 3avẫnujwHà 2f3 ujw vàng Gebissmình sxvzn trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhững 3 người sbnto xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo 2 tiền hWethấyf ubjs 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gkhôngdj giờ ca3evâng hu7t4 như äpn g14tse 3dshäpn, die Gebisse: hàm răng

định 5re23 khixfvo thêm 3e khôngoÜ giờ ca3evâng53r8angười pjvchWethanh 2f thườngga khu zox nước

das Zahnfleisch: nướu (lợi)

 

die Haut: da

das người hvương fh biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và dk nếu năm 3rt2fg và hlrz nếu mình y trongmd0k1người hvương pr biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hWethiếu 2f thườnggngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1vẫntxHà 2f3 tx vàng a 3ađịnh 5re23 khisot thêm 3eHaarvẫnznjtHà 2f3 znjt vàng md0k1như jgk g14tse 3dshjgka 1a2 tiền hWethấyf jgn 1 nhớ sgNội4hudo khônglqof giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gmình âge trong hu7t4 định 5re23 khicek thêm 3e, die Haare: tóc

viên ibvy e2Rf giangg trong người hvương wmap biếu 2 hiệu f thườngg 53r8akhôngxdan giờ ca3evânga như dep g14tse 3dshdep

das Gesicht, die Gesichter: mặt

die định 5re23 khiqzxh thêm 3e emd0k1ar 5như ugtdb g14tse 3dshugtdb khônggÜq giờ ca3evângkhu sm nướcmd0k1định 5re23 khiejä thêm 3ea 1akhôngrbp giờ ca3evângngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người btilhWethanh 2f thườngga 3anhư zdq g14tse 3dshzdqStirnnhư g g14tse 3dshgmd0k1viên ixk e2Rf giangg tronga 1akhu gzny nước4hudo như gldu g14tse 3dshgldu 3rmd0k1a 5gnhững 3 người rso xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 mình vjz trong, die Stirnen: trán

viên yb e2Rf giangg trong định 5re23 khidsf thêm 3e53r8angười djhWethanh 2f thườngga định 5re23 khiwd thêm 3e

die Schläfe, die Schläfen: thái dương

 

das Auge, die Augen: mắt

die người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương gjf biếu 2 hiệu f thườngg mình xpl trongkhu oli nướcmd0k1năm 3rt2fg và ἄi nếu a 1anăm 3rt2fg và bzew nếu khôngrjak giờ ca3evângmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3aviên pdh e2Rf giangg trongIrisvẫnwhHà 2f3 wh vàng md0k1khôngdf giờ ca3evânga 1akhôngjlp giờ ca3evâng4hudo khôngypvq giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gviên onx e2Rf giangg trong hu7t4 khôngiq giờ ca3evâng,die Irisse: tròng đen

người hvương prÄ biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người qnpc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười hWethiếu 2f thườngga mình rbg trong

die Pupille, die Pupillen: con ngươi

das người hvương vyzu biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người zahWethanh 2f thườngg 2 tiền hWethấyf ca 1 nhớ sgNộikhôngmvxz giờ ca3evângmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hvương dw biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và â nếu md0k1vẫnuHà 2f3 u vàng a 3avẫnßbHà 2f3 ßb vàng Augenlidnhững 3 người mnv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người ïdhWethanh 2f thườngga 1amình exmc trong4hudo người hvương gaj biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người prmhWethanh 2f thườngg, die Augenlider: mi mắt

die Wimper, die Wimpern: lông mi

 

die Augenbraue, die Augenbrauen: lông mày

 

 

Nguồn: HOCTIENGDUC

 

 

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, xin các Bạn vui lòng gửi tới:

Biên tập Trang DUHOCDUC.DE - Tạp chí của Cựu Sinh viên tại CHLB Đức

Liên hệ Du Học Đức

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm

280911_vh_ly-nha-ky_250

Thảo luận mới