Tổng thống liên bang

ttTổng thống liên bang đại diện cho Cộng hòa liên bang Đức với tư cách là nguyên thủ quốc gia. Tổng thống đại diện đất nước đối với quốc tế và bổ nhiệm các thành viên chính phủ, thẩm phán và quan chức cao cấp.

Với chữ ký của mình, thổng thống quyết định các đạo luật có hiệu lực. Tổng thống bãi nhiệm chính phủ và được phép giải tán quốc hội trước khi kết thúc nhiệm kỳ trong trường hợp ngoại lệ như hồi mùa Hè năm 2005. Luật cơ bản không trao cho Tổng thống quyền phủ quyết các nghị quyết luật của quốc hội như Tổng thống Mỹ hoặc các Tổng thống khác. Tuy Tổng thống công nhận các nghị quyết của quốc hội và đề nghị nhân sự của chính phủ, nhưng Tổng thống chỉ kiểm tra quá trình dẫn đến các nghị quyết, đề nghị đó có phù hợp với quy định của Luật cơ bản không.

Nhiệm kỳ của Tổng thống là 5 năm. Tổng thống có thể được bầu lại thêm một nhiệm kỳ nữa. Tổng thống được Đại hội liên bang bầu. Đại hội này gồm một nửa là nghị sĩ Quốc hội liên bang và một nửa là đại diện do quốc hội 16 bang bầu.

TH


© 2023 | Du Học Đức - Thông tin du học Đức

Cập nhật - trao đổi và kinh nghiệm du học ở Đức từ năm 2000