Chuyển đổi hệ Tín chỉ Việt Nam sang hệ Tín chỉ Châu Âu (ECTS)

Do có nhiều Trường Đại học Đức yêu cầu Sinh viên tự chuyển đổi Tín chỉ học đạt được ở Việt Nam sang hệ thống ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), nên sau đây chúng tôi trích các quy định liên quan đến điều này:

 

 • Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam: Ban hành Quy chế Đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống Tín chỉ.
 • ECTS Users' Guide (ECTS-Leitfaden) của European Commission: Office for Official Publications of the European Communities (Europäische Kommission: Amt für amtliche Veröffentlichung der Europäischen Gemeinschaften).

Dẫn chứng nguồn:

Hệ thống Tín chỉ Việt Nam:

Trong Điều 3, Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT có đoạn như sau:

 • Mục 3: Tín chỉ được sử dụng để tính khối lượng học tập của Sinh viên. Một Tín chỉ được quy định bằng 15 tiết học lý thuyết; 30 - 45 tiết thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận; 45 - 90 giờ thực tập tại cơ sở; 45 - 60 giờ làm tiểu luận, bài tập lớn hoặc đồ án, Khóa luận Tốt nghiệp. Đối với những học phần lý thuyết hoặc thực hành, thí nghiệm, để tiếp thu được một Tín chỉ Sinh viên phải dành ít nhất 30 giờ chuẩn bị cá nhân. Hiệu Trưởng các Trường quy định cụ thể số tiết, số giờ đối với từng học phần cho phù hợp với đặc điểm của Trường.
 • Mục 4: Đối với những Chương trình, khối lượng của từng học phần đã được tính theo đơn vị Học trình, thì 1,5 đơn vị học trình được quy đổi thành 1 Tín chỉ.
 • Muc 5: Một tiết học được tính bằng 50 phút.

Trong Điều 14, Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT có bảng:

 • Sinh viên năm thứ nhất: dưới 30 Tín chỉ,
 • Sinh viên năm thứ hai: từ 30 Tín chỉ đến dưới 60 Tín chỉ,
 • Sinh viên năm thứ ba: từ 60 Tín chỉ đến dưới 90 Tín chỉ,
 • Sinh viên năm thứ tư: từ 90 Tín chỉ đến dưới 120 Tín chỉ,
 • Sinh viên năm thứ năm: từ 120 Tín chỉ đến dưới 150 Tín chỉ,
 • Sinh viên năm thứ sáu: từ 150 Tín chỉ trở lên.

ECTS của Đức:

 • Tại phần 4.1. ECTS credit allocation, trang 17 (Die Zuweisung von ECTS-Credits, trang 17) có ghi: một năm học Chính quy được cấp 60 Credits, tức một Học kỳ (1/2 năm) 30 Credits và một Kỳ (1/3 năm) 20 Credits.
 • Do Hội nghị Thường trực các Bộ Trưởng Văn hóa của các Tiểu Bang CHLB Đức (Kultusministerkonferenz - KMK) cho rằng 1 năm học Chính quy là 1.800 giờ học/thực hành/thực tập/tự học v.v... (60 phút), xem Annex 5, trang 59 (Anhang 5, trang 61) nên có thể xem 1 Credit tương đương với 30 giờ học/thực hành/thực tập/tự học v.v... (60 phút).

Giải quyết:

Tại Việt Nam:

 • Để đạt 01 Tín chỉ học lý thuyết, một Sinh viên cần dành 15 tiết x 50 phút + 30 giờ = 42,5 giờ.
 • Để đạt 01 Tín chỉ thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận, một Sinh viên cần dành từ 30 tiết x 50 phút + 30 giờ = 55 giờ đến 45 tiết x 50 phút + 30 giờ = 67,5 giờ.
 • Để đạt 01 Tín chỉ thực tập tại cơ sở, một Sinh viên cần dành từ 45 giờ đến 90 giờ.
 • Để đạt 01 Tín chỉ làm tiểu luận, bài tập lớn hoặc đồ án, Khóa luận Tốt nghiệp, một Sinh viên cần dành từ 45 giờ đến 60 giờ.
 • Để đạt 01 Tín chỉ, tùy quy định của từng Trường Đại học ở Việt Nam, một Sinh viên cần dành từ 42,5 giờ - 90 giờ.

Tại Đức:

 • Để đạt 01 Credit, một Sinh viên ở Đức cần dành 30 giờ học/thực hành/thực tập/tự học v.v...

Kết luận:

Phụ thuộc vào quy định của từng Trường Đại học ở Việt Nam, 01 Tín chỉ tương đương với 1,42 - 03 Credits.

Các ví dụ cụ thể:

Trường Đại học Ngoại thương:

 • Trường Đại học Ngoại thương quy định 01 Tín chỉ bằng 15 tiết học lý thuyết hay 30 tiết thực hành. Một tiết học được tính bằng 50 phút. Để tiếp thu được một Tín chỉ, Sinh viên phải dành ít nhất 30 giờ chuẩn bị cá nhân.
 • Để đạt 01 Tín chỉ, một Sinh viên của Trường Đại học Ngoại thương cần dành từ 42,5 giờ - 55 giờ.
 • Vậy 01 Tín chỉ của Trường Đại học Ngoại thương tương đương với 1,42 - 1,83 Credits.
 • Hướng dẫn của Trường Đại học Ngoại thương (phần 3). - Chúng tôi cám ơn Bạn NTH Nhung đã cung cấp bản này.

Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng:

 • Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng quy định 01 Tín chỉ bằng 15 tiết học lý thuyết, 30 tiết thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận; bằng 60 giờ thực tập tại cơ sở hoặc bằng 45 giờ làm tiểu luận, bài tập lớn, đồ án hoặc khóa luận tốt nghiệp. Để tiếp thu được 01 Tín chỉ, Sinh viên phải dành ít nhất 30 giờ chuẩn bị ngoài giờ lên lớp. Một tiết học được tính bằng 50 phút.
 • Để đạt 01 Tín chỉ, một Sinh viên của Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng cần dành từ 42,5 giờ - 60 giờ.
 • Vậy 01 Tín chỉ của Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng tương đương với 1,42 - 02 Credits.
 • Quy định (online) của Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng (Điều 3). Quy định (offline).

Học viện Ngân hàng:

 • Học viện Ngân hàng quy định 01 Tín chỉ bằng 15 tiết học lý thuyết, 30 tiết thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận; bằng 60 giờ thực tập tại cơ sở hoặc bằng 45 giờ làm tiểu luận, bài tập lớn hoặc đồ án, khóa luận tốt nghiệp. Đối với những học phần lý thuyết hoặc thực hành, thí nghiệm, để tiếp thu được 01 Tín chỉ, Sinh viên phải dành ít nhất 30 giờ chuẩn bị ngoài giờ lên lớp. Một tiết học được tính bằng 50 phút.
 • Để đạt 01 Tín chỉ, một Sinh viên của Học viện Ngân hàng cần dành từ 42,5 giờ - 60 giờ.
 • Vậy 01 Tín chỉ của Học viện Ngân hàng tương đương với 1,42 - 02 Credits.
 • Quy chế Đào tạo của Học viện Ngân hàng (Điều 3). - Chúng tôi cám ơn Bạn NN Huyền đã cung cấp bản này.

Nguồn : www.daadvn.org


© 2024 | Du Học Đức - Thông tin du học Đức

Cập nhật - trao đổi và kinh nghiệm du học ở Đức từ năm 2000