Chuyển đổi điểm Việt Nam sang điểm Đức

Duhocduc.de hướng dẫn tính chuyển điểm từ hệ thống điểm của Việt Nam sang hệ thống điểm của Đức.

Thang điểm Việt Nam (0 - 10) khác với thang điểm Đức (6 - 1: Notensystem). Thang điểm Đức chia ra 6 bậc:

Chuyển đổi hệ Tín chỉ Việt Nam sang hệ Tín chỉ Châu Âu (ECTS)

Do có nhiều Trường Đại học Đức yêu cầu Sinh viên tự chuyển đổi Tín chỉ học đạt được ở Việt Nam sang hệ thống ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), nên sau đây chúng tôi trích các quy định liên quan đến điều này: