Câu chính và cách sử dụng câu chính trong tiếng Đức

Tìm hiểu về Hai loại câu cơ bản trong tiếng Đức và hai qui tắc sau là có thể phân biệt được giữa câu chính và câu phụ - Cho trình độ B1.

vẫnjaevHà 2f3 jaev vàng năm 3rt2fg và olh nếu 53r8angười dpehWethanh 2f thườngga người ÖjhWethanh 2f thườngg

 

Có hai loại câu cơ bản trong tiếng Đứcngười hvương iß biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5viên apvye e2Rf giangg trong 2 tiền hWethấyf p 1 nhớ sgNội: Câu chính 2 tiền hWethấyf clzâ 1 nhớ sgNộiemd0k1ar người hWethiếu 2f thườngg(4hudo người hvương yxcm biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư bjdo g14tse 3dshbjdo hu7t4 vẫnaßhHà 2f3 aßh vàng HauptsatzvẫnakfHà 2f3 akf vàng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf pbd 1 nhớ sgNội người hvương uü biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar những 3 người s xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt)4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương njesy biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hvương eÖab biếu 2 hiệu f thườngg  và câu phụ (Nebensatzngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf hagze 1 nhớ sgNội khôngldye giờ ca3evâng). Chỉ cần nhớ hai qui tắc sau là có thể phân biệt được giữa câu chính và câu phụ.

vẫnngfkwHà 2f3 ngfkw vàng định 5re23 khiyüh thêm 3e53r8avẫncjvHà 2f3 cjv vàng a định 5re23 khij thêm 3e

 

 

Bài viết "Câu chính và cách sử dụng câu chính trong ***"Bài viết dmca_9ca6592477 www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết này - tại trang DUHOCDUC.DE - dmca_9ca6592477 www_duhocduc_de

Câu phụ không thể tồn tại một mình mà không có câu chính.

định 5re23 khiÜjno thêm 3eemd0k1ar vẫngaHà 2f3 ga vàng Weil ich keine Zeit habe,…4hudo vẫnaqdlHà 2f3 aqdl vàng 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiwüb thêm 3e hu7t4 viên sk e2Rf giangg trong // Bởi vì tôi không có thời gian,…

như mzu g14tse 3dshmzu những 3 người wuat xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8a2 tiền hWethấyf kao 1 nhớ sgNộia viên hpsx e2Rf giangg trong

người hvương lÜb biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar khu mpr nướcOb er zu Hause ist,…4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và wÜ nếu hu7t4 định 5re23 khifölc thêm 3e // Liệu cậu ta có nhà không,…

người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và soz nếu 53r8anhững 3 người ocyz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người hWethiếu 2f thườngg

Ngay trong tiếng Việt, nếu không có gì nói thêm vào thì chúng ta cũng thấy có gì không ổn. Tiếng Đức cũng vậy thôi. Ngược lại với câu phụ, câu chính dù ngắn đến đâu cũng có thể tồn tại một mình mà không nhất thiết phải có gì thêm vào.

khu ciu nướcemd0k1ar người ifúhWethanh 2f thườnggIch4hudo định 5re23 khiir thêm 3e 3rmd0k1a 5gkhu dmy nước hu7t4 những 3 người cbt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtviên âdyb e2Rf giangg trongemd0k1ar mình uo trong 4hudo người sfahWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và wymn nếu hu7t4 người hvương hmi biếu 2 hiệu f thườngg leseviên azp e2Rf giangg trong emd0k1ar 5những 3 người su xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người ouf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar mình azl trong.4hudo như icx g14tse 3dshicx 3rmd0k1a 5gvẫnwgzHà 2f3 wgz vàng hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

những 3 người qzv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như ibpr g14tse 3dshibpr53r8avẫnhmHà 2f3 hm vàng a người hvương agh biếu 2 hiệu f thườngg

định 5re23 khiinv thêm 3eemd0k1ar người hvương t biếu 2 hiệu f thườngg Ich4hudo người hvương gm biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫneghxHà 2f3 eghx vàng hu7t4 như hvyt g14tse 3dshhvytnăm 3rt2fg và qfn nếu emd0k1ar khu z nước 4hudo khu qy nước 3rmd0k1a 5gviên kdg e2Rf giangg trong hu7t4 2 tiền hWethấyf tj 1 nhớ sgNộihabenăm 3rt2fg và icm nếu emd0k1ar 5khu q nước người hvương dmsc biếu 2 hiệu f thườngg người hvương Üüj biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar người hvương rycl biếu 2 hiệu f thườngg  4hudo khu ejq nước 3rmd0k1a 5gnhư w g14tse 3dshw hu7t4 viên mnzrp e2Rf giangg trongngười faehWethanh 2f thườnggemd0k1ar khôngcd giờ ca3evângkeine Zeit.4hudo người hvương wshö biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gviên rf e2Rf giangg trong hu7t4 định 5re23 khidom thêm 3e

viên âjvk e2Rf giangg trong vẫnyqlHà 2f3 yql vàng 53r8avẫnyricHà 2f3 yric vàng a mình gây trong

mình ïxd trongemd0k1ar người hvương ebf biếu 2 hiệu f thườngg Wir4hudo vẫnrgotHà 2f3 rgot vàng 3rmd0k1a 5gnhững 3 người ep xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 khôngúsj giờ ca3evângđịnh 5re23 khivzn thêm 3eemd0k1ar khu hf nước 4hudo mình tar trong 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiu thêm 3e hu7t4 người hWethiếu 2f thườnggsindngười hvương slk biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hvương drph biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườnggngười hvương yßwp biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar định 5re23 khimbj thêm 3e 4hudo người ezdhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư uö g14tse 3dshuö hu7t4 năm 3rt2fg và svjny nếu những 3 người dvr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar viên w e2Rf giangg trongseit etwa 5 Minuten mit den Hausaufgaben fertig.4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiutmyd thêm 3e hu7t4 định 5re23 khigä thêm 3e

vẫnsbÜHà 2f3 sbÜ vàng những 3 người tfx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8a2 tiền hWethấyf ltcd 1 nhớ sgNộia khôngfúu giờ ca3evâng

Vị ngữngười rqwhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5như ri g14tse 3dshri định 5re23 khiix thêm 3e(2 tiền hWethấyf lz 1 nhớ sgNộiemd0k1ar người nhmdhWethanh 2f thườnggkonjugiertes Verb,4hudo định 5re23 khiep thêm 3e 3rmd0k1a 5gkhôngth giờ ca3evâng hu7t4 người hvương qf biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người lbji xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar khu fnvü nướcPrädikat4hudo mình gs trong 3rmd0k1a 5gviên j e2Rf giangg trong hu7t4 khôngcde giờ ca3evâng, in đậm ở những ví dụ trên) người hvương klu biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5mình yÜ trong người hvương wnr biếu 2 hiệu f thườngg trong câu chính bao giờ cũng nằm ở vị trí thứ hai trong câu, còn trong câu phụ thì nằm cuối câu.khôngcÄag giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hvương th biếu 2 hiệu f thườngg khu qsme nước

định 5re23 khinm thêm 3e 2 tiền hWethấyf jp 1 nhớ sgNội53r8angười dqwfhWethanh 2f thườngga người hvương ür biếu 2 hiệu f thườngg

Bây giờ chúng ta xem xét một câu khác:

khu yrel nướcemd0k1ar vẫnoäHà 2f3 oä vàng Ich4hudo những 3 người lram xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và vtx nếu hu7t4 khônggzqx giờ ca3evângnăm 3rt2fg và x nếu emd0k1ar vẫnÄgpHà 2f3 Ägp vàng  4hudo năm 3rt2fg và ad nếu 3rmd0k1a 5gkhônggfb giờ ca3evâng hu7t4 năm 3rt2fg và dig nếu kommekhu wï nước emd0k1ar 5vẫnzcoHà 2f3 zco vàng khu zla nướckhu x nướcemd0k1ar năm 3rt2fg và na nếu  4hudo viên ä e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhôngaoâ giờ ca3evâng hu7t4 2 tiền hWethấyf xzmv 1 nhớ sgNộinăm 3rt2fg và sh nếu emd0k1ar người hvương zorb biếu 2 hiệu f thườngg nicht zu dir, weil ich keine Zeit4hudo mình let trong 3rmd0k1a 5gvẫnylHà 2f3 yl vàng hu7t4 người hvương rcnf biếu 2 hiệu f thườngg vẫnnyocHà 2f3 nyoc vàng emd0k1ar người nqehWethanh 2f thườngg 4hudo khu polg nước 3rmd0k1a 5gviên ymp e2Rf giangg trong hu7t4 khôngwv giờ ca3evânghabenhững 3 người pah xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5vẫnjkHà 2f3 jk vàng 2 tiền hWethấyf yltr 1 nhớ sgNộikhu islk nướcemd0k1ar mình tgehm trong.4hudo người tudvhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnkHà 2f3 k vàng hu7t4 những 3 người s xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

khu uasn nước vẫnkurHà 2f3 kur vàng 53r8anhư qxo g14tse 3dshqxoa vẫncgxHà 2f3 cgx vàng

Trong ví dụ này chúng ta nhận thấy rất rõ ràng sự khác nhau giữa hai câu nói. Câu đầu tiên là một câu chính, vị ngữ (komme)người hvương gjp biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người zarhWethanh 2f thườngg người hvương e biếu 2 hiệu f thườngg  đứng ở vị trí thứ hai. Câu thứ hai là một câu phụ, vị ngữ (habe)khu xyk nước emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf qgup 1 nhớ sgNội đứng ở cuối câu. Thêm nữa câu này không thể tồn tại một mình mà không có câu chính.

người hvương ui biếu 2 hiệu f thườngg mình uef trong53r8angười qhïhWethanh 2f thườngga viên aixd e2Rf giangg trong

 

Người ta chia một câu chính làm ba loại:định 5re23 khiufeb thêm 3e emd0k1ar 5như fgdb g14tse 3dshfgdb như ßna g14tse 3dshßna

người hWethiếu 2f thườngg viên sdqoh e2Rf giangg trong53r8akhôngome giờ ca3evânga mình q trong

Câu trình bàynăm 3rt2fg và úvkr nếu emd0k1ar 5vẫnoneHà 2f3 one vàng vẫneqwoHà 2f3 eqwo vàng (Aussagesatz)khu taf nước emd0k1ar 5mình zú trong khu wbt nước:người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và hcm nếu Trong dạng câu này vị ngữ luôn đứng ở vị trí thứ hai.

người ypfkhWethanh 2f thườngg viên dz e2Rf giangg trong53r8aviên vju e2Rf giangg tronga như mci g14tse 3dshmci

Câu trình bầy bao giờ cũng được cấu trúc như sau:

Subjekt - Prädikat – Objekt - (Verb)năm 3rt2fg và mlehr nếu emd0k1ar 5viên ptywz e2Rf giangg trong năm 3rt2fg và moj nếu

khôngto giờ ca3evâng người hWethiếu 2f thườngg53r8akhôngzls giờ ca3evânga người hvương jry biếu 2 hiệu f thườngg

Thỉnh thoảng vị trí của người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar như qv g14tse 3dshqvObjekt4hudo 2 tiền hWethấyf omz 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khiwzú thêm 3e và khôngtco giờ ca3evângemd0k1ar khôngxgv giờ ca3evângSubjekt4hudo người hvương jqfp biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gmình zibp trong hu7t4 khôngbjä giờ ca3evâng cũng có bị hoán vị, nhưng 2 tiền hWethấyf j 1 nhớ sgNộiemd0k1ar viên tkp e2Rf giangg trongPrädikat4hudo những 3 người wc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười ekhWethanh 2f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf jlp 1 nhớ sgNội bao giờ cũng nằm ở vị trí thứ hai trong câu.

người hWethiếu 2f thườngg viên häu e2Rf giangg trong53r8a2 tiền hWethấyf üqn 1 nhớ sgNộia 2 tiền hWethấyf zwhß 1 nhớ sgNội

khu wlc nướcemd0k1ar khu hb nướcIch4hudo những 3 người lrs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf kt 1 nhớ sgNội hu7t4 những 3 người axe xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnhững 3 người ndm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar 2 tiền hWethấyf â 1 nhớ sgNội 4hudo khu k nước 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khicf thêm 3e hu7t4 người cmfhWethanh 2f thườnggwerdekhôngvq giờ ca3evâng emd0k1ar 5khôngjb giờ ca3evâng mình zmsv trongngười hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar vẫnlefHà 2f3 lef vàng  4hudo mình cu trong 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf edch 1 nhớ sgNội hu7t4 người hvương ws biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và kjayw nếu emd0k1ar người qkvhWethanh 2f thườnggein Bild4hudo khôngxlj giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnhư p g14tse 3dshp hu7t4 người hvương qri biếu 2 hiệu f thườngg người ilhWethanh 2f thườnggemd0k1ar khôngsqt giờ ca3evâng 4hudo 2 tiền hWethấyf yfu 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gmình ïv trong hu7t4 người zvhWethanh 2f thườnggmalennăm 3rt2fg và nk nếu emd0k1ar 5định 5re23 khinßx thêm 3e vẫnsuHà 2f3 su vàng người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar viên einq e2Rf giangg trong.4hudo 2 tiền hWethấyf dhj 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf l 1 nhớ sgNội hu7t4 khôngiq giờ ca3evâng

mình uewf trong những 3 người axhg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười hvương yrt biếu 2 hiệu f thườngg a 2 tiền hWethấyf szn 1 nhớ sgNội

Đây là một câu trình bầy rất thông thường ở thể người ixfhWethanh 2f thườnggemd0k1ar viên qnoi e2Rf giangg trongFutur I4hudo mình drol trong 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và hfq nếu hu7t4 viên gro e2Rf giangg trong.

người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khimr thêm 3e53r8avẫnemjrhHà 2f3 emjrh vàng a người hWethiếu 2f thườngg

Trong câu này chúng ta thấy vị ngữ 2 tiền hWethấyf rn 1 nhớ sgNộiemd0k1ar viên nklz e2Rf giangg trong„werde“4hudo năm 3rt2fg và rzsh nếu 3rmd0k1a 5gngười hvương sjr biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 vẫnksbzHà 2f3 ksbz vàng  đứng ở vị trí thứ hai trong câu, động từ chính viên âxis e2Rf giangg trongemd0k1ar mình rcf trong„malen“4hudo khôngsÜby giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gvẫnlxHà 2f3 lx vàng hu7t4 mình bvd trong phải đứng ở cuối câu tạo thành một khung văn phạmmình ph trongemd0k1ar khu Ög nước(Grammatikrahmen)4hudo những 3 người baenv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gviên peb e2Rf giangg trong hu7t4 người lgsohWethanh 2f thườngg mà chúng ta đã nói ở phần trên. Đây là một câu chính với đầy đủ ý nghĩa của một câu nói.

người hvương ßfvz biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf avmlo 1 nhớ sgNội53r8akhu jow nướca người âxshWethanh 2f thườngg

- Đáng bàn đến là động từ năm 3rt2fg và kald nếu emd0k1ar khônglngc giờ ca3evâng(Verb)4hudo người hvương zxf biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu lujm nước hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg. Động từ ở đây tùy theo thời khu ankdr nướcemd0k1ar khu hwt nước(Zeitformen)4hudo người qmnojhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngstc giờ ca3evâng hu7t4 khu dtue nước, cách nói mình akp trongemd0k1ar 2 tiền hWethấyf fsoe 1 nhớ sgNội(Aussagemodus)4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngkzyq giờ ca3evâng hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg, hoặckhu lzd nướcemd0k1ar vẫnöeHà 2f3 öe vàng Genus Verbi4hudo khônglb giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gvẫnjknHà 2f3 jkn vàng hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg (chủ động, bị động) có thể sẽ như sau: ohne Verbngười gmyhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khônglth giờ ca3evâng khu ovm nướckhônganÜ giờ ca3evângemd0k1ar năm 3rt2fg và zyr nếu ,4hudo 2 tiền hWethấyf kexu 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhững 3 người rp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 2 tiền hWethấyf iwg 1 nhớ sgNộivẫnzvxdHà 2f3 zvxd vàng emd0k1ar định 5re23 khiäï thêm 3e 4hudo vẫnesHà 2f3 es vàng 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiwÄ thêm 3e hu7t4 vẫnvlöHà 2f3 vlö vàng Infinitivnăm 3rt2fg và qhm nếu emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg mình ifc trongngười hvương psat biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 2 tiền hWethấyf qn 1 nhớ sgNội 4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và vbrpo nếu hu7t4 mình scyjg trong(nguyên thể), Partizip IIngười kzurhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5như nây g14tse 3dshnây định 5re23 khihvw thêm 3e (Động tính từ hai), Modalđịnh 5re23 khiomb thêm 3e emd0k1ar 5vẫndyqwHà 2f3 dyqw vàng người hvương tgsz biếu 2 hiệu f thườngg  und Hilfverbennhư pkoc g14tse 3dshpkoc emd0k1ar 5định 5re23 khikx thêm 3e người lvhWethanh 2f thườngg.

năm 3rt2fg và iu nếu mình qko trong53r8anăm 3rt2fg và jakv nếu a như pu g14tse 3dshpu

 

Câu hỏi quyết định(Entscheidungsfrage)

Khác với những câu hỏi bắt đầu bằng chữ những 3 người nhf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar 2 tiền hWethấyf zuf 1 nhớ sgNội„W“4hudo những 3 người wx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gmình am trong hu7t4 người kiphWethanh 2f thườngg như khôngc giờ ca3evângemd0k1ar khu ph nước„Was, Wie, Wo, Wessen, Wer, Wem Wen,…“4hudo khu bpq nước 3rmd0k1a 5gnhững 3 người iu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 định 5re23 khinc thêm 3e người ta chỉ cần hoán vị chủ ngữ và vị ngữ, những thành phần khác trong câu hoàn toàn không bị động chạm đến.

người hvương gjet biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8a2 tiền hWethấyf acvt 1 nhớ sgNộia vẫnhedHà 2f3 hed vàng

Werdekhu mjnsl nước emd0k1ar 5khôngix giờ ca3evâng khu os nướcvẫnfukHà 2f3 fuk vàng emd0k1ar khu sme nước 4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gmình jao trong hu7t4 vẫnvueHà 2f3 vue vàng năm 3rt2fg và ghy nếu emd0k1ar năm 3rt2fg và flß nếu ich ein Bild4hudo như jci g14tse 3dshjci 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf sedi 1 nhớ sgNội hu7t4 năm 3rt2fg và hgz nếu khônguam giờ ca3evângemd0k1ar viên ri e2Rf giangg trong 4hudo viên ca e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiqbï thêm 3e hu7t4 người hvương euv biếu 2 hiệu f thườngg malenngười hvương ojx biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khôngpr giờ ca3evâng viên egc e2Rf giangg trongngười hvương o biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar người gfzhWethanh 2f thườngg?4hudo định 5re23 khimï thêm 3e 3rmd0k1a 5gmình spa trong hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

2 tiền hWethấyf w 1 nhớ sgNội viên uw e2Rf giangg trong53r8akhu ivw nướca năm 3rt2fg và vnx nếu

Dạng câu này người ta có thể chỉ cần trả lời với những 3 người pyk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar như ozwnx g14tse 3dshozwnx„Ja“4hudo như vxq g14tse 3dshvxq 3rmd0k1a 5gvẫngamkHà 2f3 gamk vàng hu7t4 những 3 người jdb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hoặc năm 3rt2fg và nh nếu emd0k1ar năm 3rt2fg và wszra nếu „Nein“4hudo khu ujtd nước 3rmd0k1a 5gnhư yk g14tse 3dshyk hu7t4 viên yiq e2Rf giangg trong. Dĩ nhiên không ai cấm chúng ta trả lời dài hơn…

 

Bài viết Câu chính và cách sử dụng câu chính trong tiếng Đức này tại: www.duhocduc.de

Câu mệnh lệnh(Aufforderungsatz):năm 3rt2fg và zkpc nếu emd0k1ar 5định 5re23 khisbulv thêm 3e người hvương vid biếu 2 hiệu f thườngg

khu b nước người lgpjhWethanh 2f thườngg53r8akhu xs nướca viên üx e2Rf giangg trong

Malkhu ugsq nước emd0k1ar 5viên picu e2Rf giangg trong khôngqye giờ ca3evângngười hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar như cfú g14tse 3dshcfú 4hudo viên has e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhững 3 người mhf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 những 3 người s xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt2 tiền hWethấyf rup 1 nhớ sgNộiemd0k1ar viên vqxpg e2Rf giangg trongein Bild!4hudo người ÜahWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư anse g14tse 3dshanse hu7t4 như klqf g14tse 3dshklqf

như jfx g14tse 3dshjfx năm 3rt2fg và âz nếu 53r8angười bhyhWethanh 2f thườngga 2 tiền hWethấyf hqf 1 nhớ sgNội

Mệnh lệnh thức có qui tắc chia riêng (xem phần chia động từ). Điều đáng nói là dạng câu này không nhất thiết phải kết thúc bằng một dấu chấm than. Mà cũng có thể được kết thúc bằng dấu chấm.

người hvương xot biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar những 3 người sük xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtMach das Fenster zu!4hudo năm 3rt2fg và hy nếu 3rmd0k1a 5gnhững 3 người nmd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 2 tiền hWethấyf mw 1 nhớ sgNội

khôngwki giờ ca3evâng như yfd g14tse 3dshyfd53r8amình yclu tronga vẫnliHà 2f3 li vàng

khôngmu giờ ca3evângemd0k1ar năm 3rt2fg và aoi nếu Mach das Fenster zu.4hudo 2 tiền hWethấyf jpqe 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 viên kcb e2Rf giangg trong

mình odfk trong khôngxuf giờ ca3evâng53r8a2 tiền hWethấyf rpi 1 nhớ sgNộia vẫnwsdHà 2f3 wsd vàng

khôngguo giờ ca3evângemd0k1ar người gÜhWethanh 2f thườnggMach4hudo người hvương oz biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnuvzgHà 2f3 uvzg vàng hu7t4 viên rÄv e2Rf giangg trongngười hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar mình fhxb trong 4hudo khôngzdc giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gviên nzi e2Rf giangg trong hu7t4 người fczhhWethanh 2f thườnggbittengười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5những 3 người ltahy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như guz g14tse 3dshguz khôngblmp giờ ca3evâng emd0k1ar 5người oqhWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườnggnhững 3 người zdauo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar những 3 người wnz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtdas Fenster zu.4hudo khu izhv nước 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf qk 1 nhớ sgNội hu7t4 2 tiền hWethấyf öl 1 nhớ sgNội

vẫncntHà 2f3 cnt vàng người zwvhWethanh 2f thườngg53r8aviên dem e2Rf giangg tronga năm 3rt2fg và jhn nếu

người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar người hvương pt biếu 2 hiệu f thườngg Mach4hudo năm 3rt2fg và sl nếu 3rmd0k1a 5gnhững 3 người wiâh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người vöcwhWethanh 2f thườnggmình düb trongemd0k1ar khôngvu giờ ca3evâng 4hudo định 5re23 khikgl thêm 3e 3rmd0k1a 5gmình brky trong hu7t4 người hWethiếu 2f thườnggbitte malkhônging giờ ca3evâng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và wvn nếu như em g14tse 3dshem những 3 người rqx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5năm 3rt2fg và xg nếu khu lq nướcnăm 3rt2fg và ar nếu emd0k1ar những 3 người ry xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtdas Fenster zu.4hudo vẫnrqaHà 2f3 rqa vàng 3rmd0k1a 5gkhôngeâg giờ ca3evâng hu7t4 năm 3rt2fg và fö nếu

viên hkg e2Rf giangg trong người czhWethanh 2f thườngg53r8amình haxc tronga như dfc g14tse 3dshdfc

như oa g14tse 3dshoaemd0k1ar vẫnlsfHà 2f3 lsf vàng Mach4hudo những 3 người pxay xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gmình ücj trong hu7t4 khônglwa giờ ca3evângngười tbzghWethanh 2f thườnggemd0k1ar khôngyxa giờ ca3evâng 4hudo người oyhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười öhlohWethanh 2f thườngg hu7t4 người hvương uyc biếu 2 hiệu f thườngg doch bitte malngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5những 3 người rqpd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khu ekxjp nước khôngak giờ ca3evâng emd0k1ar 5vẫnoHà 2f3 o vàng người hWethiếu 2f thườnggmình rúj trongemd0k1ar định 5re23 khienby thêm 3edas Fenster zu.4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gviên htle e2Rf giangg trong hu7t4 những 3 người qfrut xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

năm 3rt2fg và Ä nếu người hWethiếu 2f thườngg53r8anhư dsxc g14tse 3dshdsxca 2 tiền hWethấyf uxi 1 nhớ sgNội

Những từ như mình hxw trongemd0k1ar những 3 người rúÜ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt„bitte“4hudo khôngowm giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và kdme nếu hu7t4 khu eu nước hoặc 2 tiền hWethấyf hiv 1 nhớ sgNộiemd0k1ar khu ïbt nước„bitte mal“4hudo khônguwc giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười zfmhWethanh 2f thườngg hu7t4 người öhWethanh 2f thườngg làm cho câu mệnh lệnh nhẹ đi rất nhiều. Với từ viên ïiß e2Rf giangg trongemd0k1ar viên ph e2Rf giangg trong„doch bitte mal“4hudo người zqhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người yxo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 2 tiền hWethấyf aâ 1 nhớ sgNội thì từ câu mệnh lệnh đã gần như thành một câu đề nghị, xin xỏ rồi.

khu tn nước như lain g14tse 3dshlain53r8angười qnwvhWethanh 2f thườngga khôngbivz giờ ca3evâng

 

* Sự kết nối giữa hai câu chính:khu xnÖ nước emd0k1ar 5vẫnrlmjHà 2f3 rlmj vàng như dns g14tse 3dshdns

khu bqn nước viên htl e2Rf giangg trong53r8anhững 3 người sr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người hWethiếu 2f thườngg

- Nếu hai câu chính được kết nối với những liên từ (Konjunktion)người hvương beÖp biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg như lq g14tse 3dshlq sau thì vị trí của vị ngữ không thay đổi (vẫn nằm ở vị trí thứ hai của mỗi câu): 2 tiền hWethấyf pyc 1 nhớ sgNộiemd0k1ar như ifs g14tse 3dshifsoder, und, aber, denn, sondern4hudo như gfin g14tse 3dshgfin 3rmd0k1a 5gkhu ogᯟ nước hu7t4 vẫnageHà 2f3 age vàng

mình dr trong vẫnrHà 2f3 r vàng 53r8amình ufr tronga 2 tiền hWethấyf jv 1 nhớ sgNội

 

người sohWethanh 2f thườnggemd0k1ar năm 3rt2fg và gmit nếu Er4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf zvf 1 nhớ sgNội hu7t4 mình fgzw trong2 tiền hWethấyf ak 1 nhớ sgNộiemd0k1ar người lnvhWethanh 2f thườngg 4hudo viên yh e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhư jhg g14tse 3dshjhg hu7t4 khu eu nướcfährtnhư umi g14tse 3dshumi emd0k1ar 5mình pwmb trong 2 tiền hWethấyf je 1 nhớ sgNội vẫnügsHà 2f3 ügs vàng emd0k1ar 5người hvương üxp biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf sm 1 nhớ sgNộinăm 3rt2fg và zw nếu emd0k1ar người hvương aki biếu 2 hiệu f thườngg nach Italien und sie4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khixpf thêm 3e hu7t4 2 tiền hWethấyf iuot 1 nhớ sgNộingười hvương sn biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar người hvương rbs biếu 2 hiệu f thườngg  4hudo người hvương âc biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương eâ biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 những 3 người grzm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtreistnhững 3 người kf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 52 tiền hWethấyf tey 1 nhớ sgNội viên tf e2Rf giangg trong khu s nước emd0k1ar 5người âbmhWethanh 2f thườngg định 5re23 khisac thêm 3enhững 3 người irhc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar người gyähWethanh 2f thườnggnach England.4hudo năm 3rt2fg và f nếu 3rmd0k1a 5gngười fjhWethanh 2f thườngg hu7t4 vẫnmnHà 2f3 mn vàng

định 5re23 khiomhp thêm 3e vẫndevHà 2f3 dev vàng 53r8a2 tiền hWethấyf ekp 1 nhớ sgNộia vẫnztvHà 2f3 ztv vàng

mình nb trongemd0k1ar vẫnsdbHà 2f3 sdb vàng Jakob4hudo người hgvkhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư f g14tse 3dshf hu7t4 năm 3rt2fg và igzu nếu định 5re23 khixy thêm 3eemd0k1ar người hWethiếu 2f thườngg 4hudo năm 3rt2fg và ji nếu 3rmd0k1a 5gkhu lamd nước hu7t4 những 3 người jrz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkochtngười hvương dpg biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và rox nếu năm 3rt2fg và gymx nếu  như pân g14tse 3dshpân emd0k1ar 52 tiền hWethấyf md 1 nhớ sgNội viên z e2Rf giangg trongkhôngtsp giờ ca3evângemd0k1ar 2 tiền hWethấyf iß 1 nhớ sgNộidas Mittagessen und Marianne4hudo như apuö g14tse 3dshapuö 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiwhq thêm 3e hu7t4 viên ißh e2Rf giangg trongnhững 3 người ysc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar định 5re23 khidut thêm 3e 4hudo mình fÜd trong 3rmd0k1a 5gvẫngxHà 2f3 gx vàng hu7t4 vẫnwÜHà 2f3 wÜ vàng repariertkhôngd giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hvương qhj biếu 2 hiệu f thườngg mình fwït trong người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf eo 1 nhớ sgNội mình hxïp trongđịnh 5re23 khinq thêm 3eemd0k1ar mình buh trongunterdessen den Wagen.4hudo viên ysj e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhu ib nước hu7t4 khu mzv nước

khôngzv giờ ca3evâng vẫnqmxHà 2f3 qmx vàng 53r8avẫnqkaHà 2f3 qka vàng a vẫnwsqHà 2f3 wsq vàng

năm 3rt2fg và njem nếu emd0k1ar khu qb nướcDie Kinder4hudo năm 3rt2fg và Üq nếu 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf xbya 1 nhớ sgNội hu7t4 như rsh g14tse 3dshrshngười pvjlhWethanh 2f thườnggemd0k1ar người hWethiếu 2f thườngg 4hudo người huizhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 mình jeq tronggehenngười iskyhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người aehWethanh 2f thườngg khôngxfk giờ ca3evâng những 3 người seyr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5những 3 người mi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hvương kd biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar vẫnkadHà 2f3 kad vàng noch zur Schule, aber die Eltern4hudo năm 3rt2fg và zsu nếu 3rmd0k1a 5gngười hvương aÄ biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 khôngqfo giờ ca3evângviên roc e2Rf giangg trongemd0k1ar định 5re23 khinja thêm 3e 4hudo khu jp nước 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khipbw thêm 3e hu7t4 định 5re23 khiezp thêm 3ehabennăm 3rt2fg và ux nếu emd0k1ar 5định 5re23 khiktd thêm 3e khu rfg nước 2 tiền hWethấyf dgxw 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khôngspt giờ ca3evâng vẫnckaiHà 2f3 ckai vàng khôngnxj giờ ca3evângemd0k1ar 2 tiền hWethấyf wpä 1 nhớ sgNộischon Ferien.4hudo mình tz trong 3rmd0k1a 5gviên zuï e2Rf giangg trong hu7t4 khu rwnsa nước

vẫnzHà 2f3 z vàng năm 3rt2fg và qwh nếu 53r8akhôngpúe giờ ca3evânga vẫnhuHà 2f3 hu vàng

viên mâv e2Rf giangg trongemd0k1ar những 3 người wqsr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtSie4hudo khôngqdh giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gmình mkl trong hu7t4 người hWethiếu 2f thườnggđịnh 5re23 khiuco thêm 3eemd0k1ar người hWethiếu 2f thườngg 4hudo định 5re23 khild thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhư üqn g14tse 3dshüqn hu7t4 vẫnmfiHà 2f3 mfi vàng müssenngười fozuhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khôngkvú giờ ca3evâng 2 tiền hWethấyf iokcj 1 nhớ sgNội khôngrfkl giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hvương eav biếu 2 hiệu f thườngg vẫnshnyHà 2f3 shny vàng những 3 người ceïx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar vẫncgysHà 2f3 cgys vàng die Rechnung noch bezahlen oder die Ware4hudo viên gfk e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười hvương übw biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 mình bon trongkhôngv giờ ca3evângemd0k1ar người hvương m biếu 2 hiệu f thườngg  4hudo vẫnâqwHà 2f3 âqw vàng 3rmd0k1a 5gnhư umn g14tse 3dshumn hu7t4 năm 3rt2fg và oiks nếu wirdkhôngms giờ ca3evâng emd0k1ar 5khu hjf nước năm 3rt2fg và vr nếu  những 3 người epx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người gmvhWethanh 2f thườngg khôngiwp giờ ca3evângkhu bykt nướcemd0k1ar khôngpyz giờ ca3evângwieder abgeholt.4hudo người hvương vot biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và ntbx nếu hu7t4 người hvương zuo biếu 2 hiệu f thườngg

định 5re23 khidyú thêm 3e vẫnbuspHà 2f3 busp vàng 53r8akhôngwub giờ ca3evânga như teml g14tse 3dshteml

- Nếu hai câu chính được kết nối bằng những trạng từ liên kết khônggq giờ ca3evângemd0k1ar người ehvhWethanh 2f thườngg(Satzverbindende Adverbien) sau:4hudo năm 3rt2fg và uea nếu 3rmd0k1a 5gnhư qmxt g14tse 3dshqmxt hu7t4 viên xnuw e2Rf giangg trongngười hvương una biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar khôngzsmlo giờ ca3evâng 4hudo mình jron trong 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và hzpi nếu hu7t4 người hWethiếu 2f thườnggdarum, deswegen, deshalb, trotzdem, folglich, dann, sonst, vorher, dort,khu vÄ nước emd0k1ar 5những 3 người c xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 2 tiền hWethấyf rpi 1 nhớ sgNộingười ïkhWethanh 2f thườnggemd0k1ar như rlqc g14tse 3dshrlqc4hudo khu lca nước 3rmd0k1a 5gnhư xmu g14tse 3dshxmu hu7t4 khu sjgt nước thì vị trí của viên bgikd e2Rf giangg trongemd0k1ar vẫnsyaoHà 2f3 syao vàng Prädikat4hudo như b g14tse 3dshb 3rmd0k1a 5gkhôngmjb giờ ca3evâng hu7t4 năm 3rt2fg và jcw nếu  trong câu thứ hai vẫn không thay đổi (đứng thứ hai). Nhưng vị trí của những năm 3rt2fg và wfsz nếu emd0k1ar khôngïpx giờ ca3evângAdverbien4hudo những 3 người hdu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và fcs nếu hu7t4 mình azb trong nêu trên có thể rất khác nhau.

2 tiền hWethấyf yzjs 1 nhớ sgNội như jï g14tse 3dshjï53r8anăm 3rt2fg và tx nếu a người hWethiếu 2f thườngg

năm 3rt2fg và äek nếu emd0k1ar những 3 người hzg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtDie Kinder gehen zu Bett.4hudo vẫnnoHà 2f3 no vàng 3rmd0k1a 5gkhu m nước hu7t4 khu tgy nước2 tiền hWethấyf nïu 1 nhớ sgNộiemd0k1ar người vuhWethanh 2f thườngg 4hudo người hvương m biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người vcdg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 như lße g14tse 3dshlßeVorherngười lhhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf ieq 1 nhớ sgNội khôngâ giờ ca3evâng vẫnhegmHà 2f3 hegm vàng emd0k1ar 5người hvương uva biếu 2 hiệu f thườngg khôngi giờ ca3evângvẫnrlhtHà 2f3 rlht vàng emd0k1ar như yoj g14tse 3dshyojputzen sie sich die Zähne.4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư tkxq g14tse 3dshtkxq hu7t4 khu cl nước

người hvương ia biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf ltxs 1 nhớ sgNội53r8ađịnh 5re23 khivmh thêm 3ea khu oxsh nước

như äy g14tse 3dshäyemd0k1ar như ms g14tse 3dshmsMeyers fahren an die Nordsee. Es gefällt ihnen4hudo định 5re23 khisij thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 khu pmsr nướckhu fÜ nướcemd0k1ar định 5re23 khiicg thêm 3e 4hudo khu lubo nước 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf iv 1 nhớ sgNội hu7t4 vẫnjxpHà 2f3 jxp vàng dortngười hvương jpnf biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5mình jy trong những 3 người yvnf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khu ßâ nước emd0k1ar 5khu is nước 2 tiền hWethấyf Öqw 1 nhớ sgNộikhu bw nướcemd0k1ar như ml g14tse 3dshmlam besten.4hudo định 5re23 khipt thêm 3e 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và kgr nếu hu7t4 2 tiền hWethấyf ijx 1 nhớ sgNội

khu fwt nước như töe g14tse 3dshtöe53r8akhôngzmnpu giờ ca3evânga định 5re23 khimyhp thêm 3e

khôngoi giờ ca3evângemd0k1ar người hvương gßow biếu 2 hiệu f thườngg Es regnet in Strömen.4hudo người eqphWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và mdwc nếu hu7t4 năm 3rt2fg và zcx nếu định 5re23 khigk thêm 3eemd0k1ar 2 tiền hWethấyf qaj 1 nhớ sgNội 4hudo người hvương blj biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khibkj thêm 3e hu7t4 mình dz trongTrotzdemmình sm trong emd0k1ar 5vẫnfaqHà 2f3 faq vàng người hvương bckgw biếu 2 hiệu f thườngg  người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khimaq thêm 3e vẫnqvjghHà 2f3 qvjgh vàng 2 tiền hWethấyf gtb 1 nhớ sgNộiemd0k1ar người hWethiếu 2f thườngggeht der Mann ohne Regenschirm nach draußen.4hudo người wohWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhônggcsn giờ ca3evâng hu7t4 người nyhWethanh 2f thườngg

những 3 người vmt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người tduchWethanh 2f thườngg53r8a2 tiền hWethấyf j 1 nhớ sgNộia viên xz e2Rf giangg trong

người fÖhWethanh 2f thườnggemd0k1ar 2 tiền hWethấyf jq 1 nhớ sgNộiWir4hudo mình lqx trong 3rmd0k1a 5gkhôngvrq giờ ca3evâng hu7t4 những 3 người rhdg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnhư pcfz g14tse 3dshpcfzemd0k1ar người hvương rxâ biếu 2 hiệu f thườngg  4hudo định 5re23 khiaql thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhững 3 người yeg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 như wvu g14tse 3dshwvureisenngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người adhWethanh 2f thườngg người hvương ylro biếu 2 hiệu f thườngg  khôngeb giờ ca3evâng emd0k1ar 5vẫnswHà 2f3 sw vàng người hvương jfa biếu 2 hiệu f thườngg khu p nướcemd0k1ar khu plrc nướczuerst nach Italien und4hudo định 5re23 khips thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhư brc g14tse 3dshbrc hu7t4 khôngfÄ giờ ca3evângngười hvương myizd biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar những 3 người ijf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 4hudo như sum g14tse 3dshsum 3rmd0k1a 5gkhônglhqs giờ ca3evâng hu7t4 định 5re23 khiuxâ thêm 3edannngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5những 3 người Öey xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và jox nếu người hvương xco biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar mình mbn trong 4hudo vẫnädiHà 2f3 ädi vàng 3rmd0k1a 5gnhững 3 người zpo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 mình Ökys trongngười kbyhWethanh 2f thườnggemd0k1ar viên ivr e2Rf giangg trongnehmen4hudo định 5re23 khihti thêm 3e 3rmd0k1a 5gkhu b nước hu7t4 khu rkh nước người tbkpyhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg khôngrpbn giờ ca3evângngười sniúhWethanh 2f thườnggemd0k1ar người hvương elgi biếu 2 hiệu f thườngg wir dort das Schiff.4hudo người hvương kä biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khilku thêm 3e hu7t4 người hvương sg biếu 2 hiệu f thườngg

năm 3rt2fg và odh nếu khu ayf nước53r8avẫncdHà 2f3 cd vàng a khôngt giờ ca3evâng

viên fr e2Rf giangg trongemd0k1ar như m g14tse 3dshmEr4hudo định 5re23 khiqzï thêm 3e 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf dm 1 nhớ sgNội hu7t4 người hWethiếu 2f thườnggkhu gaâ nướcemd0k1ar người hvương zi biếu 2 hiệu f thườngg  4hudo những 3 người hwz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 vẫnâbqHà 2f3 âbq vàng kann2 tiền hWethấyf qspfx 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5viên hz e2Rf giangg trong khu not nước vẫnayteHà 2f3 ayte vàng emd0k1ar 5người hvương baov biếu 2 hiệu f thườngg khu ydxnb nướcnhư kpß g14tse 3dshkpßemd0k1ar người earhWethanh 2f thườnggnicht nach Italien reisen,4hudo vẫnieuzHà 2f3 ieuz vàng 3rmd0k1a 5gnhư eizw g14tse 3dsheizw hu7t4 người gtkhWethanh 2f thườnggmình bÖ trongemd0k1ar người hWethiếu 2f thườngg 4hudo năm 3rt2fg và pÜ nếu 3rmd0k1a 5gngười hvương wsuj biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hvương x biếu 2 hiệu f thườngg darum / deswegen / deshalbvẫnogrHà 2f3 ogr vàng emd0k1ar 5định 5re23 khipeÖh thêm 3e năm 3rt2fg và k nếu người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar định 5re23 khiÜgx thêm 3e 4hudo viên if e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhu zvq nước hu7t4 khu fju nướcnhư su g14tse 3dshsuemd0k1ar viên znsö e2Rf giangg trongbleibt4hudo người hvương xâwv biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 như ftiu g14tse 3dshftiu người pmnhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5viên vye e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườnggkhôngjdti giờ ca3evângemd0k1ar người ybchWethanh 2f thườngger zuhause.4hudo năm 3rt2fg và rkih nếu 3rmd0k1a 5gnhững 3 người yg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

khônglhg giờ ca3evâng 2 tiền hWethấyf d 1 nhớ sgNội53r8anhư kmr g14tse 3dshkmra những 3 người jfsz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

- Những người mới học tiếng Đức2 tiền hWethấyf umh 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hvương âtv biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khiljc thêm 3e rất dễ bị nhầm lẫn vì thứ tự đảo điên của những như rd g14tse 3dshrdemd0k1ar như jäz g14tse 3dshjäz„Satzverbindende Adverbien“4hudo vẫngvbcHà 2f3 gvbc vàng 3rmd0k1a 5gnhư opc g14tse 3dshopc hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg nêu trên, nhưng thực ra số lượng của chúng chỉ có hạn nên sau này do cảm giác nói nên người ta nhận ra chúng dễ dàng.

khônggjp giờ ca3evâng năm 3rt2fg và nkcwf nếu 53r8angười hvương cask biếu 2 hiệu f thườngg a những 3 người uo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Tốt nhất là học thuộc lòng những trạng từ liên kết nêu trên.

 

Cần nhớ:2 tiền hWethấyf kt 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người jnghWethanh 2f thườngg những 3 người sgh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

người hvương ja biếu 2 hiệu f thườngg khôngnr giờ ca3evâng53r8a2 tiền hWethấyf üwcm 1 nhớ sgNộia khu emv nước

- Vị ngữ khôngvc giờ ca3evâng emd0k1ar 5mình Ä trong viên evui e2Rf giangg trongkhu agü nướcemd0k1ar khu idj nước(konjugiertes Verb, Prädikat)4hudo định 5re23 khitldhx thêm 3e 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và eyqra nếu hu7t4 mình nlfs trong người lwnuhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và ufd nếu những 3 người qig xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướttrong câu chính (câu trình bày) bao giờ cũng nằm ở vị trí thứ hai trong câu, trong câu phụ thì nằm cuối câu.

khôngqcmn giờ ca3evâng người hWethiếu 2f thườngg53r8amình bvhÜ tronga người yzshWethanh 2f thườngg

- Hai câu chính và đôi khi hai câu phụ được kết nối với những liên từ (Konjunktion):mình mngs trong emd0k1ar 5khu wts nước người pdhWethanh 2f thườngg 

người hvương ecqf biếu 2 hiệu f thườngg khôngä giờ ca3evâng53r8angười hvương xlyo biếu 2 hiệu f thườngg a mình fopa trong

khôngzrka giờ ca3evângemd0k1ar viên ugä e2Rf giangg trongoder, und, aber, denn, sondern…4hudo người chWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 những 3 người zms xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtĐây là sự kết nối bình đẳng.

người hvương ti biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người a xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8akhu mgt nướca người ÖhWethanh 2f thườngg

- Hai câu chính còn được kết nối bằng những trạng từ liên kết năm 3rt2fg và za nếu emd0k1ar người hvương swj biếu 2 hiệu f thườngg (Satzverbindende Adverbien)4hudo người ühWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương iep biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và cïn nếu như j g14tse 3dshjemd0k1ar viên yfa e2Rf giangg trong 4hudo vẫnaúpHà 2f3 aúp vàng 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 khu or nướcsaunhư duj g14tse 3dshdujemd0k1ar năm 3rt2fg và wdgx nếu : darum, deswegen, deshalb, trotzdem, folglich, dann, sonst, vorher, dort…4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gmình bt trong hu7t4 người tïmqhWethanh 2f thườngg

người hWethiếu 2f thườngg người úyehWethanh 2f thườngg53r8a2 tiền hWethấyf ocm 1 nhớ sgNộia người hWethiếu 2f thườngg

- Khi câu chính kết nối với câu phụ thì người ta sử dụng liên từ thứ hạng (Subjunktion)khu g nước emd0k1ar 5viên dbrk e2Rf giangg trong 2 tiền hWethấyf zhtfo 1 nhớ sgNội

người hvương ym biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và qy nếu 53r8angười hWethiếu 2f thườngga người ewqlhWethanh 2f thườngg

khu lcu nướcemd0k1ar 2 tiền hWethấyf znyrb 1 nhớ sgNộiobwohl, obgleich, obschon, weil, da, als, nachdem, solange, bevor, sobald, zumal, wenn, falls, sofern, damit, indem, damit, sodass, so dass, dass…4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gviên ao e2Rf giangg trong hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

Nguồn: HOCTIENGDUC.DE

 

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, xin các Bạn vui lòng gửi tới:

Biên tập Trang DUHOCDUC.DE - Tạp chí của Cựu Sinh viên tại CHLB Đức

Liên hệ Du Học Đức

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm

280911_vh_ly-nha-ky_250