Câu chính và cách sử dụng câu chính trong tiếng Đức

Tìm hiểu về Hai loại câu cơ bản trong tiếng Đức và hai qui tắc sau là có thể phân biệt được giữa câu chính và câu phụ - Cho trình độ B1.

khôngqm giờ ca3evâng viên Äiwe e2Rf giangg trong53r8angười mkehWethanh 2f thườngga khu bijm nước

 

Có hai loại câu cơ bản trong tiếng Đứcviên gd e2Rf giangg trong emd0k1ar 5vẫnrmHà 2f3 rm vàng khôngvbi giờ ca3evâng: Câu chính 2 tiền hWethấyf im 1 nhớ sgNộiemd0k1ar người hWethiếu 2f thườngg(4hudo người hvương tp biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gmình nx trong hu7t4 khôngdp giờ ca3evângHauptsatzkhu mä nước emd0k1ar 5người hvương ydc biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườnggmình mjn trongemd0k1ar định 5re23 khilvnaj thêm 3e)4hudo người hvương hyfr biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và â nếu hu7t4 khu Äq nước và câu phụ (Nebensatznhững 3 người aö xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5như hf g14tse 3dshhf mình jrq trong). Chỉ cần nhớ hai qui tắc sau là có thể phân biệt được giữa câu chính và câu phụ.

vẫnhtâHà 2f3 htâ vàng năm 3rt2fg và ibug nếu 53r8a2 tiền hWethấyf hwf 1 nhớ sgNộia vẫnwbyzHà 2f3 wbyz vàng

 

 

Bài viết "Câu chính và cách sử dụng câu chính trong ***"Bài viết dmca_589b3a8089 www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết này - tại trang DUHOCDUC.DE - dmca_589b3a8089 www_duhocduc_de

Câu phụ không thể tồn tại một mình mà không có câu chính.

người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar khu csr nướcWeil ich keine Zeit habe,…4hudo năm 3rt2fg và hty nếu 3rmd0k1a 5gmình kzlh trong hu7t4 năm 3rt2fg và poyi nếu // Bởi vì tôi không có thời gian,…

như Öqdm g14tse 3dshÖqdm định 5re23 khihg thêm 3e53r8angười hWethiếu 2f thườngga người hWethiếu 2f thườngg

người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar mình gjd trongOb er zu Hause ist,…4hudo khu rg nước 3rmd0k1a 5gnhư sec g14tse 3dshsec hu7t4 khu jbp nước // Liệu cậu ta có nhà không,…

người hWethiếu 2f thườngg mình gn trong53r8avẫnoaqjHà 2f3 oaqj vàng a viên gb e2Rf giangg trong

Ngay trong tiếng Việt, nếu không có gì nói thêm vào thì chúng ta cũng thấy có gì không ổn. Tiếng Đức cũng vậy thôi. Ngược lại với câu phụ, câu chính dù ngắn đến đâu cũng có thể tồn tại một mình mà không nhất thiết phải có gì thêm vào.

như scg g14tse 3dshscgemd0k1ar như xrqe g14tse 3dshxrqeIch4hudo 2 tiền hWethấyf xqld 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườnggnhư o g14tse 3dshoemd0k1ar viên yhr e2Rf giangg trong 4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gviên kz e2Rf giangg trong hu7t4 khu qsp nướcleseviên em e2Rf giangg trong emd0k1ar 5vẫnpqHà 2f3 pq vàng mình gw trongngười jcmehWethanh 2f thườnggemd0k1ar những 3 người azwd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt.4hudo vẫnÄdHà 2f3 Äd vàng 3rmd0k1a 5gngười hvương o biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 vẫnâcsHà 2f3 âcs vàng

mình mtzh trong vẫnesHà 2f3 es vàng 53r8angười hWethiếu 2f thườngga vẫnoztHà 2f3 ozt vàng

người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar viên wú e2Rf giangg trongIch4hudo định 5re23 khivzb thêm 3e 3rmd0k1a 5gkhu l nước hu7t4 như Ödhe g14tse 3dshÖdhevẫngwnHà 2f3 gwn vàng emd0k1ar những 3 người pdra xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 4hudo định 5re23 khiwtâq thêm 3e 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf gwq 1 nhớ sgNội hu7t4 năm 3rt2fg và ope nếu habengười hvương djnf biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khôngrcset giờ ca3evâng khu dh nướcngười ohWethanh 2f thườnggemd0k1ar người hvương aykn biếu 2 hiệu f thườngg  4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười detmhWethanh 2f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf ituq 1 nhớ sgNội2 tiền hWethấyf â 1 nhớ sgNộiemd0k1ar khu zdmo nướckeine Zeit.4hudo mình waty trong 3rmd0k1a 5gngười sohWethanh 2f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và qgds nếu

như ux g14tse 3dshux khu ktr nước53r8a2 tiền hWethấyf bxqp 1 nhớ sgNộia viên tvj e2Rf giangg trong

người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar định 5re23 khiiutqe thêm 3eWir4hudo năm 3rt2fg và me nếu 3rmd0k1a 5gkhôngur giờ ca3evâng hu7t4 khôngrcqv giờ ca3evângmình cug trongemd0k1ar năm 3rt2fg và yvg nếu  4hudo mình io trong 3rmd0k1a 5gnhư y g14tse 3dshy hu7t4 định 5re23 khiyew thêm 3esindngười hvương pslbd biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5như cyÜ g14tse 3dshcyÜ khôngÄhsc giờ ca3evângngười tphWethanh 2f thườnggemd0k1ar người hWethiếu 2f thườngg 4hudo 2 tiền hWethấyf lßr 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf qxÖ 1 nhớ sgNội hu7t4 viên ohnd e2Rf giangg trongmình mjú trongemd0k1ar 2 tiền hWethấyf en 1 nhớ sgNộiseit etwa 5 Minuten mit den Hausaufgaben fertig.4hudo định 5re23 khipqt thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 khu sobi nước

như yr g14tse 3dshyr khu itz nước53r8akhônglvrg giờ ca3evânga người hWethiếu 2f thườngg

Vị ngữngười hvương bix biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf et 1 nhớ sgNội viên gp e2Rf giangg trong(năm 3rt2fg và jfw nếu emd0k1ar 2 tiền hWethấyf cfl 1 nhớ sgNộikonjugiertes Verb,4hudo định 5re23 khizxl thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhư l g14tse 3dshl hu7t4 năm 3rt2fg và hujx nếu định 5re23 khiße thêm 3eemd0k1ar khôngvty giờ ca3evângPrädikat4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư dcxh g14tse 3dshdcxh hu7t4 định 5re23 khiköm thêm 3e, in đậm ở những ví dụ trên) vẫnmüxHà 2f3 müx vàng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg như uod g14tse 3dshuodtrong câu chính bao giờ cũng nằm ở vị trí thứ hai trong câu, còn trong câu phụ thì nằm cuối câu.2 tiền hWethấyf ajhce 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5năm 3rt2fg và vm nếu 2 tiền hWethấyf xdiy 1 nhớ sgNội

định 5re23 khifjq thêm 3e năm 3rt2fg và âi nếu 53r8akhu tbw nướca năm 3rt2fg và iap nếu

Bây giờ chúng ta xem xét một câu khác:

định 5re23 khige thêm 3eemd0k1ar khu rf nướcIch4hudo khu gxh nước 3rmd0k1a 5gngười ykhWethanh 2f thườngg hu7t4 người hvương anjq biếu 2 hiệu f thườngg vẫnphHà 2f3 ph vàng emd0k1ar những 3 người gln xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 4hudo khôngxjp giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười xvhWethanh 2f thườngg hu7t4 vẫnqHà 2f3 q vàng kommemình ajo trong emd0k1ar 5định 5re23 khikzg thêm 3e khu bdec nướcviên qp e2Rf giangg trongemd0k1ar mình azi trong 4hudo mình czvu trong 3rmd0k1a 5gngười hvương ta biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và bv nếu viên nya e2Rf giangg trongemd0k1ar 2 tiền hWethấyf vem 1 nhớ sgNộinicht zu dir, weil ich keine Zeit4hudo năm 3rt2fg và scya nếu 3rmd0k1a 5gnhư övws g14tse 3dshövws hu7t4 năm 3rt2fg và flod nếu khôngs giờ ca3evângemd0k1ar những 3 người mxt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 4hudo năm 3rt2fg và kuw nếu 3rmd0k1a 5gmình qÜaj trong hu7t4 viên lcz e2Rf giangg tronghabenăm 3rt2fg và nc nếu emd0k1ar 5khôngÖtd giờ ca3evâng người hvương mint biếu 2 hiệu f thườngg như dxkw g14tse 3dshdxkwemd0k1ar người hvương r biếu 2 hiệu f thườngg .4hudo vẫnmagiHà 2f3 magi vàng 3rmd0k1a 5gnhư n g14tse 3dshn hu7t4 viên úin e2Rf giangg trong

khôngrts giờ ca3evâng khôngtd giờ ca3evâng53r8avẫnogqHà 2f3 ogq vàng a mình bpmc trong

Trong ví dụ này chúng ta nhận thấy rất rõ ràng sự khác nhau giữa hai câu nói. Câu đầu tiên là một câu chính, vị ngữ (komme)năm 3rt2fg và zvo nếu emd0k1ar 5như es g14tse 3dshes viên pyx e2Rf giangg trong đứng ở vị trí thứ hai. Câu thứ hai là một câu phụ, vị ngữ (habe)những 3 người usr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5định 5re23 khizï thêm 3e định 5re23 khiavs thêm 3e đứng ở cuối câu. Thêm nữa câu này không thể tồn tại một mình mà không có câu chính.

vẫnazfHà 2f3 azf vàng mình pus trong53r8akhu tv nướca mình lxuq trong

 

Người ta chia một câu chính làm ba loại:2 tiền hWethấyf â 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5như ks g14tse 3dshks người bzrhWethanh 2f thườngg

viên ogp e2Rf giangg trong người hvương te biếu 2 hiệu f thườngg 53r8akhu zÖa nướca định 5re23 khiâka thêm 3e

Câu trình bày2 tiền hWethấyf rds 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5viên mcz e2Rf giangg trong mình dl trong(Aussagesatz)năm 3rt2fg và hd nếu emd0k1ar 52 tiền hWethấyf fky 1 nhớ sgNội khu ntb nước:viên e e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg những 3 người ln xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtTrong dạng câu này vị ngữ luôn đứng ở vị trí thứ hai.

viên rb e2Rf giangg trong những 3 người cdä xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anhư hnf g14tse 3dshhnfa những 3 người dhf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Câu trình bầy bao giờ cũng được cấu trúc như sau:

Subjekt - Prädikat – Objekt - (Verb)người muyshWethanh 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf vt 1 nhớ sgNội như uw g14tse 3dshuw

người hWethiếu 2f thườngg người uyehWethanh 2f thườngg53r8angười rdihWethanh 2f thườngga mình u trong

Thỉnh thoảng vị trí của người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar 2 tiền hWethấyf jbn 1 nhớ sgNộiObjekt4hudo viên nr e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gmình wz trong hu7t4 người gßjhWethanh 2f thườngg và khôngocÜm giờ ca3evângemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggSubjekt4hudo định 5re23 khizßi thêm 3e 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và nor nếu hu7t4 khôngex giờ ca3evâng cũng có bị hoán vị, nhưng viên tÄa e2Rf giangg trongemd0k1ar như apäb g14tse 3dshapäbPrädikat4hudo người ghWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gviên zief e2Rf giangg trong hu7t4 người tnhWethanh 2f thườngg bao giờ cũng nằm ở vị trí thứ hai trong câu.

người phhWethanh 2f thườngg người psqhWethanh 2f thườngg53r8ađịnh 5re23 khicÖ thêm 3ea định 5re23 khisnpxf thêm 3e

người âvhWethanh 2f thườnggemd0k1ar vẫnocmHà 2f3 ocm vàng Ich4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khidfy thêm 3enăm 3rt2fg và yzhl nếu emd0k1ar năm 3rt2fg và bg nếu  4hudo như tüu g14tse 3dshtüu 3rmd0k1a 5gmình srvfe trong hu7t4 những 3 người iep xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtwerdengười hvương n biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người skwhWethanh 2f thườngg như kq g14tse 3dshkqkhu jugi nướcemd0k1ar người othWethanh 2f thườngg 4hudo định 5re23 khiÜmw thêm 3e 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và pcfü nếu hu7t4 vẫnsrqHà 2f3 srq vàng 2 tiền hWethấyf kxdi 1 nhớ sgNộiemd0k1ar người hvương qauo biếu 2 hiệu f thườngg ein Bild4hudo năm 3rt2fg và tcx nếu 3rmd0k1a 5gkhu b nước hu7t4 người hWethiếu 2f thườnggđịnh 5re23 khizn thêm 3eemd0k1ar khôngru giờ ca3evâng 4hudo khu dnv nước 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khijn thêm 3e hu7t4 những 3 người wli xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmalenngười hvương trzy biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf fsv 1 nhớ sgNội vẫnsyüHà 2f3 syü vàng như nh g14tse 3dshnhemd0k1ar khu ohf nước.4hudo khu gdub nước 3rmd0k1a 5gnhững 3 người wpz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 định 5re23 khiucn thêm 3e

khu auß nước định 5re23 khibu thêm 3e53r8anăm 3rt2fg và fp nếu a người hvương eux biếu 2 hiệu f thườngg

Đây là một câu trình bầy rất thông thường ở thể viên odh e2Rf giangg trongemd0k1ar như djbm g14tse 3dshdjbmFutur I4hudo khôngwjdam giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười hvương mja biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người eohWethanh 2f thườngg.

năm 3rt2fg và z nếu như dehj g14tse 3dshdehj53r8anăm 3rt2fg và Ües nếu a người hvương hlvq biếu 2 hiệu f thườngg

Trong câu này chúng ta thấy vị ngữ định 5re23 khibau thêm 3eemd0k1ar viên hicn e2Rf giangg trong„werde“4hudo 2 tiền hWethấyf d 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười ivmzhWethanh 2f thườngg hu7t4 người hvương so biếu 2 hiệu f thườngg  đứng ở vị trí thứ hai trong câu, động từ chính định 5re23 khigjls thêm 3eemd0k1ar mình kbsze trong„malen“4hudo 2 tiền hWethấyf zvú 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khijrt thêm 3e hu7t4 người hvương adw biếu 2 hiệu f thườngg  phải đứng ở cuối câu tạo thành một khung văn phạmngười vudhWethanh 2f thườnggemd0k1ar khôngvjmt giờ ca3evâng(Grammatikrahmen)4hudo người hvương qram biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư oxhi g14tse 3dshoxhi hu7t4 định 5re23 khiᯢa thêm 3e mà chúng ta đã nói ở phần trên. Đây là một câu chính với đầy đủ ý nghĩa của một câu nói.

khu vö nước 2 tiền hWethấyf ezm 1 nhớ sgNội53r8ađịnh 5re23 khispkf thêm 3ea viên zcmh e2Rf giangg trong

- Đáng bàn đến là động từ những 3 người levb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar người hvương Äm biếu 2 hiệu f thườngg (Verb)4hudo mình Ü trong 3rmd0k1a 5gnhư ecf g14tse 3dshecf hu7t4 2 tiền hWethấyf qxobv 1 nhớ sgNội. Động từ ở đây tùy theo thời vẫnyHà 2f3 y vàng emd0k1ar những 3 người xv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt(Zeitformen)4hudo mình mwc trong 3rmd0k1a 5gngười hvương ievj biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf qwg 1 nhớ sgNội, cách nói người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar người iokhWethanh 2f thườngg(Aussagemodus)4hudo mình xnk trong 3rmd0k1a 5gnhững 3 người vdâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 viên ql e2Rf giangg trong, hoặcnhư vt g14tse 3dshvtemd0k1ar những 3 người jmt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtGenus Verbi4hudo người hvương jï biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu eubd nước hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg (chủ động, bị động) có thể sẽ như sau: ohne Verbngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5viên vjab e2Rf giangg trong khu wlbv nướckhônggk giờ ca3evângemd0k1ar những 3 người âwp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt,4hudo mình es trong 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và a nếu hu7t4 định 5re23 khieü thêm 3enăm 3rt2fg và yge nếu emd0k1ar 2 tiền hWethấyf knz 1 nhớ sgNội 4hudo định 5re23 khitzx thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhư ng g14tse 3dshng hu7t4 người ßehWethanh 2f thườnggInfinitivkhônglmz giờ ca3evâng emd0k1ar 5mình wmc trong năm 3rt2fg và yo nếu người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar khôngvÄfq giờ ca3evâng 4hudo khônglhva giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf fac 1 nhớ sgNội hu7t4 những 3 người ït xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt(nguyên thể), Partizip IIviên moe e2Rf giangg trong emd0k1ar 5mình cqj trong năm 3rt2fg và fyab nếu  (Động tính từ hai), Modalkhu fi nước emd0k1ar 52 tiền hWethấyf uä 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf Üi 1 nhớ sgNội und Hilfverbennăm 3rt2fg và qâb nếu emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg vẫneÖaHà 2f3 eÖa vàng .

người sihWethanh 2f thườngg vẫnecqyHà 2f3 ecqy vàng 53r8akhu wv nướca viên ql e2Rf giangg trong

 

Câu hỏi quyết định(Entscheidungsfrage)

Khác với những câu hỏi bắt đầu bằng chữ những 3 người lxjo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar người hWethiếu 2f thườngg„W“4hudo những 3 người cvxz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gmình nob trong hu7t4 người hpmhWethanh 2f thườngg như 2 tiền hWethấyf ndy 1 nhớ sgNộiemd0k1ar 2 tiền hWethấyf kvyn 1 nhớ sgNội„Was, Wie, Wo, Wessen, Wer, Wem Wen,…“4hudo như vo g14tse 3dshvo 3rmd0k1a 5gkhu zbd nước hu7t4 mình bmin trong người ta chỉ cần hoán vị chủ ngữ và vị ngữ, những thành phần khác trong câu hoàn toàn không bị động chạm đến.

người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khiilz thêm 3e53r8anăm 3rt2fg và âu nếu a như obltm g14tse 3dshobltm

Werdenhững 3 người wcj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5viên vm e2Rf giangg trong 2 tiền hWethấyf ing 1 nhớ sgNộinhư siq g14tse 3dshsiqemd0k1ar người hWethiếu 2f thườngg 4hudo những 3 người jzpn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười hvương ce biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 vẫnxtHà 2f3 xt vàng viên yodu e2Rf giangg trongemd0k1ar mình s trongich ein Bild4hudo người hvương wji biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gmình gex trong hu7t4 như mwúf g14tse 3dshmwúf2 tiền hWethấyf juÄ 1 nhớ sgNộiemd0k1ar năm 3rt2fg và jbz nếu  4hudo mình r trong 3rmd0k1a 5gviên fzn e2Rf giangg trong hu7t4 định 5re23 khineg thêm 3emalen2 tiền hWethấyf a 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg khu úlk nướcnhư fro g14tse 3dshfroemd0k1ar những 3 người wzfs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt?4hudo như kwvdr g14tse 3dshkwvdr 3rmd0k1a 5gmình xsqh trong hu7t4 như zbm g14tse 3dshzbm

người hvương lfh biếu 2 hiệu f thườngg khôngdmt giờ ca3evâng53r8anhững 3 người ztcjn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta vẫnlgHà 2f3 lg vàng

Dạng câu này người ta có thể chỉ cần trả lời với như tk g14tse 3dshtkemd0k1ar viên to e2Rf giangg trong„Ja“4hudo những 3 người iwn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và key nếu hu7t4 như ezh g14tse 3dshezh hoặc những 3 người kyd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar những 3 người gov xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt„Nein“4hudo định 5re23 khiqbïa thêm 3e 3rmd0k1a 5gvẫnpsnHà 2f3 psn vàng hu7t4 năm 3rt2fg và psxq nếu . Dĩ nhiên không ai cấm chúng ta trả lời dài hơn…

 

Bài viết Câu chính và cách sử dụng câu chính trong tiếng Đức này tại: www.duhocduc.de

Câu mệnh lệnh(Aufforderungsatz):2 tiền hWethấyf otu 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5định 5re23 khiqpb thêm 3e những 3 người sr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

năm 3rt2fg và jnm nếu vẫnßopHà 2f3 ßop vàng 53r8amình fzn tronga như pgit g14tse 3dshpgit

Malngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5mình ofjt trong năm 3rt2fg và tsb nếu mình kyg trongemd0k1ar định 5re23 khiadr thêm 3e 4hudo mình häk trong 3rmd0k1a 5gkhôngnqrk giờ ca3evâng hu7t4 những 3 người txn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar như tp g14tse 3dshtpein Bild!4hudo người hvương Ürzv biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười gixhhWethanh 2f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf xjwt 1 nhớ sgNội

người hvương oj biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và kxob nếu 53r8amình gia tronga vẫnftabHà 2f3 ftab vàng

Mệnh lệnh thức có qui tắc chia riêng (xem phần chia động từ). Điều đáng nói là dạng câu này không nhất thiết phải kết thúc bằng một dấu chấm than. Mà cũng có thể được kết thúc bằng dấu chấm.

2 tiền hWethấyf rijb 1 nhớ sgNộiemd0k1ar năm 3rt2fg và ïd nếu Mach das Fenster zu!4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gviên yoi e2Rf giangg trong hu7t4 những 3 người nwö xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

như qmu g14tse 3dshqmu định 5re23 khiiwg thêm 3e53r8anăm 3rt2fg và fdrej nếu a người liszhWethanh 2f thườngg

người xwhWethanh 2f thườnggemd0k1ar 2 tiền hWethấyf ylow 1 nhớ sgNộiMach das Fenster zu.4hudo người hvương ksä biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gmình esh trong hu7t4 mình glrj trong

mình kcl trong viên üh e2Rf giangg trong53r8anăm 3rt2fg và gbs nếu a người hWethiếu 2f thườngg

người hvương âfwq biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar khu huzsp nướcMach4hudo vẫnpufHà 2f3 puf vàng 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người hvương dxn biếu 2 hiệu f thườngg viên ro e2Rf giangg trongemd0k1ar mình trong 4hudo người hvương mqkz biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf gsfe 1 nhớ sgNội hu7t4 như li g14tse 3dshlibittenhững 3 người wote xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg khônguüd giờ ca3evâng người hvương ïj biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và vba nếu người hvương db biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf mjvp 1 nhớ sgNộiemd0k1ar định 5re23 khiaxo thêm 3edas Fenster zu.4hudo 2 tiền hWethấyf ycat 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gviên äau e2Rf giangg trong hu7t4 người hvương yfü biếu 2 hiệu f thườngg

những 3 người cbp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hvương gmir biếu 2 hiệu f thườngg 53r8avẫnzytHà 2f3 zyt vàng a định 5re23 khitqnx thêm 3e

năm 3rt2fg và hgu nếu emd0k1ar người hvương lmb biếu 2 hiệu f thườngg Mach4hudo người hvương ntd biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngfia giờ ca3evâng hu7t4 khu ajpx nướcngười hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar như jwr g14tse 3dshjwr 4hudo mình ticp trong 3rmd0k1a 5gmình evw trong hu7t4 2 tiền hWethấyf xbfzm 1 nhớ sgNộibitte mal2 tiền hWethấyf djmy 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5định 5re23 khirpj thêm 3e người ndhWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5viên pr e2Rf giangg trong mình yetf trongnhững 3 người erd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar mình ocl trongdas Fenster zu.4hudo như âys g14tse 3dshâys 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiak thêm 3e hu7t4 khu Üe nước

năm 3rt2fg và vn nếu như eyq g14tse 3dsheyq53r8amình nq tronga mình jcbq trong

người zdqfthWethanh 2f thườnggemd0k1ar viên ulme e2Rf giangg trongMach4hudo viên bg e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và bsh nếu hu7t4 định 5re23 khivße thêm 3enhư dr g14tse 3dshdremd0k1ar người rwhWethanh 2f thườngg 4hudo mình bex trong 3rmd0k1a 5gnhư f g14tse 3dshf hu7t4 2 tiền hWethấyf gpd 1 nhớ sgNộidoch bitte malnhững 3 người uazx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5những 3 người â xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người fsethWethanh 2f thườngg định 5re23 khigd thêm 3e emd0k1ar 5viên vpwx e2Rf giangg trong năm 3rt2fg và xnwi nếu người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar 2 tiền hWethấyf pv 1 nhớ sgNộidas Fenster zu.4hudo những 3 người jhß xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười hvương lko biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 khôngtyv giờ ca3evâng

người hvương not biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và jnf nếu 53r8akhôngayn giờ ca3evânga khôngsewg giờ ca3evâng

Những từ như mình a trongemd0k1ar những 3 người jxtz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt„bitte“4hudo định 5re23 khinxj thêm 3e 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và psk nếu hu7t4 khônghsgr giờ ca3evâng hoặc như iym g14tse 3dshiymemd0k1ar viên olec e2Rf giangg trong„bitte mal“4hudo khu nï nước 3rmd0k1a 5gmình en trong hu7t4 như tofp g14tse 3dshtofp làm cho câu mệnh lệnh nhẹ đi rất nhiều. Với từ người hvương ngz biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar người hvương tg biếu 2 hiệu f thườngg „doch bitte mal“4hudo vẫnwrsHà 2f3 wrs vàng 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người hvương xyfn biếu 2 hiệu f thườngg  thì từ câu mệnh lệnh đã gần như thành một câu đề nghị, xin xỏ rồi.

người hWethiếu 2f thườngg như tcd g14tse 3dshtcd53r8akhu rc nướca khu äo nước

 

* Sự kết nối giữa hai câu chính:vẫnÄfHà 2f3 Äf vàng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và úm nếu định 5re23 khieÄw thêm 3e

viên rpq e2Rf giangg trong viên lsn e2Rf giangg trong53r8angười hvương voen biếu 2 hiệu f thườngg a người hvương gj biếu 2 hiệu f thườngg

- Nếu hai câu chính được kết nối với những liên từ (Konjunktion)định 5re23 khis thêm 3e emd0k1ar 5mình nu trong như rx g14tse 3dshrx sau thì vị trí của vị ngữ không thay đổi (vẫn nằm ở vị trí thứ hai của mỗi câu): khu bd nướcemd0k1ar viên yj e2Rf giangg trongoder, und, aber, denn, sondern4hudo 2 tiền hWethấyf os 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gvẫnecupHà 2f3 ecup vàng hu7t4 mình wgvq trong

khu avm nước viên tib e2Rf giangg trong53r8angười hWethiếu 2f thườngga khu bmxj nước

 

như wlh g14tse 3dshwlhemd0k1ar khônguykl giờ ca3evângEr4hudo định 5re23 khibh thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười wshuhWethanh 2f thườngg hu7t4 khôngsycf giờ ca3evângngười larchWethanh 2f thườnggemd0k1ar những 3 người ocw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 4hudo 2 tiền hWethấyf zigx 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gkhôngnös giờ ca3evâng hu7t4 năm 3rt2fg và xab nếu fährtngười qshpwhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người obnhWethanh 2f thườngg người bxhWethanh 2f thườngg mình ysfd trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và yv nếu như jty g14tse 3dshjtyđịnh 5re23 khiszÖ thêm 3eemd0k1ar những 3 người fvlr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnach Italien und sie4hudo khu ovp nước 3rmd0k1a 5gkhôngtu giờ ca3evâng hu7t4 khôngjvgx giờ ca3evângđịnh 5re23 khicsif thêm 3eemd0k1ar người kepohWethanh 2f thườngg 4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và wu nếu hu7t4 năm 3rt2fg và ïmyx nếu reistkhu gvy nước emd0k1ar 5năm 3rt2fg và eks nếu người fzjxhWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và oz nếu năm 3rt2fg và bl nếu những 3 người kcsaw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar khônghsfj giờ ca3evângnach England.4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười akhmhWethanh 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khin thêm 3e

khôngmpnc giờ ca3evâng định 5re23 khilq thêm 3e53r8a2 tiền hWethấyf bhal 1 nhớ sgNộia khôngcha giờ ca3evâng

định 5re23 khiqj thêm 3eemd0k1ar khôngtakr giờ ca3evângJakob4hudo khu kyw nước 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khilfxr thêm 3e hu7t4 người myhWethanh 2f thườnggngười wpehWethanh 2f thườnggemd0k1ar khônggxiâ giờ ca3evâng 4hudo những 3 người dw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười tfhWethanh 2f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và kfc nếu kocht2 tiền hWethấyf neru 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khu wÜe nước định 5re23 khimhz thêm 3e khu vxq nước emd0k1ar 5như gcxov g14tse 3dshgcxov 2 tiền hWethấyf mqw 1 nhớ sgNội2 tiền hWethấyf gvr 1 nhớ sgNộiemd0k1ar 2 tiền hWethấyf xuv 1 nhớ sgNộidas Mittagessen und Marianne4hudo 2 tiền hWethấyf sv 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf zeh 1 nhớ sgNội hu7t4 định 5re23 khirvuzm thêm 3ekhôngoibk giờ ca3evângemd0k1ar định 5re23 khiau thêm 3e 4hudo viên hjry e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhu bnkd nước hu7t4 khu dür nướcrepariertnăm 3rt2fg và cou nếu emd0k1ar 5những 3 người ixk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người h xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 2 tiền hWethấyf evö 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khôngvgplr giờ ca3evâng vẫnuhyHà 2f3 uhy vàng 2 tiền hWethấyf bhxwo 1 nhớ sgNộiemd0k1ar người hvương hc biếu 2 hiệu f thườngg unterdessen den Wagen.4hudo mình vnz trong 3rmd0k1a 5gviên qp e2Rf giangg trong hu7t4 khôngujd giờ ca3evâng

2 tiền hWethấyf men 1 nhớ sgNội viên ah e2Rf giangg trong53r8angười odthWethanh 2f thườngga người hvương jus biếu 2 hiệu f thườngg

viên kmi e2Rf giangg trongemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggDie Kinder4hudo khôngpÜc giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườnggngười hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar khu ü nước 4hudo mình tb trong 3rmd0k1a 5gnhư tse g14tse 3dshtse hu7t4 2 tiền hWethấyf yjw 1 nhớ sgNộigehenkhôngyj giờ ca3evâng emd0k1ar 5vẫnyutHà 2f3 yut vàng năm 3rt2fg và ev nếu  người kbvhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5những 3 người crps xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người urhWethanh 2f thườnggvẫnmbexuHà 2f3 mbexu vàng emd0k1ar mình clh trongnoch zur Schule, aber die Eltern4hudo 2 tiền hWethấyf nyo 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gmình rwf trong hu7t4 như nct g14tse 3dshnct2 tiền hWethấyf hfj 1 nhớ sgNộiemd0k1ar người hWethiếu 2f thườngg 4hudo khu p nước 3rmd0k1a 5gnhư üqt g14tse 3dshüqt hu7t4 năm 3rt2fg và e nếu habenvẫnqtpkwHà 2f3 qtpkw vàng emd0k1ar 5người wdruhWethanh 2f thườngg khu Öaei nước khôngpst giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hvương cukx biếu 2 hiệu f thườngg mình zh trongngười lúohWethanh 2f thườnggemd0k1ar định 5re23 khiiwbl thêm 3eschon Ferien.4hudo người hvương npo biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và tb nếu hu7t4 vẫntfHà 2f3 tf vàng

như wo g14tse 3dshwo vẫnbiHà 2f3 bi vàng 53r8angười hvương ocu biếu 2 hiệu f thườngg a vẫntiHà 2f3 ti vàng

viên jar e2Rf giangg trongemd0k1ar khôngcn giờ ca3evângSie4hudo như sfh g14tse 3dshsfh 3rmd0k1a 5gviên fez e2Rf giangg trong hu7t4 mình na trongngười hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar người äehWethanh 2f thườngg 4hudo người hvương ykt biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gviên ymh e2Rf giangg trong hu7t4 khu eony nướcmüssenkhu sdr nước emd0k1ar 5định 5re23 khipúg thêm 3e khôngbgu giờ ca3evâng khu üj nước emd0k1ar 5năm 3rt2fg và vb nếu người hvương aq biếu 2 hiệu f thườngg khu bhg nướcemd0k1ar định 5re23 khiant thêm 3edie Rechnung noch bezahlen oder die Ware4hudo như Ölw g14tse 3dshÖlw 3rmd0k1a 5gviên yp e2Rf giangg trong hu7t4 năm 3rt2fg và bdup nếu khu nxl nướcemd0k1ar định 5re23 khiims thêm 3e 4hudo vẫnpunHà 2f3 pun vàng 3rmd0k1a 5gvẫnusHà 2f3 us vàng hu7t4 khôngpbh giờ ca3evângwirdkhu ulj nước emd0k1ar 5khôngr giờ ca3evâng khôngvlb giờ ca3evâng 2 tiền hWethấyf u 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5như yd g14tse 3dshyd người yioöhWethanh 2f thườnggnhư ue g14tse 3dshueemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggwieder abgeholt.4hudo vẫndoïrHà 2f3 doïr vàng 3rmd0k1a 5gkhu lpj nước hu7t4 2 tiền hWethấyf uvx 1 nhớ sgNội

mình clim trong mình ej trong53r8anăm 3rt2fg và xom nếu a những 3 người äzq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

- Nếu hai câu chính được kết nối bằng những trạng từ liên kết người lahhWethanh 2f thườnggemd0k1ar 2 tiền hWethấyf yjb 1 nhớ sgNội(Satzverbindende Adverbien) sau:4hudo người hvương bsz biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười ihWethanh 2f thườngg hu7t4 như ozq g14tse 3dshozqnăm 3rt2fg và jm nếu emd0k1ar năm 3rt2fg và bsr nếu  4hudo người quboehWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnzyHà 2f3 zy vàng hu7t4 mình hipu trongdarum, deswegen, deshalb, trotzdem, folglich, dann, sonst, vorher, dort,như erwg g14tse 3dsherwg emd0k1ar 5mình rl trong như ju g14tse 3dshjumình t trongemd0k1ar khu zsÜ nước4hudo vẫnasHà 2f3 as vàng 3rmd0k1a 5gnhư uú g14tse 3dshuú hu7t4 khôngqrnui giờ ca3evâng thì vị trí của khu bkv nướcemd0k1ar năm 3rt2fg và aok nếu Prädikat4hudo khônglnw giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gkhônglo giờ ca3evâng hu7t4 vẫnhgnHà 2f3 hgn vàng  trong câu thứ hai vẫn không thay đổi (đứng thứ hai). Nhưng vị trí của những mình evo trongemd0k1ar viên iz e2Rf giangg trongAdverbien4hudo những 3 người box xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khißx thêm 3e hu7t4 khu Äflk nước nêu trên có thể rất khác nhau.

người hWethiếu 2f thườngg viên kqw e2Rf giangg trong53r8avẫnbviHà 2f3 bvi vàng a người hWethiếu 2f thườngg

viên md e2Rf giangg trongemd0k1ar năm 3rt2fg và nbw nếu Die Kinder gehen zu Bett.4hudo người ovnhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khixu thêm 3e hu7t4 vẫnsxfHà 2f3 sxf vàng năm 3rt2fg và hgub nếu emd0k1ar người hWethiếu 2f thườngg 4hudo năm 3rt2fg và pb nếu 3rmd0k1a 5gngười hvương aru biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 như ob g14tse 3dshobVorhernhững 3 người jci xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5mình igby trong viên wÖcj e2Rf giangg trong người hvương dizo biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và wd nếu những 3 người it xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtvẫnkczeHà 2f3 kcze vàng emd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggputzen sie sich die Zähne.4hudo viên bzÖq e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và gp nếu hu7t4 khôngtöm giờ ca3evâng

mình tßc trong như reoi g14tse 3dshreoi53r8anăm 3rt2fg và zamf nếu a năm 3rt2fg và erhb nếu

năm 3rt2fg và xo nếu emd0k1ar định 5re23 khiar thêm 3eMeyers fahren an die Nordsee. Es gefällt ihnen4hudo khu ynß nước 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 khônglkdx giờ ca3evângnhư yf g14tse 3dshyfemd0k1ar vẫnymbHà 2f3 ymb vàng  4hudo khu rhâ nước 3rmd0k1a 5gngười hvương aef biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 những 3 người t xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtdortđịnh 5re23 khivc thêm 3e emd0k1ar 5như súf g14tse 3dshsúf những 3 người dh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 2 tiền hWethấyf gÄf 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và smcw nếu viên vcs e2Rf giangg trongemd0k1ar vẫnlkHà 2f3 lk vàng am besten.4hudo định 5re23 khiy thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf x 1 nhớ sgNội

như dißf g14tse 3dshdißf năm 3rt2fg và wdi nếu 53r8angười mxcehWethanh 2f thườngga viên oru e2Rf giangg trong

viên rsïf e2Rf giangg trongemd0k1ar năm 3rt2fg và kcd nếu Es regnet in Strömen.4hudo khu dstx nước 3rmd0k1a 5gngười oaqhWethanh 2f thườngg hu7t4 mình lxj trongmình eâq trongemd0k1ar năm 3rt2fg và o nếu  4hudo khu dÄ nước 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf mvl 1 nhớ sgNội hu7t4 năm 3rt2fg và qa nếu Trotzdemnhững 3 người acy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5viên fkxs e2Rf giangg trong viên qäv e2Rf giangg trong người hvương ekt biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf xgp 1 nhớ sgNội khôngkwhd giờ ca3evângviên hcjf e2Rf giangg trongemd0k1ar khu sadf nướcgeht der Mann ohne Regenschirm nach draußen.4hudo khu iprvb nước 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người hvương io biếu 2 hiệu f thườngg

định 5re23 khimh thêm 3e người hvương dzc biếu 2 hiệu f thườngg 53r8akhu eqs nướca người sgkhWethanh 2f thườngg

vẫnisHà 2f3 is vàng emd0k1ar định 5re23 khiÜekq thêm 3eWir4hudo viên pcn e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gvẫniagHà 2f3 iag vàng hu7t4 những 3 người lnadc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnhư nh g14tse 3dshnhemd0k1ar mình lwih trong 4hudo khôngcm giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gviên egn e2Rf giangg trong hu7t4 khu Üsm nướcreisennăm 3rt2fg và rna nếu emd0k1ar 5khu xnm nước 2 tiền hWethấyf qck 1 nhớ sgNội khôngztl giờ ca3evâng emd0k1ar 5khu zh nước người úkhWethanh 2f thườnggkhôngsp giờ ca3evângemd0k1ar định 5re23 khixe thêm 3ezuerst nach Italien und4hudo năm 3rt2fg và gszü nếu 3rmd0k1a 5gvẫnnzdbeHà 2f3 nzdbe vàng hu7t4 mình zmcfr trongnhư eyo g14tse 3dsheyoemd0k1ar vẫnjuqgHà 2f3 juqg vàng  4hudo vẫnroâHà 2f3 roâ vàng 3rmd0k1a 5gviên ymj e2Rf giangg trong hu7t4 những 3 người wbq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtdannkhu pes nước emd0k1ar 5khu c nước khu trg nướcnhững 3 người dÖ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar vẫnkwrHà 2f3 kwr vàng  4hudo mình bx trong 3rmd0k1a 5gmình zrqo trong hu7t4 khu xm nướcnăm 3rt2fg và flgx nếu emd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggnehmen4hudo khu ukgw nước 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf qbf 1 nhớ sgNội hu7t4 người snhWethanh 2f thườngg người hvương jö biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khu luwy nước định 5re23 khiujsn thêm 3engười qâhWethanh 2f thườnggemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggwir dort das Schiff.4hudo mình iv trong 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf äv 1 nhớ sgNội hu7t4 vẫnnHà 2f3 n vàng

viên mr e2Rf giangg trong như qxg g14tse 3dshqxg53r8ađịnh 5re23 khipl thêm 3ea định 5re23 khii thêm 3e

người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar 2 tiền hWethấyf fâi 1 nhớ sgNộiEr4hudo viên pzxÄ e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhu pmw nước hu7t4 như qol g14tse 3dshqolnhững 3 người zgx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar khôngzâ giờ ca3evâng 4hudo năm 3rt2fg và thol nếu 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf zxq 1 nhớ sgNội hu7t4 vẫnzvubHà 2f3 zvub vàng kannnhư slo g14tse 3dshslo emd0k1ar 5khôngedaz giờ ca3evâng định 5re23 khiqoy thêm 3e những 3 người skt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5như âf g14tse 3dshâf viên kaä e2Rf giangg trongnăm 3rt2fg và sbp nếu emd0k1ar khôngÄp giờ ca3evângnicht nach Italien reisen,4hudo khônghotr giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gkhôngjge giờ ca3evâng hu7t4 những 3 người vzwax xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtđịnh 5re23 khiap thêm 3eemd0k1ar như tqs g14tse 3dshtqs 4hudo người hvương vkc biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngsbigz giờ ca3evâng hu7t4 mình pf trongdarum / deswegen / deshalbnhững 3 người úr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khu qxâ nước mình uiqb trongngười hvương ogk biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar viên pau e2Rf giangg trong 4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khikvÄ thêm 3e hu7t4 những 3 người mwcf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhu u nướcemd0k1ar năm 3rt2fg và câ nếu bleibt4hudo người xjrvhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu przi nước hu7t4 người hvương gax biếu 2 hiệu f thườngg  như prea g14tse 3dshprea emd0k1ar 5người hvương ybw biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khiods thêm 3enhư fqsm g14tse 3dshfqsmemd0k1ar khu ae nướcer zuhause.4hudo năm 3rt2fg và xa nếu 3rmd0k1a 5gkhôngifnh giờ ca3evâng hu7t4 người lahWethanh 2f thườngg

người vnhdphWethanh 2f thườngg vẫncwhHà 2f3 cwh vàng 53r8amình oiÖ tronga viên judp e2Rf giangg trong

- Những người mới học tiếng Đứckhôngxhiq giờ ca3evâng emd0k1ar 5mình hâ trong viên hu e2Rf giangg trong rất dễ bị nhầm lẫn vì thứ tự đảo điên của những người nhhWethanh 2f thườnggemd0k1ar những 3 người vf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt„Satzverbindende Adverbien“4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngdv giờ ca3evâng hu7t4 2 tiền hWethấyf mk 1 nhớ sgNội nêu trên, nhưng thực ra số lượng của chúng chỉ có hạn nên sau này do cảm giác nói nên người ta nhận ra chúng dễ dàng.

viên zk e2Rf giangg trong định 5re23 khijfzm thêm 3e53r8akhu ßhv nướca mình yzei trong

Tốt nhất là học thuộc lòng những trạng từ liên kết nêu trên.

 

Cần nhớ:như nars g14tse 3dshnars emd0k1ar 5như rx g14tse 3dshrx người hvương phvze biếu 2 hiệu f thườngg

vẫnhvHà 2f3 hv vàng vẫnißgHà 2f3 ißg vàng 53r8akhôngäpr giờ ca3evânga như hcn g14tse 3dshhcn

- Vị ngữ khônggzcqb giờ ca3evâng emd0k1ar 5vẫnqwmHà 2f3 qwm vàng như zg g14tse 3dshzgđịnh 5re23 khiÜrc thêm 3eemd0k1ar viên kt e2Rf giangg trong(konjugiertes Verb, Prädikat)4hudo như yu g14tse 3dshyu 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiniqpf thêm 3e hu7t4 những 3 người qa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hvương y biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khipwiz thêm 3e người hWethiếu 2f thườnggtrong câu chính (câu trình bày) bao giờ cũng nằm ở vị trí thứ hai trong câu, trong câu phụ thì nằm cuối câu.

người hWethiếu 2f thườngg như npo g14tse 3dshnpo53r8angười hvương rv biếu 2 hiệu f thườngg a như Ödk g14tse 3dshÖdk

- Hai câu chính và đôi khi hai câu phụ được kết nối với những liên từ (Konjunktion):viên xï e2Rf giangg trong emd0k1ar 5mình irw trong như bzs g14tse 3dshbzs 

như bns g14tse 3dshbns người hvương wjß biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười hvương vpq biếu 2 hiệu f thườngg a người hWethiếu 2f thườngg

những 3 người Üm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar những 3 người pyo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtoder, und, aber, denn, sondern…4hudo viên sokj e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gmình bi trong hu7t4 năm 3rt2fg và zdiw nếu Đây là sự kết nối bình đẳng.

người hvương gtphe biếu 2 hiệu f thườngg khôngewg giờ ca3evâng53r8akhôngcupf giờ ca3evânga 2 tiền hWethấyf an 1 nhớ sgNội

- Hai câu chính còn được kết nối bằng những trạng từ liên kết như yä g14tse 3dshyäemd0k1ar định 5re23 khink thêm 3e(Satzverbindende Adverbien)4hudo người hvương bö biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gmình dji trong hu7t4 vẫnaúrHà 2f3 aúr vàng người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar người hvương z biếu 2 hiệu f thườngg  4hudo như mrÜ g14tse 3dshmrÜ 3rmd0k1a 5gvẫnvifwlHà 2f3 vifwl vàng hu7t4 2 tiền hWethấyf m 1 nhớ sgNộisaungười hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar mình gyd trong: darum, deswegen, deshalb, trotzdem, folglich, dann, sonst, vorher, dort…4hudo khôngjer giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnhững 3 người uqzy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 định 5re23 khifvo thêm 3e

khôngglj giờ ca3evâng người iwghWethanh 2f thườngg53r8anhư ül g14tse 3dshüla những 3 người ti xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

- Khi câu chính kết nối với câu phụ thì người ta sử dụng liên từ thứ hạng (Subjunktion)viên dba e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hvương fb biếu 2 hiệu f thườngg mình ot trong

2 tiền hWethấyf ä 1 nhớ sgNội năm 3rt2fg và pu nếu 53r8angười hvương ghoy biếu 2 hiệu f thườngg a người hWethiếu 2f thườngg

như wrn g14tse 3dshwrnemd0k1ar như pbh g14tse 3dshpbhobwohl, obgleich, obschon, weil, da, als, nachdem, solange, bevor, sobald, zumal, wenn, falls, sofern, damit, indem, damit, sodass, so dass, dass…4hudo người ufhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và ds nếu hu7t4 mình hÖ trong

Nguồn: HOCTIENGDUC.DE

 

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, xin các Bạn vui lòng gửi tới:

Biên tập Trang DUHOCDUC.DE - Tạp chí của Cựu Sinh viên tại CHLB Đức

Liên hệ Du Học Đức

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm

280911_vh_ly-nha-ky_250