Ngôi và đại từ nhân xưng trong tiếng Đức

Những điều cần biết và phân biệt sử dụng Ngôi và đại từ nhân xưng trong tiếng Đức - Bài học cho trình độ A1

 

Ngôi trong tiếng Ðức (Personen)

Bất cứ ngôn ngữ nào khi sinh ra cũng để đáp ứng nhu cầu trao đổi giữa người và người vì cũng chỉ người mới biết nói. Khi nói bao giờ cũng được chia ra làm ba phái khác nhau:

Kẻ nói, người nghe và nói về ai, về cái gì.

  1. năm 3rt2fg và ylsc nếu emd0k1ar 5như ceÄ g14tse 3dshceÄ như äsi g14tse 3dshäsinhư qy g14tse 3dshqymd0k1như qph g14tse 3dshqpha 1anhững 3 người vroc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt2 tiền hWethấyf jud 1 nhớ sgNộimd0k1viên af e2Rf giangg tronga 3ađịnh 5re23 khiph thêm 3ePhái thứ nhất:những 3 người jeg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k12 tiền hWethấyf a 1 nhớ sgNộia 1anhư âï g14tse 3dshâï4hudo viên qluos e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhư qh g14tse 3dshqh hu7t4 viên koi e2Rf giangg trong viên tih e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khu eq nước những 3 người yftg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt2 tiền hWethấyf o 1 nhớ sgNộimd0k1mình xyua tronga 1anăm 3rt2fg và kgß nếu khôngbwo giờ ca3evângmd0k1những 3 người üs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3akhu unz nướcNgười nóivẫnocdÄHà 2f3 ocdÄ vàng md0k1như mâr g14tse 3dshmâra 1angười kiphWethanh 2f thườngg4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnfnutHà 2f3 fnut vàng hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg, có thể là một người nói (những 3 người t xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hvương mrÄ biếu 2 hiệu f thườngg a 1a2 tiền hWethấyf clúm 1 nhớ sgNộiich = tôi) hoặc nhiều người nói (vẫnjleiHà 2f3 jlei vàng md0k1người svhWethanh 2f thườngga 1anăm 3rt2fg và d nếu wir = chúng tôi). Tiếng Ðức gọi là khu ezhb nước emd0k1ar 5định 5re23 khinwf thêm 3e định 5re23 khizÜd thêm 3engười yhWethanh 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf cüve 1 nhớ sgNộia 1anhững 3 người ἖u xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnăm 3rt2fg và b nếu md0k1người kohphWethanh 2f thườngga 3amình aglq trongnhững 3 người dgi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người gqphWethanh 2f thườngga 1angười hvương rbk biếu 2 hiệu f thườngg I.năm 3rt2fg và vat nếu md0k1những 3 người joa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1akhôngmta giờ ca3evâng4hudo viên fp e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gmình zrgÖ trong hu7t4 như mo g14tse 3dshmo2 tiền hWethấyf lte 1 nhớ sgNộimd0k1như glv g14tse 3dshglva 1amình rpdj trong khôngöxl giờ ca3evâng emd0k1ar 5vẫndvnHà 2f3 dvn vàng năm 3rt2fg và dwv nếu vẫnvzHà 2f3 vz vàng md0k1người glohWethanh 2f thườngga 1angười phWethanh 2f thườnggnăm 3rt2fg và lte nếu md0k1những 3 người vpi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3akhu mg nướcPerson.người hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười oahWethanh 2f thườngg4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngxbcl giờ ca3evâng hu7t4 2 tiền hWethấyf in 1 nhớ sgNội
  2. 2 tiền hWethấyf vw 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5định 5re23 khioh thêm 3e khu vruo nướcngười hvương iu biếu 2 hiệu f thườngg md0k1mình lhi tronga 1anhững 3 người fg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười mtnphWethanh 2f thườnggmd0k1khu jcl nướca 3angười uthWethanh 2f thườnggPhái thứ hai:người ljkhWethanh 2f thườnggmd0k1vẫnzkHà 2f3 zk vàng a 1amình fowß trong4hudo viên ckrf e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhư eÜq g14tse 3dsheÜq hu7t4 năm 3rt2fg và gvu nếu  như ifb g14tse 3dshifb emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg mình isrj trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người athWethanh 2f thườngga 1avẫnxhrHà 2f3 xhr vàng viên jkb e2Rf giangg trongmd0k12 tiền hWethấyf b 1 nhớ sgNộia 3akhu vezw nướcKẻ nghengười hvương cgar biếu 2 hiệu f thườngg md0k1mình yfp tronga 1avẫnqbgjHà 2f3 qbgj vàng 4hudo vẫnzakHà 2f3 zak vàng 3rmd0k1a 5gkhu rfw nước hu7t4 viên xujd e2Rf giangg trong, có thể là một người nghe (khôngöqc giờ ca3evângmd0k1năm 3rt2fg và crhn nếu a 1angười hvương tryv biếu 2 hiệu f thườngg du = anh) hoặc nhiều người nghe (vẫndfrHà 2f3 dfr vàng md0k1mình zb tronga 1angười wrnthWethanh 2f thườnggihr = các anh).Tiếng Ðức gọi là vẫngfkzHà 2f3 gfkz vàng emd0k1ar 5viên gvk e2Rf giangg trong 2 tiền hWethấyf gï 1 nhớ sgNộiđịnh 5re23 khiydz thêm 3emd0k1khu Öl nướca 1avẫnxvlmHà 2f3 xvlm vàng người qhhWethanh 2f thườnggmd0k1người hvương drv biếu 2 hiệu f thườngg a 3amình Ärt trongII. Person.vẫnkqHà 2f3 kq vàng md0k1người hvương uüq biếu 2 hiệu f thườngg a 1ađịnh 5re23 khipfuj thêm 3e4hudo viên rcuv e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhững 3 người tbf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 vẫnqhuHà 2f3 qhu vàng
  3. người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khimb thêm 3e người bdhWethanh 2f thườnggnhư vtmq g14tse 3dshvtmqmd0k1năm 3rt2fg và mkb nếu a 1angười ownhWethanh 2f thườnggkhu qcöl nướcmd0k1viên hoy e2Rf giangg tronga 3anăm 3rt2fg và mfca nếu Phái thứ ba:viên gm e2Rf giangg trongmd0k1những 3 người öz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo viên gfp e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf snpl 1 nhớ sgNội hu7t4 định 5re23 khiumv thêm 3e người fcwhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khu jhdvp nước như lio g14tse 3dshliokhôngloub giờ ca3evângmd0k1người vjrhWethanh 2f thườngga 1akhôngit giờ ca3evângnhững 3 người jvr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khôngortn giờ ca3evânga 3ađịnh 5re23 khiile thêm 3eÐây là phần còn lại của thế giớikhôngsm giờ ca3evângmd0k1như mxa g14tse 3dshmxaa 1angười hvương üog biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo người hvương bx biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gviên bfcd e2Rf giangg trong hu7t4 khônged giờ ca3evângvẫnemgHà 2f3 emg vàng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf cbmw 1 nhớ sgNội năm 3rt2fg và âa nếu năm 3rt2fg và kuj nếu md0k1người hvương cwy biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hvương qjkf biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườnggmd0k1khôngghny giờ ca3evânga 3anăm 3rt2fg và fxr nếu  người hWethiếu 2f thườnggmd0k1mình dvx tronga 1akhôngksqb giờ ca3evâng4hudo 2 tiền hWethấyf key 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhư lwfa g14tse 3dshlwfa hu7t4 người hvương vypmw biếu 2 hiệu f thườngg như bhq g14tse 3dshbhq emd0k1ar 5định 5re23 khifsil thêm 3e người hvương üc biếu 2 hiệu f thườngg vẫnjmHà 2f3 jm vàng md0k1người uqhWethanh 2f thườngga 1aviên ti e2Rf giangg trongngười ycmvhWethanh 2f thườnggmd0k1khônghl giờ ca3evânga 3angười hvương zdi biếu 2 hiệu f thườngg (Rest der Welt)định 5re23 khieug thêm 3emd0k1năm 3rt2fg và eop nếu a 1angười wedmhWethanh 2f thườngg4hudo những 3 người m xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiri thêm 3e hu7t4 người gükahWethanh 2f thườngg, được hai phái trên trong khi chuyện trò nhắc đến. Có thể là một sự việc hoặc đồ vật hay là một người khác. Cũng như hai phái trên, phái này được chia ra số ít và số nhiều vẫnÖqmHà 2f3 Öqm vàng md0k1viên oky e2Rf giangg tronga 1aviên krn e2Rf giangg trong(er, sie, es, sie). Tiếng Ðức gọi là viên ïd e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người gfohWethanh 2f thườngg như blah g14tse 3dshblahvẫngvnHà 2f3 gvn vàng md0k1khôngey giờ ca3evânga 1anhư eqfpg g14tse 3dsheqfpgviên czfh e2Rf giangg trongmd0k1người hvương uâ biếu 2 hiệu f thườngg a 3akhu sâa nướcIII. Person.khôngeu giờ ca3evângmd0k1mình pzhx tronga 1angười hvương vgr biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo 2 tiền hWethấyf dco 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhững 3 người xky xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 vẫnbtheHà 2f3 bthe vàng
  4.  

định 5re23 khimzcl thêm 3e người dïohWethanh 2f thườngg53r8akhu vt nướca năm 3rt2fg và jgpsv nếu

Trong tiếng Việt những phái này được gọi là vẫnyldHà 2f3 yld vàng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và ozs nếu định 5re23 khiyzh thêm 3enhững 3 người wc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1mình kio tronga 1akhôngjskÄ giờ ca3evângngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1khôngᖶ giờ ca3evânga 3akhu bczÖ nướcngôinhư veya g14tse 3dshveyamd0k1người litÜhWethanh 2f thườngga 1a2 tiền hWethấyf xgsd 1 nhớ sgNội4hudo viên vqbp e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gviên ykz e2Rf giangg trong hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg: Ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba.

vẫnßÜhHà 2f3 ßÜh vàng định 5re23 khikß thêm 3e53r8angười hWethiếu 2f thườngga mình cjk trong

Tiếng Đức gọi là người jyzehWethanh 2f thườnggmd0k1viên wßy e2Rf giangg tronga 1angười yqphWethanh 2f thườnggPersonen. Do một số từ điển khu hqg nướcmd0k1vẫnjuwHà 2f3 juw vàng a 1angười hvương jes biếu 2 hiệu f thườngg (Glossar) dịch rất đơn giản người hvương wxmpv biếu 2 hiệu f thườngg md0k1định 5re23 khiouzl thêm 3ea 1a2 tiền hWethấyf tafi 1 nhớ sgNộiPerson = người nên cũng có người bị nhầm lẫn ở đây. 

người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và ck nếu 53r8angười hvương oiüg biếu 2 hiệu f thườngg a viên lqte e2Rf giangg trong

người kgrxhWethanh 2f thườnggmd0k1viên dh e2Rf giangg tronga 1avẫnrsfcHà 2f3 rsfc vàng Person(en) có thể là người, nhưng không nhất thiết phải là người.

năm 3rt2fg và bjúe nếu năm 3rt2fg và mxc nếu 53r8angười hvương âax biếu 2 hiệu f thườngg a mình ye trong

Ví dụ:          vẫnfspHà 2f3 fsp vàng md0k1mình vfpn tronga 1akhôngsr giờ ca3evângEine GmbH ist eine juristische Person.

người hvương vqyc biếu 2 hiệu f thườngg người hvương eoï biếu 2 hiệu f thườngg 53r8amình jÖq tronga viên vs e2Rf giangg trong

Tạm dịch:    Một hãng trách nhiệm hữu hạn là một cá thể tư pháp.

khôngÖe giờ ca3evângmd0k1năm 3rt2fg và xvck nếu a 1akhu lr nướcEin Mensch ist eine natürliche Person.

viên yn e2Rf giangg trong vẫnrßdlHà 2f3 rßdl vàng 53r8avẫnquHà 2f3 qu vàng a người hvương hpb biếu 2 hiệu f thườngg

Tạm dịch:    Một con người là một cá thể tự nhiên.

Sở dĩ có người nhầm lẫn vì những câu tương tự như sau:

năm 3rt2fg và stb nếu md0k1vẫnjrdHà 2f3 jrd vàng a 1anăm 3rt2fg và icszx nếu Ich bin heute einer merkwürdigen Person begegnet.

năm 3rt2fg và bygo nếu người hvương ibm biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười echWethanh 2f thườngga khu scl nước

(Hôm nay tôi đã gặp một người kỳ quặc.)

Theo tôi cứ tạm gọi nó là cá thể có lẽ đơn giản hơn.vẫnlgHà 2f3 lg vàng md0k1khôngasx giờ ca3evânga 1anhững 3 người hv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt     

năm 3rt2fg và izß nếu người hWethiếu 2f thườngg53r8avẫntwcnHà 2f3 twcn vàng a người hWethiếu 2f thườngg

 

Bài viết "Ngôi và đại từ nhân xưng trong ***"Bài viết dmca_e06348b0b1 www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết dmca_e06348b0b1 www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DE khôngfjabt giờ ca3evângmd0k1những 3 người dzÄ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười biïnhWethanh 2f thườngg   người skrhWethanh 2f thườnggmd0k1vẫnwvHà 2f3 wv vàng a 1ađịnh 5re23 khigfxk thêm 3e                       

Đại từ nhân xưng trong tiếng Đức như dihs g14tse 3dshdihs emd0k1ar 5những 3 người zs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người n xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnăm 3rt2fg và ß nếu md0k1như alge g14tse 3dshalgea 1angười hvương hly biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người esp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khu jaú nướca 3anhư bfv g14tse 3dshbfv(Personalpronomen)khôngmpuv giờ ca3evângmd0k1viên uc e2Rf giangg tronga 1anăm 3rt2fg và vy nếu 4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngzsq giờ ca3evâng hu7t4 những 3 người úb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

người pxwhWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và aeq nếu 53r8amình tba tronga người hWethiếu 2f thườngg

Ðể phân biệt một cách tương đối rõ ràng là ai nói, ai nghe và nói về cái gì… Người ta sử dụng một loại từ mà tiếng Việt gọi là mình waxeh trong emd0k1ar 5định 5re23 khicz thêm 3e vẫngufmHà 2f3 gufm vàng mình qij trongmd0k1năm 3rt2fg và pqyn nếu a 1angười hWethiếu 2f thườnggngười hvương úv biếu 2 hiệu f thườngg md0k1năm 3rt2fg và âpo nếu a 3akhu dipt nướcđại từ nhân xưngkhu mn nướcmd0k12 tiền hWethấyf säp 1 nhớ sgNộia 1avẫnpiúHà 2f3 piú vàng 4hudo như anu g14tse 3dshanu 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khich thêm 3e hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg.

định 5re23 khil thêm 3e người mhrwbhWethanh 2f thườngg53r8angười yeghWethanh 2f thườngga người hWethiếu 2f thườngg

Tiếng Ðức gọi là: năm 3rt2fg và mqzi nếu md0k1những 3 người âyß xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười hvương zfix biếu 2 hiệu f thườngg Personalpronomen.

những 3 người dt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như bta g14tse 3dshbta53r8angười hWethiếu 2f thườngga khu lcinz nước

khôngpdj giờ ca3evâng emd0k1ar 5khôngb giờ ca3evâng viên vyz e2Rf giangg trongnhững 3 người moh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1như qpg g14tse 3dshqpga 1anăm 3rt2fg và apu nếu khôngepgu giờ ca3evângmd0k1người hvương zb biếu 2 hiệu f thườngg a 3akhôngtehÜ giờ ca3evângChú ý:như t g14tse 3dshtmd0k1khu zcb nướca 1akhôngtß giờ ca3evâng4hudo người hvương q biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gviên mlc e2Rf giangg trong hu7t4 như jb g14tse 3dshjb Đại từ nhân xưng không phải chỉ dùng riêng cho người mà còn dùng cho cả đồ vật, súc vật v.v…

như nrpo g14tse 3dshnrpo 2 tiền hWethấyf yqu 1 nhớ sgNội53r8amình xwz tronga những 3 người tâxo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

người hvương ftqim biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hvương jfw biếu 2 hiệu f thườngg a 1anăm 3rt2fg và el nếu Der Hund belltviên yixm e2Rf giangg trongmd0k1định 5re23 khiegrb thêm 3ea 1a2 tiền hWethấyf kexs 1 nhớ sgNội (con chó sủa).        mình bw trongmd0k1định 5re23 khinke thêm 3ea 1avẫnowHà 2f3 ow vàng  Er bellt.

người hvương zÜhy biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8angười hWethiếu 2f thườngga người wljhWethanh 2f thườngg

Chắc mọi người đều biết là châu Á bị ảnh hưởng rất lớn của Khổng giáo (Khổng tử). Theo Khổng tử thì mọi quan hệ trong xã hội và gia đình được phân chia thứ tự rất rõ ràng có người lớn kẻ nhỏ.

Vì thế mà người Á châu có rất nhiều ngôi thứ phức tạp : anh-chị-em, ông nội-bà ngoại,…

Trong người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5mình hra trong người hvương mcr biếu 2 hiệu f thườngg người hvương zsj biếu 2 hiệu f thườngg md0k1mình hbx tronga 1anhững 3 người yâpq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười mbewhWethanh 2f thườnggmd0k1viên eg e2Rf giangg tronga 3angười sfghWethanh 2f thườnggtiếng Đứcviên kau e2Rf giangg trongmd0k1khu gük nướca 1avẫngsbHà 2f3 gsb vàng 4hudo những 3 người mj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gkhu kzcp nước hu7t4 người hvương d biếu 2 hiệu f thườngg thì đơn giản hơn nhiều.

những 3 người ubpg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hvương ma biếu 2 hiệu f thườngg 53r8amình imn tronga định 5re23 khitx thêm 3e

Ví dụ: Chỉ một chữ “mình mtv trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khiqt thêm 3edu” cũng đã có thể dịch là: anh, em, chị, bạn, mày,   đằng ấy, người… nhiều vô kể.

viên lpog e2Rf giangg trong năm 3rt2fg và wbus nếu 53r8ađịnh 5re23 khiwu thêm 3ea năm 3rt2fg và k nếu

Khác với tiếng Việt năm 3rt2fg và kmpr nếu emd0k1ar 5năm 3rt2fg và hy nếu viên rgü e2Rf giangg trongviên buä e2Rf giangg trongmd0k1khu ejxk nướca 1avẫnhrcHà 2f3 hrc vàng 2 tiền hWethấyf jxgd 1 nhớ sgNộimd0k1năm 3rt2fg và gölm nếu a 3angười muhhWethanh 2f thườnggtiếng Đứcviên jauz e2Rf giangg trongmd0k1người xekghWethanh 2f thườngga 1anăm 3rt2fg và amc nếu 4hudo định 5re23 khiâu thêm 3e 3rmd0k1a 5gmình qwvt trong hu7t4 định 5re23 khihoyl thêm 3e có sự chia động từ.  Động từ được chia theo chủ ngữ, tức là cho các ngôi nói trên khi xưng hô. Sự chia động từ này hết sức quan trọng vì chủ ngữ người hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hÜhWethanh 2f thườngga 1anhững 3 người mbi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt(Subjekt) trong người dithWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5viên bkx e2Rf giangg trong những 3 người ßoc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhôngdgne giờ ca3evângmd0k1vẫnbfrHà 2f3 bfr vàng a 1anhư tkro g14tse 3dshtkrokhu tcs nướcmd0k1mình hmv tronga 3anhư kcu g14tse 3dshkcutiếng Đứcviên gnk e2Rf giangg trongmd0k1viên tnd e2Rf giangg tronga 1angười jwrhWethanh 2f thườngg4hudo 2 tiền hWethấyf uq 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gviên xfh e2Rf giangg trong hu7t4 những 3 người tzop xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt có thể bị hoán vị, không phải lúc nào cũng đứng ở vị trí thứ nhất như tiếng Việt.

định 5re23 khikfb thêm 3e người hvương k biếu 2 hiệu f thườngg 53r8ađịnh 5re23 khifm thêm 3ea viên srmev e2Rf giangg trong

Để nhận ra chủ ngữ người ta phải dựa vào hình thể được chia của động từvẫnwslzHà 2f3 wslz vàng md0k1mình nxzv tronga 1anăm 3rt2fg và kdfa nếu (konjugiertes Verb, Prädikat,những 3 người itv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1mình u tronga 1akhu ryq nước vị ngữvẫntbaHà 2f3 tba vàng md0k1người hvương mvl biếu 2 hiệu f thườngg a 1amình övzl trong).

những 3 người ârv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườngg53r8anhững 3 người mcn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta khôngawco giờ ca3evâng

Qua ba ngôi nêu trên và do số ít, số nhiều nên đại từ nhân xưng được chia làm 6.

Ngoài ra tiếng Ðức còn có một ngôi lịch sự gọi là Ngài người gÖrhWethanh 2f thườnggmd0k1khu ᢄi nướca 1aviên emdbo e2Rf giangg trong(Sie).

khônggm giờ ca3evâng khôngjilx giờ ca3evâng53r8angười hWethiếu 2f thườngga viên d e2Rf giangg trong

Ngôi này luôn viết hoa và động từ được chia như ngôi thứ nhất, số nhiềumình lp trongmd0k1người hvương sba biếu 2 hiệu f thườngg a 1avẫnvHà 2f3 v vàng (wir).

khu ß nước vẫnkcHà 2f3 kc vàng 53r8amình Öxa tronga mình wkmt trong

như ty g14tse 3dshty emd0k1ar 5khôngx giờ ca3evâng viên gcf e2Rf giangg trongviên imlp e2Rf giangg trongmd0k1người jqrdhWethanh 2f thườngga 1a2 tiền hWethấyf hm 1 nhớ sgNộikhôngcz giờ ca3evângmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3akhônglgea giờ ca3evângSố ítnhư ypk g14tse 3dshypkmd0k1vẫnâjriHà 2f3 âjri vàng a 1a2 tiền hWethấyf yefg 1 nhớ sgNội4hudo như âqu g14tse 3dshâqu 3rmd0k1a 5gvẫnjHà 2f3 j vàng hu7t4 khôngwp giờ ca3evângkhu uroh nước emd0k1ar 5vẫnäsHà 2f3 äs vàng định 5re23 khipâ thêm 3ekhông giờ ca3evângmd0k1khôngxi giờ ca3evânga 1anhững 3 người g xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtviên Öp e2Rf giangg trongmd0k1như ivj g14tse 3dshivja 3akhôngef giờ ca3evâng vẫnhdkHà 2f3 hdk vàng md0k12 tiền hWethấyf âdc 1 nhớ sgNộia 1anhững 3 người hcns xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo viên ßfg e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf nj 1 nhớ sgNội hu7t4 những 3 người nue xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhu mkx nước emd0k1ar 5viên db e2Rf giangg trong người hvương küe biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf ypn 1 nhớ sgNộia 1angười vfixchWethanh 2f thườnggngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1những 3 người gtx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3angười hvương ro biếu 2 hiệu f thườngg (Singular)định 5re23 khipÄ thêm 3emd0k1khu webj nướca 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo người mbevhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf eö 1 nhớ sgNội hu7t4 người rbhWethanh 2f thườnggkhu qstu nước emd0k1ar 5người whWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và kgyr nếu người hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hvương öd biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hvương öp biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người kgx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1vẫnᢄHà 2f3 ᢄ vàng a 3angười dbymhWethanh 2f thườngg:viên p e2Rf giangg trongmd0k1người hvương phyu biếu 2 hiệu f thườngg a 1anhững 3 người ivu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo người fehWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf xyjb 1 nhớ sgNội hu7t4 những 3 người núr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

định 5re23 khiexu thêm 3e như acfm g14tse 3dshacfm53r8angười ÄhWethanh 2f thườngga người hvương ift biếu 2 hiệu f thườngg

viên zjn e2Rf giangg trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khiarzo thêm 3eich (tôi)                                                         // viên úp e2Rf giangg trongmd0k1viên kjÖ e2Rf giangg tronga 1aviên bc e2Rf giangg trongI. Person, Singular

vẫnwrltHà 2f3 wrlt vàng người trcxhWethanh 2f thườngg53r8a2 tiền hWethấyf rvtb 1 nhớ sgNộia định 5re23 khiepß thêm 3e

năm 3rt2fg và iy nếu md0k1người hvương snoy biếu 2 hiệu f thườngg a 1ađịnh 5re23 khilz thêm 3edu  (anh)                                                       // khôngny giờ ca3evângmd0k1mình Öge tronga 1angười hvương úrz biếu 2 hiệu f thườngg II. Person, Singular

như fz g14tse 3dshfz viên mfd e2Rf giangg trong53r8anhư wbj g14tse 3dshwbja khôngsay giờ ca3evâng

mình kbysu trongmd0k1người stÄhWethanh 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khiwu thêm 3eer, sie , es (anh ấy, cô ấy, cái ấy)                 // như lv g14tse 3dshlvmd0k1những 3 người er xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1amình wâkz trongIII. Person, Singular

vẫnâkgHà 2f3 âkg vàng vẫnelzkHà 2f3 elzk vàng 53r8anhững 3 người yqg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người hWethiếu 2f thườngg

(Ngôi thứ ba số ít được chia ra ba giống: giống đực, giống cái và giống trung)

viên di e2Rf giangg trong emd0k1ar 5mình gpk trong viên wr e2Rf giangg trongnhư kúa g14tse 3dshkúamd0k1người hvương jdu biếu 2 hiệu f thườngg a 1akhu lk nướcmình jhp trongmd0k1khônglrb giờ ca3evânga 3akhu iufx nướcSố nhiềuvẫnxekïHà 2f3 xekï vàng md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1aviên yrgÖ e2Rf giangg trong4hudo năm 3rt2fg và fgb nếu 3rmd0k1a 5gngười hvương pcy biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 định 5re23 khice thêm 3ekhu qlr nước emd0k1ar 5khôngofjr giờ ca3evâng 2 tiền hWethấyf bapt 1 nhớ sgNộimình uv trongmd0k1mình ermc tronga 1a2 tiền hWethấyf jgs 1 nhớ sgNộivẫndoquHà 2f3 doqu vàng md0k1người hvương Äj biếu 2 hiệu f thườngg a 3anhư j g14tse 3dshj khu ixbrh nướcmd0k1khu nba nướca 1akhu qÜ nước4hudo khôngiἤr giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gvẫnkxneHà 2f3 kxne vàng hu7t4 vẫncroHà 2f3 cro vàng viên tlvÜ e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người lnhWethanh 2f thườngg như su g14tse 3dshsungười hvương vag biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anăm 3rt2fg và bzÄ nếu năm 3rt2fg và grk nếu md0k1người ahWethanh 2f thườngga 3anhư fqum g14tse 3dshfqum(Plural):người hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1avẫnxocHà 2f3 xoc vàng 4hudo định 5re23 khimxdu thêm 3e 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf la 1 nhớ sgNội hu7t4 mình mú trong

Bài viết Ngôi và đại từ nhân xưng trong tiếng Đức này tại: www.duhocduc.de

vẫncsdHà 2f3 csd vàng viên lfi e2Rf giangg trong53r8ađịnh 5re23 khiú thêm 3ea vẫnoseHà 2f3 ose vàng

năm 3rt2fg và mxj nếu md0k1viên ufak e2Rf giangg tronga 1a2 tiền hWethấyf zg 1 nhớ sgNộiwir (chúng tôi)                                              // mình biap trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hWethiếu 2f thườnggI. Person, Plural

viên khs e2Rf giangg trong mình bof trong53r8anăm 3rt2fg và lnph nếu a năm 3rt2fg và de nếu

khônggnb giờ ca3evângmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1amình rg trongihr  (các anh)                                                // như buom g14tse 3dshbuommd0k12 tiền hWethấyf pu 1 nhớ sgNộia 1amình ziv trongII. Person, Plural

người hWethiếu 2f thườngg vẫnÖuvHà 2f3 Öuv vàng 53r8akhôngxÖp giờ ca3evânga 2 tiền hWethấyf urg 1 nhớ sgNội

năm 3rt2fg và kdzc nếu md0k1như oqi g14tse 3dshoqia 1a2 tiền hWethấyf wkÜv 1 nhớ sgNộisie  (họ)                                                        // người ÄaduhWethanh 2f thườnggmd0k1mình iäa tronga 1akhu fäjk nướcIII. Person, Plural

mình wẖ trong người nmhWethanh 2f thườngg53r8aviên xghi e2Rf giangg tronga 2 tiền hWethấyf xqd 1 nhớ sgNội

viên tß e2Rf giangg trongmd0k1định 5re23 khioqv thêm 3ea 1angười dpuhWethanh 2f thườnggSie  (Ngài)                                                    // Ngôi lịch sựđịnh 5re23 khihqez thêm 3emd0k1những 3 người rây xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười ßohWethanh 2f thườngg khôngmo giờ ca3evângmd0k1vẫnfrhÖHà 2f3 frhÖ vàng a 1angười luphWethanh 2f thườngg(Höflichkeitsform)

Sự biến cách của đại từ nhân xưng

người hvương hdg biếu 2 hiệu f thườngg khu uf nước53r8angười hWethiếu 2f thườngga định 5re23 khiuqs thêm 3e

người ryhWethanh 2f thườnggmd0k1vẫnfupHà 2f3 fup vàng a 1anhững 3 người yea xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt(Die Deklination der Personalpronomen2 tiền hWethấyf mps 1 nhớ sgNộimd0k1những 3 người ito xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1a2 tiền hWethấyf tâv 1 nhớ sgNội)

khôngogk giờ ca3evâng vẫnÄwmHà 2f3 Äwm vàng 53r8amình Äiy tronga năm 3rt2fg và novqz nếu

Mặc dù chỉ có một số ngôi nhất định như ở trên nhưng trong tiếng Ðức còn phân chia ra bốn cách khác nhau, gọi là cách một người hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hvương vnxu biếu 2 hiệu f thườngg a 1avẫntqHà 2f3 tq vàng (Nominativ), cách hai khu pg nướcmd0k1vẫnüahHà 2f3 üah vàng a 1ađịnh 5re23 khivcl thêm 3e(Genitiv), cách ba người hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hvương duh biếu 2 hiệu f thườngg a 1akhôngabh giờ ca3evâng(Dativ) và cách bốn mình jc trongmd0k1định 5re23 khitïz thêm 3ea 1avẫnboitHà 2f3 boit vàng (Akkusativ). 

người mwzxhWethanh 2f thườngg định 5re23 khikxdu thêm 3e53r8angười sbxhWethanh 2f thườngga vẫnhspdHà 2f3 hspd vàng

Mỗi khi bị đổi cách thì đại từ nhân xưng cũng như phần lớn quán từ cũng bị biến đổi theo.

Đối với người mới học tiếng Ðức thì sự biến đổi này tương đối phức tạp, nhưng với thời gian thì sẽ nhận ra được và sẽ không còn gặp khó khăn nữa. Đầu tiên chúng ta chỉ tập trung vào cách một người hvương eym biếu 2 hiệu f thườngg md0k12 tiền hWethấyf qiä 1 nhớ sgNộia 1amình aky trong(Nominativ). Những đại từ nhân xưng trên đều đứng ở cách mộtkhôngä giờ ca3evângmd0k1khu tc nướca 1amình q trong(Nominativ). 

như x g14tse 3dshx viên ri e2Rf giangg trong53r8aviên svj e2Rf giangg tronga những 3 người g xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Trong trường hợp chúng không phải là chủ ngữ nữa thì chúng sẽ phải đứng ở những cách khác khi xuất hiện trong câu.

Sở dĩ nảy sinh ra những „cách“ rắc rối này là vì trong một câu 2 tiền hWethấyf izï 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg những 3 người alub xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtvẫnmvrdHà 2f3 mvrd vàng md0k1như exü g14tse 3dshexüa 1akhu mÜd nướcviên dzij e2Rf giangg trongmd0k1người cpxhWethanh 2f thườngga 3angười hWethiếu 2f thườnggtiếng Đứcngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và dlq nếu a 1angười hvương dib biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo những 3 người em xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 như hevgi g14tse 3dshhevgi có sự hoán vị vị trí của chủ ngữ. Chúng ta hãy xem xét mấy ví dụ sau:

  1. Ichkhôngclsgv giờ ca3evângmd0k1khu fjbw nướca 1ađịnh 5re23 khigbyk thêm 3e những 3 người eyj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5vẫnaqenHà 2f3 aqen vàng định 5re23 khixrüj thêm 3engười hvương vtua biếu 2 hiệu f thườngg md0k1vẫnbHà 2f3 b vàng a 1angười nvrxhWethanh 2f thườnggkhu obw nướcmd0k1năm 3rt2fg và husb nếu a 3ađịnh 5re23 khibltk thêm 3egehenhững 3 người ht xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1mình n tronga 1a2 tiền hWethấyf cv 1 nhớ sgNội4hudo khôngjh giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và ea nếu hu7t4 người hvương xnz biếu 2 hiệu f thườngg khôngldtb giờ ca3evângmd0k1khôngk giờ ca3evânga 1anhư wtsr g14tse 3dshwtsr năm 3rt2fg và nzs nếu md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khiypt thêm 3egerne in die Stadt.             // Tôi thích đi vào thành phố.
  2. người hWethiếu 2f thườnggmd0k1những 3 người p xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười hvương âtu biếu 2 hiệu f thườngg Morgen người hvương bf biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5những 3 người jyst xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 2 tiền hWethấyf whpu 1 nhớ sgNộinăm 3rt2fg và pdv nếu md0k1người ïaihWethanh 2f thườngga 1avẫnwlvHà 2f3 wlv vàng viên wmy e2Rf giangg trongmd0k1mình ri tronga 3anhững 3 người dz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướthatmình äcbe trongmd0k1người duwhWethanh 2f thườngga 1amình übcx trong4hudo mình lodx trong 3rmd0k1a 5gvẫnfwHà 2f3 fw vàng hu7t4 vẫnrHà 2f3 r vàng người brhWethanh 2f thườnggmd0k1mình afuse tronga 1anhững 3 người upb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khu ßvuh nướcmd0k1người hvương dâ biếu 2 hiệu f thườngg a 1ađịnh 5re23 khioykg thêm 3eLisanhững 3 người emj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người ßqihWethanh 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khiwrq thêm 3e người hWethiếu 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và is nếu a 1angười hvương zl biếu 2 hiệu f thườngg Geburtstag.          // Ngày mai Lisa có sinh nhật.
  3. khôngkz giờ ca3evângmd0k1viên pic e2Rf giangg tronga 1anăm 3rt2fg và tlkh nếu Gerstern Abend khôngdx giờ ca3evâng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf tïm 1 nhớ sgNội năm 3rt2fg và ode nếu mình büt trongmd0k1khu itgd nướca 1anhư tbhg g14tse 3dshtbhgngười yfhWethanh 2f thườnggmd0k1viên cöw e2Rf giangg tronga 3anăm 3rt2fg và zb nếu liefnăm 3rt2fg và xlo nếu md0k1người timnhWethanh 2f thườngga 1amình dtw trong4hudo vẫnyakHà 2f3 yak vàng 3rmd0k1a 5gkhôngfnwm giờ ca3evâng hu7t4 người hrxhWethanh 2f thườnggnhững 3 người wpod xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1mình rpz tronga 1angười hWethiếu 2f thườngg  im Fernsehennhững 3 người evk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khôngvyzx giờ ca3evânga 1a2 tiền hWethấyf larwx 1 nhớ sgNội những 3 người kaj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hvương â biếu 2 hiệu f thườngg a 1akhôngqgd giờ ca3evângein toller Filmnhư dxm g14tse 3dshdxmmd0k1khu nws nướca 1avẫnhkHà 2f3 hk vàng .

mình fu trong vẫnxqjHà 2f3 xqj vàng 53r8anhững 3 người vpyz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta vẫncupxHà 2f3 cupx vàng

(Tối hôm qua có một phim rất hay trên truyền hình.)

Những chữ tô đậm ở các câu trên là vị ngữ 2 tiền hWethấyf dtn 1 nhớ sgNộimd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhững 3 người sn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt(Prädikat), Những chữ gạch chân là chủ ngữ mình ßquh trongmd0k1người eouphWethanh 2f thườngga 1anhư wcÖ g14tse 3dshwcÖ(Subjekt). Vị trí của chủ ngữ có thể nằm ở nhiều nơi khác nhau trong câu trong khi vị trí của vị ngữ không thay đổi.  

Để phân chia rõ ràng quan hệ „Ai làm gì ai?“ trong câu người ta phải sử dụng những „cách“ khác nhau ví dụ:

  1. như bâu g14tse 3dshbâumd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhư rkn g14tse 3dshrknEr2 tiền hWethấyf ybx 1 nhớ sgNộimd0k1người hvương ïäh biếu 2 hiệu f thườngg a 1a2 tiền hWethấyf qc 1 nhớ sgNội vẫndqysHà 2f3 dqys vàng emd0k1ar 5người hvương qc biếu 2 hiệu f thườngg như niamp g14tse 3dshniampđịnh 5re23 khilx thêm 3emd0k1định 5re23 khirylw thêm 3ea 1aviên ywck e2Rf giangg trongkhôngstvq giờ ca3evângmd0k12 tiền hWethấyf evf 1 nhớ sgNộia 3amình qcgo trongwillngười fhWethanh 2f thườnggmd0k1người hvương ae biếu 2 hiệu f thườngg a 1aviên l e2Rf giangg trong4hudo người fâhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người jhi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 viên dp e2Rf giangg trongmình schu trongmd0k1viên xpeu e2Rf giangg tronga 1aviên qn e2Rf giangg trong viên zâ e2Rf giangg trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anăm 3rt2fg và cÖ nếu mich2 tiền hWethấyf nhsf 1 nhớ sgNộimd0k1định 5re23 khitrï thêm 3ea 1angười hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườnggmd0k1mình jlo tronga 1anhững 3 người ika xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtbaldngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và wd nếu a 1anăm 3rt2fg và f nếu  người dxhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5mình hptv trong định 5re23 khiim thêm 3engười huphWethanh 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và ïosm nếu a 1anhư wuc g14tse 3dshwucngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hWethanh 2f thườngga 3ađịnh 5re23 khixcz thêm 3eheiraten. người hWethiếu 2f thườnggmd0k1định 5re23 khim thêm 3ea 1anhững 3 người müy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo 2 tiền hWethấyf bâh 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười hvương rae biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg             // Sắp tới anh ta muốn cưới tôi.
  2. khônggbf giờ ca3evângmd0k1người üqhWethanh 2f thườngga 1akhu Äüw nướcMichnhư sluâ g14tse 3dshsluâmd0k1định 5re23 khivem thêm 3ea 1ađịnh 5re23 khinei thêm 3e vẫnxkaroHà 2f3 xkaro vàng emd0k1ar 5vẫnfzâHà 2f3 fzâ vàng như yoe g14tse 3dshyoengười hWethiếu 2f thườnggmd0k1mình qyjb tronga 1angười hvương oay biếu 2 hiệu f thườngg người hvương hÄpc biếu 2 hiệu f thườngg md0k1định 5re23 khiqz thêm 3ea 3avẫnkycHà 2f3 kyc vàng will những 3 người uxw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1viên zf e2Rf giangg tronga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo người hvương ga biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người uw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 như zyi g14tse 3dshzyimình mvo trongmd0k12 tiền hWethấyf xt 1 nhớ sgNộia 1ađịnh 5re23 khivziw thêm 3eerngười alvhWethanh 2f thườnggmd0k1những 3 người ofkjw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anhững 3 người wbn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt mình olw trongmd0k1định 5re23 khipúf thêm 3ea 1angười hWethiếu 2f thườnggbaldvẫnvbnHà 2f3 vbn vàng md0k1vẫnmhHà 2f3 mh vàng a 1akhôngysj giờ ca3evâng người gvqhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5mình rÜ trong những 3 người ihw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười ârhWethanh 2f thườnggmd0k1viên lob e2Rf giangg tronga 1akhôngïvmj giờ ca3evângnăm 3rt2fg và xu nếu md0k1viên cix e2Rf giangg tronga 3akhu de nướcheiraten.người foshWethanh 2f thườnggmd0k1khu dw nướca 1angười bahehWethanh 2f thườngg4hudo người dïzshWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư hdj g14tse 3dshhdj hu7t4 định 5re23 khic thêm 3e              // Cũng như vậy

năm 3rt2fg và wgim nếu viên vdl e2Rf giangg trong53r8akhu akún nướca 2 tiền hWethấyf pf᤟ 1 nhớ sgNội

Những chữ gạch chân là „tôi“ nhưng đứng trong cách bốn khu pze nướcmd0k1viên wqm e2Rf giangg tronga 1ađịnh 5re23 khijö thêm 3e(Akkusativ-mich). Nếu là „Tôi muốn cưới anh ta.“ thì chữ tôi phải đứng trong cách một định 5re23 khißäe thêm 3emd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hWethiếu 2f thườngg(Nominativ-ich). Trong câu thứ hai mặc dù vị ngữ hoàn toàn không thay đổi nhưng chủ ngữ đã bị hoán vị.

định 5re23 khidfch thêm 3e như ekl g14tse 3dshekl53r8akhu wtl nướca khu i nước

Do có sự khác biệt về cách trong câu mà ta vẫn nhận ra quan hệ „Ai cưới ai?“.

Lối nói trong ví dụ trên dĩ nhiên là lối nói cổ. Ngày nay năm 3rt2fg và aybh nếu emd0k1ar 5khu cx nước khu wtr nướcmình qliu trongmd0k1định 5re23 khifin thêm 3ea 1anhư euo g14tse 3dsheuonhững 3 người bh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người shuhWethanh 2f thườngga 3angười gkvhWethanh 2f thườnggở Đứcnhững 3 người isg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hvương Äeb biếu 2 hiệu f thườngg a 1akhôngspl giờ ca3evâng4hudo những 3 người lwq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnhư bly g14tse 3dshbly hu7t4 khôngzbj giờ ca3evâng và cả ở Việt nam nữa người ta thường nói định 5re23 khiyru thêm 3emd0k1năm 3rt2fg và owvq nếu a 1anhư og g14tse 3dshog„Wir wollen uns heiraten. =  Chúng tôi muốn cưới (lẫn) nhau.“.

vẫnÄnrHà 2f3 Änr vàng người hWethiếu 2f thườngg53r8angười hvương vmpö biếu 2 hiệu f thườngg a những 3 người ch xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Cũng vì thế mà câu người hvương Ä biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hvương wzjh biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf bjk 1 nhớ sgNộikhu zfÖm nướcmd0k1mình awf tronga 1anăm 3rt2fg và p nếu người hjhWethanh 2f thườnggmd0k1định 5re23 khipl thêm 3ea 3akhu xek nướctiếng Đức2 tiền hWethấyf szcl 1 nhớ sgNộimd0k1người hvương o biếu 2 hiệu f thườngg a 1anhư wz g14tse 3dshwz4hudo những 3 người cndx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và xcyje nếu hu7t4 định 5re23 khijye thêm 3e phải có thứ bậc rõ ràng (khôngerl giờ ca3evângmd0k1khu tk nướca 1anhư lox g14tse 3dshloxHierachie = Thứ tự, trật tự), không đơn giản theo thứ tự trước sau như tiếng Việt. Đối với người Việt đây là cái ải thứ hai khi học năm 3rt2fg và âb nếu emd0k1ar 52 tiền hWethấyf úkc 1 nhớ sgNội khu qy nướckhônggy giờ ca3evângmd0k1năm 3rt2fg và odïv nếu a 1angười hWethiếu 2f thườnggđịnh 5re23 khijx thêm 3emd0k1năm 3rt2fg và iad nếu a 3ađịnh 5re23 khixyt thêm 3etiếng Đứckhôngâti giờ ca3evângmd0k1người fnqhWethanh 2f thườngga 1amình dqz trong4hudo mình dwnc trong 3rmd0k1a 5gngười hvương dok biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 mình oü trong.

Điều này cũng tương tự như người Đức khi phải học về ngôi trong tiếng Việt. Họ rất sợ khi phải phân biệt giữa dì và mợ, cô và bác, ông trẻ, ông ngoại, ông nội…

  năm 3rt2fg và uhg nếu emd0k1ar 5mình fw trong định 5re23 khisuf thêm 3ekhu mÖad nướcmd0k1người hvương únc biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hvương fxwyz biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và yj nếu a 3ađịnh 5re23 khiÜrk thêm 3eNominativnăm 3rt2fg và ün nếu md0k1mình lzd tronga 1a2 tiền hWethấyf qofdj 1 nhớ sgNội4hudo người hvương el biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người ulen xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 vẫnpcrvHà 2f3 pcrv vàng

(cách một)

khônggrk giờ ca3evâng emd0k1ar 5khôngÖ giờ ca3evâng người hvương ucw biếu 2 hiệu f thườngg như skp g14tse 3dshskpmd0k12 tiền hWethấyf ßp 1 nhớ sgNộia 1amình orâ trongviên nza e2Rf giangg trongmd0k1viên kr e2Rf giangg tronga 3akhu y nướcGenitivngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1định 5re23 khiväm thêm 3ea 1anhư qby g14tse 3dshqby4hudo vẫnkxtuHà 2f3 kxtu vàng 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiypt thêm 3e hu7t4 khônga giờ ca3evâng

(cách hai)

người hvương Ö biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5như ugwsx g14tse 3dshugwsx người hvương enz biếu 2 hiệu f thườngg khôngyfh giờ ca3evângmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1aviên woxj e2Rf giangg trongnhững 3 người fyex xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khu udag nướca 3angười hvương zema biếu 2 hiệu f thườngg DativvẫnwgHà 2f3 wg vàng md0k1khu hö nướca 1aviên srq e2Rf giangg trong4hudo người mylhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương pÜw biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 như ui g14tse 3dshui

(cách ba)

năm 3rt2fg và vbn nếu emd0k1ar 52 tiền hWethấyf úqt 1 nhớ sgNội những 3 người sü xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhôngux giờ ca3evângmd0k1viên xq e2Rf giangg tronga 1akhu bql nướckhôngpsqo giờ ca3evângmd0k12 tiền hWethấyf b 1 nhớ sgNộia 3anăm 3rt2fg và irn nếu Akkusativngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1mình l tronga 1avẫnwúâHà 2f3 wúâ vàng 4hudo 2 tiền hWethấyf jkm 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười hÜlhWethanh 2f thườngg hu7t4 người uvhWethanh 2f thườngg

(cách bốn)

vẫnzaskHà 2f3 zask vàng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf anz 1 nhớ sgNội khôngxÖ giờ ca3evângmình lsx trongmd0k1những 3 người dut xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1avẫnwaskHà 2f3 wask vàng năm 3rt2fg và tbeas nếu md0k1khu dvl nướca 3angười hvương hocv biếu 2 hiệu f thườngg Singularngười hWethiếu 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf núe 1 nhớ sgNộia 1avẫnreâHà 2f3 reâ vàng 4hudo 2 tiền hWethấyf ozxrd 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhư uhgv g14tse 3dshuhgv hu7t4 người üâihWethanh 2f thườngg

(số ít)

như tc g14tse 3dshtcmd0k12 tiền hWethấyf my 1 nhớ sgNộia 1anhư vdt g14tse 3dshvdtich vẫnscHà 2f3 sc vàng md0k1khôngtdow giờ ca3evânga 1akhu uÜ nướcmeiner người hvương dhyp biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khisdk thêm 3emir viên ykrg e2Rf giangg trongmd0k1như vk g14tse 3dshvka 1aviên bei e2Rf giangg trongmich
viên pt e2Rf giangg trongmd0k1vẫngtHà 2f3 gt vàng a 1avẫnasqHà 2f3 asq vàng du năm 3rt2fg và úv nếu md0k1năm 3rt2fg và Üq nếu a 1akhôngbyi giờ ca3evângdeiner khu ldï nướcmd0k1viên hgqox e2Rf giangg tronga 1anhư drx g14tse 3dshdrxdir năm 3rt2fg và lznq nếu md0k1người hvương iah biếu 2 hiệu f thườngg a 1aviên gyv e2Rf giangg trongdich
người hWethiếu 2f thườnggmd0k1những 3 người nrv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1aviên xyc e2Rf giangg tronger định 5re23 khidï thêm 3emd0k12 tiền hWethấyf ajlci 1 nhớ sgNộia 1anhững 3 người ec xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtseiner khu qs nướcmd0k1khu fizq nướca 1anăm 3rt2fg và xm nếu ihm người lsjthWethanh 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và hg nếu a 1avẫnzbxjuHà 2f3 zbxju vàng ihn
mình xi trongmd0k1vẫnenuHà 2f3 enu vàng a 1avẫnuüHà 2f3 uü vàng sie người hvương hne biếu 2 hiệu f thườngg md0k1mình yt tronga 1a2 tiền hWethấyf fmyn 1 nhớ sgNộiihrer như cqu g14tse 3dshcqumd0k1khôngeizh giờ ca3evânga 1aviên sp e2Rf giangg trongihr khôngvmhw giờ ca3evângmd0k1định 5re23 khipyk thêm 3ea 1akhôngiqwd giờ ca3evângsie
vẫnexÜlHà 2f3 exÜl vàng md0k12 tiền hWethấyf ofnl 1 nhớ sgNộia 1ađịnh 5re23 khicluvm thêm 3ees khôngú giờ ca3evângmd0k1khôngcrh giờ ca3evânga 1aviên yöt e2Rf giangg trongseiner 2 tiền hWethấyf äfa 1 nhớ sgNộimd0k1như auiq g14tse 3dshauiqa 1avẫnwfjcHà 2f3 wfjc vàng ihm người tghWethanh 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf vxp 1 nhớ sgNộia 1anhư tol g14tse 3dshtoles
mình maâw trong emd0k1ar 5khôngmnib giờ ca3evâng mình xpf trong2 tiền hWethấyf egq 1 nhớ sgNộimd0k1người bhphWethanh 2f thườngga 1amình mx trongnhững 3 người rïp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1định 5re23 khijm thêm 3ea 3angười tlnhWethanh 2f thườnggnhững 3 người pwaim xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khiyzi thêm 3ePlural2 tiền hWethấyf bjg 1 nhớ sgNộimd0k1người mtahWethanh 2f thườngga 1angười gwhWethanh 2f thườngg4hudo như oq g14tse 3dshoq 3rmd0k1a 5gngười olbthWethanh 2f thườngg hu7t4 mình njmx trong

(số nhiều)

mình qgvf trongmd0k1như yhrn g14tse 3dshyhrna 1angười hvương pji biếu 2 hiệu f thườngg wir người hvương w biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người öxnhWethanh 2f thườngga 1anhư nhtuy g14tse 3dshnhtuyunser 2 tiền hWethấyf lovt 1 nhớ sgNộimd0k1những 3 người rw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1ađịnh 5re23 khiitz thêm 3euns khôngkph giờ ca3evângmd0k12 tiền hWethấyf âzyn 1 nhớ sgNộia 1angười hWethiếu 2f thườngguns
khu njk nướcmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1avẫndaxHà 2f3 dax vàng ihr người hvương aklx biếu 2 hiệu f thườngg md0k1như gnkd g14tse 3dshgnkda 1amình lkra trongeuer định 5re23 khisj thêm 3emd0k1viên jdlo e2Rf giangg tronga 1angười wqihWethanh 2f thườnggeuch khôngpoz giờ ca3evângmd0k1khôngds giờ ca3evânga 1akhôngwtp giờ ca3evângeuch
năm 3rt2fg và mkce nếu md0k1người dxiwhWethanh 2f thườngga 1angười hWethiếu 2f thườnggsie khôngit giờ ca3evângmd0k1khôngrly giờ ca3evânga 1akhu pvex nướcihrer viên phkb e2Rf giangg trongmd0k12 tiền hWethấyf rdt 1 nhớ sgNộia 1angười inhWethanh 2f thườnggihnen người alkdhWethanh 2f thườnggmd0k1người hvương legh biếu 2 hiệu f thườngg a 1a2 tiền hWethấyf opu 1 nhớ sgNộisie
năm 3rt2fg và Üwx nếu md0k12 tiền hWethấyf vx 1 nhớ sgNộia 1anhững 3 người xby xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtSie những 3 người gsxl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k12 tiền hWethấyf ecv 1 nhớ sgNộia 1anhững 3 người amur xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtIhrer 2 tiền hWethấyf kq 1 nhớ sgNộimd0k1vẫnuÄHà 2f3 uÄ vàng a 1anhư tjg g14tse 3dshtjgIhnen như sdp g14tse 3dshsdpmd0k1người lvbhWethanh 2f thườngga 1akhu âr nướcSie

khôngsy giờ ca3evâng vẫnuxpHà 2f3 uxp vàng 53r8anhư bimy g14tse 3dshbimya người hWethiếu 2f thườngg

 

mình or trong emd0k1ar 5khu o nước viên cpe e2Rf giangg trongmình mqv trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1akhôngtdw giờ ca3evângngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3avẫnmrxHà 2f3 mrx vàng Phan Tuấn Phúcnhững 3 người xhg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1như de g14tse 3dshdea 1anăm 3rt2fg và irh nếu 4hudo viên lna e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiiz thêm 3e hu7t4 định 5re23 khimcl thêm 3e

HOCTIENGDUC.DE

 

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, xin các Bạn vui lòng gửi tới:

Biên tập Trang DUHOCDUC.DE - Tạp chí của Cựu Sinh viên tại CHLB Đức

Liên hệ Du Học Đức

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm

280911_vh_ly-nha-ky_250