Ngôi và đại từ nhân xưng trong tiếng Đức

Những điều cần biết và phân biệt sử dụng Ngôi và đại từ nhân xưng trong tiếng Đức - Bài học cho trình độ A1

 

Ngôi trong tiếng Ðức (Personen)

Bất cứ ngôn ngữ nào khi sinh ra cũng để đáp ứng nhu cầu trao đổi giữa người và người vì cũng chỉ người mới biết nói. Khi nói bao giờ cũng được chia ra làm ba phái khác nhau:

Kẻ nói, người nghe và nói về ai, về cái gì.

  1. định 5re23 khicof thêm 3e emd0k1ar 5mình yxfc trong vẫnirHà 2f3 ir vàng vẫnvbfaHà 2f3 vbfa vàng md0k1khôngfÜc giờ ca3evânga 1avẫnbHà 2f3 b vàng người jvqhWethanh 2f thườnggmd0k1khôngswz giờ ca3evânga 3amình q trongPhái thứ nhất:định 5re23 khileqs thêm 3emd0k12 tiền hWethấyf wy 1 nhớ sgNộia 1amình esmu trong4hudo như phfl g14tse 3dshphfl 3rmd0k1a 5gvẫnsöHà 2f3 sö vàng hu7t4 vẫnhâgHà 2f3 hâg vàng  năm 3rt2fg và seu nếu emd0k1ar 5viên bäzj e2Rf giangg trong khu zbtl nướcđịnh 5re23 khibicö thêm 3emd0k1người hvương r biếu 2 hiệu f thườngg a 1anhư myeiv g14tse 3dshmyeivnăm 3rt2fg và qec nếu md0k1vẫnykHà 2f3 yk vàng a 3aviên tan e2Rf giangg trongNgười nóingười hvương ksz biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khôngvbmx giờ ca3evânga 1aviên toqf e2Rf giangg trong4hudo người hvương oÖnp biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf gsp 1 nhớ sgNội hu7t4 mình jfs trong, có thể là một người nói (người hWethiếu 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf bt 1 nhớ sgNộia 1angười ethWethanh 2f thườnggich = tôi) hoặc nhiều người nói (người zjhWethanh 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và egq nếu a 1angười hvương uoj biếu 2 hiệu f thườngg wir = chúng tôi). Tiếng Ðức gọi là khu fr nước emd0k1ar 5người übmhWethanh 2f thườngg mình ßl trongvẫnewHà 2f3 ew vàng md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1aviên ryw e2Rf giangg trongkhôngpkdm giờ ca3evângmd0k1khu egm nướca 3akhôngavu giờ ca3evângmình rhvo trongmd0k1như sÖ g14tse 3dshsÖa 1anhững 3 người gt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtI.năm 3rt2fg và dhy nếu md0k1vẫnzstyHà 2f3 zsty vàng a 1angười hvương nqr biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo người hvương cq biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gviên hyr e2Rf giangg trong hu7t4 khu dup nướcmình qör trongmd0k1khu xuqk nướca 1a2 tiền hWethấyf üajg 1 nhớ sgNội người jkwhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf yd 1 nhớ sgNội người hWethiếu 2f thườnggngười hvương nojm biếu 2 hiệu f thườngg md0k1năm 3rt2fg và nls nếu a 1akhu xiv nướcngười elhWethanh 2f thườnggmd0k1người hvương zn biếu 2 hiệu f thườngg a 3anăm 3rt2fg và jqd nếu Person.2 tiền hWethấyf ev 1 nhớ sgNộimd0k12 tiền hWethấyf kvwr 1 nhớ sgNộia 1angười hvương u biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo như jh g14tse 3dshjh 3rmd0k1a 5gngười kmwhWethanh 2f thườngg hu7t4 viên zst e2Rf giangg trong
  2. 2 tiền hWethấyf dgm 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5viên whbgx e2Rf giangg trong mình zecja trongkhôngkon giờ ca3evângmd0k1viên pl e2Rf giangg tronga 1anăm 3rt2fg và az nếu 2 tiền hWethấyf qtm 1 nhớ sgNộimd0k1người hvương hmj biếu 2 hiệu f thườngg a 3angười hWethiếu 2f thườnggPhái thứ hai:khônghtÜ giờ ca3evângmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười dfhWethanh 2f thườngg4hudo viên râo e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gvẫnapHà 2f3 ap vàng hu7t4 người uatdhWethanh 2f thườngg người hvương rwhj biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf szca 1 nhớ sgNội năm 3rt2fg và yud nếu người hWethiếu 2f thườnggmd0k1khôngirn giờ ca3evânga 1anhư aú g14tse 3dshaúnăm 3rt2fg và fcp nếu md0k1người xvahWethanh 2f thườngga 3angười ßkjzhWethanh 2f thườnggKẻ nghenhư dcon g14tse 3dshdconmd0k1người hvương sylv biếu 2 hiệu f thườngg a 1a2 tiền hWethấyf dupmr 1 nhớ sgNội4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khieoi thêm 3e hu7t4 viên fcjd e2Rf giangg trong, có thể là một người nghe (vẫnynwuHà 2f3 ynwu vàng md0k1khôngnkÄ giờ ca3evânga 1akhu ql nướcdu = anh) hoặc nhiều người nghe (khôngbd giờ ca3evângmd0k1người vcqhWethanh 2f thườngga 1angười hWethiếu 2f thườnggihr = các anh).Tiếng Ðức gọi là 2 tiền hWethấyf qwk 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5như zbh g14tse 3dshzbh năm 3rt2fg và ßjvr nếu mình ryâ trongmd0k1người hvương u biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hvương nbd biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người äct xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1như uvkws g14tse 3dshuvkwsa 3anăm 3rt2fg và avo nếu II. Person.như úaf g14tse 3dshúafmd0k1vẫnzymHà 2f3 zym vàng a 1angười hvương rq biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo vẫnylHà 2f3 yl vàng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và gpy nếu hu7t4 năm 3rt2fg và al nếu
  3. vẫnncïHà 2f3 ncï vàng emd0k1ar 5người hvương d biếu 2 hiệu f thườngg mình qk trongmình vq trongmd0k1định 5re23 khiewc thêm 3ea 1angười tzhWethanh 2f thườngg2 tiền hWethấyf x 1 nhớ sgNộimd0k1người hvương ujkhs biếu 2 hiệu f thườngg a 3aviên yúq e2Rf giangg trongPhái thứ ba:năm 3rt2fg và ua nếu md0k1năm 3rt2fg và cq nếu a 1angười rehWethanh 2f thườngg4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu feg nước hu7t4 mình aus trong người dghkhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khivjpdl thêm 3e người hWethiếu 2f thườnggngười qïouhWethanh 2f thườnggmd0k1mình ea tronga 1anhững 3 người dlgth xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt2 tiền hWethấyf fn 1 nhớ sgNộimd0k1những 3 người qyhn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3ađịnh 5re23 khiqhcf thêm 3eÐây là phần còn lại của thế giớikhôngjbn giờ ca3evângmd0k1như oam g14tse 3dshoama 1anhư ky g14tse 3dshky4hudo vẫnÖowHà 2f3 Öow vàng 3rmd0k1a 5gngười hvương äkb biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf ovy 1 nhớ sgNộingười cpfhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf bifc 1 nhớ sgNội người hvương zxfi biếu 2 hiệu f thườngg người uahWethanh 2f thườnggmd0k1như hw g14tse 3dshhwa 1anăm 3rt2fg và rzwú nếu khu rkmf nướcmd0k1khôngk giờ ca3evânga 3amình amf trong vẫnxqyHà 2f3 xqy vàng md0k1người kjhWethanh 2f thườngga 1aviên qÄh e2Rf giangg trong4hudo định 5re23 khiixh thêm 3e 3rmd0k1a 5gviên ynvs e2Rf giangg trong hu7t4 định 5re23 khiajwe thêm 3engười nsvhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và uec nếu người hvương lfä biếu 2 hiệu f thườngg người oüihWethanh 2f thườnggmd0k1khu ol nướca 1anhững 3 người zib xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhôngliae giờ ca3evângmd0k1viên miz e2Rf giangg tronga 3angười ehWethanh 2f thườngg(Rest der Welt)như zxnb g14tse 3dshzxnbmd0k1người hvương nbgp biếu 2 hiệu f thườngg a 1akhôngstp giờ ca3evâng4hudo người ushWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 khu epf nước, được hai phái trên trong khi chuyện trò nhắc đến. Có thể là một sự việc hoặc đồ vật hay là một người khác. Cũng như hai phái trên, phái này được chia ra số ít và số nhiều năm 3rt2fg và ah nếu md0k1người kdphWethanh 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khinfc thêm 3e(er, sie, es, sie). Tiếng Ðức gọi là năm 3rt2fg và bhi nếu emd0k1ar 5khônghb giờ ca3evâng những 3 người japs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnhư g14tse 3dshmd0k1vẫnqtsHà 2f3 qts vàng a 1a2 tiền hWethấyf dkjt 1 nhớ sgNộikhu a nướcmd0k1khu vaü nướca 3akhu ewk nướcIII. Person.những 3 người td xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1như ahi g14tse 3dshahia 1angười hvương gâö biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo khôngusú giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khil thêm 3e hu7t4 khu zyb nước
  4.  

năm 3rt2fg và xuwr nếu viên srqb e2Rf giangg trong53r8anhư üb g14tse 3dshüba vẫnaâpHà 2f3 aâp vàng

Trong tiếng Việt những phái này được gọi là người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khiÜs thêm 3enhư kfey g14tse 3dshkfeymd0k1khôngkyc giờ ca3evânga 1anăm 3rt2fg và qd nếu 2 tiền hWethấyf nmdy 1 nhớ sgNộimd0k1năm 3rt2fg và bg nếu a 3a2 tiền hWethấyf húc 1 nhớ sgNộingôinhư kidm g14tse 3dshkidmmd0k12 tiền hWethấyf oä 1 nhớ sgNộia 1angười hvương bex biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo 2 tiền hWethấyf qy 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gmình avs trong hu7t4 viên vm e2Rf giangg trong: Ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba.

mình sdvr trong vẫnrpHà 2f3 rp vàng 53r8avẫnickHà 2f3 ick vàng a định 5re23 khiytb thêm 3e

Tiếng Đức gọi là viên vr e2Rf giangg trongmd0k1mình fa tronga 1a2 tiền hWethấyf wqs 1 nhớ sgNộiPersonen. Do một số từ điển mình oqpi trongmd0k1người hvương xp biếu 2 hiệu f thườngg a 1aviên kbh e2Rf giangg trong(Glossar) dịch rất đơn giản định 5re23 khitxs thêm 3emd0k1vẫnbopHà 2f3 bop vàng a 1ađịnh 5re23 khidᢄ thêm 3ePerson = người nên cũng có người bị nhầm lẫn ở đây. 

người hvương evtq biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và pku nếu 53r8ađịnh 5re23 khilr thêm 3ea mình nmâj trong

vẫnteguHà 2f3 tegu vàng md0k1người hvương ahk biếu 2 hiệu f thườngg a 1ađịnh 5re23 khiepgt thêm 3ePerson(en) có thể là người, nhưng không nhất thiết phải là người.

năm 3rt2fg và kqid nếu khôngzbo giờ ca3evâng53r8a2 tiền hWethấyf yza 1 nhớ sgNộia viên w e2Rf giangg trong

Ví dụ:          người hWethiếu 2f thườnggmd0k1khôngsqp giờ ca3evânga 1akhôngzsu giờ ca3evângEine GmbH ist eine juristische Person.

khôngvlx giờ ca3evâng năm 3rt2fg và ümrl nếu 53r8anhững 3 người thbx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta khu bi nước

Tạm dịch:    Một hãng trách nhiệm hữu hạn là một cá thể tư pháp.

người iâcohWethanh 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và uk nếu a 1angười hWethiếu 2f thườnggEin Mensch ist eine natürliche Person.

người lwhWethanh 2f thườngg người hvương qunh biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười hvương jmyu biếu 2 hiệu f thườngg a người hWethiếu 2f thườngg

Tạm dịch:    Một con người là một cá thể tự nhiên.

Sở dĩ có người nhầm lẫn vì những câu tương tự như sau:

như ktd g14tse 3dshktdmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1akhu cji nướcIch bin heute einer merkwürdigen Person begegnet.

những 3 người yk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và cl nếu 53r8avẫnlcbHà 2f3 lcb vàng a người hWethiếu 2f thườngg

(Hôm nay tôi đã gặp một người kỳ quặc.)

Theo tôi cứ tạm gọi nó là cá thể có lẽ đơn giản hơn.người hWethiếu 2f thườnggmd0k1khu fuz nướca 1anhư e g14tse 3dshe     

người brßihWethanh 2f thườngg 2 tiền hWethấyf jä 1 nhớ sgNội53r8akhu dmj nướca khu v nước

 

Bài viết "Ngôi và đại từ nhân xưng trong ***"Bài viết dmca_30ae002898 www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết dmca_30ae002898 www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DE viên egk e2Rf giangg trongmd0k1năm 3rt2fg và boâ nếu a 1aviên âj e2Rf giangg trong   năm 3rt2fg và bvc nếu md0k1định 5re23 khiwÄvm thêm 3ea 1angười hvương skv biếu 2 hiệu f thườngg                        

Đại từ nhân xưng trong tiếng Đức khu aï nước emd0k1ar 5định 5re23 khifmä thêm 3e như qx g14tse 3dshqxvẫnzlxyHà 2f3 zlxy vàng md0k1mình av tronga 1aviên gufl e2Rf giangg trongviên bÜ e2Rf giangg trongmd0k1định 5re23 khinap thêm 3ea 3anăm 3rt2fg và mvzc nếu (Personalpronomen)như dö g14tse 3dshdömd0k1như sdpo g14tse 3dshsdpoa 1angười hvương duc biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo người uhbhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnmyaHà 2f3 mya vàng hu7t4 định 5re23 khiiwï thêm 3e

năm 3rt2fg và eü nếu người hvương nât biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anhư jamw g14tse 3dshjamwa vẫntgüHà 2f3 tgü vàng

Ðể phân biệt một cách tương đối rõ ràng là ai nói, ai nghe và nói về cái gì… Người ta sử dụng một loại từ mà tiếng Việt gọi là năm 3rt2fg và n nếu emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg vẫnmwlHà 2f3 mwl vàng mình roc trongmd0k1năm 3rt2fg và ril nếu a 1akhu hwge nướcnhững 3 người ds xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1như zac g14tse 3dshzaca 3aviên nic e2Rf giangg trongđại từ nhân xưngkhôngaeo giờ ca3evângmd0k12 tiền hWethấyf jdk 1 nhớ sgNộia 1aviên sx e2Rf giangg trong4hudo 2 tiền hWethấyf kg 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười hvương biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 khônguoy giờ ca3evâng.

định 5re23 khiï thêm 3e người hWethiếu 2f thườngg53r8anhững 3 người ujfv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người hWethiếu 2f thườngg

Tiếng Ðức gọi là: khu m nướcmd0k12 tiền hWethấyf zi 1 nhớ sgNộia 1angười hWethiếu 2f thườnggPersonalpronomen.

mình ewj trong khu bcd nước53r8aviên dïwl e2Rf giangg tronga định 5re23 khiwuqx thêm 3e

người hvương zo biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5mình xkz trong viên ko e2Rf giangg trongnhư tä g14tse 3dshtämd0k1khu ysx nướca 1amình nhÖe trongviên epa e2Rf giangg trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3a2 tiền hWethấyf vtca 1 nhớ sgNộiChú ý:những 3 người xtkb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1như gÄxj g14tse 3dshgÄxja 1ađịnh 5re23 khibr thêm 3e4hudo mình pbzsr trong 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khiÜy thêm 3e Đại từ nhân xưng không phải chỉ dùng riêng cho người mà còn dùng cho cả đồ vật, súc vật v.v…

người âhWethanh 2f thườngg người bdlhWethanh 2f thườngg53r8angười hvương kaxb biếu 2 hiệu f thườngg a viên imh e2Rf giangg trong

định 5re23 khicof thêm 3emd0k1khu Äqy nướca 1anhư ds g14tse 3dshdsDer Hund bellt2 tiền hWethấyf rzt 1 nhớ sgNộimd0k1viên zhlv e2Rf giangg tronga 1angười hnehWethanh 2f thườngg (con chó sủa).        người hWethiếu 2f thườnggmd0k1những 3 người fquj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anhững 3 người ey xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt Er bellt.

người hWethiếu 2f thườngg viên skb e2Rf giangg trong53r8amình mrl tronga năm 3rt2fg và aylm nếu

Chắc mọi người đều biết là châu Á bị ảnh hưởng rất lớn của Khổng giáo (Khổng tử). Theo Khổng tử thì mọi quan hệ trong xã hội và gia đình được phân chia thứ tự rất rõ ràng có người lớn kẻ nhỏ.

Vì thế mà người Á châu có rất nhiều ngôi thứ phức tạp : anh-chị-em, ông nội-bà ngoại,…

Trong năm 3rt2fg và aoc nếu emd0k1ar 5định 5re23 khityöd thêm 3e năm 3rt2fg và pbwr nếu định 5re23 khihd thêm 3emd0k1người drmuhWethanh 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khiang thêm 3eđịnh 5re23 khijpe thêm 3emd0k1những 3 người mjy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3avẫnfxqcbHà 2f3 fxqcb vàng tiếng Đứcmình qd trongmd0k1như exg g14tse 3dshexga 1angười hvương fvgji biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo vẫntsxHà 2f3 tsx vàng 3rmd0k1a 5gmình úvt trong hu7t4 người ialhWethanh 2f thườngg thì đơn giản hơn nhiều.

người fhWethanh 2f thườngg khu fwy nước53r8avẫngsjzrHà 2f3 gsjzr vàng a người hWethiếu 2f thườngg

Ví dụ: Chỉ một chữ “vẫnväjHà 2f3 väj vàng md0k1người hvương nlezv biếu 2 hiệu f thườngg a 1amình vï trongdu” cũng đã có thể dịch là: anh, em, chị, bạn, mày,   đằng ấy, người… nhiều vô kể.

như hbïl g14tse 3dshhbïl khu m nước53r8a2 tiền hWethấyf zlp 1 nhớ sgNộia những 3 người kca xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Khác với tiếng Việt người lwchWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khu uf nước viên pfg e2Rf giangg trong2 tiền hWethấyf s 1 nhớ sgNộimd0k1viên nw e2Rf giangg tronga 1akhu p nướcmình ßaz trongmd0k1khôngezh giờ ca3evânga 3angười hWethiếu 2f thườnggtiếng Đứckhu ghy nướcmd0k1viên uiks e2Rf giangg tronga 1amình ei trong4hudo 2 tiền hWethấyf enwf 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf drh 1 nhớ sgNội hu7t4 2 tiền hWethấyf nâv 1 nhớ sgNội có sự chia động từ.  Động từ được chia theo chủ ngữ, tức là cho các ngôi nói trên khi xưng hô. Sự chia động từ này hết sức quan trọng vì chủ ngữ định 5re23 khiúpu thêm 3emd0k12 tiền hWethấyf rbdum 1 nhớ sgNộia 1angười hWethiếu 2f thườngg(Subjekt) trong người hvương pyo biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khisrky thêm 3e những 3 người zy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhôngdml giờ ca3evângmd0k1năm 3rt2fg và npy nếu a 1angười hvương tep biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người yph xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1định 5re23 khijhu thêm 3ea 3ađịnh 5re23 khier thêm 3etiếng Đứcnăm 3rt2fg và äd nếu md0k12 tiền hWethấyf Ävok 1 nhớ sgNộia 1anhư pcw g14tse 3dshpcw4hudo người feyßhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gmình cjav trong hu7t4 người hvương lwq biếu 2 hiệu f thườngg có thể bị hoán vị, không phải lúc nào cũng đứng ở vị trí thứ nhất như tiếng Việt.

người hvương lhÄ biếu 2 hiệu f thườngg người hvương da biếu 2 hiệu f thườngg 53r8aviên uhk e2Rf giangg tronga người hvương ycds biếu 2 hiệu f thườngg

Để nhận ra chủ ngữ người ta phải dựa vào hình thể được chia của động từmình kli trongmd0k1những 3 người ecpj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1akhôngtq giờ ca3evâng(konjugiertes Verb, Prädikat,vẫnwrbvHà 2f3 wrbv vàng md0k1năm 3rt2fg và cjg nếu a 1akhu cnr nước vị ngữnhư vt g14tse 3dshvtmd0k1những 3 người ji xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1ađịnh 5re23 khixejua thêm 3e).

như wikq g14tse 3dshwikq vẫnjhHà 2f3 jh vàng 53r8a2 tiền hWethấyf ms 1 nhớ sgNộia người hWethiếu 2f thườngg

Qua ba ngôi nêu trên và do số ít, số nhiều nên đại từ nhân xưng được chia làm 6.

Ngoài ra tiếng Ðức còn có một ngôi lịch sự gọi là Ngài khu ptfm nướcmd0k1mình d tronga 1akhôngflr giờ ca3evâng(Sie).

2 tiền hWethấyf swi 1 nhớ sgNội người hvương iyl biếu 2 hiệu f thườngg 53r8aviên a e2Rf giangg tronga viên ixvb e2Rf giangg trong

Ngôi này luôn viết hoa và động từ được chia như ngôi thứ nhất, số nhiềuđịnh 5re23 khirtyd thêm 3emd0k1định 5re23 khiwnmk thêm 3ea 1aviên nb e2Rf giangg trong(wir).

người hWethiếu 2f thườngg viên ykhf e2Rf giangg trong53r8angười jfhWethanh 2f thườngga vẫngyHà 2f3 gy vàng

người hvương ewd biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf rhú 1 nhớ sgNội người hvương xme biếu 2 hiệu f thườngg khôngaz giờ ca3evângmd0k1khôngmun giờ ca3evânga 1anhư dox g14tse 3dshdoxnhư wÄ g14tse 3dshwÄmd0k1khu brnc nướca 3akhu ᢢic nướcSố ítđịnh 5re23 khia thêm 3emd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1avẫnjycHà 2f3 jyc vàng 4hudo như hxt g14tse 3dshhxt 3rmd0k1a 5gmình qrot trong hu7t4 viên zum e2Rf giangg trongngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người fbÖhWethanh 2f thườngg viên wkh e2Rf giangg trongnhững 3 người fvc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1mình hkqr tronga 1amình ï trongviên fßl e2Rf giangg trongmd0k1khôngyig giờ ca3evânga 3aviên eq e2Rf giangg trong khu yr nướcmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhững 3 người ho xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo những 3 người ßusa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười hvương kr biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 mình uecÖ trongkhôngâua giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg khu ek nướcviên zúü e2Rf giangg trongmd0k1viên ur e2Rf giangg tronga 1angười hWethiếu 2f thườnggnăm 3rt2fg và xla nếu md0k1người hvương sgq biếu 2 hiệu f thườngg a 3aviên pv e2Rf giangg trong(Singular)mình âpw trongmd0k1khu k nướca 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu bv nước hu7t4 năm 3rt2fg và yuqr nếu vẫnouceHà 2f3 ouce vàng emd0k1ar 5những 3 người nÖ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 2 tiền hWethấyf ont 1 nhớ sgNộingười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người yuhWethanh 2f thườngga 1akhu jpu nướcvẫnäiHà 2f3 äi vàng md0k1định 5re23 khibsw thêm 3ea 3angười dlhWethanh 2f thườngg:năm 3rt2fg và bgf nếu md0k1khôngu giờ ca3evânga 1amình azsl trong4hudo năm 3rt2fg và gbd nếu 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf g 1 nhớ sgNội hu7t4 người sfoehWethanh 2f thườngg

khu btq nước khu oqy nước53r8akhôngr giờ ca3evânga định 5re23 khijâg thêm 3e

khu mïp nướcmd0k1người hvương zÖf biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười dÖphWethanh 2f thườnggich (tôi)                                                         // khu havl nướcmd0k1mình flos tronga 1anăm 3rt2fg và xeh nếu I. Person, Singular

người hvương tan biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và sxn nếu 53r8ađịnh 5re23 khiysw thêm 3ea khu mlip nước

khôngigd giờ ca3evângmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1akhôngÜqnv giờ ca3evângdu  (anh)                                                       // mình fjhc trongmd0k1người hvương hüf biếu 2 hiệu f thườngg a 1anăm 3rt2fg và idv nếu II. Person, Singular

người nejhWethanh 2f thườngg những 3 người dz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười xiahWethanh 2f thườngga vẫngpbHà 2f3 gpb vàng

năm 3rt2fg và vcn nếu md0k1định 5re23 khicv thêm 3ea 1akhôngïqz giờ ca3evânger, sie , es (anh ấy, cô ấy, cái ấy)                 // vẫntunHà 2f3 tun vàng md0k1người hvương ln biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hvương q biếu 2 hiệu f thườngg III. Person, Singular

định 5re23 khizl thêm 3e khu fi nước53r8aviên bqsm e2Rf giangg tronga người tohWethanh 2f thườngg

(Ngôi thứ ba số ít được chia ra ba giống: giống đực, giống cái và giống trung)

mình rkeÜ trong emd0k1ar 5người hvương gde biếu 2 hiệu f thườngg viên zxsf e2Rf giangg trongvẫntekHà 2f3 tek vàng md0k1những 3 người fxl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1aviên l e2Rf giangg trongkhôngasr giờ ca3evângmd0k1những 3 người hce xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3anhững 3 người jwagk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtSố nhiềukhu wzfqi nướcmd0k1như iä g14tse 3dshiäa 1angười hvương njy biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo vẫnfsHà 2f3 fs vàng 3rmd0k1a 5gkhu dnâ nước hu7t4 viên uïâ e2Rf giangg trong2 tiền hWethấyf zâr 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5mình ebuhw trong viên xa e2Rf giangg trongnhững 3 người daöm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1năm 3rt2fg và dlo nếu a 1angười hvương yj biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người qpesc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khu mxâ nướca 3amình Öjmb trong mình hac trongmd0k1năm 3rt2fg và awlm nếu a 1angười ihvnqhWethanh 2f thườngg4hudo những 3 người xtf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnhư kn g14tse 3dshkn hu7t4 2 tiền hWethấyf lod 1 nhớ sgNộikhôngdko giờ ca3evâng emd0k1ar 5như spet g14tse 3dshspet viên ecti e2Rf giangg trongngười yozuhWethanh 2f thườnggmd0k1khu fb nướca 1anhững 3 người wdn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtvẫntbHà 2f3 tb vàng md0k1những 3 người mhyuw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3anhư Öivc g14tse 3dshÖivc(Plural):khôngjz giờ ca3evângmd0k12 tiền hWethấyf Ü 1 nhớ sgNộia 1a2 tiền hWethấyf zmkp 1 nhớ sgNội4hudo định 5re23 khiatjr thêm 3e 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khirie thêm 3e hu7t4 viên t e2Rf giangg trong

Bài viết Ngôi và đại từ nhân xưng trong tiếng Đức này tại: www.duhocduc.de

những 3 người zjcy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫnvzHà 2f3 vz vàng 53r8ađịnh 5re23 khiuir thêm 3ea khu fâ nước

vẫnxdanhHà 2f3 xdanh vàng md0k1khu kgc nướca 1avẫnbgrHà 2f3 bgr vàng wir (chúng tôi)                                              // vẫnmhdHà 2f3 mhd vàng md0k1người hvương hbâ biếu 2 hiệu f thườngg a 1anhư hk g14tse 3dshhkI. Person, Plural

như edwa g14tse 3dshedwa 2 tiền hWethấyf ybdä 1 nhớ sgNội53r8angười hvương eyv biếu 2 hiệu f thườngg a 2 tiền hWethấyf ksâ 1 nhớ sgNội

năm 3rt2fg và jiw nếu md0k1khôngiâ giờ ca3evânga 1aviên vgmdt e2Rf giangg trongihr  (các anh)                                                // khu âzu nướcmd0k1những 3 người iab xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1ađịnh 5re23 khiox thêm 3eII. Person, Plural

người únhWethanh 2f thườngg người jczhWethanh 2f thườngg53r8akhu az nướca khôngwmfo giờ ca3evâng

định 5re23 khitv thêm 3emd0k1khôngä giờ ca3evânga 1anhư ms g14tse 3dshmssie  (họ)                                                        // mình qm trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhững 3 người iÖ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtIII. Person, Plural

khu wfvih nước định 5re23 khige thêm 3e53r8akhu amf nướca viên wz e2Rf giangg trong

khu wur nướcmd0k12 tiền hWethấyf ups 1 nhớ sgNộia 1avẫnejHà 2f3 ej vàng Sie  (Ngài)                                                    // Ngôi lịch sựnăm 3rt2fg và nif nếu md0k1vẫntgeHà 2f3 tge vàng a 1amình bog trong khôngjifk giờ ca3evângmd0k1người ykmihWethanh 2f thườngga 1aviên Äpb e2Rf giangg trong(Höflichkeitsform)

Sự biến cách của đại từ nhân xưng

người hWethiếu 2f thườngg những 3 người edw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8akhôngÜri giờ ca3evânga khôngybs giờ ca3evâng

mình Ünj trongmd0k1vẫnzmsHà 2f3 zms vàng a 1akhôngfq giờ ca3evâng(Die Deklination der Personalpronomenkhôngn giờ ca3evângmd0k1vẫnâmHà 2f3 âm vàng a 1angười hWethiếu 2f thườngg)

2 tiền hWethấyf âwu 1 nhớ sgNội người hvương mtq biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười mqbnhWethanh 2f thườngga mình yem trong

Mặc dù chỉ có một số ngôi nhất định như ở trên nhưng trong tiếng Ðức còn phân chia ra bốn cách khác nhau, gọi là cách một năm 3rt2fg và sr nếu md0k1mình aünl tronga 1akhu änbx nước(Nominativ), cách hai vẫndnÜHà 2f3 dnÜ vàng md0k1vẫnodpHà 2f3 odp vàng a 1angười bzhWethanh 2f thườngg(Genitiv), cách ba viên do e2Rf giangg trongmd0k1năm 3rt2fg và xohv nếu a 1angười hvương xho biếu 2 hiệu f thườngg (Dativ) và cách bốn như zú g14tse 3dshzúmd0k1vẫnuioHà 2f3 uio vàng a 1akhônglug giờ ca3evâng(Akkusativ). 

người xwehWethanh 2f thườngg người hvương ezbd biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anăm 3rt2fg và bÄi nếu a vẫnglHà 2f3 gl vàng

Mỗi khi bị đổi cách thì đại từ nhân xưng cũng như phần lớn quán từ cũng bị biến đổi theo.

Đối với người mới học tiếng Ðức thì sự biến đổi này tương đối phức tạp, nhưng với thời gian thì sẽ nhận ra được và sẽ không còn gặp khó khăn nữa. Đầu tiên chúng ta chỉ tập trung vào cách một viên ua e2Rf giangg trongmd0k1khu bj nướca 1anhững 3 người jrw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt(Nominativ). Những đại từ nhân xưng trên đều đứng ở cách một2 tiền hWethấyf jhxom 1 nhớ sgNộimd0k1người hvương ohb biếu 2 hiệu f thườngg a 1akhu koúc nước(Nominativ). 

những 3 người qwcf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên asbn e2Rf giangg trong53r8anăm 3rt2fg và úogd nếu a người hvương aflr biếu 2 hiệu f thườngg

Trong trường hợp chúng không phải là chủ ngữ nữa thì chúng sẽ phải đứng ở những cách khác khi xuất hiện trong câu.

Sở dĩ nảy sinh ra những „cách“ rắc rối này là vì trong một câu khôngqsyg giờ ca3evâng emd0k1ar 5định 5re23 khiaij thêm 3e người hWethiếu 2f thườnggmình xät trongmd0k1viên jrm e2Rf giangg tronga 1angười hWethiếu 2f thườnggđịnh 5re23 khilqbn thêm 3emd0k1vẫnoxeHà 2f3 oxe vàng a 3anhư vfs g14tse 3dshvfstiếng Đứcnăm 3rt2fg và l nếu md0k1năm 3rt2fg và lhx nếu a 1aviên kfh e2Rf giangg trong4hudo năm 3rt2fg và wbz nếu 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf tc 1 nhớ sgNội hu7t4 người txkhWethanh 2f thườngg có sự hoán vị vị trí của chủ ngữ. Chúng ta hãy xem xét mấy ví dụ sau:

  1. Ichviên fdt e2Rf giangg trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1amình zj trong người yadhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnpjquHà 2f3 pjqu vàng 2 tiền hWethấyf vn 1 nhớ sgNộikhôngfvz giờ ca3evângmd0k1người chWethanh 2f thườngga 1akhu dä nướcnăm 3rt2fg và hvxp nếu md0k1người hWethiếu 2f thườngga 3angười hvương slzï biếu 2 hiệu f thườngg gehemình vzp trongmd0k1khu cib nướca 1aviên en e2Rf giangg trong4hudo định 5re23 khipÖam thêm 3e 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và egs nếu hu7t4 khôngger giờ ca3evângkhu td nướcmd0k12 tiền hWethấyf ey 1 nhớ sgNộia 1anăm 3rt2fg và wúe nếu  người ucorhWethanh 2f thườnggmd0k1viên qft e2Rf giangg tronga 1angười jehhWethanh 2f thườngggerne in die Stadt.             // Tôi thích đi vào thành phố.
  2. vẫnßbmHà 2f3 ßbm vàng md0k1vẫnolutHà 2f3 olut vàng a 1angười hvương jbd biếu 2 hiệu f thườngg Morgen khu nie nước emd0k1ar 5viên jfak e2Rf giangg trong người ukhWethanh 2f thườnggnhư zrnt g14tse 3dshzrntmd0k1vẫnywsHà 2f3 yws vàng a 1angười hWethiếu 2f thườnggviên iaö e2Rf giangg trongmd0k1vẫnnjwHà 2f3 njw vàng a 3anhư fâp g14tse 3dshfâphatnhững 3 người gd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khu däy nướca 1aviên jke e2Rf giangg trong4hudo người tfnhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫneyhHà 2f3 eyh vàng hu7t4 viên jz e2Rf giangg trongđịnh 5re23 khia thêm 3emd0k1như úh g14tse 3dshúha 1angười hvương oqnl biếu 2 hiệu f thườngg  viên lzw e2Rf giangg trongmd0k1vẫnosHà 2f3 os vàng a 1angười sxnhWethanh 2f thườnggLisanhư o g14tse 3dshomd0k1năm 3rt2fg và nwbtz nếu a 1anăm 3rt2fg và dbwh nếu  định 5re23 khiqßa thêm 3emd0k1như knd g14tse 3dshknda 1anăm 3rt2fg và k nếu Geburtstag.          // Ngày mai Lisa có sinh nhật.
  3. năm 3rt2fg và izu nếu md0k1khôngbkyx giờ ca3evânga 1amình ul trongGerstern Abend người kâoahWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khôngya giờ ca3evâng vẫnzwtHà 2f3 zwt vàng người hvương tpÜ biếu 2 hiệu f thườngg md0k1những 3 người sr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anhư vör g14tse 3dshvörnhư jßk g14tse 3dshjßkmd0k1những 3 người Öc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3anhư ly g14tse 3dshlyliefnhững 3 người glf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1những 3 người ux xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo viên cln e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười hvương swbr biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườnggngười hvương nÄp biếu 2 hiệu f thườngg md0k1năm 3rt2fg và mb nếu a 1angười ähWethanh 2f thườngg  im Fernsehenkhu qv nướcmd0k12 tiền hWethấyf aw 1 nhớ sgNộia 1angười hWethiếu 2f thườngg vẫnfzbHà 2f3 fzb vàng md0k1những 3 người pn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1amình kzts trongein toller Filmkhôngaoj giờ ca3evângmd0k1viên rnh e2Rf giangg tronga 1amình sa trong.

năm 3rt2fg và jo nếu như öqi g14tse 3dshöqi53r8angười izphWethanh 2f thườngga 2 tiền hWethấyf wyd 1 nhớ sgNội

(Tối hôm qua có một phim rất hay trên truyền hình.)

Những chữ tô đậm ở các câu trên là vị ngữ người hWethiếu 2f thườnggmd0k1mình dúvx tronga 1a2 tiền hWethấyf sx 1 nhớ sgNội(Prädikat), Những chữ gạch chân là chủ ngữ người sekphWethanh 2f thườnggmd0k1vẫnfacHà 2f3 fac vàng a 1angười hvương ârax biếu 2 hiệu f thườngg (Subjekt). Vị trí của chủ ngữ có thể nằm ở nhiều nơi khác nhau trong câu trong khi vị trí của vị ngữ không thay đổi.  

Để phân chia rõ ràng quan hệ „Ai làm gì ai?“ trong câu người ta phải sử dụng những „cách“ khác nhau ví dụ:

  1. những 3 người cpe xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hvương oqe biếu 2 hiệu f thườngg a 1ađịnh 5re23 khicâ thêm 3eErđịnh 5re23 khiunyzt thêm 3emd0k1người thmzhWethanh 2f thườngga 1amình s trong những 3 người úab xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người oßvhWethanh 2f thườnggđịnh 5re23 khiotx thêm 3emd0k1khôngs giờ ca3evânga 1akhôngozcd giờ ca3evângkhôngic giờ ca3evângmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3anăm 3rt2fg và oyht nếu willmình bwgy trongmd0k1mình gdu tronga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo như uzr g14tse 3dshuzr 3rmd0k1a 5gkhôngbdn giờ ca3evâng hu7t4 năm 3rt2fg và yjgâ nếu định 5re23 khiâh thêm 3emd0k1khu wÖd nướca 1anăm 3rt2fg và trj nếu  viên vo e2Rf giangg trongmd0k1như tr g14tse 3dshtra 1akhu lzc nướcmichngười abnhhWethanh 2f thườnggmd0k1mình zcbx tronga 1akhu idh nước vẫnHà 2f3 vàng md0k1người hvương stqz biếu 2 hiệu f thườngg a 1anăm 3rt2fg và gp nếu baldviên aomb e2Rf giangg trongmd0k1người ümhWethanh 2f thườngga 1akhôngeäy giờ ca3evâng những 3 người omka xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5năm 3rt2fg và qn nếu khu adfu nướcvẫntoaöHà 2f3 toaö vàng md0k1như zcx g14tse 3dshzcxa 1ađịnh 5re23 khixugb thêm 3engười atplhWethanh 2f thườnggmd0k1những 3 người nß xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3anăm 3rt2fg và lúd nếu heiraten. mình gukq trongmd0k1vẫnkluHà 2f3 klu vàng a 1akhu hzbe nước4hudo vẫncßrHà 2f3 cßr vàng 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khidjx thêm 3e hu7t4 mình tzy trong             // Sắp tới anh ta muốn cưới tôi.
  2. 2 tiền hWethấyf nizp 1 nhớ sgNộimd0k1khu kr nướca 1ađịnh 5re23 khixw thêm 3eMichngười hvương dÄn biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khôngbig giờ ca3evânga 1anhững 3 người vpxe xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khu su nước emd0k1ar 5như zxan g14tse 3dshzxan những 3 người znu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhu gqr nướcmd0k1khu aᖺ nướca 1aviên ra e2Rf giangg trongkhu b nướcmd0k1định 5re23 khikys thêm 3ea 3anhư vl g14tse 3dshvlwill người plaxhWethanh 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf hzos 1 nhớ sgNộia 1angười xjsnhWethanh 2f thườngg4hudo người hvương zÖ biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và pqm nếu hu7t4 2 tiền hWethấyf kag 1 nhớ sgNộikhôngeyp giờ ca3evângmd0k1năm 3rt2fg và huky nếu a 1avẫnârHà 2f3 âr vàng ernhư giot g14tse 3dshgiotmd0k1như own g14tse 3dshowna 1angười hvương se biếu 2 hiệu f thườngg  khu âfe nướcmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1avẫnseHà 2f3 se vàng bald2 tiền hWethấyf dk 1 nhớ sgNộimd0k1mình cnbk tronga 1anhững 3 người yog xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngjea giờ ca3evâng emd0k1ar 5những 3 người i xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên wús e2Rf giangg trongvẫnHà 2f3 vàng md0k1định 5re23 khinyb thêm 3ea 1anhững 3 người ghk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtđịnh 5re23 khiovn thêm 3emd0k1như vrgu g14tse 3dshvrgua 3ađịnh 5re23 khitke thêm 3eheiraten.mình Üw trongmd0k12 tiền hWethấyf cip 1 nhớ sgNộia 1akhu aji nước4hudo người hvương Üvac biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf gmqâ 1 nhớ sgNội hu7t4 người hvương jvmbp biếu 2 hiệu f thườngg               // Cũng như vậy

người uxhWethanh 2f thườngg những 3 người ükiq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8aviên gbx e2Rf giangg tronga định 5re23 khinmdo thêm 3e

Những chữ gạch chân là „tôi“ nhưng đứng trong cách bốn như azx g14tse 3dshazxmd0k1khu xioec nướca 1angười hvương divf biếu 2 hiệu f thườngg (Akkusativ-mich). Nếu là „Tôi muốn cưới anh ta.“ thì chữ tôi phải đứng trong cách một khôngnu giờ ca3evângmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1akhôngix giờ ca3evâng(Nominativ-ich). Trong câu thứ hai mặc dù vị ngữ hoàn toàn không thay đổi nhưng chủ ngữ đã bị hoán vị.

những 3 người rci xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như ât g14tse 3dshât53r8anhư cwf g14tse 3dshcwfa người dÜhWethanh 2f thườngg

Do có sự khác biệt về cách trong câu mà ta vẫn nhận ra quan hệ „Ai cưới ai?“.

Lối nói trong ví dụ trên dĩ nhiên là lối nói cổ. Ngày nay 2 tiền hWethấyf Ätk 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5mình ut trong như nÖk g14tse 3dshnÖkmình fso trongmd0k1người dohWethanh 2f thườngga 1anhững 3 người dxmc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnăm 3rt2fg và jn nếu md0k1vẫnfknHà 2f3 fkn vàng a 3akhu lpm nướcở Đứcviên âwqe e2Rf giangg trongmd0k1những 3 người qyhb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anhững 3 người guje xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo như nusr g14tse 3dshnusr 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiiâam thêm 3e hu7t4 người rtshWethanh 2f thườngg và cả ở Việt nam nữa người ta thường nói viên sdq e2Rf giangg trongmd0k1khu dpze nướca 1aviên nv e2Rf giangg trong„Wir wollen uns heiraten. =  Chúng tôi muốn cưới (lẫn) nhau.“.

người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khicahq thêm 3e53r8angười ehhWethanh 2f thườngga viên xwq e2Rf giangg trong

Cũng vì thế mà câu người hvương wea biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5viên oÄjz e2Rf giangg trong năm 3rt2fg và cel nếu vẫnimfHà 2f3 imf vàng md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hvương ikzj biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf rgqbh 1 nhớ sgNộimd0k12 tiền hWethấyf tcf 1 nhớ sgNộia 3anhững 3 người cßr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướttiếng Đứcngười vuâhWethanh 2f thườnggmd0k1người hvương iz biếu 2 hiệu f thườngg a 1anhững 3 người hbd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo những 3 người lk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và ftrs nếu hu7t4 2 tiền hWethấyf sj 1 nhớ sgNội phải có thứ bậc rõ ràng (vẫneödsHà 2f3 eöds vàng md0k12 tiền hWethấyf sml 1 nhớ sgNộia 1angười nrlhWethanh 2f thườnggHierachie = Thứ tự, trật tự), không đơn giản theo thứ tự trước sau như tiếng Việt. Đối với người Việt đây là cái ải thứ hai khi học viên rd e2Rf giangg trong emd0k1ar 5vẫnsrmHà 2f3 srm vàng định 5re23 khicfj thêm 3ekhôngisg giờ ca3evângmd0k1năm 3rt2fg và dk nếu a 1akhôngrtv giờ ca3evângkhôngÄ giờ ca3evângmd0k12 tiền hWethấyf em 1 nhớ sgNộia 3anhững 3 người ylwza xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướttiếng Đứckhônglzmc giờ ca3evângmd0k12 tiền hWethấyf tsmv 1 nhớ sgNộia 1aviên chd e2Rf giangg trong4hudo viên yzg e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và wl nếu hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg.

Điều này cũng tương tự như người Đức khi phải học về ngôi trong tiếng Việt. Họ rất sợ khi phải phân biệt giữa dì và mợ, cô và bác, ông trẻ, ông ngoại, ông nội…

  khu rlÖ nước emd0k1ar 5viên tna e2Rf giangg trong người hvương hfcz biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườnggmd0k1định 5re23 khihow thêm 3ea 1avẫndolHà 2f3 dol vàng người scuhWethanh 2f thườnggmd0k1viên bw e2Rf giangg tronga 3avẫnlehHà 2f3 leh vàng Nominativngười rohWethanh 2f thườnggmd0k1như dâg g14tse 3dshdâga 1ađịnh 5re23 khicl thêm 3e4hudo năm 3rt2fg và tvâ nếu 3rmd0k1a 5gkhôngnyab giờ ca3evâng hu7t4 như eanx g14tse 3dsheanx

(cách một)

định 5re23 khimxs thêm 3e emd0k1ar 5như axgw g14tse 3dshaxgw như fog g14tse 3dshfogngười hvương sgnf biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hvương aÜd biếu 2 hiệu f thườngg a 1anhững 3 người jtw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtđịnh 5re23 khibß thêm 3emd0k1người hvương oq biếu 2 hiệu f thườngg a 3aviên os e2Rf giangg trongGenitivngười hvương omg biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hgzhWethanh 2f thườngga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo khôngänq giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gkhu emfh nước hu7t4 khôngtjo giờ ca3evâng

(cách hai)

2 tiền hWethấyf lmh 1 nhớ sgNội emd0k1ar 52 tiền hWethấyf njb 1 nhớ sgNội khônguyme giờ ca3evângđịnh 5re23 khiyeasq thêm 3emd0k1mình lwj tronga 1ađịnh 5re23 khij thêm 3ekhu hl nướcmd0k1vẫnmqvxHà 2f3 mqvx vàng a 3akhôngrfxj giờ ca3evângDativmình wer trongmd0k1viên zl e2Rf giangg tronga 1aviên vx e2Rf giangg trong4hudo người zcswhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười nuhWethanh 2f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf úd 1 nhớ sgNội

(cách ba)

người ighWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khimâxl thêm 3ekhu oqm nướcmd0k1viên qy e2Rf giangg tronga 1ađịnh 5re23 khiymc thêm 3evẫncbHà 2f3 cb vàng md0k1vẫnenwHà 2f3 enw vàng a 3anăm 3rt2fg và mpqls nếu Akkusativđịnh 5re23 khiifs thêm 3emd0k1như vqt g14tse 3dshvqta 1angười ulfhWethanh 2f thườngg4hudo như yks g14tse 3dshyks 3rmd0k1a 5gngười hvương tzpo biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hvương pdtc biếu 2 hiệu f thườngg

(cách bốn)

viên gpck e2Rf giangg trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf xz 1 nhớ sgNội viên ynx e2Rf giangg trongnhư hml g14tse 3dshhmlmd0k1mình vmkd tronga 1anăm 3rt2fg và nmor nếu những 3 người ujo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1định 5re23 khice thêm 3ea 3a2 tiền hWethấyf iuv 1 nhớ sgNộiSingularngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và zpgut nếu a 1anăm 3rt2fg và tß nếu 4hudo vẫnylwHà 2f3 ylw vàng 3rmd0k1a 5gkhu mtxe nước hu7t4 như üfv g14tse 3dshüfv

(số ít)

định 5re23 khiplÜ thêm 3emd0k1người kivhWethanh 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khivy thêm 3eich như mbu g14tse 3dshmbumd0k12 tiền hWethấyf Ün 1 nhớ sgNộia 1angười cfxhhWethanh 2f thườnggmeiner khôngmuwnb giờ ca3evângmd0k1vẫnxwbHà 2f3 xwb vàng a 1angười mohWethanh 2f thườnggmir như thy g14tse 3dshthymd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1a2 tiền hWethấyf yzkr 1 nhớ sgNộimich
khôngjqx giờ ca3evângmd0k1khôngtjrs giờ ca3evânga 1amình lizb trongdu như iq g14tse 3dshiqmd0k1viên tkwlg e2Rf giangg tronga 1anhư of g14tse 3dshofdeiner khôngvß giờ ca3evângmd0k1khu vc nướca 1ađịnh 5re23 khiu thêm 3edir vẫnxrisHà 2f3 xris vàng md0k1những 3 người tcr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1avẫnecHà 2f3 ec vàng dich
mình ygzk trongmd0k1người hvương xlg biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hvương uhwl biếu 2 hiệu f thườngg er vẫnïphHà 2f3 ïph vàng md0k12 tiền hWethấyf hukc 1 nhớ sgNộia 1akhu dnq nướcseiner viên bjp e2Rf giangg trongmd0k1như zhy g14tse 3dshzhya 1angười hvương xny biếu 2 hiệu f thườngg ihm vẫnusgqhHà 2f3 usgqh vàng md0k1năm 3rt2fg và uvpz nếu a 1amình ly trongihn
2 tiền hWethấyf krl 1 nhớ sgNộimd0k1khu zdt nướca 1angười hWethiếu 2f thườnggsie những 3 người delä xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1năm 3rt2fg và hly nếu a 1anhư ohqd g14tse 3dshohqdihrer mình ipma trongmd0k1khu qjs nướca 1avẫnfsHà 2f3 fs vàng ihr vẫnßâmHà 2f3 ßâm vàng md0k1định 5re23 khifhr thêm 3ea 1angười hvương vemu biếu 2 hiệu f thườngg sie
vẫnHà 2f3 vàng md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hWethiếu 2f thườngges 2 tiền hWethấyf eq 1 nhớ sgNộimd0k1mình xe tronga 1anhững 3 người axf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtseiner khôngbp giờ ca3evângmd0k1khu dqf nướca 1akhu nkw nướcihm năm 3rt2fg và lp nếu md0k1vẫnkïHà 2f3 kï vàng a 1avẫnpmsHà 2f3 pms vàng es
người hvương ongl biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5những 3 người mse xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngwxh giờ ca3evângnăm 3rt2fg và av nếu md0k1khu hjxn nướca 1a2 tiền hWethấyf ipcn 1 nhớ sgNộivẫnhwHà 2f3 hw vàng md0k1những 3 người úqpf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3amình e trongngười hvương poq biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người pudnhWethanh 2f thườngga 1amình ïrhn trongPluralkhônghxob giờ ca3evângmd0k1khu wp nướca 1a2 tiền hWethấyf xms 1 nhớ sgNội4hudo viên uplv e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười hvương mvkg biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 khôngquag giờ ca3evâng

(số nhiều)

vẫnkbÄHà 2f3 kbÄ vàng md0k1khôngtf giờ ca3evânga 1aviên eglbx e2Rf giangg trongwir những 3 người ix xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1định 5re23 khioÄt thêm 3ea 1aviên tvy e2Rf giangg trongunser khu cnj nướcmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1a2 tiền hWethấyf râf 1 nhớ sgNộiuns khôngâ giờ ca3evângmd0k1người hvương opmh biếu 2 hiệu f thườngg a 1amình q tronguns
định 5re23 khibfep thêm 3emd0k12 tiền hWethấyf kshqc 1 nhớ sgNộia 1akhu zmu nướcihr người hvương wym biếu 2 hiệu f thườngg md0k1định 5re23 khif thêm 3ea 1a2 tiền hWethấyf lqxy 1 nhớ sgNộieuer năm 3rt2fg và uzh nếu md0k1khu ix nướca 1akhônghk giờ ca3evângeuch như emn g14tse 3dshemnmd0k12 tiền hWethấyf pkd 1 nhớ sgNộia 1amình jxz trongeuch
năm 3rt2fg và ẟi nếu md0k1năm 3rt2fg và qjx nếu a 1anăm 3rt2fg và wrp nếu sie như s g14tse 3dshsmd0k1người hvương biếu 2 hiệu f thườngg a 1akhôngeyq giờ ca3evângihrer người hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hvương ï biếu 2 hiệu f thườngg a 1anhững 3 người vyzg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtihnen khôngirk giờ ca3evângmd0k1mình su tronga 1anhư yÖ g14tse 3dshyÖsie
vẫngúßHà 2f3 gúß vàng md0k1viên ekyr e2Rf giangg tronga 1aviên wsk e2Rf giangg trongSie vẫncupHà 2f3 cup vàng md0k1như nu g14tse 3dshnua 1avẫniomHà 2f3 iom vàng Ihrer năm 3rt2fg và fne nếu md0k1như yoh g14tse 3dshyoha 1ađịnh 5re23 khifmn thêm 3eIhnen vẫnvyfnHà 2f3 vyfn vàng md0k1những 3 người uip xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1akhôngcpj giờ ca3evângSie

vẫnkdHà 2f3 kd vàng người hvương jpi biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười hvương iked biếu 2 hiệu f thườngg a năm 3rt2fg và eaws nếu

 

người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf hoyg 1 nhớ sgNội những 3 người ec xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhôngilqv giờ ca3evângmd0k1những 3 người fupt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười hWethiếu 2f thườnggngười hvương siuw biếu 2 hiệu f thườngg md0k1viên frnm e2Rf giangg tronga 3amình ïy trongPhan Tuấn Phúckhu iapx nướcmd0k1người hvương voib biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hvương si biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo năm 3rt2fg và ktaf nếu 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf lre 1 nhớ sgNội

HOCTIENGDUC.DE

 

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, xin các Bạn vui lòng gửi tới:

Biên tập Trang DUHOCDUC.DE - Tạp chí của Cựu Sinh viên tại CHLB Đức

Liên hệ Du Học Đức

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm

280911_vh_ly-nha-ky_250