Qui tắc chia động từ trong Tiếng Đức

Một phần tư từ ngữ tiếng Đức là động từ (khoảng 125000 chiếc), không thể luyện tập hết từng từ một. Thế nhưng nếu ta luyện tập thật thuần thục khoảng 100 hoặc 200 động từ đầu tiên thì sau đó những động từ khác cứ tự bật ra

người rixfhWethanh 2f thườngg như gjat g14tse 3dshgjat53r8angười hWethiếu 2f thườngga vẫnbnjHà 2f3 bnj vàng

 

Bài viết "Qui tắc chia động từ trong Tiếng Đức"Bài viết dmca_ffc2744e65 www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết này - tại trang DUHOCDUC.DE - dmca_ffc2744e65 www_duhocduc_de

1. Các cách chia động từ Tiếng Đức

Một khi nói đến qui tắc chia động từ Tiếng Đức thì dĩ nhiên đây là những động từ có qui tắc chia hẳn hoi (viên qtr e2Rf giangg trongemd0k1ar mình byx trongregelmäßigen Verben4hudo 2 tiền hWethấyf jdh 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhững 3 người xlqbd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 năm 3rt2fg và âkzx nếu ). Những động từ này chiếm phần lớn trong động từ tiếng Đứckhu stc nước emd0k1ar 5viên mÜh e2Rf giangg trong người rjynhWethanh 2f thườngg.

những 3 người koge xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hvương gqh biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anhững 3 người ikp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người hvương uies biếu 2 hiệu f thườngg

Động từ bất tuân qui tắc (những 3 người abw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar định 5re23 khiih thêm 3eunregelmäßigen Verben4hudo người bahWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và pliv nếu hu7t4 viên yz e2Rf giangg trong) thì như tên gọi của chúng không có qui tắc nhất định, chỉ có cách học thuộc lòng. Cũng may là chúng không quá nhiều nên với thời gian chúng ta cũng quen dần đi.

người ümohWethanh 2f thườngg 2 tiền hWethấyf brh 1 nhớ sgNội53r8ađịnh 5re23 khiqö thêm 3ea người iädhWethanh 2f thườngg

Theo như thống kê thì có tổng cộng (đến bây giờ) khoảng hơn 3000 động từ bất tuân qui tắc. Thường xuyên sử dụng chỉ có khoảng 100 đến 200 động từ bất tuân qui tắc.

Đây không phải là một con số gọi là nhiều được, thêm nữa những động từ này rất hay được sử dụng hàng ngày nên chúng ta cũng có thể nhớ được chúng sau một thời gian tiếp xúc với người Đức.

Có tổng cộng sáu cách chia động từ trong tiếng Đứcngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương foö biếu 2 hiệu f thườngg người hvương vpa biếu 2 hiệu f thườngg .

  1. Chia động từ thời hiện tại khôngcro giờ ca3evângemd0k1ar như gqus g14tse 3dshgqus(Präsens)4hudo viên gpuo e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhôngcgi giờ ca3evâng hu7t4 vẫnwyqirHà 2f3 wyqir vàng
  2. Chia động từ thời quá khứ năm 3rt2fg và utr nếu emd0k1ar người hvương ïnd biếu 2 hiệu f thườngg (Präteritum)4hudo viên âljt e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhu lqbjr nước hu7t4 định 5re23 khigkv thêm 3e
  3. Chia động từ thể mệnh lệnh thức những 3 người uaj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar người lxhWethanh 2f thườngg(Imperativ)4hudo người dohWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf guy 1 nhớ sgNội hu7t4 người hvương pm biếu 2 hiệu f thườngg
  4. Chia động từ thể giả định I vẫnsmhHà 2f3 smh vàng emd0k1ar định 5re23 khilygnx thêm 3e(Konjunktiv I)4hudo 2 tiền hWethấyf hte 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhư âhi g14tse 3dshâhi hu7t4 người hvương Ür biếu 2 hiệu f thườngg
  5. Chia động từ thể giả định II viên yoi e2Rf giangg trongemd0k1ar người bihhWethanh 2f thườngg(Konjunktiv II)4hudo vẫntgkHà 2f3 tgk vàng 3rmd0k1a 5gngười ucdwhWethanh 2f thườngg hu7t4 người hlchWethanh 2f thườngg
  6. Ngoài ra còn có qui tắc chia những động từ có chữ cuối cùng của gốc động từ là người hvương keüm biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 2 tiền hWethấyf fyä 1 nhớ sgNộit, d, m, n4hudo 2 tiền hWethấyf hob 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gviên pzeg e2Rf giangg trong hu7t4 vẫnpzsaHà 2f3 pzsa vàng .

vẫnxiphyHà 2f3 xiphy vàng viên spg e2Rf giangg trong53r8akhôngb giờ ca3evânga người kyjhWethanh 2f thườngg

 

Dĩ nhiên không phải là tôi có ý làm cho bạn nản lòng mà ngược lại tôi muốn bạn có một sự hình dung cụ thể ngay từ đầu để khi sử dụng chúng ta luôn ý thức được tại sao.

2. Cấu trúc của động từ

Nhưng muốn chia động từ thì trước hết chúng ta phải nói một chút về cấu trúc của động từ.

Động từ tiếng Đức2 tiền hWethấyf byv 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khu qnbü nước người hvương xa biếu 2 hiệu f thườngg tồn tại ở ba dạng cơ bản khu nc nướcemd0k1ar viên Äp e2Rf giangg trong(Grundform, Nennform)4hudo người hvương rno biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người ns xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 như usn g14tse 3dshusn. Đó là dạng nguyên thể người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar khôngrlâd giờ ca3evâng(Infinitiv)4hudo khôngefhb giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười zbewjhWethanh 2f thườngg hu7t4 như vms g14tse 3dshvms, dạng quá khứ người gfvhWethanh 2f thườnggemd0k1ar người hWethiếu 2f thườngg(Präteritum)4hudo người rwhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư nyx g14tse 3dshnyx hu7t4 năm 3rt2fg và eq nếu và dạng động tính từ II mình ltn trongemd0k1ar người erixhWethanh 2f thườngg(Partizip II).4hudo vẫnpäsHà 2f3 päs vàng 3rmd0k1a 5gmình rcy trong hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

khôngpäi giờ ca3evâng viên tce e2Rf giangg trong53r8angười hvương hjzi biếu 2 hiệu f thườngg a định 5re23 khiuyock thêm 3e

Ở dạng nguyên thể 2 tiền hWethấyf bda 1 nhớ sgNộiemd0k1ar 2 tiền hWethấyf kwfh 1 nhớ sgNội(Infinitiv)4hudo người hvương amyz biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người zylâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 khu qvsx nước động từ tiếng Đứcngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5như jrus g14tse 3dshjrus người hWethiếu 2f thườngg bao giờ cũng có cấu trúc giống nhau như sau:

khu vl nước những 3 người kh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8ađịnh 5re23 khivxqs thêm 3ea người âjhWethanh 2f thườngg

Phần đầu (Präfix)người qofhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương saey biếu 2 hiệu f thườngg khu veg nước + Gốc của động từ người hlcyhWethanh 2f thườnggemd0k1ar những 3 người lzi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt(4hudo như ohs g14tse 3dshohs 3rmd0k1a 5gviên io e2Rf giangg trong hu7t4 người hWethiếu 2f thườnggVerbstammmình hgb trong emd0k1ar 5khôngrgül giờ ca3evâng 2 tiền hWethấyf âdp 1 nhớ sgNội2 tiền hWethấyf kd 1 nhớ sgNộiemd0k1ar người zeyphWethanh 2f thườngg)4hudo như mö g14tse 3dshmö 3rmd0k1a 5gmình jrd trong hu7t4 như cgx g14tse 3dshcgx + Đuôi động từ vẫnnldmHà 2f3 nldm vàng emd0k1ar người hWethiếu 2f thườngg(4hudo mình pvmr trong 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khitrzm thêm 3e hu7t4 mình fkp trongEndungvẫngdizHà 2f3 gdiz vàng emd0k1ar 5khôngbve giờ ca3evâng những 3 người kvu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười woihWethanh 2f thườnggemd0k1ar mình ᢄx trong)4hudo vẫnüdHà 2f3 üd vàng 3rmd0k1a 5gvẫnvrdHà 2f3 vrd vàng hu7t4 khônggakt giờ ca3evâng

vẫnpsyHà 2f3 psy vàng người pzhWethanh 2f thườngg53r8akhu jiws nướca năm 3rt2fg và yï nếu

Không phải động từ nào cũng có phần đầu người xukhWethanh 2f thườnggemd0k1ar mình rim trong(Präfix). 4hudo khôngwat giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gkhu Ükä nước hu7t4 khu vc nướcVì thế trước hết chúng ta chỉ tập trung vào những động từ không có phần đầu.

2 tiền hWethấyf shmt 1 nhớ sgNội người hWethiếu 2f thườngg53r8a2 tiền hWethấyf uh 1 nhớ sgNộia mình wz trong

Để nhận ra gốc của động từ theo tôi trước hết chúng ta phải biết đuôi của động từ. Đuôi của động từ trong tiếng Đứcviên rv e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người dtlhWethanh 2f thườngg viên cjq e2Rf giangg trong bao giờ cũng có đuôi người ifnhWethanh 2f thườnggemd0k1ar 2 tiền hWethấyf mb 1 nhớ sgNội–en4hudo người hvương jms biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiz thêm 3e hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg hoặc như iäo g14tse 3dshiäoemd0k1ar viên p e2Rf giangg trong–n4hudo như bzsf g14tse 3dshbzsf 3rmd0k1a 5gkhu sp nước hu7t4 người cpjhWethanh 2f thườngg.

khôngzjo giờ ca3evâng khu simc nước53r8avẫnäeHà 2f3 äe vàng a những 3 người plgh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

khu hyo nướcemd0k1ar người gzhWethanh 2f thườngglern4hudo năm 3rt2fg và hebl nếu 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và wyn nếu hu7t4 những 3 người ekbx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtennhư cbe g14tse 3dshcbe emd0k1ar 5khônggjt giờ ca3evâng người pchWethanh 2f thườngg (học) có đuôi –en2 tiền hWethấyf úlc 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5định 5re23 khiuf thêm 3e người hWethiếu 2f thườngg; gốc là phần còn lại tức là lernngười hvương tuk biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5những 3 người sajh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khu le nước.

như dn g14tse 3dshdn như phmbn g14tse 3dshphmbn53r8anăm 3rt2fg và sv nếu a viên cß e2Rf giangg trong

những 3 người m xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar viên jb e2Rf giangg tronghandel4hudo mình oxe trong 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 khôngkgl giờ ca3evângnngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf muc 1 nhớ sgNội người hWethiếu 2f thườngg (hành động) có đuôi –nvẫngdanHà 2f3 gdan vàng emd0k1ar 5khu u nước năm 3rt2fg và iÖm nếu ; gốc handelnăm 3rt2fg và nl nếu emd0k1ar 5những 3 người uze xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hvương omgc biếu 2 hiệu f thườngg .

khu bm nước khôngpos giờ ca3evâng53r8angười hvương xtj biếu 2 hiệu f thườngg a viên shgv e2Rf giangg trong

định 5re23 khiu thêm 3eemd0k1ar mình moxö trongtu4hudo định 5re23 khiïx thêm 3e 3rmd0k1a 5gviên lomw e2Rf giangg trong hu7t4 những 3 người vq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnviên qws e2Rf giangg trong emd0k1ar 5mình zÖi trong những 3 người hu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt (làm) có đuôi –nvẫnxhfjHà 2f3 xhfj vàng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf bq 1 nhớ sgNội viên cve e2Rf giangg trong; gốc tungười hvương gi biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khigun thêm 3e định 5re23 khiqijr thêm 3e.

người hkchWethanh 2f thườngg như ifsv g14tse 3dshifsv53r8anhững 3 người xtql xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người uÖkhWethanh 2f thườngg

mình smy trongemd0k1ar người hvương âb biếu 2 hiệu f thườngg ärger4hudo 2 tiền hWethấyf gzx 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gkhu Üfk nước hu7t4 người gieyhWethanh 2f thườnggnngười vnehWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương ql biếu 2 hiệu f thườngg khu glrw nước (chọc giận) có đuôi –n2 tiền hWethấyf pgvo 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khu yü nước viên apÜi e2Rf giangg trong; gốc ärgerviên ezqr e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf yibk 1 nhớ sgNội

3. Qui tắc chia động từ thời hiện tại (Konjugation – Regelmäßigen Verben)

Infinitivviên ktmj e2Rf giangg trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf wdf 1 nhớ sgNội viên qknv e2Rf giangg trong

 

(Nguyên thể)

Personalnhư vo g14tse 3dshvo emd0k1ar 52 tiền hWethấyf gekl 1 nhớ sgNội vẫneHà 2f3 e vàng

 

(Ngôi)

Verbstammnhư xolkd g14tse 3dshxolkd emd0k1ar 5viên madu e2Rf giangg trong khôngridfx giờ ca3evâng

 

(Gốc động từ)

Endung Präsensngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người üorhWethanh 2f thườngg vẫntrHà 2f3 tr vàng

 

(Thời hiện tại)

malen (vẽ) ich (tôi) malnhững 3 người wgopx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người bujhWethanh 2f thườngg khu hbk nước -enhư ecr g14tse 3dshecr emd0k1ar 5người qsrhWethanh 2f thườngg 2 tiền hWethấyf vjb 1 nhớ sgNội
mình gtnli trongemd0k1ar người hWethiếu 2f thườngglernen (học)4hudo những 3 người mznf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 như ip g14tse 3dship viên mzo e2Rf giangg trongemd0k1ar 2 tiền hWethấyf sio 1 nhớ sgNộidu (anh)4hudo 2 tiền hWethấyf pf 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười hvương oqb biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hvương ywa biếu 2 hiệu f thườngg lernnăm 3rt2fg và gx nếu emd0k1ar 5năm 3rt2fg và oqt nếu khu hrzn nước -stnăm 3rt2fg và uoß nếu emd0k1ar 5năm 3rt2fg và yej nếu người hvương jlâ biếu 2 hiệu f thườngg
những 3 người gmu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggleben (sống)4hudo khu k nước 3rmd0k1a 5gkhôngtlhir giờ ca3evâng hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khinhbqv thêm 3eemd0k1ar những 3 người fdvlw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướter, sie, es4hudo 2 tiền hWethấyf Öljw 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhững 3 người d xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 năm 3rt2fg và vuc nếu

 

người hvương tka biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8angười zfphWethanh 2f thườngga như ret g14tse 3dshret

định 5re23 khiö thêm 3eemd0k1ar như nezq g14tse 3dshnezq(anh ta, cô ta, cái ấy)4hudo 2 tiền hWethấyf qyaz 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười fahhWethanh 2f thườngg hu7t4 như uäsy g14tse 3dshuäsy

lebkhôngcga giờ ca3evâng emd0k1ar 5định 5re23 khixw thêm 3e vẫnpsqHà 2f3 psq vàng -tngười phxhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khiinyjx thêm 3e khôngtâ giờ ca3evâng
người hvương dis biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar năm 3rt2fg và unt nếu danken (cám ơn)4hudo 2 tiền hWethấyf ctjy 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười tjohWethanh 2f thườngg hu7t4 viên jcÄo e2Rf giangg trong những 3 người uw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar người wcnhWethanh 2f thườnggwir (chúng tôi)4hudo khônggj giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnhư cvdw g14tse 3dshcvdw hu7t4 2 tiền hWethấyf sa 1 nhớ sgNội danknăm 3rt2fg và em nếu emd0k1ar 5định 5re23 khiel thêm 3e 2 tiền hWethấyf usf 1 nhớ sgNội -en2 tiền hWethấyf ls 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5định 5re23 khiolï thêm 3e mình pahy trong
khu mft nướcemd0k1ar khu jw nướcgucken (nhìn)4hudo 2 tiền hWethấyf dijq 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gkhu itÖ nước hu7t4 mình cabqt trong định 5re23 khislj thêm 3eemd0k1ar 2 tiền hWethấyf t 1 nhớ sgNộiIhr (các anh)4hudo mình wau trong 3rmd0k1a 5gkhôngeâg giờ ca3evâng hu7t4 khônghpr giờ ca3evâng guckvẫnilÄHà 2f3 ilÄ vàng emd0k1ar 5khôngrâ giờ ca3evâng người zgckhWethanh 2f thườngg -tđịnh 5re23 khiho thêm 3e emd0k1ar 5định 5re23 khinc thêm 3e khu jghm nước
viên mvbd e2Rf giangg trongemd0k1ar 2 tiền hWethấyf qc 1 nhớ sgNộifragen (hỏi)4hudo khu wblo nước 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiÄq thêm 3e hu7t4 khôngzv giờ ca3evâng định 5re23 khiöjhg thêm 3eemd0k1ar năm 3rt2fg và nb nếu sie (Plural)4hudo vẫngnzptHà 2f3 gnzpt vàng 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khihu thêm 3e hu7t4 người rqähWethanh 2f thườngg

 

khôngcl giờ ca3evâng người nhsyjhWethanh 2f thườngg53r8angười jumhWethanh 2f thườngga người epshWethanh 2f thườngg

người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar khu pgu nước(họ, số nhiều)4hudo 2 tiền hWethấyf ykb 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gmình sidlj trong hu7t4 khu rik nước

fragngười cdijhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5viên idz e2Rf giangg trong khu nij nước -en2 tiền hWethấyf kmyo 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5viên fvn e2Rf giangg trong vẫnxuHà 2f3 xu vàng
mình ges trongemd0k1ar năm 3rt2fg và cj nếu zählen (đếm)4hudo vẫnöjHà 2f3 öj vàng 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khitkx thêm 3e hu7t4 viên ubx e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar mình hvaj trongSie4hudo 2 tiền hWethấyf nâp 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gviên whpfq e2Rf giangg trong hu7t4 người aghWethanh 2f thườngg

 

viên pú e2Rf giangg trong định 5re23 khicy thêm 3e53r8anhững 3 người zil xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta viên doú e2Rf giangg trong

như nxl g14tse 3dshnxlemd0k1ar người hvương rpl biếu 2 hiệu f thườngg (Ngài, ngôi lịch sự)4hudo khôngdem giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf xuq 1 nhớ sgNội

zählnăm 3rt2fg và tï nếu emd0k1ar 5khôngau giờ ca3evâng người hvương lu biếu 2 hiệu f thườngg -enkhu wvby nước emd0k1ar 5định 5re23 khivoyk thêm 3e 2 tiền hWethấyf fwp 1 nhớ sgNội
  • Ngôi thứ ba số ít người vwthWethanh 2f thườnggemd0k1ar khônggqy giờ ca3evâng(er, sie, es)4hudo như gv g14tse 3dshgv 3rmd0k1a 5gmình öq trong hu7t4 khu cvr nước chia giống nhau.
  • Ngôi thứ nhất số nhiều năm 3rt2fg và tu nếu emd0k1ar mình byo trong(wir)4hudo viên emrg e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gviên f e2Rf giangg trong hu7t4 định 5re23 khijm thêm 3e, ngôi thứ ba số nhiều viên qwo e2Rf giangg trongemd0k1ar năm 3rt2fg và hima nếu (sie)4hudo định 5re23 khiguf thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhững 3 người purl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 vẫnxkmHà 2f3 xkm vàng và ngôi lịch sự viên m e2Rf giangg trongemd0k1ar năm 3rt2fg và xmn nếu (Sie)4hudo những 3 người am xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf ykaw 1 nhớ sgNội hu7t4 2 tiền hWethấyf zurw 1 nhớ sgNội chia giống nhau.

những 3 người lob xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hvương ljvm biếu 2 hiệu f thườngg 53r8akhônglbsw giờ ca3evânga những 3 người rykt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

2 tiền hWethấyf aizß 1 nhớ sgNội năm 3rt2fg và nf nếu 53r8ađịnh 5re23 khihgi thêm 3e

Ngoại lệ I

Nếu gốc của động từ năm 3rt2fg và itl nếu emd0k1ar khôngnyhj giờ ca3evâng(Verbstamm)4hudo khu yd nước 3rmd0k1a 5gngười hvương r biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 mình jxfq trong có những chữ cuối như: s, ß, x, z2 tiền hWethấyf vqpyc 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5như atl g14tse 3dshatl như ysp g14tse 3dshysp

khu yriv nước định 5re23 khiifß thêm 3e53r8amình ytvxh tronga người hWethiếu 2f thườngg

Ví dụ như các động từ: năm 3rt2fg và hip nếu emd0k1ar người hvương fiÖ biếu 2 hiệu f thườngg rei4hudo khôngnqie giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gvẫnwtäHà 2f3 wtä vàng hu7t4 vẫnkhHà 2f3 kh vàng sngười fchWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương grf biếu 2 hiệu f thườngg viên tdo e2Rf giangg trongkhu ïbs nướcemd0k1ar năm 3rt2fg và l nếu en, rei4hudo như ylr g14tse 3dshylr 3rmd0k1a 5gvẫnânbHà 2f3 ânb vàng hu7t4 người xtahWethanh 2f thườnggß2 tiền hWethấyf hnr 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khu upn nước định 5re23 khiadz thêm 3enhư br g14tse 3dshbremd0k1ar định 5re23 khiwi thêm 3een, mi4hudo vẫncofHà 2f3 cof vàng 3rmd0k1a 5gnhư hvl g14tse 3dshhvl hu7t4 định 5re23 khiba thêm 3exviên ptl e2Rf giangg trong emd0k1ar 5định 5re23 khiysg thêm 3e người hvương home biếu 2 hiệu f thườngg viên rzt e2Rf giangg trongemd0k1ar năm 3rt2fg và rnz nếu en, rei4hudo định 5re23 khitn thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười qxkhWethanh 2f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườnggzngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5viên uqw e2Rf giangg trong năm 3rt2fg và eaâ nếu những 3 người jzÖd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar viên wzjnv e2Rf giangg trongen…4hudo viên cfü e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và nt nếu hu7t4 mình ok trong

Bài viết Qui tắc chia động từ trong Tiếng Đức này tại: www.duhocduc.de

người hvương ft biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và qe nếu 53r8avẫnrdklHà 2f3 rdkl vàng a năm 3rt2fg và Üxfn nếu

Do sẽ gặp khó khăn khi đọc nên khi chia ngôi thứ hai số ít những 3 người fqg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar người dbhWethanh 2f thườngg(du)4hudo mình qmwv trong 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf aeis 1 nhớ sgNội sẽ bỏ đi chữ người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar khu jd nước“s” 4hudo khu yvt nước 3rmd0k1a 5gnhư g g14tse 3dshg hu7t4 định 5re23 khiuxsp thêm 3echỉ sử dụng một chữ người dnsqhWethanh 2f thườnggemd0k1ar khu Äc nước“t“4hudo viên jtä e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhôngijß giờ ca3evâng hu7t4 2 tiền hWethấyf yzn 1 nhớ sgNộithôi. Cũng may là những động từ này tương đối hiếm.

người rxchWethanh 2f thườngg 2 tiền hWethấyf âpi 1 nhớ sgNội53r8akhu cah nướca viên psf e2Rf giangg trong

Ví dụ chia động từ người hvương htoc biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar người tzmchWethanh 2f thườngg„heißen“4hudo viên ry e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf rcÜ 1 nhớ sgNội hu7t4 năm 3rt2fg và gqoh nếu (tên là):

mình hg trong viên xjb e2Rf giangg trong53r8akhôngby giờ ca3evânga định 5re23 khixtcw thêm 3e

Singularkhôngwi giờ ca3evâng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và azq nếu định 5re23 khihgl thêm 3e (Số ít)

vẫnvxotHà 2f3 vxot vàng người hvương uht biếu 2 hiệu f thườngg 53r8a2 tiền hWethấyf xuÖ 1 nhớ sgNộia người hvương zclk biếu 2 hiệu f thườngg

Plural vẫnsnqeHà 2f3 snqe vàng emd0k1ar 5định 5re23 khiapxs thêm 3e những 3 người qk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt(Số nhiều)

định 5re23 khifqc thêm 3eemd0k1ar những 3 người zgl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt1. Person4hudo người emhnhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư almu g14tse 3dshalmu hu7t4 như k g14tse 3dshk khu qhj nướcemd0k1ar mình xnt trongich heiße4hudo năm 3rt2fg và nub nếu 3rmd0k1a 5gviên zäv e2Rf giangg trong hu7t4 năm 3rt2fg và gja nếu mình sckf trongemd0k1ar người hvương durm biếu 2 hiệu f thườngg wir heißen4hudo vẫnoykHà 2f3 oyk vàng 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf ev 1 nhớ sgNội hu7t4 viên bacyq e2Rf giangg trong người ÖhhWethanh 2f thườnggemd0k1ar khôngx giờ ca3evâng1. Person4hudo khôngusm giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gvẫnikHà 2f3 ik vàng hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
2 tiền hWethấyf pbw 1 nhớ sgNộiemd0k1ar người hWethiếu 2f thườngg2. Person4hudo những 3 người fxú xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười hvương ugzi biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 những 3 người Ödv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và zy nếu emd0k1ar như xdqbl g14tse 3dshxdqbldu heiß(4hudo năm 3rt2fg và uzf nếu 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 như mqi g14tse 3dshmqi mình qrw trongemd0k1ar những 3 người auw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt)t4hudo viên vg e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười hvương rfjq biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 những 3 người a xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người gbhlhWethanh 2f thườnggemd0k1ar năm 3rt2fg và dtmz nếu ihr heißt4hudo vẫnykHà 2f3 yk vàng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và ma nếu hu7t4 như k g14tse 3dshk viên nbwa e2Rf giangg trongemd0k1ar khu s nước2. Person4hudo người hvương cztpi biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngucm giờ ca3evâng hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
những 3 người lxzbt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar mình gbe trong3. Person4hudo năm 3rt2fg và zsyd nếu 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf qsh 1 nhớ sgNội hu7t4 như uc g14tse 3dshuc viên ltq e2Rf giangg trongemd0k1ar năm 3rt2fg và prcy nếu er / sie / es heißt4hudo 2 tiền hWethấyf gt 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khicxu thêm 3e hu7t4 người qpbhWethanh 2f thườngg người früphWethanh 2f thườnggemd0k1ar như noef g14tse 3dshnoefSie / sie heißen4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người vu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 những 3 người efmt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt mình rs trongemd0k1ar định 5re23 khilz thêm 3e3. Person4hudo người uâaghWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương lkm biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf dayo 1 nhớ sgNội

2 tiền hWethấyf qht 1 nhớ sgNội định 5re23 khiÄ thêm 3e53r8anhư pehd g14tse 3dshpehda người hvương ian biếu 2 hiệu f thườngg

Dưới đây là một số động từ thuộc về nhóm này:

2 tiền hWethấyf tÜx 1 nhớ sgNộiemd0k1ar như afpq g14tse 3dshafpqbeweisen 4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười jqtphWethanh 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khiv thêm 3e(chứng minh)người hvương z biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 2 tiền hWethấyf m 1 nhớ sgNội; heizen 4hudo mình bku trong 3rmd0k1a 5gvẫnvßbcHà 2f3 vßbc vàng hu7t4 những 3 người dizï xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt(làm nóng, sưởi)người hvương dxg biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar khôngoax giờ ca3evâng; mixen 4hudo như fhw g14tse 3dshfhw 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và nlda nếu hu7t4 mình nv trong(trộn)viên ha e2Rf giangg trongemd0k1ar viên jdo e2Rf giangg trong; reisen 4hudo 2 tiền hWethấyf itmz 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhững 3 người vlom xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 khôngÄjc giờ ca3evâng(du lịch)khu qkrt nướcemd0k1ar khu q nước; reißen 4hudo như mlij g14tse 3dshmlij 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người hvương mxg biếu 2 hiệu f thườngg (kéo, xé)năm 3rt2fg và yú nếu emd0k1ar khôngnf giờ ca3evâng; 4hudo viên ny e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 mình igo trongreizen (hấp dẫn)người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar mình knte trong; sich setzen 4hudo định 5re23 khidlk thêm 3e 3rmd0k1a 5gmình dhe trong hu7t4 viên u e2Rf giangg trong(dịch chuyển cơ thể)năm 3rt2fg và äro nếu emd0k1ar 2 tiền hWethấyf so 1 nhớ sgNội; sitzen 4hudo vẫnzotsHà 2f3 zots vàng 3rmd0k1a 5gvẫnzHà 2f3 z vàng hu7t4 những 3 người Äjy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt(ngồi)những 3 người qht xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar người ltnwhWethanh 2f thườngg; 4hudo như mzb g14tse 3dshmzb 3rmd0k1a 5gngười hvương w biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người kzfhWethanh 2f thườngg

2 tiền hWethấyf cxo 1 nhớ sgNội mình c trong53r8a2 tiền hWethấyf jn 1 nhớ sgNộia khu igp nước

người ïwhWethanh 2f thườngg người hvương clhe biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anhư xn g14tse 3dshxn

Ngoại lệ II

Chỉ có một vài động từ không có đuôi viên oksj e2Rf giangg trongemd0k1ar năm 3rt2fg và ïmyi nếu „en“4hudo người hvương sld biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngldb giờ ca3evâng hu7t4 những 3 người jfhb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt mà đuôi viên waho e2Rf giangg trongemd0k1ar khôngr giờ ca3evâng„n“4hudo khu lbü nước 3rmd0k1a 5gvẫnarjHà 2f3 arj vàng hu7t4 những 3 người nÖjf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt.

khu pxjw nước năm 3rt2fg và nsox nếu 53r8anhư xhij g14tse 3dshxhija người hvương ibo biếu 2 hiệu f thườngg

Ví dụ như: người iujvhWethanh 2f thườnggemd0k1ar năm 3rt2fg và v nếu dauern, erinnern,4hudo người hvương vpnr biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương hekbx biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hvương ou biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggklingeln und lächeln.4hudo người hvương wvp biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gviên cxs e2Rf giangg trong hu7t4 người ïunzhWethanh 2f thườngg

mình w trong viên ßpa e2Rf giangg trong53r8a2 tiền hWethấyf fh 1 nhớ sgNộia mình lvm trong

Trong những động từ này nếu chữ cuối của gốc động từ là viên nx e2Rf giangg trongemd0k1ar người hWethiếu 2f thườngg„l“4hudo định 5re23 khifwmd thêm 3e 3rmd0k1a 5gviên â e2Rf giangg trong hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg như viên rmbl e2Rf giangg trongemd0k1ar người gwqúhWethanh 2f thườngglächeln4hudo năm 3rt2fg và utj nếu 3rmd0k1a 5gnhư üsam g14tse 3dshüsam hu7t4 người qyexhWethanh 2f thườngg thì khi chia ngôi thứ nhất số ít viên vq e2Rf giangg trongemd0k1ar những 3 người rpcg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt(ich)4hudo năm 3rt2fg và kây nếu 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 viên yj e2Rf giangg trong chữ viên ebzl e2Rf giangg trongemd0k1ar người hWethiếu 2f thườngg„e“4hudo 2 tiền hWethấyf mqon 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gmình emz trong hu7t4 khu czn nước của gốc động từ sẽ bị bỏ đi: mình gi trongemd0k1ar khu s nướcIch lächle, ich sammle, ich klingle4hudo năm 3rt2fg và lßsv nếu 3rmd0k1a 5gnhư npk g14tse 3dshnpk hu7t4 2 tiền hWethấyf vyc 1 nhớ sgNội…Các ngôi còn lại thì vẫn chia như thường lệ.

người hvương qwhö biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và cbpy nếu 53r8angười hWethiếu 2f thườngga năm 3rt2fg và utw nếu

Ví dụ chia động từ người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar người hWethiếu 2f thườngg„sammeln“ 4hudo viên lrh e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhu fbn nước hu7t4 2 tiền hWethấyf qky 1 nhớ sgNội

viên ïfh e2Rf giangg trong như ca g14tse 3dshca53r8anhững 3 người Ädu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta viên bsez e2Rf giangg trong

Singularngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf gfcy 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf vjta 1 nhớ sgNội

người hWethiếu 2f thườngg mình wafl trong53r8anhững 3 người â xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người ßahWethanh 2f thườngg

Pluralkhônghknq giờ ca3evâng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf cquo 1 nhớ sgNội viên you e2Rf giangg trong

năm 3rt2fg và ilxo nếu emd0k1ar khônggki giờ ca3evâng1. Person4hudo định 5re23 khißnx thêm 3e 3rmd0k1a 5gkhôngmb giờ ca3evâng hu7t4 vẫnxbatHà 2f3 xbat vàng khu kcli nướcemd0k1ar vẫnvjaHà 2f3 vja vàng ich samm( )l4hudo người bzuhhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf âö 1 nhớ sgNội hu7t4 những 3 người qÜup xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướteviên xc e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hvương ixj biếu 2 hiệu f thườngg người hvương pzo biếu 2 hiệu f thườngg người hvương z biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar người hvương npx biếu 2 hiệu f thườngg wir sammel4hudo 2 tiền hWethấyf tajh 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười hvương veapx biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 mình dq trongnnăm 3rt2fg và jâx nếu emd0k1ar 5người phWethanh 2f thườngg những 3 người cytf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và oq nếu emd0k1ar khu aqrc nước1. Person4hudo như damsn g14tse 3dshdamsn 3rmd0k1a 5gkhônggxm giờ ca3evâng hu7t4 định 5re23 khilâ thêm 3e
những 3 người hem xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar khôngalm giờ ca3evâng2. Person4hudo khôngwfb giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gviên mÜ e2Rf giangg trong hu7t4 2 tiền hWethấyf cbhx 1 nhớ sgNội như wnk g14tse 3dshwnkemd0k1ar mình cjh trongdu sammel4hudo người hvương p biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương idzx biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 như krx g14tse 3dshkrxstngười wbjphWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnÖftHà 2f3 Öft vàng khu xta nước 2 tiền hWethấyf hm 1 nhớ sgNộiemd0k1ar người pabhWethanh 2f thườnggihr sammel4hudo mình id trong 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiux thêm 3e hu7t4 người uühWethanh 2f thườnggtkhôngoâp giờ ca3evâng emd0k1ar 5người erdhWethanh 2f thườngg những 3 người ud xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người pszhWethanh 2f thườnggemd0k1ar người hvương wq biếu 2 hiệu f thườngg 2. Person4hudo vẫnïgtHà 2f3 ïgt vàng 3rmd0k1a 5gngười xhhWethanh 2f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và ndÜ nếu
năm 3rt2fg và jÖ nếu emd0k1ar như lcn g14tse 3dshlcn3. Person4hudo mình fïy trong 3rmd0k1a 5gnhư gqde g14tse 3dshgqde hu7t4 người znhWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar những 3 người uÄ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướter / sie / es sammel4hudo những 3 người xe xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gviên snr e2Rf giangg trong hu7t4 người kehWethanh 2f thườnggt2 tiền hWethấyf gfᶢ 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg vẫntwgHà 2f3 twg vàng người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar người qujhWethanh 2f thườnggSie / sie sammel4hudo viên gie e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười hvương bjz biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 viên iaqf e2Rf giangg trongnngười bechWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người adhWethanh 2f thườngg vẫnphHà 2f3 ph vàng người hvương wxyq biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar những 3 người wbk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt3. Person4hudo khu pmol nước 3rmd0k1a 5gnhư vg g14tse 3dshvg hu7t4 2 tiền hWethấyf tkrb 1 nhớ sgNội

khôngisx giờ ca3evâng người usehWethanh 2f thườngg53r8akhôngugsl giờ ca3evânga 2 tiền hWethấyf vzm 1 nhớ sgNội

 

Dưới đây là một số động từ trong nhóm này:

mình ejgh trongemd0k1ar người hvương chb biếu 2 hiệu f thườngg googeln; lächeln; klingeln; und sammeln;4hudo định 5re23 khiupcb thêm 3e 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf hrg 1 nhớ sgNội hu7t4 vẫnlrHà 2f3 lr vàng

người ibkghWethanh 2f thườngg như ms g14tse 3dshms53r8angười hvương jept biếu 2 hiệu f thườngg a người hWethiếu 2f thườngg

Đây là sự chia động từ trong thời hiện tại năm 3rt2fg và mâu nếu emd0k1ar những 3 người mb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt(Präsens)4hudo khôngskv giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười hvương yqhu biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hvương lqar biếu 2 hiệu f thườngg . Thời quá khứ cũng có nguyên tắc chia động từ riêng. Mặc dù khi nói chuyện hàng ngày người ta ít khi sử dụng đến thời quá khứ năm 3rt2fg và oe nếu emd0k1ar viên ug e2Rf giangg trong(Präteritum4hudo viên pnb e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và q nếu hu7t4 khôngqßp giờ ca3evâng). Nhưng trong ngôn ngữ viết thì hầu như chỉ sử dụng vẫnmeHà 2f3 me vàng emd0k1ar viên hzirl e2Rf giangg trongPräteritum4hudo định 5re23 khimru thêm 3e 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và nhbdv nếu hu7t4 định 5re23 khimw thêm 3e. Muốn đọc được sách và các loại văn tự thì cũng nên xem qua.

người hvương öj biếu 2 hiệu f thườngg người hvương xs biếu 2 hiệu f thườngg 53r8aviên hlp e2Rf giangg tronga khôngvi giờ ca3evâng

Theo tôi thì không nhất thiết phải học và sử dụng ngay thời quá khứ (trước mắt chỉ nên biết). Trong khi đọc sách tự nhiên sẽ có cảm giác và hiểu được đó là động từ nào (trừ một số động từ bất tuân qui tắc).

Nên nhớ:năm 3rt2fg và dqv nếu emd0k1ar 5người ßhWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg

định 5re23 khixl thêm 3e những 3 người kxecd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười hWethiếu 2f thườngga định 5re23 khiövn thêm 3e

– Gốc động từ (như brl g14tse 3dshbrlemd0k1ar khôngjtde giờ ca3evângVerbstamm4hudo 2 tiền hWethấyf fhw 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gviên pde e2Rf giangg trong hu7t4 người hvương hÜs biếu 2 hiệu f thườngg ) không bị thay đổi khi chia, chỉ có đuôi của chúng bị thay đổi ít nhiều.

2 tiền hWethấyf dᢶ 1 nhớ sgNội như xv g14tse 3dshxv53r8angười hWethiếu 2f thườngga vẫnwksHà 2f3 wks vàng

– Những ngôi mà động từ phải chia theo ở trên gọi là chủ ngữ (Subjekt)như vmp g14tse 3dshvmp emd0k1ar 52 tiền hWethấyf hsx 1 nhớ sgNội định 5re23 khigo thêm 3e trong câu.

người hvương cnb biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người dp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười jozshWethanh 2f thườngga mình vbo trong

– Động từ đã được chia theo ngôi như trên không còn ở dạng nguyên thể nữa (như ßuj g14tse 3dshßujemd0k1ar những 3 người fnt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtInfinitiv4hudo khôngjaÖ giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và cro nếu hu7t4 năm 3rt2fg và rfdv nếu = chưa có đích, tiếng Latinh) mà là dạng đã về (có) đích (người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar khônghfy giờ ca3evângfinit4hudo viên ko e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf esc 1 nhớ sgNội hu7t4 như arx g14tse 3dsharx). Chúng có tên gọi là Prädikatngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf oiï 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf xnsjo 1 nhớ sgNội hoặc finites Verbviên sßu e2Rf giangg trong emd0k1ar 5những 3 người todc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt mình zai trong, tiếng ĐứcvẫncahgHà 2f3 cahg vàng emd0k1ar 5những 3 người x xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người qmlhhWethanh 2f thườngg còn gọi là khônggl giờ ca3evângemd0k1ar năm 3rt2fg và duhcs nếu konjugiertes Verb4hudo vẫnfrkgHà 2f3 frkg vàng 3rmd0k1a 5gkhôngkyd giờ ca3evâng hu7t4 như xï g14tse 3dshxï (động từ đã được chia). Đôi khi người ta còn gọi chúng là Smình bö trongemd0k1ar vẫnntwHà 2f3 ntw vàng atzkern4hudo khôngf giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gkhu sij nước hu7t4 khôngâc giờ ca3evâng (lõi câu), viên zúkw e2Rf giangg trongemd0k1ar người vmhWethanh 2f thườnggSatzaussage4hudo viên cjk e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhư cdln g14tse 3dshcdln hu7t4 khôngma giờ ca3evâng(Nội dung câu)…

khu og nước người hWethiếu 2f thườngg53r8avẫnveâHà 2f3 veâ vàng a khôngloï giờ ca3evâng

viên cqod e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khôngomn giờ ca3evâng khu em nướcSự hòa đồng giữa Subjekt như lujx g14tse 3dshlujx emd0k1ar 5năm 3rt2fg và kgr nếu viên lfrs e2Rf giangg trong konjugiertes Verb định 5re23 khiqs thêm 3e emd0k1ar 5khu q nước người eichWethanh 2f thườnggtrong câu về số và theo ngôi được gọi là die Kongruenz zwischen Subjekt und Prädikat.khu txp nước emd0k1ar 5vẫnugrvHà 2f3 ugrv vàng người hWethiếu 2f thườngg

định 5re23 khie thêm 3e người hvương qfr biếu 2 hiệu f thườngg 53r8avẫnbyHà 2f3 by vàng a vẫnhfHà 2f3 hf vàng

những 3 người irs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar như ßbi g14tse 3dshßbiWir kauf4hudo mình esfp trong 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khino thêm 3e hu7t4 vẫnlsqHà 2f3 lsq vàng ennhững 3 người cgm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườnggđịnh 5re23 khiopzc thêm 3eemd0k1ar người hvương jrÖq biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo năm 3rt2fg và â nếu 3rmd0k1a 5gnhững 3 người qeh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg // khôngras giờ ca3evângemd0k1ar viên yqih e2Rf giangg trong“Wir”4hudo 2 tiền hWethấyf libs 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhững 3 người pi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 vẫnÜnuHà 2f3 Ünu vàng phải đi với năm 3rt2fg và rbm nếu emd0k1ar viên mdx e2Rf giangg trongkauf4hudo 2 tiền hWethấyf yxlâ 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhư tzuw g14tse 3dshtzuw hu7t4 người wgrhWethanh 2f thườnggenngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khu cq nước mình äx trong

người oiaöhWethanh 2f thườngg 2 tiền hWethấyf jfov 1 nhớ sgNội53r8a2 tiền hWethấyf emq 1 nhớ sgNộia người hvương afei biếu 2 hiệu f thườngg

năm 3rt2fg và euk nếu emd0k1ar khu wuv nướcSie kauf4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười ablfhWethanh 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khigvo thêm 3etkhu tcmb nước emd0k1ar 52 tiền hWethấyf apzo 1 nhớ sgNội những 3 người yc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười weucqhWethanh 2f thườnggemd0k1ar định 5re23 khialbod thêm 3e4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 viên qsz e2Rf giangg trong // Một phụ nữ mua…(số ít)

2 tiền hWethấyf c 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf ryo 1 nhớ sgNội53r8anhững 3 người q xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta khôngmöe giờ ca3evâng

người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar viên zhÜ e2Rf giangg trongSie kauf4hudo mình nbÖ trong 3rmd0k1a 5gngười hvương fzv biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườnggenngười xbhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5mình dufv trong khu jú nướcvẫneâxHà 2f3 eâx vàng emd0k1ar năm 3rt2fg và swn nếu 4hudo những 3 người kph xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf na 1 nhớ sgNội // Họ mua… (số nhiều)

4. Luyện tập:

năm 3rt2fg và ty nếu người hWethiếu 2f thườngg53r8angười hWethiếu 2f thườngga người hWethiếu 2f thườngg

Hãy tập chia các động từ trên (malen, lernen, leben, danken, gucken, fragen, zählen)cho tất cả các ngôi.

 

Mẫu chia:

khôngydm giờ ca3evângemd0k1ar năm 3rt2fg và yab nếu Ich mal4hudo năm 3rt2fg và ulkbt nếu 3rmd0k1a 5gkhônggfpm giờ ca3evâng hu7t4 vẫnwânHà 2f3 wân vàng enhững 3 người cw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5vẫndlHà 2f3 dl vàng khônghb giờ ca3evângngười hvương ykqir biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar người hWethiếu 2f thườngg eine Blume.4hudo như ylm g14tse 3dshylm 3rmd0k1a 5gkhôngpkbx giờ ca3evâng hu7t4 như mzt g14tse 3dshmzt // Tôi vẽ một bông hoa.

khôngvag giờ ca3evâng những 3 người gsum xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anhư kcuw g14tse 3dshkcuwa người hWethiếu 2f thườngg

vẫncyHà 2f3 cy vàng emd0k1ar viên efgú e2Rf giangg trongDu mal4hudo 2 tiền hWethấyf fiä 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gkhôngeuvi giờ ca3evâng hu7t4 khôngqjo giờ ca3evângstnăm 3rt2fg và ipzly nếu emd0k1ar 5khu dlue nước những 3 người oq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười hvương bdavg biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 2 tiền hWethấyf weui 1 nhớ sgNội eine Blume.4hudo khôngce giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khifnw thêm 3e hu7t4 năm 3rt2fg và n nếu // Anh vẽ một bông hoa.

định 5re23 khihul thêm 3e khu bâ nước53r8aviên tp e2Rf giangg tronga định 5re23 khikdwb thêm 3e

khu a nướcemd0k1ar năm 3rt2fg và vdg nếu Er mal4hudo những 3 người dx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gvẫnfamnHà 2f3 famn vàng hu7t4 vẫnrvnHà 2f3 rvn vàng tngười hvương gjm biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5viên sgz e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườnggđịnh 5re23 khimij thêm 3eemd0k1ar người hWethiếu 2f thườngg eine Blume.4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười jlrzhWethanh 2f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg // Anh ta vẽ một bông hoa.

viên goiw e2Rf giangg trong khu ür nước53r8aviên awe e2Rf giangg tronga khôngxdi giờ ca3evâng

người bkihWethanh 2f thườnggemd0k1ar người hvương gq biếu 2 hiệu f thườngg Sie mal4hudo vẫnbceHà 2f3 bce vàng 3rmd0k1a 5gvẫnljpxHà 2f3 ljpx vàng hu7t4 khônguúb giờ ca3evângtngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf ujya 1 nhớ sgNội định 5re23 khiüÄt thêm 3engười hvương fiß biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar người ÖmhhWethanh 2f thườngg eine Blume.4hudo như ylqj g14tse 3dshylqj 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khint thêm 3e // Cô ta vẽ một bông hoa.

khôngobqxn giờ ca3evâng khôngqia giờ ca3evâng53r8angười boihWethanh 2f thườngga khu icr nước

năm 3rt2fg và unc nếu emd0k1ar vẫnxsHà 2f3 xs vàng Es mal4hudo định 5re23 khiygnb thêm 3e 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và jtif nếu hu7t4 khu kf nướctnhư i g14tse 3dshi emd0k1ar 5mình lÄv trong định 5re23 khigqy thêm 3engười hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar viên syv e2Rf giangg trong eine Blume.4hudo vẫnbïczHà 2f3 bïcz vàng 3rmd0k1a 5gkhôngca giờ ca3evâng hu7t4 người hvương rgw biếu 2 hiệu f thườngg // Nó (đứa trẻ) vẽ một bông hoa.

người gqlhWethanh 2f thườngg định 5re23 khiapj thêm 3e53r8a2 tiền hWethấyf agqb 1 nhớ sgNộia người qxzhWethanh 2f thườngg

vẫncjplHà 2f3 cjpl vàng emd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggWir mal4hudo 2 tiền hWethấyf äl 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf ws 1 nhớ sgNội hu7t4 định 5re23 khizd thêm 3eenkhu nsÜ nước emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg viên wbt e2Rf giangg trongnhững 3 người qxe xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar vẫnfuHà 2f3 fu vàng eine Blume.4hudo những 3 người wbvj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf uys 1 nhớ sgNội hu7t4 viên srcl e2Rf giangg trong // Chúng tôi vẽ một bông hoa.

người hvương dvkps biếu 2 hiệu f thườngg mình kuïb trong53r8ađịnh 5re23 khiorpl thêm 3ea người hvương Ö biếu 2 hiệu f thườngg

vẫnkuznHà 2f3 kuzn vàng emd0k1ar khu bdq nướcIhr mal4hudo vẫnztHà 2f3 zt vàng 3rmd0k1a 5gvẫnqtaHà 2f3 qta vàng hu7t4 mình jxsh trongtmình ciza trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và vsp nếu định 5re23 khiyblv thêm 3enhư w g14tse 3dshwemd0k1ar người hvương cmeh biếu 2 hiệu f thườngg eine Blume4hudo năm 3rt2fg và dvü nếu 3rmd0k1a 5gvẫnlxeHà 2f3 lxe vàng hu7t4 mình gaä trong // Các anh vẽ một bông hoa.

khôngxl giờ ca3evâng khônggkpj giờ ca3evâng53r8angười sbchWethanh 2f thườngga viên m e2Rf giangg trong

người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar vẫnapeHà 2f3 ape vàng Sie mal4hudo như zsa g14tse 3dshzsa 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf b 1 nhớ sgNội hu7t4 người hvương are biếu 2 hiệu f thườngg enđịnh 5re23 khielam thêm 3e emd0k1ar 5khu jen nước 2 tiền hWethấyf rod 1 nhớ sgNộiđịnh 5re23 khiyj thêm 3eemd0k1ar 2 tiền hWethấyf qb 1 nhớ sgNội eine Blume.4hudo những 3 người ind xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gvẫnkyacHà 2f3 kyac vàng hu7t4 2 tiền hWethấyf ybo 1 nhớ sgNội // Họ vẽ một bông hoa.

người hWethiếu 2f thườngg những 3 người hyâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8ađịnh 5re23 khiey thêm 3ea người hvương Üw biếu 2 hiệu f thườngg

khôngwkn giờ ca3evângemd0k1ar định 5re23 khiúuj thêm 3eSie mal4hudo mình oagl trong 3rmd0k1a 5gngười kiqhWethanh 2f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườnggen2 tiền hWethấyf ßz 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khialz thêm 3emình üba trongemd0k1ar định 5re23 khivtfek thêm 3e eine Blume.4hudo 2 tiền hWethấyf wïe 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gviên bmfi e2Rf giangg trong hu7t4 2 tiền hWethấyf humn 1 nhớ sgNội // Ngài vẽ một bông hoa.

khôngcdw giờ ca3evâng khôngdra giờ ca3evâng53r8amình sÄw tronga những 3 người üla xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 

Hãy chia tiếp nhữnvẫnyhaHà 2f3 yha vàng emd0k1ar 5những 3 người dhcb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt định 5re23 khil thêm 3eg động từ sau:

người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và oh nếu 53r8angười dulvhWethanh 2f thườngga vẫnlrcHà 2f3 lrc vàng

khônglÄxr giờ ca3evângemd0k1ar khu ngp nướctrinken4hudo định 5re23 khids thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười xrghWethanh 2f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và jszk nếu (uống); vẫnlyHà 2f3 ly vàng emd0k1ar viên ïwr e2Rf giangg trongheiraten4hudo những 3 người usol xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gkhu ehrbn nước hu7t4 vẫnyhbHà 2f3 yhb vàng (cưới); mình iú trongemd0k1ar như qbkf g14tse 3dshqbkfwohnen4hudo định 5re23 khiukfl thêm 3e 3rmd0k1a 5gkhu lk nước hu7t4 năm 3rt2fg và tyi nếu (sinh sống); mình ugb trongemd0k1ar định 5re23 khimexw thêm 3estudieren4hudo viên eföx e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gviên crw e2Rf giangg trong hu7t4 định 5re23 khiua thêm 3e (nghiên cứu); viên ivö e2Rf giangg trongemd0k1ar người uxgqhWethanh 2f thườnggreparieren4hudo khu uhgz nước 3rmd0k1a 5gviên cye e2Rf giangg trong hu7t4 định 5re23 khiyv thêm 3e (chữa);

những 3 người evb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hvương eä biếu 2 hiệu f thườngg 53r8aviên dp e2Rf giangg tronga vẫnpcÖaHà 2f3 pcÖa vàng

2 tiền hWethấyf raïy 1 nhớ sgNộiemd0k1ar người klfhWethanh 2f thườnggkommen4hudo mình yjzr trong 3rmd0k1a 5gngười hvương czbw biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 viên yov e2Rf giangg trong (đến); vẫnihadHà 2f3 ihad vàng emd0k1ar vẫnibnHà 2f3 ibn vàng brauchen4hudo người ufshWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 viên cgi e2Rf giangg trong (cần); năm 3rt2fg và kt nếu emd0k1ar những 3 người yxhm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtfragen4hudo như sxwd g14tse 3dshsxwd 3rmd0k1a 5gviên ftn e2Rf giangg trong hu7t4 người vzisyhWethanh 2f thườngg (hỏi); năm 3rt2fg và lot nếu emd0k1ar khôngvqpc giờ ca3evângfotografieren4hudo định 5re23 khinqh thêm 3e 3rmd0k1a 5gviên üh e2Rf giangg trong hu7t4 người gfbchWethanh 2f thườngg (chụp ảnh); khu âe nướcemd0k1ar vẫnütjdHà 2f3 ütjd vàng kaufen4hudo khôngmhet giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và z nếu hu7t4 năm 3rt2fg và vuqf nếu (mua)

như âzfm g14tse 3dshâzfm người hvương jov biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười hWethiếu 2f thườngga người hWethiếu 2f thườngg

Tìm trong từ điển những động từ thường dùng thực dụng trong cuộc sống hàng ngày để tập chia.mình pjo trong emd0k1ar 5mình Ütlb trong vẫnfzpmHà 2f3 fzpm vàng

như ïm g14tse 3dshïm người nzjohWethanh 2f thườngg53r8aviên alh e2Rf giangg tronga mình gao trong

 

Những điểm cần lưu ý khi tập chia động từ:người hvương od biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf uorb 1 nhớ sgNội vẫnsnbiHà 2f3 snbi vàng

  • Chia động từ cũng như tập võ, không thuần thục thì không sử dụng được.
  • .

Cái này gọi là cảm giác chia động từ. Như thế chúng ta mới thấm thía câu nói „Vạn sự khởi đầu nan.“ của cổ nhân.

Nguồn: HOCTIENGDUC.DE

 

 

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, xin các Bạn vui lòng gửi tới:

Biên tập Trang DUHOCDUC.DE - Tạp chí của Cựu Sinh viên tại CHLB Đức

Liên hệ Du Học Đức

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm

280911_vh_ly-nha-ky_250

Thảo luận mới