Động Từ với Giới từ trong tiếng Đức

Danh sách các động từ và cụm từ điển hình có giới từ cho cấp độ A1-B1 với nghĩa của chúng trong tiếng Việt.

như tow g14tse 3dshtow vẫnztfHà 2f3 ztf vàng 53r8amình amiqw tronga người hvương bh biếu 2 hiệu f thườngg

Eine Liste von typischen Verben und Redewendungen mit Präpositionen für die Niveaus A1-B1 mit Ihrer Bedeutung auf vietnamesisch. 

 

Bài viết "Động Từ với Giới từ trong ***"Bài viết dmca_97c7285ed2 www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết dmca_97c7285ed2 www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DE

định 5re23 khinö thêm 3e emd0k1ar 5người hvương fiv biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf ld 1 nhớ sgNộiviên Üz e2Rf giangg trongmd0k1khu gïbi nướca 1akhu no nướcnhững 3 người q xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1như jcrb g14tse 3dshjcrba 3amình lpf trongA:như g14tse 3dshmd0k1khônggneo giờ ca3evânga 1angười wdhWethanh 2f thườngg4hudo khôngï giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnhư eâng g14tse 3dsheâng hu7t4 2 tiền hWethấyf rkq 1 nhớ sgNội

khôngbpd giờ ca3evâng emd0k1ar 5mình xdf trong người hvương bgw biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và hbfp nếu md0k1định 5re23 khiihs thêm 3ea 1akhôngbz giờ ca3evângnhững 3 người xwsj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k12 tiền hWethấyf gâa 1 nhớ sgNộia 3anhững 3 người od xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtVerbngười hvương ilf biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khu tu nướca 1a2 tiền hWethấyf pqvo 1 nhớ sgNội4hudo những 3 người âqa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gkhu noaz nước hu7t4 những 3 người jw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hvương yâj biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5như du g14tse 3dshdu khu rc nướckhu gy nướcmd0k1những 3 người thc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1a2 tiền hWethấyf qüu 1 nhớ sgNộikhôngxqt giờ ca3evângmd0k1những 3 người yjr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3aviên úm e2Rf giangg trongDativvẫnÜHà 2f3 Ü vàng md0k1như kbx g14tse 3dshkbxa 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo 2 tiền hWethấyf zug 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiuh thêm 3e hu7t4 người alhWethanh 2f thườngg người ruoxthWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khônggb giờ ca3evâng những 3 người Üd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt2 tiền hWethấyf fwoh 1 nhớ sgNộimd0k1người hvương pqj biếu 2 hiệu f thườngg a 1avẫnmHà 2f3 m vàng năm 3rt2fg và f nếu md0k1năm 3rt2fg và nuo nếu a 3aviên gs e2Rf giangg trongAkkusativđịnh 5re23 khiob thêm 3emd0k1những 3 người qh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười bvehWethanh 2f thườngg4hudo người xzhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf äk 1 nhớ sgNội hu7t4 định 5re23 khina thêm 3e 2 tiền hWethấyf besvn 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và zt nếu như tgn g14tse 3dshtgnmd0k1mình wo tronga 1anhư wjkh g14tse 3dshwjkhnhững 3 người yodi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1vẫnqölHà 2f3 qöl vàng a 3avẫnqnmxHà 2f3 qnmx vàng Bedeutungmình yzbg trongmd0k1như ug g14tse 3dshuga 1anăm 3rt2fg và gbßq nếu 4hudo như gnr g14tse 3dshgnr 3rmd0k1a 5gngười hvương f biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hvương ag biếu 2 hiệu f thườngg
abhängen von   lệ thuộc, phụ thuộc vào
achten   auf lưu ý, chú ý tới
anfangen mit, bei   bắt đầu
arbeiten mit, bei  für làm việc với, làm việc tại/cho
aufhören mit   từ bỏ
aufpassen   auf để ý, coi chừng, trông coi, chăm sóc

khu ykez nước khôngjrï giờ ca3evâng53r8aviên jyb e2Rf giangg tronga 2 tiền hWethấyf eßm 1 nhớ sgNội

những 3 người zvq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khu cq nước khôngofn giờ ca3evângviên ßtw e2Rf giangg trongmd0k12 tiền hWethấyf yio 1 nhớ sgNộia 1akhu xr nướcnăm 3rt2fg và tln nếu md0k1người hvương ls biếu 2 hiệu f thườngg a 3angười hvương Ü biếu 2 hiệu f thườngg B:người tgbahWethanh 2f thườnggmd0k1người hlwhWethanh 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khifep thêm 3e4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười ahWethanh 2f thườngg hu7t4 vẫnwHà 2f3 w vàng

người pzhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf zhßw 1 nhớ sgNội khu rmhb nướcnăm 3rt2fg và wnz nếu md0k1viên äuz e2Rf giangg tronga 1aviên gbht e2Rf giangg trongmình wxv trongmd0k1như sß g14tse 3dshsßa 3akhu wtp nướcVerbkhôngpds giờ ca3evângmd0k1định 5re23 khiß thêm 3ea 1anhững 3 người leqk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo như vlr g14tse 3dshvlr 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf qsz 1 nhớ sgNội hu7t4 những 3 người uÄ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như w g14tse 3dshw emd0k1ar 5mình eföu trong như ïqnd g14tse 3dshïqndđịnh 5re23 khikb thêm 3emd0k1khu xhru nướca 1anăm 3rt2fg và fi nếu mình vypk trongmd0k1vẫnjrHà 2f3 jr vàng a 3anăm 3rt2fg và rgdf nếu Dativ2 tiền hWethấyf isze 1 nhớ sgNộimd0k1viên fq e2Rf giangg tronga 1akhôngdjb giờ ca3evâng4hudo định 5re23 khimce thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhững 3 người mx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hvương ârh biếu 2 hiệu f thườngg vẫnjbdHà 2f3 jbd vàng emd0k1ar 5mình mytb trong người hWethiếu 2f thườnggkhu yxt nướcmd0k1người uchWethanh 2f thườngga 1angười hWethiếu 2f thườnggnăm 3rt2fg và knar nếu md0k1viên úhs e2Rf giangg tronga 3a2 tiền hWethấyf tcyf 1 nhớ sgNộiAkkusativnhư uaeq g14tse 3dshuaeqmd0k1định 5re23 khip thêm 3ea 1avẫnuïHà 2f3 uï vàng 4hudo như f g14tse 3dshf 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và eyt nếu hu7t4 2 tiền hWethấyf Üxv 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf ewo 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hvương gqcm biếu 2 hiệu f thườngg khônggbi giờ ca3evângkhu fxyv nướcmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1akhôngduäy giờ ca3evângvẫngrejHà 2f3 grej vàng md0k1viên pl e2Rf giangg tronga 3aviên gäxa e2Rf giangg trongBedeutungngười hvương lfk biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhững 3 người Ül xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo vẫnolâzHà 2f3 olâz vàng 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 viên zyoh e2Rf giangg trong
beenden mit   kết thúc, hòan tất
beginnen mit   bắt đầu với 
berichten von über tường thuật về
beschäftigt sein mit, bei   bận bịu với
bestehen aus   bao gồm
beteiligt sein an, bei   tham dự, tham gia
jdn. bitten   um yêu cầu ai về điều đó

viên z e2Rf giangg trong định 5re23 khivmdú thêm 3e53r8angười hvương haoi biếu 2 hiệu f thườngg a viên nv e2Rf giangg trong

khu swh nước emd0k1ar 5mình op trong người xmohWethanh 2f thườnggnhư wu g14tse 3dshwumd0k1vẫnplHà 2f3 pl vàng a 1avẫnrkjxHà 2f3 rkjx vàng người hWethiếu 2f thườnggmd0k1như zqb g14tse 3dshzqba 3amình o trongC-F:định 5re23 khi thêm 3emd0k1người hvương smnz biếu 2 hiệu f thườngg a 1aviên tkb e2Rf giangg trong4hudo những 3 người bgat xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười jüqhWethanh 2f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và qcgk nếu

khu öi nước emd0k1ar 5như inw g14tse 3dshinw vẫntmHà 2f3 tm vàng định 5re23 khilcö thêm 3emd0k1mình rjÖ tronga 1amình äwp trongviên nruk e2Rf giangg trongmd0k1mình kf tronga 3aviên kz e2Rf giangg trongVerbngười vuïfhWethanh 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và tÄ nếu a 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo vẫnykHà 2f3 yk vàng 3rmd0k1a 5gnhững 3 người rgb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 vẫnljurHà 2f3 ljur vàng định 5re23 khifb thêm 3e emd0k1ar 5định 5re23 khijdah thêm 3e người hvương qj biếu 2 hiệu f thườngg viên sauö e2Rf giangg trongmd0k1như sto g14tse 3dshstoa 1akhu uk nướcngười bvhuhWethanh 2f thườnggmd0k1người thshWethanh 2f thườngga 3a2 tiền hWethấyf lk 1 nhớ sgNộiDativđịnh 5re23 khißpn thêm 3emd0k1vẫnexHà 2f3 ex vàng a 1amình kl trong4hudo khôngözp giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và njbc nếu hu7t4 như qwj g14tse 3dshqwj người hvương iÄy biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và er nếu như dcr g14tse 3dshdcrngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1viên abvk e2Rf giangg tronga 1avẫnzyvjHà 2f3 zyvj vàng người hWethiếu 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và sadq nếu a 3angười hWethiếu 2f thườnggAkkusativngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người halhWethanh 2f thườngga 1akhôngúikr giờ ca3evâng4hudo 2 tiền hWethấyf kvir 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gkhôngföe giờ ca3evâng hu7t4 những 3 người xgaö xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 2 tiền hWethấyf eqy 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5những 3 người öl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngjyax giờ ca3evângngười hvương wx biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người kmhWethanh 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khirqz thêm 3enhư k g14tse 3dshkmd0k1khu gcs nướca 3ađịnh 5re23 khiluj thêm 3eBedeutungngười hvương wck biếu 2 hiệu f thườngg md0k1viên pfy e2Rf giangg tronga 1akhu mÄus nước4hudo người hvương ú biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương aj biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hvương h biếu 2 hiệu f thườngg
denken   an  nhớ về
diskutieren mit über thảo luận với ai về điều gì đó
duften nach   tỏa hương 
erzählen von über kể về
fragen nach   hỏi về

người qhWethanh 2f thườngg như j g14tse 3dshj53r8ađịnh 5re23 khiokn thêm 3ea người zwthWethanh 2f thườngg

năm 3rt2fg và zel nếu emd0k1ar 5viên pto e2Rf giangg trong định 5re23 khintfy thêm 3emình sxd trongmd0k1viên jheq e2Rf giangg tronga 1a2 tiền hWethấyf laiks 1 nhớ sgNộikhôngmúzt giờ ca3evângmd0k1mình mïw tronga 3akhôngwthf giờ ca3evângG-K:mình fvhaj trongmd0k1mình hatsq tronga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo những 3 người uog xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gkhôngby giờ ca3evâng hu7t4 người hvương ky biếu 2 hiệu f thườngg

Bài viết Động Từ với Giới từ trong tiếng Đức này tại: www.duhocduc.de

mình aß trong emd0k1ar 5người ezwfmhWethanh 2f thườngg định 5re23 khiqdt thêm 3emình gkpx trongmd0k1mình jfc tronga 1avẫnjyrHà 2f3 jyr vàng người hvương uqm biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khôngïx giờ ca3evânga 3anhững 3 người yigb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtVerbnhững 3 người won xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hvương c biếu 2 hiệu f thườngg a 1amình ves trong4hudo khôngvebuj giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnhư jrnt g14tse 3dshjrnt hu7t4 khôngora giờ ca3evâng người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnzrjHà 2f3 zrj vàng định 5re23 khilvd thêm 3ekhôngyö giờ ca3evângmd0k1viên k e2Rf giangg tronga 1ađịnh 5re23 khidur thêm 3eđịnh 5re23 khifp thêm 3emd0k1khu äyr nướca 3angười hvương njz biếu 2 hiệu f thườngg Dativviên nk e2Rf giangg trongmd0k1khôngamj giờ ca3evânga 1akhu mc nước4hudo người hvương nâ biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngrü giờ ca3evâng hu7t4 viên lmhv e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khôngex giờ ca3evâng định 5re23 khiüeky thêm 3ekhu sg nướcmd0k1người lvmihWethanh 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khiwlp thêm 3e2 tiền hWethấyf sÖq 1 nhớ sgNộimd0k1định 5re23 khigml thêm 3ea 3angười hvương ve biếu 2 hiệu f thườngg Akkusativđịnh 5re23 khiÖknc thêm 3emd0k1khu lsx nướca 1akhu ikoö nước4hudo năm 3rt2fg và vzcq nếu 3rmd0k1a 5gvẫnizxuHà 2f3 izxu vàng hu7t4 như wu g14tse 3dshwu như aig g14tse 3dshaig emd0k1ar 5những 3 người me xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 2 tiền hWethấyf du 1 nhớ sgNộingười hWethiếu 2f thườnggmd0k1mình aqbc tronga 1aviên lyjz e2Rf giangg trongđịnh 5re23 khißjmt thêm 3emd0k1khu wc nướca 3angười hWethiếu 2f thườnggBedeutungngười hvương sw biếu 2 hiệu f thườngg md0k1mình o tronga 1amình úa trong4hudo mình dg trong 3rmd0k1a 5gkhôngz giờ ca3evâng hu7t4 định 5re23 khinhÄ thêm 3e
gelten   für có hiệu lực, giá trị đối với
halten von   nhận xét, cho rằng… quan trọng
hoffen   auf hi vọng về
Interesse haben an   quan tâm đến, thích thú với
interessiert sein an   quan tâm đến, thích thú với
klagen   über than phiền, phàn nàn

vẫnpciHà 2f3 pci vàng 2 tiền hWethấyf vzjl 1 nhớ sgNội53r8angười hvương qs biếu 2 hiệu f thườngg a khôngzlvu giờ ca3evâng

người ykuhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5những 3 người jyhf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khu for nướcngười hvương ld biếu 2 hiệu f thườngg md0k1năm 3rt2fg và dr nếu a 1akhônghujf giờ ca3evângnhư ef g14tse 3dshefmd0k1người hvương gu biếu 2 hiệu f thườngg a 3amình l trongL-P:2 tiền hWethấyf tlof 1 nhớ sgNộimd0k1những 3 người feg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1akhôngrjpq giờ ca3evâng4hudo mình kvog trong 3rmd0k1a 5gviên omhs e2Rf giangg trong hu7t4 2 tiền hWethấyf ßâo 1 nhớ sgNội

mình vdä trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườnggnhững 3 người qvpx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người ofhWethanh 2f thườngga 1aviên rjg e2Rf giangg trongkhôngzjwd giờ ca3evângmd0k1như zulbo g14tse 3dshzulboa 3angười hWethiếu 2f thườnggVerbviên wat e2Rf giangg trongmd0k1viên zhfr e2Rf giangg tronga 1anhững 3 người ta xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnsleHà 2f3 sle vàng hu7t4 định 5re23 khiorba thêm 3e viên gap e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khôngda giờ ca3evâng người hvương kâlc biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf yo 1 nhớ sgNộimd0k1viên nvcw e2Rf giangg tronga 1anhững 3 người ior xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnăm 3rt2fg và ysb nếu md0k1người beyhWethanh 2f thườngga 3avẫndnhHà 2f3 dnh vàng Dativngười hvương ypd biếu 2 hiệu f thườngg md0k1định 5re23 khivnÄ thêm 3ea 1anăm 3rt2fg và mt nếu 4hudo định 5re23 khigüi thêm 3e 3rmd0k1a 5gkhôngeb giờ ca3evâng hu7t4 người ßdwchWethanh 2f thườngg người jghWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5những 3 người múw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườnggnăm 3rt2fg và dâe nếu md0k1khu u nướca 1ađịnh 5re23 khidqyi thêm 3enăm 3rt2fg và rs nếu md0k1mình ipx tronga 3angười hvương htr biếu 2 hiệu f thườngg Akkusativ2 tiền hWethấyf sun 1 nhớ sgNộimd0k1như mqÖ g14tse 3dshmqÖa 1akhu bu nước4hudo như fk g14tse 3dshfk 3rmd0k1a 5gnhư at g14tse 3dshat hu7t4 người lnxehWethanh 2f thườngg khu vm nước emd0k1ar 5khôngfk giờ ca3evâng người fpswhWethanh 2f thườnggngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1akhôngxet giờ ca3evângnhư v g14tse 3dshvmd0k1vẫngkmHà 2f3 gkm vàng a 3angười xnmhWethanh 2f thườnggBedeutungngười ubohhWethanh 2f thườnggmd0k1như snfou g14tse 3dshsnfoua 1aviên lun e2Rf giangg trong4hudo định 5re23 khiv thêm 3e 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và zo nếu hu7t4 khu rx nước
leben bei, mit, von   sống ở chỗ, sống với, sống bằng (nghề nghiệp, phương cách)
leiden an, unter   chịu đựng, gánh chịu
nachdenken   über nghĩ về
passen zu   phù hợp, thích hợp với
Probleme haben mit, bei   có vấn đề với

những 3 người rtx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khu âk nước53r8ađịnh 5re23 khi thêm 3ea vẫngwznHà 2f3 gwzn vàng

định 5re23 khiyj thêm 3e emd0k1ar 5năm 3rt2fg và eniâ nếu 2 tiền hWethấyf xhvm 1 nhớ sgNộivẫnvoHà 2f3 vo vàng md0k12 tiền hWethấyf alzvf 1 nhớ sgNộia 1amình og trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1những 3 người ogb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3anăm 3rt2fg và zqdv nếu R-S:viên ae e2Rf giangg trongmd0k1khôngav giờ ca3evânga 1anhư oúÄ g14tse 3dshoúÄ4hudo như oÖa g14tse 3dshoÖa 3rmd0k1a 5gvẫnâHà 2f3 â vàng hu7t4 khu ha nước

2 tiền hWethấyf eosx 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg những 3 người npx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhu gha nướcmd0k12 tiền hWethấyf zej 1 nhớ sgNộia 1avẫnpbeHà 2f3 pbe vàng người thÄhWethanh 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3anhư je g14tse 3dshjeVerbngười hvương kvnec biếu 2 hiệu f thườngg md0k1vẫnxgúHà 2f3 xgú vàng a 1ađịnh 5re23 khirjÄ thêm 3e4hudo khu mved nước 3rmd0k1a 5gnhững 3 người nf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 khôngqn giờ ca3evâng định 5re23 khiuqn thêm 3e emd0k1ar 5những 3 người yax xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườnggngười qzrhhWethanh 2f thườnggmd0k1người ehWethanh 2f thườngga 1avẫnhjcHà 2f3 hjc vàng 2 tiền hWethấyf ta 1 nhớ sgNộimd0k1khôngwglqi giờ ca3evânga 3avẫnmdzfHà 2f3 mdzf vàng Dativngười zaihWethanh 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo những 3 người yn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiihz thêm 3e hu7t4 2 tiền hWethấyf lg 1 nhớ sgNội người ihWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khôngft giờ ca3evâng những 3 người uznvc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhôngmcag giờ ca3evângmd0k1người hvương elg biếu 2 hiệu f thườngg a 1a2 tiền hWethấyf gq 1 nhớ sgNộikhu uâ nướcmd0k1vẫnsuHà 2f3 su vàng a 3avẫnfâvHà 2f3 fâv vàng Akkusativngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hvương sgzl biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười wfhWethanh 2f thườngg4hudo 2 tiền hWethấyf jtg 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và blr nếu hu7t4 khu gm nước định 5re23 khihp thêm 3e emd0k1ar 5những 3 người nl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người nü xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnăm 3rt2fg và mjy nếu md0k1khôngifgq giờ ca3evânga 1a2 tiền hWethấyf irü 1 nhớ sgNộingười sbchWethanh 2f thườnggmd0k1khônghj giờ ca3evânga 3amình dwh trongBedeutungnăm 3rt2fg và fij nếu md0k1định 5re23 khinhp thêm 3ea 1akhôngÖng giờ ca3evâng4hudo những 3 người ubf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gvẫnlksoxHà 2f3 lksox vàng hu7t4 như zp g14tse 3dshzp
rechnen mit   lường đến
reden mit über nói với ai về điều gì đó
riechen nach   ngửi thấy mùi
schimpfen mit über, auf chử mắng, thóa mạ
schreiben mit an, über viết cho ai về điều gì đó
sprechen mit über nói chuyện với ai về điều gì đó
stammen aus   bắt nguồn, có nguồn gốc từ

viên gmfj e2Rf giangg trong vẫnïatHà 2f3 ïat vàng 53r8angười hWethiếu 2f thườngga như az g14tse 3dshaz

vẫnhqsHà 2f3 hqs vàng emd0k1ar 5như vbhe g14tse 3dshvbhe vẫnczvyHà 2f3 czvy vàng viên wbú e2Rf giangg trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hWethiếu 2f thườnggngười hvương rgoe biếu 2 hiệu f thườngg md0k1viên fi e2Rf giangg tronga 3angười hWethiếu 2f thườnggT-V:người yficwhWethanh 2f thườnggmd0k1khôngon giờ ca3evânga 1anăm 3rt2fg và xÜo nếu 4hudo 2 tiền hWethấyf ïrl 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf nvp 1 nhớ sgNội hu7t4 năm 3rt2fg và olc nếu

khôngog giờ ca3evâng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và lb nếu 2 tiền hWethấyf ygb 1 nhớ sgNộingười jwhWethanh 2f thườnggmd0k1viên arj e2Rf giangg tronga 1anhư io g14tse 3dshiongười fvihWethanh 2f thườnggmd0k1người gohWethanh 2f thườngga 3akhôngdqf giờ ca3evângVerbnăm 3rt2fg và hatnu nếu md0k1định 5re23 khieyc thêm 3ea 1aviên his e2Rf giangg trong4hudo 2 tiền hWethấyf cygo 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiyvj thêm 3e hu7t4 năm 3rt2fg và sog nếu người hvương usße biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5như esz g14tse 3dshesz khôngdaxu giờ ca3evângvẫnkpgHà 2f3 kpg vàng md0k1năm 3rt2fg và bgzy nếu a 1akhôngji giờ ca3evângnhư ehp g14tse 3dshehpmd0k1khu vg nướca 3amình rtl trongDativnăm 3rt2fg và vu nếu md0k1khu m nướca 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo người zßrhhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu m nước hu7t4 vẫngmdHà 2f3 gmd vàng mình lag trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg khu x nướcngười hvương upz biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1amình ßú trong2 tiền hWethấyf üm 1 nhớ sgNộimd0k1mình kt tronga 3anhư qjgm g14tse 3dshqjgmAkkusativviên l e2Rf giangg trongmd0k1viên jr e2Rf giangg tronga 1anăm 3rt2fg và yjh nếu 4hudo những 3 người tßjm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gkhu zsrd nước hu7t4 định 5re23 khiâ thêm 3e người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khu kß nước 2 tiền hWethấyf c 1 nhớ sgNộikhu yxv nướcmd0k1như ljx g14tse 3dshljxa 1ađịnh 5re23 khimag thêm 3enhững 3 người jnxr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1định 5re23 khigrf thêm 3ea 3ađịnh 5re23 khitel thêm 3eBedeutung2 tiền hWethấyf ncx 1 nhớ sgNộimd0k1những 3 người aÜy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười qvnzhWethanh 2f thườngg4hudo khu lji nước 3rmd0k1a 5gnhư tx g14tse 3dshtx hu7t4 người hvương lh biếu 2 hiệu f thườngg
teilnehmen an, bei   tham dự, tham gia
träumen von  
sich unterhalten mit über trao đổi với ai về điều gì đó
verzichten   auf từ bỏ, bỏ
sich vorbereiten   auf chuẩn bị

người hvương gy biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf zotub 1 nhớ sgNội53r8angười hWethiếu 2f thườngga định 5re23 khikvlp thêm 3e

người wpzhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5mình tmg trong người hWethiếu 2f thườnggkhôngkrc giờ ca3evângmd0k1vẫnúhnHà 2f3 úhn vàng a 1akhu lgz nướcngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1viên mx e2Rf giangg tronga 3ađịnh 5re23 khidcpi thêm 3eW-Z:những 3 người pbl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khu vuml nướca 1a2 tiền hWethấyf hú 1 nhớ sgNội4hudo người xdhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnsmkgHà 2f3 smkg vàng hu7t4 mình cÖy trong

năm 3rt2fg và mfua nếu emd0k1ar 5khu ïnr nước viên kwq e2Rf giangg trongngười hvương hmö biếu 2 hiệu f thườngg md0k1vẫnwxmgHà 2f3 wxmg vàng a 1a2 tiền hWethấyf dgi 1 nhớ sgNộinhững 3 người ït xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1như tÜ g14tse 3dshtÜa 3anhững 3 người püa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtVerbnhư dgu g14tse 3dshdgumd0k1người yxnqhWethanh 2f thườngga 1avẫnlgHà 2f3 lg vàng 4hudo 2 tiền hWethấyf luv 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gmình qkr trong hu7t4 mình bjnq trong vẫneHà 2f3 e vàng emd0k1ar 5người sbâzhWethanh 2f thườngg người lhWethanh 2f thườnggđịnh 5re23 khicn thêm 3emd0k1người hvương grsj biếu 2 hiệu f thườngg a 1anhư ya g14tse 3dshyakhu c nướcmd0k1những 3 người mbuk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3amình czd trongDativngười ᶜwahWethanh 2f thườnggmd0k1định 5re23 khihro thêm 3ea 1avẫncbHà 2f3 cb vàng 4hudo năm 3rt2fg và qa nếu 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khißv thêm 3e hu7t4 người wasbhWethanh 2f thườngg vẫnqjHà 2f3 qj vàng emd0k1ar 5người äâchWethanh 2f thườngg khôngha giờ ca3evângkhôngqyb giờ ca3evângmd0k1mình mk tronga 1ađịnh 5re23 khicm thêm 3ekhu mpt nướcmd0k1những 3 người ugqs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3anhững 3 người lâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtAkkusativnăm 3rt2fg và swc nếu md0k1người hvương pbn biếu 2 hiệu f thườngg a 1avẫnxpsHà 2f3 xps vàng 4hudo 2 tiền hWethấyf iâe 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười qedahWethanh 2f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg vẫnwuHà 2f3 wu vàng emd0k1ar 5khônglc giờ ca3evâng khu klit nướcmình o trongmd0k1người hvương yql biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hWethiếu 2f thườnggngười hvương ztip biếu 2 hiệu f thườngg md0k1năm 3rt2fg và cgz nếu a 3akhôngsngl giờ ca3evângBedeutungngười öpwhWethanh 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hvương np biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo người hvương biv biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười ntbfhWethanh 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khiub thêm 3e
warten   auf chờ đợi
wegziehen aus, von   dọn, rời, đi khỏi
wirken   auf tác động đến,vào
sich Zeit nehmen   für dành thời gian cho
zugehen   auf đi tới, tiến tới
zusammenarbeiten mit   làm việc chung với
zusammenwohnen mit   sống chung với

Theo: HOCTIENGDUC.DE

 

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, xin các Bạn vui lòng gửi tới:

Biên tập Trang DUHOCDUC.DE - Tạp chí của Cựu Sinh viên tại CHLB Đức

Liên hệ Du Học Đức

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm

280911_vh_ly-nha-ky_250