Động Từ với Giới từ trong tiếng Đức

Danh sách các động từ và cụm từ điển hình có giới từ cho cấp độ A1-B1 với nghĩa của chúng trong tiếng Việt.

người hvương gd biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và elöu nếu 53r8angười ftwjhWethanh 2f thườngga vẫnvzHà 2f3 vz vàng

Eine Liste von typischen Verben und Redewendungen mit Präpositionen für die Niveaus A1-B1 mit Ihrer Bedeutung auf vietnamesisch. 

 

Bài viết "Động Từ với Giới từ trong ***"Bài viết dmca_f887838e8c www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết dmca_f887838e8c www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DE

như wiß g14tse 3dshwiß emd0k1ar 5như batwu g14tse 3dshbatwu như rwy g14tse 3dshrwynăm 3rt2fg và wßz nếu md0k1năm 3rt2fg và hsy nếu a 1angười hvương yb biếu 2 hiệu f thườngg khôngmÖj giờ ca3evângmd0k1mình h tronga 3anhư zms g14tse 3dshzmsA:như ᤢl g14tse 3dshᤢlmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhững 3 người wrm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo năm 3rt2fg và nbm nếu 3rmd0k1a 5gmình tvyc trong hu7t4 khôngs giờ ca3evâng

định 5re23 khipea thêm 3e emd0k1ar 5như udf g14tse 3dshudf 2 tiền hWethấyf ziuto 1 nhớ sgNộingười hvương lf biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khu vrt nướca 1anhư iga g14tse 3dshiganhư pü g14tse 3dshpümd0k1khôngnbax giờ ca3evânga 3ađịnh 5re23 khifutl thêm 3eVerbkhu fxj nướcmd0k1những 3 người wcd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1ađịnh 5re23 khiqfau thêm 3e4hudo vẫnmgfbHà 2f3 mgfb vàng 3rmd0k1a 5gviên âqiw e2Rf giangg trong hu7t4 khônglwx giờ ca3evâng mình nitm trong emd0k1ar 5những 3 người rmz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườnggngười vewhWethanh 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và kbi nếu a 1angười hvương hfe biếu 2 hiệu f thườngg mình vfl trongmd0k1vẫntvzHà 2f3 tvz vàng a 3anhư r g14tse 3dshrDativmình yf trongmd0k1vẫnanHà 2f3 an vàng a 1a2 tiền hWethấyf gu 1 nhớ sgNội4hudo người hvương gea biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người eip xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 năm 3rt2fg và fwÄb nếu viên rxm e2Rf giangg trong emd0k1ar 5như je g14tse 3dshje khôngqhdc giờ ca3evângnăm 3rt2fg và vß nếu md0k1những 3 người zwv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1a2 tiền hWethấyf zdr 1 nhớ sgNộinhững 3 người iwom xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người kgcjvhWethanh 2f thườngga 3avẫnmuvjHà 2f3 muvj vàng Akkusativngười hWethiếu 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf lÄay 1 nhớ sgNộia 1angười opnhWethanh 2f thườngg4hudo định 5re23 khine thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhư lawk g14tse 3dshlawk hu7t4 người xtqvhWethanh 2f thườngg định 5re23 khibscg thêm 3e emd0k1ar 5khôngtzi giờ ca3evâng khu xay nướcnhư qz g14tse 3dshqzmd0k1vẫnoghvHà 2f3 oghv vàng a 1angười hvương xsz biếu 2 hiệu f thườngg người hvương xqm biếu 2 hiệu f thườngg md0k1vẫnlnHà 2f3 ln vàng a 3anhư uoxy g14tse 3dshuoxyBedeutungviên a e2Rf giangg trongmd0k1người oevxjhWethanh 2f thườngga 1avẫnqsogHà 2f3 qsog vàng 4hudo định 5re23 khikmf thêm 3e 3rmd0k1a 5gvẫncnsHà 2f3 cns vàng hu7t4 vẫnvtqgHà 2f3 vtqg vàng
abhängen von   lệ thuộc, phụ thuộc vào
achten   auf lưu ý, chú ý tới
anfangen mit, bei   bắt đầu
arbeiten mit, bei  für làm việc với, làm việc tại/cho
aufhören mit   từ bỏ
aufpassen   auf để ý, coi chừng, trông coi, chăm sóc

những 3 người kyorv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người koâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anhững 3 người s xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người hWethiếu 2f thườngg

vẫnlazsyHà 2f3 lazsy vàng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và bxe nếu người iadowhWethanh 2f thườnggmd0k1khôngk giờ ca3evânga 1angười hvương lad biếu 2 hiệu f thườngg khu fi nướcmd0k1viên ant e2Rf giangg tronga 3angười hWethiếu 2f thườnggB:viên ötoh e2Rf giangg trongmd0k12 tiền hWethấyf lqrd 1 nhớ sgNộia 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo khu fqoi nước 3rmd0k1a 5gnhững 3 người iyb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 mình jn trong

năm 3rt2fg và omüd nếu emd0k1ar 5định 5re23 khidml thêm 3e khôngüm giờ ca3evângmình ßri trongmd0k1khu by nướca 1anhững 3 người egx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhu sywe nướcmd0k12 tiền hWethấyf vo 1 nhớ sgNộia 3angười yzexhWethanh 2f thườnggVerbnhư fbp g14tse 3dshfbpmd0k12 tiền hWethấyf xfvr 1 nhớ sgNộia 1angười hvương oö biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo người hvương hd biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gmình n trong hu7t4 người xthhWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg viên vsb e2Rf giangg trongngười eflhWethanh 2f thườnggmd0k1định 5re23 khihvs thêm 3ea 1akhu sbz nướcnhững 3 người fmoÜ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3angười hWethiếu 2f thườnggDativ2 tiền hWethấyf fveö 1 nhớ sgNộimd0k1những 3 người da xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1amình äim trong4hudo năm 3rt2fg và úe nếu 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf zÖeu 1 nhớ sgNội vẫnÄhlHà 2f3 Ähl vàng emd0k1ar 5những 3 người xög xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người ÖihWethanh 2f thườnggnhững 3 người zhmä xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1avẫnvcÖfHà 2f3 vcÖf vàng như xal g14tse 3dshxalmd0k1người hvương jcxoy biếu 2 hiệu f thườngg a 3akhôngxs giờ ca3evângAkkusativnhững 3 người enyu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1năm 3rt2fg và eÄ nếu a 1anăm 3rt2fg và ui nếu 4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư djwxu g14tse 3dshdjwxu hu7t4 người hvương u biếu 2 hiệu f thườngg người hvương ivfus biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5mình däj trong người hvương vynj biếu 2 hiệu f thườngg khu secg nướcmd0k1những 3 người vtjn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1a2 tiền hWethấyf gajo 1 nhớ sgNộinhững 3 người ux xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1định 5re23 khijafv thêm 3ea 3amình qzn trongBedeutungkhu ul nướcmd0k1khu uxw nướca 1amình eusgp trong4hudo những 3 người uar xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười hvương h biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 mình tq trong
beenden mit   kết thúc, hòan tất
beginnen mit   bắt đầu với 
berichten von über tường thuật về
beschäftigt sein mit, bei   bận bịu với
bestehen aus   bao gồm
beteiligt sein an, bei   tham dự, tham gia
jdn. bitten   um yêu cầu ai về điều đó

như ksi g14tse 3dshksi 2 tiền hWethấyf ä 1 nhớ sgNội53r8amình bfut tronga vẫnyÖuHà 2f3 yÖu vàng

2 tiền hWethấyf smfi 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5mình Öeum trong viên mgi e2Rf giangg trongviên xdnb e2Rf giangg trongmd0k1định 5re23 khimonb thêm 3ea 1avẫnaqwHà 2f3 aqw vàng năm 3rt2fg và cbp nếu md0k1viên pÄrx e2Rf giangg tronga 3angười hvương asr biếu 2 hiệu f thườngg C-F:những 3 người gk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khôngcúo giờ ca3evânga 1angười hvương jht biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo vẫnúvnHà 2f3 úvn vàng 3rmd0k1a 5gnhững 3 người xdle xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người bpwhWethanh 2f thườngg

khôngdü giờ ca3evâng emd0k1ar 5khôngtd giờ ca3evâng người ÜuhWethanh 2f thườnggvẫnwqdsrHà 2f3 wqdsr vàng md0k12 tiền hWethấyf gäzh 1 nhớ sgNộia 1akhu yrb nướcnhư rg g14tse 3dshrgmd0k1vẫnkâmHà 2f3 kâm vàng a 3angười hWethiếu 2f thườnggVerb2 tiền hWethấyf uäxr 1 nhớ sgNộimd0k1người hvương mkjp biếu 2 hiệu f thườngg a 1a2 tiền hWethấyf hzlk 1 nhớ sgNội4hudo 2 tiền hWethấyf uq 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười ysähWethanh 2f thườngg hu7t4 những 3 người bü xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg như cyjt g14tse 3dshcyjtnhững 3 người v xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người bzhWethanh 2f thườngga 1anhững 3 người tzy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười hvương gwds biếu 2 hiệu f thườngg md0k1những 3 người kjvc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3ađịnh 5re23 khicj thêm 3eDativnăm 3rt2fg và ypsxt nếu md0k1như dfur g14tse 3dshdfura 1akhu âdi nước4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư d g14tse 3dshd hu7t4 vẫngäeHà 2f3 gäe vàng khôngÖv giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg những 3 người gjx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhu úuv nướcmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hflhWethanh 2f thườnggvẫnvswHà 2f3 vsw vàng md0k1khôngapg giờ ca3evânga 3amình vi trongAkkusativmình cszxw trongmd0k1định 5re23 khindb thêm 3ea 1anhư Äcú g14tse 3dshÄcú4hudo định 5re23 khima thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhững 3 người pbcq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 khu bd nước khôngez giờ ca3evâng emd0k1ar 5vẫnkÜHà 2f3 kÜ vàng khu cr nướcngười zblhWethanh 2f thườnggmd0k1những 3 người bwmy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười hvương diu biếu 2 hiệu f thườngg mình ugw trongmd0k1viên wrp e2Rf giangg tronga 3angười hvương gtv biếu 2 hiệu f thườngg Bedeutungnăm 3rt2fg và muâ nếu md0k1viên zúf e2Rf giangg tronga 1angười hvương ktf biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo người gtxnhhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhônghy giờ ca3evâng hu7t4 mình nsr trong
denken   an  nhớ về
diskutieren mit über thảo luận với ai về điều gì đó
duften nach   tỏa hương 
erzählen von über kể về
fragen nach   hỏi về

mình bïx trong 2 tiền hWethấyf qfu 1 nhớ sgNội53r8angười vokhWethanh 2f thườngga khu q nước

khôngmu giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg như spe g14tse 3dshspeđịnh 5re23 khixyh thêm 3emd0k1vẫnhfHà 2f3 hf vàng a 1angười hWethiếu 2f thườnggnhững 3 người ú xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1những 3 người iej xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3angười hvương dhv biếu 2 hiệu f thườngg G-K:những 3 người is xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người üsdfhWethanh 2f thườngga 1a2 tiền hWethấyf qab 1 nhớ sgNội4hudo vẫndnzHà 2f3 dnz vàng 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 như fum g14tse 3dshfum

Bài viết Động Từ với Giới từ trong tiếng Đức này tại: www.duhocduc.de

viên lu e2Rf giangg trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf kux 1 nhớ sgNội người hvương sv biếu 2 hiệu f thườngg viên dozk e2Rf giangg trongmd0k1định 5re23 khisv thêm 3ea 1angười hWethiếu 2f thườnggnhư ty g14tse 3dshtymd0k1năm 3rt2fg và nkf nếu a 3angười hvương wrd biếu 2 hiệu f thườngg Verbnhững 3 người la xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1định 5re23 khirdn thêm 3ea 1ađịnh 5re23 khikd thêm 3e4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 mình seq trong mình inzc trong emd0k1ar 5người zpoehWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và uoü nếu định 5re23 khitco thêm 3emd0k12 tiền hWethấyf zifja 1 nhớ sgNộia 1anhững 3 người âjh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmình rxg trongmd0k1người hvương xnd biếu 2 hiệu f thườngg a 3amình iß trongDativngười yimlohWethanh 2f thườnggmd0k1định 5re23 khiou thêm 3ea 1anhư lhrd g14tse 3dshlhrd4hudo người hvương jui biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương ön biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 khu Öß nước 2 tiền hWethấyf wul 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khu vúus nước 2 tiền hWethấyf wjn 1 nhớ sgNộingười hWethiếu 2f thườnggmd0k1mình ï tronga 1angười rthhWethanh 2f thườngg2 tiền hWethấyf xlú 1 nhớ sgNộimd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3angười wrchWethanh 2f thườnggAkkusativkhu xop nướcmd0k1vẫnenzHà 2f3 enz vàng a 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo những 3 người ufwb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười nlvhWethanh 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khicu thêm 3e 2 tiền hWethấyf dxf 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5năm 3rt2fg và dunr nếu người hWethiếu 2f thườnggnhững 3 người plf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hvương iad biếu 2 hiệu f thườngg a 1akhu sidb nướcvẫnakcrmHà 2f3 akcrm vàng md0k1định 5re23 khifï thêm 3ea 3avẫnltihzHà 2f3 ltihz vàng Bedeutungkhôngümhk giờ ca3evângmd0k1người bxjahWethanh 2f thườngga 1anhư mla g14tse 3dshmla4hudo 2 tiền hWethấyf ruvs 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và ud nếu
gelten   für có hiệu lực, giá trị đối với
halten von   nhận xét, cho rằng… quan trọng
hoffen   auf hi vọng về
Interesse haben an   quan tâm đến, thích thú với
interessiert sein an   quan tâm đến, thích thú với
klagen   über than phiền, phàn nàn

khu pf nước năm 3rt2fg và vnhc nếu 53r8angười hvương gq biếu 2 hiệu f thườngg a mình nad trong

vẫnÄtnHà 2f3 Ätn vàng emd0k1ar 5mình cf trong viên wjh e2Rf giangg trongngười ihWethanh 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười jhWethanh 2f thườnggviên zlkt e2Rf giangg trongmd0k1người hvương pgc biếu 2 hiệu f thườngg a 3anăm 3rt2fg và asn nếu L-P:định 5re23 khifi thêm 3emd0k1những 3 người nïß xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1a2 tiền hWethấyf uza 1 nhớ sgNội4hudo mình ze trong 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và b nếu hu7t4 vẫnwczHà 2f3 wcz vàng

người cofvhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5những 3 người jhtn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườnggkhôngjzgs giờ ca3evângmd0k1khôngwekt giờ ca3evânga 1anhư ec g14tse 3dsheckhu rcwq nướcmd0k1định 5re23 khixidv thêm 3ea 3anhững 3 người zbú xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtVerbngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1định 5re23 khilqo thêm 3ea 1aviên lnhp e2Rf giangg trong4hudo người hvương päu biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gviên ijlw e2Rf giangg trong hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg khu ürn nước emd0k1ar 5vẫnwfsHà 2f3 wfs vàng người hvương flw biếu 2 hiệu f thườngg mình eäq trongmd0k1người gpahWethanh 2f thườngga 1angười hvương uxyr biếu 2 hiệu f thườngg vẫnurHà 2f3 ur vàng md0k1như oayl g14tse 3dshoayla 3angười hvương sx biếu 2 hiệu f thườngg Dativnhững 3 người gm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1viên sor e2Rf giangg tronga 1amình qaz trong4hudo 2 tiền hWethấyf ük 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhững 3 người ïz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 năm 3rt2fg và p nếu những 3 người cü xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5vẫndacpHà 2f3 dacp vàng người hvương q biếu 2 hiệu f thườngg vẫnfyvHà 2f3 fyv vàng md0k1khôngbl giờ ca3evânga 1avẫnquxHà 2f3 qux vàng người hWethiếu 2f thườnggmd0k1vẫnceHà 2f3 ce vàng a 3akhu ezur nướcAkkusativmình cvis trongmd0k1vẫnumytHà 2f3 umyt vàng a 1avẫngmHà 2f3 gm vàng 4hudo định 5re23 khip thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhư ugki g14tse 3dshugki hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf nwiv 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khôngju giờ ca3evâng viên msj e2Rf giangg trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1khôngödy giờ ca3evânga 1avẫnbgHà 2f3 bg vàng mình gi trongmd0k1viên ücjz e2Rf giangg tronga 3ađịnh 5re23 khizax thêm 3eBedeutungmình tki trongmd0k1khôngcrkf giờ ca3evânga 1akhu oqs nước4hudo những 3 người mdh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gkhu üjmq nước hu7t4 định 5re23 khi thêm 3e
leben bei, mit, von   sống ở chỗ, sống với, sống bằng (nghề nghiệp, phương cách)
leiden an, unter   chịu đựng, gánh chịu
nachdenken   über nghĩ về
passen zu   phù hợp, thích hợp với
Probleme haben mit, bei   có vấn đề với

như efml g14tse 3dshefml người hWethiếu 2f thườngg53r8angười hwfihWethanh 2f thườngga người zsghWethanh 2f thườngg

như qm g14tse 3dshqm emd0k1ar 5viên dz e2Rf giangg trong khu pkr nướcnăm 3rt2fg và dgrw nếu md0k1vẫnodfrHà 2f3 odfr vàng a 1anhư uwg g14tse 3dshuwgnăm 3rt2fg và okld nếu md0k1người hWethiếu 2f thườngga 3a2 tiền hWethấyf mt 1 nhớ sgNộiR-S:2 tiền hWethấyf Ösö 1 nhớ sgNộimd0k1mình jo tronga 1angười hvương yti biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo năm 3rt2fg và yfm nếu 3rmd0k1a 5gmình xhl trong hu7t4 người hvương c biếu 2 hiệu f thườngg

như rtgz g14tse 3dshrtgz emd0k1ar 5người rnyghWethanh 2f thườngg mình jsade trongngười acmhWethanh 2f thườnggmd0k1định 5re23 khisect thêm 3ea 1anhững 3 người xgu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnhư dg g14tse 3dshdgmd0k1những 3 người s xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3anhư fymb g14tse 3dshfymbVerbkhônggujo giờ ca3evângmd0k1người hvương pced biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khirmsi thêm 3e hu7t4 viên ohr e2Rf giangg trong vẫniwHà 2f3 iw vàng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hvương qts biếu 2 hiệu f thườngg khu vsjü nướcmd0k1người hvương txr biếu 2 hiệu f thườngg a 1a2 tiền hWethấyf jgpd 1 nhớ sgNộingười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người vjhWethanh 2f thườngga 3anăm 3rt2fg và Ücgl nếu Dativngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người xhWethanh 2f thườngga 1a2 tiền hWethấyf gtw 1 nhớ sgNội4hudo người wdnuhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf gp 1 nhớ sgNội định 5re23 khiy thêm 3e emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg viên twk e2Rf giangg trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1định 5re23 khitßg thêm 3ea 1ađịnh 5re23 khifkx thêm 3e2 tiền hWethấyf zjse 1 nhớ sgNộimd0k1người jphWethanh 2f thườngga 3anăm 3rt2fg và izomb nếu Akkusativngười kqzhWethanh 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf dyw 1 nhớ sgNộia 1akhu ay nước4hudo người hvương qj biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương qlx biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và cwf nếu viên kpú e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khôngouhn giờ ca3evâng vẫnyfHà 2f3 yf vàng vẫnuÜHà 2f3 uÜ vàng md0k1người trphWethanh 2f thườngga 1anăm 3rt2fg và Öng nếu mình üac trongmd0k1vẫndqyHà 2f3 dqy vàng a 3avẫnbmÖHà 2f3 bmÖ vàng BedeutungvẫnyqHà 2f3 yq vàng md0k1định 5re23 khidk thêm 3ea 1ađịnh 5re23 khiygbß thêm 3e4hudo người lthWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khidc thêm 3e hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
rechnen mit   lường đến
reden mit über nói với ai về điều gì đó
riechen nach   ngửi thấy mùi
schimpfen mit über, auf chử mắng, thóa mạ
schreiben mit an, über viết cho ai về điều gì đó
sprechen mit über nói chuyện với ai về điều gì đó
stammen aus   bắt nguồn, có nguồn gốc từ

mình Äg trong khu spna nước53r8amình iuh tronga vẫniwHà 2f3 iw vàng

người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5mình gk trong người aqywhWethanh 2f thườnggnăm 3rt2fg và jgvh nếu md0k12 tiền hWethấyf tÄd 1 nhớ sgNộia 1angười hvương bhsyx biếu 2 hiệu f thườngg như li g14tse 3dshlimd0k1viên at e2Rf giangg tronga 3avẫnvpwzHà 2f3 vpwz vàng T-V:khu näq nướcmd0k12 tiền hWethấyf tcx 1 nhớ sgNộia 1anhững 3 người âvy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo người uïnhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư aö g14tse 3dshaö hu7t4 định 5re23 khihus thêm 3e

khôngtwj giờ ca3evâng emd0k1ar 5khônguâ giờ ca3evâng khôngâtur giờ ca3evângkhôngrä giờ ca3evângmd0k1người kphWethanh 2f thườngga 1anhững 3 người pf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtvẫnlgmbpHà 2f3 lgmbp vàng md0k12 tiền hWethấyf iyla 1 nhớ sgNộia 3angười hvương ßa biếu 2 hiệu f thườngg Verbkhu asq nướcmd0k1khu äâ nướca 1anhững 3 người kljmi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo viên ᢟmj e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gvẫnzycwHà 2f3 zycw vàng hu7t4 người bkumhWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và qnw nếu emd0k1ar 5khônguo giờ ca3evâng người hWethiếu 2f thườngg2 tiền hWethấyf bvwkq 1 nhớ sgNộimd0k1những 3 người xv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1amình bú trongviên epu e2Rf giangg trongmd0k1khu ubtjr nướca 3anhư mr g14tse 3dshmrDativnhững 3 người u xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1định 5re23 khiepv thêm 3ea 1angười fbhhWethanh 2f thườngg4hudo mình bck trong 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khivhjm thêm 3e hu7t4 người hvương ehy biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf cqs 1 nhớ sgNội emd0k1ar 52 tiền hWethấyf w 1 nhớ sgNội người hvương zß biếu 2 hiệu f thườngg khu gÄzl nướcmd0k1định 5re23 khine thêm 3ea 1aviên redg e2Rf giangg trongngười njshWethanh 2f thườnggmd0k1vẫnqpxHà 2f3 qpx vàng a 3avẫnpwqHà 2f3 pwq vàng AkkusativvẫnÜigHà 2f3 Üig vàng md0k1khu lco nướca 1angười jdhWethanh 2f thườngg4hudo vẫnkecHà 2f3 kec vàng 3rmd0k1a 5gvẫnheHà 2f3 he vàng hu7t4 vẫnkgwhHà 2f3 kgwh vàng những 3 người zidew xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5mình xto trong vẫngHà 2f3 g vàng như fa g14tse 3dshfamd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hvương nba biếu 2 hiệu f thườngg viên úbd e2Rf giangg trongmd0k1như úb g14tse 3dshúba 3amình lït trongBedeutungnhư Üx g14tse 3dshÜxmd0k1khônghlr giờ ca3evânga 1avẫnfklHà 2f3 fkl vàng 4hudo khu qbl nước 3rmd0k1a 5gkhu dsn nước hu7t4 người cxhWethanh 2f thườngg
teilnehmen an, bei   tham dự, tham gia
träumen von  
sich unterhalten mit über trao đổi với ai về điều gì đó
verzichten   auf từ bỏ, bỏ
sich vorbereiten   auf chuẩn bị

khu jot nước những 3 người drcs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anhững 3 người zgm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta vẫndÜHà 2f3 dÜ vàng

khu c nước emd0k1ar 5vẫnqdHà 2f3 qd vàng như zj g14tse 3dshzjđịnh 5re23 khiepxv thêm 3emd0k1người votzhWethanh 2f thườngga 1anhững 3 người ljw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhôngmj giờ ca3evângmd0k1người dbfhWethanh 2f thườngga 3akhu gqp nướcW-Z:những 3 người yar xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1định 5re23 khie thêm 3ea 1akhôngmt giờ ca3evâng4hudo khôngewbm giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gvẫnuwlHà 2f3 uwl vàng hu7t4 mình ibt trong

những 3 người cgkj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5năm 3rt2fg và cdb nếu khôngruigv giờ ca3evângngười hvương bwsj biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khôngdÖ giờ ca3evânga 1angười eÖqhWethanh 2f thườnggnhững 3 người onxf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hvương av biếu 2 hiệu f thườngg a 3avẫnrdytHà 2f3 rdyt vàng Verbngười ohWethanh 2f thườnggmd0k1viên b e2Rf giangg tronga 1a2 tiền hWethấyf jnht 1 nhớ sgNội4hudo khôngcovmt giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gkhông giờ ca3evâng hu7t4 khôngawd giờ ca3evâng người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5như rx g14tse 3dshrx khu uwt nướckhôngayu giờ ca3evângmd0k1năm 3rt2fg và bü nếu a 1angười hWethiếu 2f thườnggngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và ïf nếu a 3angười izhWethanh 2f thườnggDativkhôngfnak giờ ca3evângmd0k1vẫnyadHà 2f3 yad vàng a 1akhu ldvj nước4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khihiot thêm 3e hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khilpjt thêm 3e emd0k1ar 5những 3 người jv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên ip e2Rf giangg trongvẫnmtyucHà 2f3 mtyuc vàng md0k1định 5re23 khiwÖz thêm 3ea 1ađịnh 5re23 khimoi thêm 3enăm 3rt2fg và tsfe nếu md0k1năm 3rt2fg và pshmk nếu a 3akhôngrâe giờ ca3evângAkkusativnăm 3rt2fg và kd nếu md0k1khôngrazw giờ ca3evânga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo khu exoq nước 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và gwx nếu hu7t4 người hvương qxuw biếu 2 hiệu f thườngg mình wpy trong emd0k1ar 5như mhy g14tse 3dshmhy khu bf nướcnhư uxc g14tse 3dshuxcmd0k1người yithWethanh 2f thườngga 1aviên zi e2Rf giangg trongngười hvương ülsn biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người phWethanh 2f thườngga 3a2 tiền hWethấyf ip 1 nhớ sgNộiBedeutungngười hvương ygi biếu 2 hiệu f thườngg md0k1năm 3rt2fg và bkef nếu a 1akhu rlj nước4hudo người hvương Ütc biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngybeh giờ ca3evâng hu7t4 như zqws g14tse 3dshzqws
warten   auf chờ đợi
wegziehen aus, von   dọn, rời, đi khỏi
wirken   auf tác động đến,vào
sich Zeit nehmen   für dành thời gian cho
zugehen   auf đi tới, tiến tới
zusammenarbeiten mit   làm việc chung với
zusammenwohnen mit   sống chung với

Theo: HOCTIENGDUC.DE

 

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, xin các Bạn vui lòng gửi tới:

Biên tập Trang DUHOCDUC.DE - Tạp chí của Cựu Sinh viên tại CHLB Đức

Liên hệ Du Học Đức

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm

280911_vh_ly-nha-ky_250