Các Tổ chức Đức phát Học bổng

Các Tổ chức Đức phát Học bổngNgoài DAAD, tại Đức còn có nhiều Tổ chức khác có cấp Học bổng cho các Sinh viên, nhà Nghiên cứu Quốc tế.
Để biết thêm chi tiết về các Chương trình Học bổng và điều kiện xét Học bổng, Bạn liên lạc trực tiếp với Tổ chức đó.

Sau đây tóm lượt một phần các Tổ chức đó:

Alexander von Humbold-Stiftung tạo điều kiện cho các nhà Khoa học xuất sắc nước ngoài dưới 40 tuổi thực hiện các công trình Nghiên cứu tại Đức. Học bổng này được xét cho mọi Ngành, mọi Quốc gia và hàng năm có tới 600 Học bổng được cấp. Mức Học bổng hàng tháng từ € 2.100,- đến € 3.000,- cộng thêm các phụ cấp khác. Thường vào tháng Ba, tháng Sáu và tháng Mười một hàng năm Hội đồng xét Học bổng của Alexander von Humbolt-Stiftung họp để xét Học bổng, nên trước đó ít nhất 5 tháng các giấy tờ xin Học bổng và liên quan phải được nộp đầy đủ. www.avh.de


InWEnt nhằm vào các đối tượng lãnh đạo tương lai đã Tốt nghiệp Đại học trong các ngành Khoa học Kỹ thuật hay Kinh tế bây giờ muốn đi Thực tập tại Đức. Chương trình có thể kéo dài đến 18 tháng và hạn nộp đơn trể nhất 6 tuần trước khi đi Thưc tập. www.inwent.org


Deutscher Famulantenaustausch DFA (German Exchange Office for medical Clerkship) giúp cho Sinh viên Ngành Y thực tập tại Đức. www.dfa-germany.de www.ifmsa.org


Friedrich-Ebert-Stiftung cấp Học bổng cho Sinh viên đang học và cho Nghiên cứu sinh cho mọi Ngành. Điều kiện Sinh viên/Nghiên cứu sinh phải đang học tại một Trường Đại học Tổng hợp tại Đức, có kết quả học tập thật xuất sắc và tham gia tích cực các hoạt động chính trị, xã hội. www.fes.de www.fes-vietnam.org


Friedrich-Naumann-Stiftung cấp Học bổng cho Sinh viên đang học và cho Nghiên cứu sinh cho mọi Ngành. Điều kiện Sinh viên/Nghiên cứu sinh phải đang học tại một Trường Đại học Tổng hợp tại Đức, có kết quả học tập thật xuất sắc và tham gia tích cực các hoạt động chính trị, xã hội. www.fnst.org


Hanns-Seidel-Stiftung cấp Học bổng cho Sinh viên sau Đại học, đặc biệt cho Nghiên cứu sinh cho mọi Ngành. Điều kiện hàng đầu là Sinh viên/Nghiên cứu sinh phải có kết quả học tập thật xuất sắc, quan tâm đến các vấn đề chính trị xã hội và hoạt động trong các Tổ chức chính trị, Xã hội hay Tôn giáo. www.hanns-seidel-stiftung.de


Konrad-Adenauer-Stiftung e. V. (KAS) cấp Học bổng cho Sinh viên sau Đại học, đặc biệt cho Nghiên cứu sinh cho mọi Ngành. Điều kiện hàng đầu là Sinh viên/Nghiên cứu sinh phải có kết quả học tập thật xuất sắc, quan tâm đến các vấn đề chính trị xã hội và giỏi tiếng Đức. www.kas.de [email protected]


World University Service (WUS) cấp Học bổng cho Sinh viên châu Phi, châu Á và châu Mỹ La-tinh. Muốn nhận được Học bổng, Sinh viên đó đã phải hoạt động tích cực trong cộng đồng hay xã hội. www.wusgermany.de
© 2023 | Du Học Đức - Thông tin du học Đức

Cập nhật - trao đổi và kinh nghiệm du học ở Đức từ năm 2000