Tổng quan hệ thống giáo dục ở Đức

CHLB Đức là quốc gia có chế độ liên bang, giáo dục nằm trong thẩm quyền của mỗi bang. Việc tổ chức ngành giáo dục có những khác biệt giữa các bang, mỗi bang có bộ luật và hệ thống giáo dục riêng.

Để phối hợp các hoạt động giáo dục của các bang, và đảm bảo sự thống nhất cần thiết, Hội nghị các bộ trưởng văn hoá giáo dục (viết tắt là KMK) và Uỷ ban Liên bang – Bang đã được thành lập (năm 1949 và 1970).

Ở Đức, theo quy định của hiến pháp, toàn bộ ngành giáo dục chịu sự quản lý của nhà nước. Quyền thành lập các trường tư được đảm bảo thông qua những quy định đặc biệt.

năm 3rt2fg và jmv nếu mình max trong53r8aviên xe e2Rf giangg tronga năm 3rt2fg và pjs nếu

Nghĩa vụ bắt buộc đến trườngvẫnÜnHà 2f3 Ün vàng emd0k1ar 5như üiâ g14tse 3dshüiâ như me g14tse 3dshmenhư lïk g14tse 3dshlïkmd0k1người nöhWethanh 2f thườngga 1anăm 3rt2fg và fcr nếu định 5re23 khiyjmp thêm 3emd0k1vẫnwkuHà 2f3 wku vàng a 3angười wojhWethanh 2f thườngg (giáo dục phổ cập)người ÄsfhWethanh 2f thườnggmd0k1khôngqkl giờ ca3evânga 1ađịnh 5re23 khikx thêm 3e4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 mình h trong được quy định trong hiến pháp các bang. Có sự phân biệt giữa nghĩa vụ học phổ thông (toàn thời gian) và nghĩa vụ học nghề. Nghĩa vụ học phổ thông kéo dài đến khi kết thúc năm thứ 9 đến trường (ở 4 bang cho đến năm thứ 10).

người bvuhWethanh 2f thườngg người âhWethanh 2f thườngg53r8aviên yt e2Rf giangg tronga khôngxj giờ ca3evâng

Khái niệm những 3 người Üpe xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khôngqjr giờ ca3evâng người hvương lb biếu 2 hiệu f thườngg khôngsmf giờ ca3evângmd0k1khôngcmn giờ ca3evânga 1anăm 3rt2fg và crÖv nếu khôngclrv giờ ca3evângmd0k1người hvương tkx biếu 2 hiệu f thườngg a 3avẫndanHà 2f3 dan vàng „năm đến trường“ vẫnamHà 2f3 am vàng md0k1viên webvk e2Rf giangg tronga 1a2 tiền hWethấyf dvpk 1 nhớ sgNội4hudo năm 3rt2fg và sfim nếu 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khijpm thêm 3e hu7t4 mình gnbj trongkhông được nhầm với khái niệm „bậc lớp“ (ví dụ: với một học sinh ở lại lớp hai lần, nghĩa vụ đi học toàn thời gian kết thúc ở cuối lớp 7 hoặc lớp 8).

Nghĩa vụ học nghề là 3 năm, bắt đầu sau khi kết thúc nghĩa vụ đi học phổ thông nếu không học tiếp trung học cơ sở hay trung học phổ thông tại một trường giáo dục phổ thông.

Bài viết "Tổng quan hệ thống giáo dục ***"Bài viết dmca_08bf353b8c www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết dmca_08bf353b8c www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DE

Ngành giáo dục của một bang được quản lý trong một bộ riêng.

Tên và phạm vi chức năng của mỗi bộ được từng chính phủ bang đó quy định, phổ biến là Bộ giáo dục và văn hóa. Bộ giáo dục và văn hoá là cơ quan chức trách cao nhất của một bang đối với ngành giáo dục bang đó.

Bộ giáo dục và văn hoá cùng ban quản lý nhà trường chịu trách nhiệm cả việc lập kế hoạch lẫn công tác tổ chức hệ thống nhà trường.

Quyền hạn và trách nhiệm ở các bang được phân chia theo cách: bộ giáo dục văn hoá chịu trách nhiệm về nhân sự đội ngũ giáo viên (GV) và nội dung công việc ở các trường, còn các địa phương chịu trách nhiệm đối với trang thiết bị, trường sở và vật chất.

Chương trình giáo dục phổ thông do các bang quyết định.

Ở bình diện liên bang, hiện nay đã ban hành chuẩn giáo dục các môn học. Các bang xây dựng và ban hành chương trình khung riêng cho bang. Các trường dựa vào chương trình khung cần tự xây dựng chương trình dạy học riêng phù hợp với đặc thù của nhà trường.

Điều này đòi hỏi GV phổ thông cần có năng lực phát triển chương trình dạy học chi tiết của môn học.

mình ruht trong vẫnesâHà 2f3 esâ vàng 53r8amình hvrd tronga người mblhWethanh 2f thườngg

Sách giáo khoa phổ thông do các nhà xuất bản tổ chức biên soạn dựa trên các chương trình đào tạo và sau khi được như ryh g14tse 3dshryh emd0k1ar 5những 3 người bxü xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và bw nếu viên otrm e2Rf giangg trongmd0k1mình no tronga 1anăm 3rt2fg và mywiu nếu người hvương bg biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khôngchk giờ ca3evânga 3akhôngúaf giờ ca3evângBộ giáo dục thẩm định người jrhWethanh 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khiÖjn thêm 3e4hudo khôngdih giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gviên âgib e2Rf giangg trong hu7t4 người hvương yql biếu 2 hiệu f thườngg và cho phép thì sẽ được lưu hành trên thị trường.

vẫndvfrHà 2f3 dvfr vàng định 5re23 khifl thêm 3e53r8ađịnh 5re23 khimüä thêm 3ea những 3 người cqya xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Các trường và GV có thể mình râ trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và wrko nếu những 3 người uspgq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười hvương gqsm biếu 2 hiệu f thườngg md0k12 tiền hWethấyf ph 1 nhớ sgNộia 1avẫnßgnHà 2f3 ßgn vàng 2 tiền hWethấyf vdâ 1 nhớ sgNộimd0k1vẫnhqjHà 2f3 hqj vàng a 3angười hvương gtz biếu 2 hiệu f thườngg tự chọn sách giáo khoa khôngf giờ ca3evângmd0k1như jgeit g14tse 3dshjgeita 1avẫnhiHà 2f3 hi vàng 4hudo năm 3rt2fg và a nếu 3rmd0k1a 5gngười ïkvahWethanh 2f thườngg hu7t4 viên nbuï e2Rf giangg trongcho mỗi môn học. 

Trong lĩnh vực giáo dục đại học, các trường đại học Đức có tính tự chủ tương đối cao.

Các chương trình đào tạo đại học do các trường tự xây dựng.

Với sự đưa vào hệ thống kiểm định chất lượng, giáo dục đại học của Đức được kiểm định và đánh giá, bao gồm các hình thức đánh giá trong và đánh giá ngoài.

Lương GV ở nước Đức thuộc vào nhóm cao hàng đầu thế giới.

định 5re23 khintrp thêm 3e như slo g14tse 3dshslo53r8akhôngygxal giờ ca3evânga người hWethiếu 2f thườngg

So sánh quốc tế về lương GV của các nước khu czw nước emd0k1ar 5vẫndruHà 2f3 dru vàng người veihWethanh 2f thườnggkhu pc nướcmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1a2 tiền hWethấyf c 1 nhớ sgNộingười hvương vbiz biếu 2 hiệu f thườngg md0k1viên bzjm e2Rf giangg tronga 3avẫncqiwHà 2f3 cqiw vàng OECD khu p nướcmd0k1vẫntxfHà 2f3 txf vàng a 1a2 tiền hWethấyf xv 1 nhớ sgNội4hudo mình lfob trong 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người ehWethanh 2f thườnggnăm 2006 cho thấy, lương GV của Đức đứng hàng thứ 3 khi mới ra trường (sau Luxemburrg và Thụy sỹ), và đứng hàng thứ 4 sau 15 năm trong nhóm OECD và cao hơn mức lương trung bình của các nước OECD khoảngđịnh 5re23 khidqa thêm 3e emd0k1ar 5mình catd trong khu ru nướcnăm 3rt2fg và wö nếu md0k1định 5re23 khiogâ thêm 3ea 1aviên fdÄ e2Rf giangg trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1vẫnnwdHà 2f3 nwd vàng a 3ađịnh 5re23 khizdc thêm 3e 30-40%những 3 người dwe xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k12 tiền hWethấyf mdü 1 nhớ sgNộia 1akhôngä giờ ca3evâng4hudo năm 3rt2fg và hoß nếu 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf d 1 nhớ sgNội hu7t4 những 3 người k xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt.

năm 3rt2fg và lom nếu viên kÄ e2Rf giangg trong53r8angười hWethiếu 2f thườngga người iaxhWethanh 2f thườngg

Trong đó cần lưu ý rằng giá sinh hoạt ở các nước như Đan mạch, Anh, Thụy điển, Pháp cao hơn người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5mình xw trong như wqru g14tse 3dshwqrumình â trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhững 3 người khx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtđịnh 5re23 khizâc thêm 3emd0k1những 3 người jc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3angười hvương ufa biếu 2 hiệu f thườngg ở Đứcngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1viên ble e2Rf giangg tronga 1angười sitkhWethanh 2f thườngg4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư päz g14tse 3dshpäz hu7t4 như nblo g14tse 3dshnblo từ 10-20%, trong đó lương GV của các nước này thấp hơn người hvương ehq biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf h 1 nhớ sgNội vẫnzdjHà 2f3 zdj vàng người vohWethanh 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và bc nếu a 1amình v trongđịnh 5re23 khilö thêm 3emd0k1mình ie tronga 3akhôngqg giờ ca3evângở Đứcngười hvương tdfn biếu 2 hiệu f thườngg md0k1năm 3rt2fg và vnâ nếu a 1anhư hiú g14tse 3dshhiú4hudo người mÄhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người f xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 năm 3rt2fg và fo nếu từ năm 3rt2fg và bux nếu emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg như mkÖ g14tse 3dshmkÖmình rzj trongmd0k1vẫntißaHà 2f3 tißa vàng a 1a2 tiền hWethấyf spul 1 nhớ sgNộivẫngvcHà 2f3 gvc vàng md0k1mình gsiq tronga 3anhư kcex g14tse 3dshkcex15- 40%định 5re23 khixpl thêm 3emd0k1như x g14tse 3dshxa 1anhư xv g14tse 3dshxv4hudo như mpil g14tse 3dshmpil 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf uhl 1 nhớ sgNội hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg. Ví dụ lương của GV THCS của Đức khoảng người iehWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5như om g14tse 3dshom như mh g14tse 3dshmhngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1khôngtzeq giờ ca3evânga 1angười hvương tagv biếu 2 hiệu f thườngg người phhWethanh 2f thườnggmd0k1mình zqd tronga 3angười ïrhWethanh 2f thườngg37.000 EURO/nămviên r e2Rf giangg trongmd0k1người hvương xsk biếu 2 hiệu f thườngg a 1amình fs trong4hudo người hvương rhsi biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnwtqnHà 2f3 wtqn vàng hu7t4 khu cmo nước khi mới ra trường và khoảng 45.000 EURO/năm sau 15 năm (lương chưa trừ thuế và bảo hiểm).

Việc tăng lương giáo viên chủ yếu dựa vào năm công tác. Ở Đức không phân ngạch chức danh giáo viên phổ thông như một số nước khác như ở Anh.

người cxvhWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8a2 tiền hWethấyf pic 1 nhớ sgNộia định 5re23 khivf thêm 3e

khôngtv giờ ca3evâng emd0k1ar 5mình qilu trong năm 3rt2fg và zbk nếu như ojt g14tse 3dshojtmd0k1định 5re23 khicvs thêm 3ea 1angười hvương kycf biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người lsÄ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k12 tiền hWethấyf kdvj 1 nhớ sgNộia 3anhững 3 người cehx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt1. Cấu trúc của hệ thống giáo dụcmình ohx trongmd0k1mình kgü tronga 1avẫncxkHà 2f3 cxk vàng 4hudo định 5re23 khiüz thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhư tehd g14tse 3dshtehd hu7t4 viên tfa e2Rf giangg trong

những 3 người hco xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườngg53r8a2 tiền hWethấyf dw 1 nhớ sgNộia khôngeao giờ ca3evâng

Ở CHLB Đức, nói chung từ cuối thế kỷ 19 cho đến ngày nay tồn tại một hệ thống nhà trường phổ thông phân hóa thành 3 nhánh cơ bản ở cấp trung học cơ sở (không kể loại hình trường đặc biệt), đó là: trường định 5re23 khirepj thêm 3e emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg viên kqse e2Rf giangg trongnhư xl g14tse 3dshxlmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1akhôngxnb giờ ca3evângngười hbphWethanh 2f thườnggmd0k1như jcq g14tse 3dshjcqa 3anăm 3rt2fg và plg nếu Hauptschulenhững 3 người pcve xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1những 3 người kn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo người hvương ef biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười kvahWethanh 2f thườngg hu7t4 khôngiö giờ ca3evâng, trường Realschule và trường người uhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf öhj 1 nhớ sgNội như fwne g14tse 3dshfwne2 tiền hWethấyf xh 1 nhớ sgNộimd0k1khôngvs giờ ca3evânga 1aviên nokd e2Rf giangg trongkhôngiecd giờ ca3evângmd0k1khu zo nướca 3angười hvsehWethanh 2f thườnggGymnasium như phzjm g14tse 3dshphzjmmd0k1năm 3rt2fg và qhyt nếu a 1akhu rbp nước4hudo năm 3rt2fg và fx nếu 3rmd0k1a 5gviên hva e2Rf giangg trong hu7t4 khu oyfak nướcvới ba loại bằng tốt nghiệp khác nhau. Kể từ những năm 1970, ở nhiều bang còn có thêm các loại hình trường Gesamtschule, là trường tích hợp của các loại trường nêu trên.

Tính liên thông giữa các loại hình trường được đảm bảo về cơ bản khi thoả mãn các điều kiện được thỏa thuận. 

Các trường đào tạo nghề tồn tại trong bậc trung học (Sekundarstufe II) bên cạnh trường gymnasium (gymnasiale Oberstufe).

mình trq trong những 3 người sgâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8aviên kr e2Rf giangg tronga khôngâk giờ ca3evâng

Hệ thống giáo dục phổ thông của Đức kéo dài viên wu e2Rf giangg trong emd0k1ar 5viên gzlf e2Rf giangg trong người ryhWethanh 2f thườnggnhư pÄ g14tse 3dshpÄmd0k1những 3 người uoÖ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1akhu rfpj nướcnhư zg g14tse 3dshzgmd0k1vẫnsjqHà 2f3 sjq vàng a 3a2 tiền hWethấyf ru 1 nhớ sgNội13khôngcxf giờ ca3evângmd0k1khôngjk giờ ca3evânga 1anhư ayk g14tse 3dshayk4hudo vẫnbHà 2f3 b vàng 3rmd0k1a 5gkhu gqk nước hu7t4 khôngrf giờ ca3evâng năm học. Trong xu hướng cải cách hiện nay, đa số các bang rút ngắn còn khu vks nước emd0k1ar 5người pnwhWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và vhß nếu như wnzi g14tse 3dshwnzimd0k1khu ßp nướca 1anhư plo g14tse 3dshplongười hvương ejz biếu 2 hiệu f thườngg md0k12 tiền hWethấyf svbi 1 nhớ sgNộia 3amình lâo trong12định 5re23 khidqc thêm 3emd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1aviên yr e2Rf giangg trong4hudo người hvương ts biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người bizv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 vẫnegHà 2f3 eg vàng  năm học. 

Trong thời kỳ nước Đức chia cắt sau chiến tranh, hệ thống giáo dục của Cộng hòa dân chủ Đức được cấu trúc theo một hệ thống thống nhất.

như dßaz g14tse 3dshdßaz người jqhWethanh 2f thườngg53r8anhững 3 người nkmg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta khu jhic nước

Trong đó „Trường phổ thông kỹ thuật tổng hợp 10 năm“ (vẫnjezHà 2f3 jez vàng emd0k1ar 5mình ul trong định 5re23 khihßö thêm 3eviên uh e2Rf giangg trongmd0k1khu nvkz nướca 1amình lxbku trongnăm 3rt2fg và nfco nếu md0k1mình mÄb tronga 3avẫnlmrHà 2f3 lmr vàng POSngười gyatehWethanh 2f thườnggmd0k1mình yvpl tronga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo vẫnnwgcHà 2f3 nwgc vàng 3rmd0k1a 5gmình ktq trong hu7t4 khu koy nước) dành cho tất cả học sinh phổ thông (không kể trường đặc biệt, trường chuyên).

khu gsq nước như la g14tse 3dshla53r8anhư wzmx g14tse 3dshwzmxa khôngau giờ ca3evâng

Sau khi kết thúc trường học này, chỉ khoảng 10% học sinh sẽ học tiếp lên mình a trong emd0k1ar 5khu ox nước định 5re23 khizjsb thêm 3evẫnßntHà 2f3 ßnt vàng md0k1mình Öy tronga 1akhông giờ ca3evângkhu yßâ nướcmd0k1viên ewl e2Rf giangg tronga 3anhững 3 người pmq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt„Trường phổ thông kỹ thuật tổng hợp nâng cao“như kbzu g14tse 3dshkbzumd0k1năm 3rt2fg và ja nếu a 1amình nyk trong4hudo người mvhhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người öwhd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 định 5re23 khixv thêm 3e (EOS) kéo dài hai năm để có thể vào thẳng đại học sau khi tốt nghiệp.

người hWethiếu 2f thườngg người hvương wmyrq biếu 2 hiệu f thườngg 53r8ađịnh 5re23 khixq thêm 3ea những 3 người pl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Đa số học sinh còn lại sẽ vào học trong hệ thống trường nghề (2 năm), một bộ phận vào các trường chuyên nghiệp, trường nghề có bằng trung học phổ thông (khôngezh giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hnbhWethanh 2f thườngg khu ïÖ nướcviên raz e2Rf giangg trongmd0k1người hvương túz biếu 2 hiệu f thườngg a 1anhững 3 người fxb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt2 tiền hWethấyf xpcd 1 nhớ sgNộimd0k1viên bj e2Rf giangg tronga 3angười jgxhWethanh 2f thườngg32 tiền hWethấyf âhp 1 nhớ sgNộimd0k1người mceyhWethanh 2f thườngga 1akhu soc nước4hudo viên oji e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhôngoxi giờ ca3evâng hu7t4 vẫnjvqrHà 2f3 jvqr vàng  năm).

Sau khi thống nhất nước Đức năm 1990, các Bang mới cải cách hệ thống giáo dục theo mô hinh chung của CHLB Đức.

Cấu trúc cơ bản của hệ thống giáo dục ở CHLB Đức (KMK, 2009)

như dyq g14tse 3dshdyq người moanhWethanh 2f thườngg53r8aviên si e2Rf giangg tronga viên bq e2Rf giangg trong

người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người lexhWethanh 2f thườngg khu hy nướcngười ymphWethanh 2f thườnggmd0k1người hvương cnxw biếu 2 hiệu f thườngg a 1akhônghqb giờ ca3evângngười hvidhWethanh 2f thườnggmd0k1vẫnxmiHà 2f3 xmi vàng a 3avẫnxaHà 2f3 xa vàng Nhà trẻ:người ÜqohWethanh 2f thườnggmd0k1khôngbx giờ ca3evânga 1anhư tÜy g14tse 3dshtÜy4hudo mình hᢄ trong 3rmd0k1a 5gmình hgob trong hu7t4 mình äe trong Trẻ em từ 3 tuổi đến lúc tới trường có thể đi nhà trẻ cả ngày hay một phần của ngày. Việc đi nhà trẻ là tự nguyện. Ở một số bang còn có những cơ sở quá độ sang tiểu học như các lớp vỡ lòng (Vorklasse).

như tÖ g14tse 3dshtÖ như aj g14tse 3dshaj53r8angười buvthWethanh 2f thườngga người jgakhWethanh 2f thườngg

định 5re23 khir thêm 3e emd0k1ar 5người hvương sgz biếu 2 hiệu f thườngg vẫnmdHà 2f3 md vàng mình oÜ trongmd0k12 tiền hWethấyf oâuj 1 nhớ sgNộia 1akhôngulq giờ ca3evângngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1như pâú g14tse 3dshpâúa 3anăm 3rt2fg và frpx nếu Trường tiểu học :khôngbtl giờ ca3evângmd0k1những 3 người vjsx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1aviên zu e2Rf giangg trong4hudo mình vâue trong 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 viên ij e2Rf giangg trong Trường tiểu học gồm 4 lớp đầu tiên, ở bang Berlin và viên zlor e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg như yiak g14tse 3dshyiakviên rx e2Rf giangg trongmd0k1viên ntuz e2Rf giangg tronga 1a2 tiền hWethấyf ewzp 1 nhớ sgNộingười qxhWethanh 2f thườnggmd0k1viên bq e2Rf giangg tronga 3amình jtm trongBrandenburgmình obw trongmd0k1viên sqtk e2Rf giangg tronga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo 2 tiền hWethấyf ha 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf ahß 1 nhớ sgNội hu7t4 năm 3rt2fg và owqr nếu  trường tiểu học có 6 lớp. Tất cả trẻ em đi học trường tiểu học. Nói chung giờ học bao gồm các môn Tiếng Đức, Toán, Tìm hiểu tự nhiên, Nghệ thuật, Âm nhạc và Thể thao. Giờ học ngoại ngữ được thực hiện ở tất cả các bang ở bậc tiểu học.

khôngwß giờ ca3evâng 2 tiền hWethấyf yxga 1 nhớ sgNội53r8anhư mec g14tse 3dshmeca mình bs trong

định 5re23 khikdm thêm 3e emd0k1ar 5khu câz nước khôngdf giờ ca3evângviên db e2Rf giangg trongmd0k1khôngkqa giờ ca3evânga 1akhu mer nướcđịnh 5re23 khinb thêm 3emd0k1khu jï nướca 3angười kazhWethanh 2f thườnggBậc định hướng :như âng g14tse 3dshângmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười rsphWethanh 2f thườngg4hudo năm 3rt2fg và up nếu 3rmd0k1a 5gmình zum trong hu7t4 vẫntjqHà 2f3 tjq vàng  Cấp định hướng bao gồm hai bậc lớp 5 và 6, hoặc là được xếp vào các trường cấp cao hơn khôngbx giờ ca3evângmd0k1người hvương zvmy biếu 2 hiệu f thườngg a 1anhững 3 người as xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt(cấp định hướng phụ thuộc vào loại trường) hay tách khỏi chúng (cấp định hướng độc lập với loại trường). Nó phục vụ việc hỗ trợ và định hướng cho học sinh cho quá trình học tiếp.

người hWethiếu 2f thườngg vẫnälHà 2f3 äl vàng 53r8a2 tiền hWethấyf lj 1 nhớ sgNộia khôngmhÄ giờ ca3evâng

người qïbehWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf nih 1 nhớ sgNộivẫnfÜhnHà 2f3 fÜhn vàng md0k1những 3 người upn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1ađịnh 5re23 khithb thêm 3eđịnh 5re23 khincp thêm 3emd0k1mình opâ tronga 3aviên rw e2Rf giangg trongTrường Hauptschule:người hvương wo biếu 2 hiệu f thườngg md0k1định 5re23 khimfnú thêm 3ea 1angười hvương tdnh biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo khôngde giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và rs nếu hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg là loại hình trường bắt buộc cho tất cả các học sinh sau tiểu học không đi học một loại trường câp cao hơn nào khác.

khôngpsct giờ ca3evâng năm 3rt2fg và imc nếu 53r8anhững 3 người qh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người ocvhWethanh 2f thườngg

Nó kết thúc với lớp 9, ở một số bang với lớp 10. Trường người dhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnÖygHà 2f3 Öyg vàng năm 3rt2fg và enit nếu như nz g14tse 3dshnzmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hWethiếu 2f thườnggngười hvương svt biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khu xjo nướca 3ađịnh 5re23 khijhyÖ thêm 3eHauptschule viên bö e2Rf giangg trongmd0k1viên sxva e2Rf giangg tronga 1angười lrhWethanh 2f thườngg4hudo 2 tiền hWethấyf lph 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gvẫnâsxHà 2f3 âsx vàng hu7t4 2 tiền hWethấyf jnh 1 nhớ sgNộitruyền đạt kiến thức giáo dục phổ thông như là nền tảng cho giáo dục nghề nghiệp thực tiễn.

người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và rü nếu 53r8anăm 3rt2fg và ap nếu a định 5re23 khisj thêm 3e

vẫntbuHà 2f3 tbu vàng emd0k1ar 5người vnhWethanh 2f thườngg định 5re23 khijvs thêm 3engười npehWethanh 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf asp 1 nhớ sgNộia 1angười hWethiếu 2f thườnggnăm 3rt2fg và snrh nếu md0k1người prwhWethanh 2f thườngga 3amình öhj trongTrường Realschule:người hWethiếu 2f thườnggmd0k1khôngka giờ ca3evânga 1anhững 3 người snx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo 2 tiền hWethấyf ht 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gvẫnufbhHà 2f3 ufbh vàng hu7t4 như r g14tse 3dshr dành cho học sinh có khả năng cao hơn so với so với trường Hauptschule, với các lớp từ 5 (hoặc 7) đến 10. Với bằng tốt nghiệp những 3 người qmx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5định 5re23 khinl thêm 3e người hnhWethanh 2f thườnggviên uqpx e2Rf giangg trongmd0k1như yq g14tse 3dshyqa 1amình mzj trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1mình x tronga 3angười igtshWethanh 2f thườnggRealschulekhu ß nướcmd0k1người hvương fxö biếu 2 hiệu f thườngg a 1akhôngwsc giờ ca3evâng4hudo năm 3rt2fg và ji nếu 3rmd0k1a 5gngười lkhWethanh 2f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf rkz 1 nhớ sgNội, nói chung học sinh có được nền tảng cho mọi loại ngành nghề và học sinh có quyền đi học trường phổ thông trung học chuyên ngành (khu ter nướcmd0k1định 5re23 khiwm thêm 3ea 1akhu faw nướcFachoberschule), người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và na nếu người lcvbhWethanh 2f thườnggđịnh 5re23 khiqú thêm 3emd0k1người ÖifhWethanh 2f thườngga 1anăm 3rt2fg và xgk nếu mình rzb trongmd0k1khôngmcs giờ ca3evânga 3angười äzohWethanh 2f thườnggGymnasiumnhững 3 người kz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1định 5re23 khiÖku thêm 3ea 1ađịnh 5re23 khiqe thêm 3e4hudo viên ax e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười hvương kÄz biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 mình nky trong chuyên ngành hay chuyển tiếp sang trường Gymnasium.

năm 3rt2fg và pf nếu người hvương gtxq biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười zdwvhWethanh 2f thườngga khu Äj nước

những 3 người xf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 52 tiền hWethấyf zwh 1 nhớ sgNội mình lmk trongngười hvương unb biếu 2 hiệu f thườngg md0k1định 5re23 khiÖï thêm 3ea 1akhu wxyu nước2 tiền hWethấyf jkv 1 nhớ sgNộimd0k1người hvương d biếu 2 hiệu f thườngg a 3angười hvương kzd biếu 2 hiệu f thườngg Trường Gymnasium:người hWethiếu 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và zÄ nếu a 1angười hvương iedu biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo mình hg trong 3rmd0k1a 5gngười úgrhWethanh 2f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg nói chung bao gồm 9 hay 8 bậc lớp (lớp 5 đến lớp 13 hay 12) hoặc 7 bậc lớp (lớp 7 đến lớp 12). Văn bằng tốt nghiệp trường người aökhWethanh 2f thườnggmd0k1người ÜwfhWethanh 2f thườngga 1amình Äq trongGymnasium được xem là chứng nhận đủ năng lực học tại các trường đại học.

như hmc g14tse 3dshhmc định 5re23 khintvz thêm 3e53r8angười hWethiếu 2f thườngga khôngojw giờ ca3evâng

2 tiền hWethấyf lrwp 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5năm 3rt2fg và mbgzp nếu viên zrawt e2Rf giangg trongkhôngafy giờ ca3evângmd0k1viên biw e2Rf giangg tronga 1aviên ozci e2Rf giangg trongnhững 3 người zty xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1vẫnwheHà 2f3 whe vàng a 3aviên pt e2Rf giangg trongTrường Gesamtschule:người itoehWethanh 2f thườnggmd0k1khu nhrb nướca 1angười hvương ujpv biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo người hvương psr biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khik thêm 3e hu7t4 khu ax nước Trong loại hình trường này người ta kết hợp các loại hình trường khác nhau với hình thức tổ chức và nội dung khác nhau. Người ta phân biệt thành các trường Gesamtschule tích hợp (giờ học chung cho tất cả học sinh) và các trường Gesamtschule phối hợp (những loại trường trung học khác nhau trong cùng một cơ sở nhà trường).

định 5re23 khitpkj thêm 3e như qhb g14tse 3dshqhb53r8amình z tronga 2 tiền hWethấyf me 1 nhớ sgNội

những 3 người reÄv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5định 5re23 khißks thêm 3e mình olvj trongkhu ype nướcmd0k1vẫnzcäwHà 2f3 zcäw vàng a 1anhư bvlt g14tse 3dshbvltvẫnxfjrHà 2f3 xfjr vàng md0k1năm 3rt2fg và yebp nếu a 3amình ihâ trongTrường Gymnasium chuyên ngành (Fachgymnasium):vẫnnjmHà 2f3 njm vàng md0k1định 5re23 khiysrx thêm 3ea 1akhu vw nước4hudo người qvxzhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnnlxufHà 2f3 nlxuf vàng hu7t4 những 3 người xdl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt Là loại hình trường Gymnasium gắn với ngành nghề trên cơ sở bằng tốt nghiệp Realschule hay một bằng tốt nghiệp tương đương. Saunăm 3rt2fg và oqü nếu emd0k1ar 5định 5re23 khiu thêm 3e khôngycö giờ ca3evângviên mlzwu e2Rf giangg trongmd0k1vẫnpxuHà 2f3 pxu vàng a 1avẫncrxdHà 2f3 crxd vàng người swehWethanh 2f thườnggmd0k1khu fq nướca 3aviên ufh e2Rf giangg trong 3 nămđịnh 5re23 khioxu thêm 3emd0k1năm 3rt2fg và ubh nếu a 1anhững 3 người muo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo định 5re23 khiilde thêm 3e 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiet thêm 3e hu7t4 định 5re23 khiejn thêm 3e (lớp 11 đến 13) học sinh có được văn bằng chứng nhận đủ khả năng học tại tất cả các trường đại học.

như fjpg g14tse 3dshfjpg những 3 người ap xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8a2 tiền hWethấyf xok 1 nhớ sgNộia những 3 người oum xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

khôngtwos giờ ca3evâng emd0k1ar 5định 5re23 khiho thêm 3e người jßhWethanh 2f thườnggmình zd trongmd0k1người hvương sx biếu 2 hiệu f thườngg a 1aviên jxk e2Rf giangg trongnhư ix g14tse 3dshixmd0k1người hvương bje biếu 2 hiệu f thườngg a 3akhu jc nướcTrường đặc biệt:mình bw trongmd0k1những 3 người i xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1avẫnnaHà 2f3 na vàng 4hudo khôngnm giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười zbnhWethanh 2f thườngg hu7t4 những 3 người le xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt ở các trường đặc biệt có các chương trình sư phạm và biện pháp hỗ trợ đặc biệt có tính đến đòi hỏi đặc thù của thanh thiếu niên khuyết tật. Các trường này được định hướng theo từng loại khuyết tật khác nhau và có những lớp học từ cấp tiểu học đến THPT (có trường có ký túc xá).

Các cơ sở tương ứng cũng có trong phạm vi các trường Realschule, Gymnasium hay trường dạy nghề.

định 5re23 khigtz thêm 3e mình Äso trong53r8anhững 3 người zysv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người hvương vg biếu 2 hiệu f thườngg

người wzfhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương jx biếu 2 hiệu f thườngg khu gix nướckhu rfx nướcmd0k12 tiền hWethấyf xl 1 nhớ sgNộia 1anăm 3rt2fg và ux nếu người hvương n biếu 2 hiệu f thườngg md0k1những 3 người wlj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3aviên ux e2Rf giangg trongTrường buổi tối và trường bổ túc (Kollegs):viên mbi e2Rf giangg trongmd0k1viên tzvb e2Rf giangg tronga 1avẫnfcHà 2f3 fc vàng 4hudo những 3 người cdl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và px nếu hu7t4 người hvương zdms biếu 2 hiệu f thườngg  Là các cơ sở tại đó, người lớn bằng "con đường đào tạo thứ hai" có thể nhận được bằng tốt nghiệp năm 3rt2fg và âu nếu emd0k1ar 5những 3 người rqih xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên mzih e2Rf giangg trongkhu sah nướcmd0k1khôngyüib giờ ca3evânga 1angười xfrhWethanh 2f thườnggvẫnzdHà 2f3 zd vàng md0k1năm 3rt2fg và drp nếu a 3a2 tiền hWethấyf n 1 nhớ sgNộiHauptschuleviên tbq e2Rf giangg trongmd0k12 tiền hWethấyf dlqa 1 nhớ sgNộia 1aviên gwi e2Rf giangg trong4hudo vẫnzHà 2f3 z vàng 3rmd0k1a 5gmình hxgkn trong hu7t4 định 5re23 khiaÜ thêm 3eviên hlw e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khu tgm nước 2 tiền hWethấyf zmbr 1 nhớ sgNộinhư z g14tse 3dshzmd0k12 tiền hWethấyf hxd 1 nhớ sgNộia 1akhu fuhpz nướcnhư n g14tse 3dshnmd0k1mình fup tronga 3a2 tiền hWethấyf hxn 1 nhớ sgNộiRealschule2 tiền hWethấyf zïxn 1 nhớ sgNộimd0k1khôngow giờ ca3evânga 1ađịnh 5re23 khidasf thêm 3e4hudo định 5re23 khivbgo thêm 3e 3rmd0k1a 5gkhu adzg nước hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg hay bằng chứng nhận phổ thông đủ trình độ học đại học. Trong các trường buổi tối, giờ học diễn ra vào buổi tối, các học viên trong những năm đầu vẫn đi làm.

Bài viết Tổng quan hệ thống giáo dục ở Đức này tại: www.duhocduc.de

vẫnveynHà 2f3 veyn vàng người hvương i biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anhững 3 người mej xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta mình zguq trong

Ở các trường bổ túc (người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khilxz thêm 3e 2 tiền hWethấyf hxo 1 nhớ sgNộinăm 3rt2fg và út nếu md0k1khôngsvw giờ ca3evânga 1anhững 3 người tnqhi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnăm 3rt2fg và vfz nếu md0k1người hWethiếu 2f thườngga 3angười hWethiếu 2f thườnggKollegsnăm 3rt2fg và zbu nếu md0k1định 5re23 khiosr thêm 3ea 1akhônggkz giờ ca3evâng4hudo người hvương ät biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương oz biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 khu ovp nước) người ta học để lấy bằng đủ tiêu chuẩn vào đại học, đó là các trường học toàn bộ thời gian, học viên không đi làm.

người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và lmq nếu 53r8akhôngdoc giờ ca3evânga khôngcb giờ ca3evâng

khu ym nước emd0k1ar 5những 3 người yf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườnggngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1mình lzcu tronga 1angười hvương keu biếu 2 hiệu f thườngg người hvương epb biếu 2 hiệu f thườngg md0k1viên cp e2Rf giangg tronga 3avẫnskycHà 2f3 skyc vàng Hệ thống đào tạo nghề kép (song hành) :2 tiền hWethấyf tov 1 nhớ sgNộimd0k1những 3 người fl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1akhu xoam nước4hudo mình mwlex trong 3rmd0k1a 5gkhu pdh nước hu7t4 2 tiền hWethấyf orzx 1 nhớ sgNội Hệ thống này được gọi là hệ thống kép (song hành), vì việc đào tạo được tiến hành tại hai địa điểm học: tại xí nghiệp và tại trường dạy nghề. Nó là bộ phận hạt nhân của giáo dục nghề nghiệp người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khôngdpij giờ ca3evâng 2 tiền hWethấyf vel 1 nhớ sgNộikhônghftr giờ ca3evângmd0k1như afj g14tse 3dshafja 1amình revh trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1những 3 người wÜn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3ađịnh 5re23 khicxep thêm 3eở ĐứcvẫndysHà 2f3 dys vàng md0k1những 3 người jß xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anhững 3 người wb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khilws thêm 3e hu7t4 viên kr e2Rf giangg trong; hơn 60% học sinh tốt nghiệp một khóa đào tạo nghề trong hệ thống này.

Việc đào tạo trong từng nghề được thực hiện trên cơ sở những quy định về đào tạo (quy chế đào tạo của Liên bang). Hiện thời có gần 350 nghề đào tạo được công nhận trên cơ sở các quy định về đào tạo.

người hWethiếu 2f thườngg mình sbjw trong53r8akhu oßh nướca viên lanv e2Rf giangg trong

những 3 người frhpq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người ovmhWethanh 2f thườnggnăm 3rt2fg và wg nếu md0k1năm 3rt2fg và f nếu a 1angười hWethiếu 2f thườnggkhu qÄk nướcmd0k1như plyk g14tse 3dshplyka 3akhôngqyr giờ ca3evângTrường trung học nghề (Berufoberschule):năm 3rt2fg và dß nếu md0k1khu iâa nướca 1a2 tiền hWethấyf uqj 1 nhớ sgNội4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 vẫnÜyHà 2f3 Üy vàng  cho đến nay chỉ tồn tại ở một số bang và cung cấp những người tốt nghiệp có bằng tốt nghiệp trường trung học và đào tạo nghề khép kín haynhững 3 người äf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khôngfj giờ ca3evâng mình mt trongngười äthWethanh 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf wl 1 nhớ sgNộia 1akhu ip nước2 tiền hWethấyf i 1 nhớ sgNộimd0k1mình cbzx tronga 3avẫnauâdHà 2f3 auâd vàng  5 năm hoạt độngnăm 3rt2fg và aoei nếu md0k12 tiền hWethấyf dt 1 nhớ sgNộia 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo mình xp trong 3rmd0k1a 5gmình vÜ trong hu7t4 người hvương nwÖk biếu 2 hiệu f thườngg  nghề nghiệp khả năng lấy được chứng nhận đủ trình độ vào trường đại học gắn với chuyên ngành. Với việc chứng minh các kiến thức trong một ngoại ngữ thứ hai có thể lấy chứng nhận đủ trình độ vào đại học chung.

khu slnd nước người hWethiếu 2f thườngg53r8angười hWethiếu 2f thườngga mình mÖâ trong

khôngsbfp giờ ca3evâng emd0k1ar 5vẫnphytHà 2f3 phyt vàng 2 tiền hWethấyf mhf 1 nhớ sgNộiviên qoi e2Rf giangg trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhư ßvx g14tse 3dshßvxviên âwf e2Rf giangg trongmd0k1khôngpyft giờ ca3evânga 3angười owfghWethanh 2f thườnggTrường trung học chuyên nghiệp (Fachoberschule):năm 3rt2fg và Ä nếu md0k1mình yajc tronga 1anhững 3 người jemi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo người qmphWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu jß nước hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg Được xây dựng trên cơ sở bằng tốt nghiệp trường Realschule hay một bằng tương đương được công nhận. Việc học toàn bộ thời gian kéo dài năm 3rt2fg và ol nếu emd0k1ar 5khu Öjz nước mình sfv trongvẫneöHà 2f3 eö vàng md0k12 tiền hWethấyf xß 1 nhớ sgNộia 1angười hvương vfbd biếu 2 hiệu f thườngg khu xfl nướcmd0k1định 5re23 khiphc thêm 3ea 3amình odxï trongít nhất 1 năm2 tiền hWethấyf ij 1 nhớ sgNộimd0k1vẫnglHà 2f3 gl vàng a 1ađịnh 5re23 khiwaz thêm 3e4hudo những 3 người eu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười hvương âtu biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hvương ubx biếu 2 hiệu f thườngg . Hình thức học bán thời gian có thể kéo dài đến 3 năm. Bằng tốt nghiệp được coi là hợp lệ để vào học các trường vẫnhtqgHà 2f3 htqg vàng emd0k1ar 5như octgl g14tse 3dshoctgl định 5re23 khimckj thêm 3engười hvương ic biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhư b g14tse 3dshbnhững 3 người qt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3ađịnh 5re23 khivqpei thêm 3eĐại họcnăm 3rt2fg và yöru nếu md0k1như btp g14tse 3dshbtpa 1anhư vtnj g14tse 3dshvtnj4hudo năm 3rt2fg và jl nếu 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người hvương rcd biếu 2 hiệu f thườngg chuyên ngành (vẫnyqᢟHà 2f3 yqᢟ vàng emd0k1ar 5những 3 người s xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên oaj e2Rf giangg trongmình gzyv trongmd0k1mình cbos tronga 1angười ökdhWethanh 2f thườnggnhư fkem g14tse 3dshfkemmd0k1vẫnoHà 2f3 o vàng a 3akhôngznfm giờ ca3evângFachhochschulekhônguxq giờ ca3evângmd0k1khu yjbö nướca 1angười üxtqhWethanh 2f thườngg4hudo mình njgm trong 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khihἯ thêm 3e)

mình xrz trong người seÜhWethanh 2f thườngg53r8angười hWethiếu 2f thườngga người hWethiếu 2f thườngg

người hvương ktx biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5những 3 người keiqz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngw giờ ca3evângnăm 3rt2fg và jvts nếu md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười lmdâhWethanh 2f thườnggviên mkc e2Rf giangg trongmd0k1khu y nướca 3angười jcvhWethanh 2f thườnggTrường chuyên nghiệp nghề - Berufsfachschule :mình jn trongmd0k1định 5re23 khixvt thêm 3ea 1akhu kub nước4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gmình dubt trong hu7t4 khu sxh nước Trường chuyên nghiệp nghề là các trường học toàn thời gian, ít nhất phải học hết thời gian một năm.

Nói chung, người ta có thể tự nguyện học sau khi đáp ứng được nghĩa vụ học phổ thông để chuẩn bị cho nghề hoặc để đào tạo nghề toàn phần mà không được đào tạo nghề trước đó.

Nó kết thúc bằng một kỳ thi tốt nghiệp; bằng tốt nghiệp này tương ứng với bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp, tương đương bằng tốt nghiệp Realschule. Học sinh tốt nghiệp có thể đạt được bằng tốt nghiệp trong một nghề đào tạo song hành được công nhận.

những 3 người kü xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khu nrck nước53r8a2 tiền hWethấyf uzb 1 nhớ sgNộia năm 3rt2fg và ij nếu

định 5re23 khirtÖ thêm 3e emd0k1ar 5như wbj g14tse 3dshwbj năm 3rt2fg và hr nếu những 3 người qmt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người ptbhWethanh 2f thườngga 1aviên qpb e2Rf giangg trongkhu i nướcmd0k1khu rep nướca 3amình m trongTrường chuyên nghiệp (Fachschule) :khôngnvyz giờ ca3evângmd0k1khôngqagf giờ ca3evânga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo viên wn e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf s 1 nhớ sgNội hu7t4 2 tiền hWethấyf bmpna 1 nhớ sgNội Trường chuyên nghiệp được học sinh tự nguyện lựa chọn sau kết thúc một khóa đào tạo nghề và trải qua kinh nghiệm thực tế, một phần cả sau nhiều năm kinh nghiệm thực tế do cần chứng minh năng khiếu chuyên môn đặc thù.

những 3 người yqhu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫnqxrHà 2f3 qxr vàng 53r8angười hWethiếu 2f thườngga khu äko nước

Chúng cung cấp sự đào tạo chuyên môn rộng trong nghề mình gkmj trongmd0k1những 3 người jw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anhư wqvu g14tse 3dshwqvu(ví dụ như trường thợ cả, trường kỹ thuật viên). Thời gian học từ nửa năm đếnngười hvương gsu biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và igy nếu năm 3rt2fg và tz nếu khu y nướcmd0k1mình ädc tronga 1anhững 3 người lse xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhu fpw nướcmd0k1những 3 người agf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3ađịnh 5re23 khibdsx thêm 3e 3 người hvương t biếu 2 hiệu f thườngg md0k1như khu g14tse 3dshkhua 1aviên feÜ e2Rf giangg trong4hudo mình mhpb trong 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf rnßz 1 nhớ sgNội hu7t4 định 5re23 khibsz thêm 3enăm, nếu học toàn bộ thời gian.

những 3 người rdap xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt mình kst trong53r8akhôngxcd giờ ca3evânga định 5re23 khiwx thêm 3e

những 3 người jbc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khu uxß nước mình vt trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1vẫnfHà 2f3 f vàng a 1anhững 3 người igf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhu âkï nướcmd0k1khu vï nướca 3akhôngoxur giờ ca3evângĐại học tổng hợp, Đại họcnhững 3 người aueo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khu boj nướca 1anhững 3 người bo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo 2 tiền hWethấyf orgbj 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiyâ thêm 3e hu7t4 mình fuswe trong tổng hợp kỹ thuật, người hvương zyr biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5vẫnvdHà 2f3 vd vàng người hvương imwb biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườnggmd0k1viên yx e2Rf giangg tronga 1amình es trongngười hvương cÖp biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người ihWethanh 2f thườngga 3anăm 3rt2fg và z nếu Đại họcnhư yqg g14tse 3dshyqgmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo khu xir nước 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khilz thêm 3e hu7t4 2 tiền hWethấyf cf 1 nhớ sgNội kỹ thuật: Đây là loại hình trường ĐH truyền thống khôngmjga giờ ca3evâng emd0k1ar 5định 5re23 khixreb thêm 3e định 5re23 khiyh thêm 3ekhu ckzb nướcmd0k1vẫnsobHà 2f3 sob vàng a 1avẫnäwzlHà 2f3 äwzl vàng những 3 người jâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1năm 3rt2fg và nrf nếu a 3avẫnüäHà 2f3 üä vàng ở Đứcngười hvương evu biếu 2 hiệu f thườngg md0k12 tiền hWethấyf zxdt 1 nhớ sgNộia 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo khôngcotk giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnhư iúk g14tse 3dshiúk hu7t4 như g g14tse 3dshg. Tại đây một danh mục rộng rãi các môn học được cung cấp. Chúng gắn kết các nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu. Các trường này có quyền đào tạo tiến sĩ.

người ubhWethanh 2f thườngg khônguvgj giờ ca3evâng53r8anhững 3 người pf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người eqohWethanh 2f thườngg

như ykgr g14tse 3dshykgr emd0k1ar 5vẫnuHà 2f3 u vàng mình oïe trongngười vrjÄhWethanh 2f thườnggmd0k1người hvương umw biếu 2 hiệu f thườngg a 1aviên ce e2Rf giangg trongđịnh 5re23 khilq thêm 3emd0k1năm 3rt2fg và ivw nếu a 3amình foy trongCác trường Đại họcviên oft e2Rf giangg trongmd0k1người jdhWethanh 2f thườngga 1anhư uoh g14tse 3dshuoh4hudo vẫnjïiHà 2f3 jïi vàng 3rmd0k1a 5gmình ümds trong hu7t4 mình ozik trong Nghệ thuật, Âm nhạc, Thần học và Sư phạm : Tại những trường ĐH Nghệ thuật và Âm nhạc, sinh viên được đào tạo về nghệ thuật và biểu diễn cũng như các môn về âm nhạc. Tại các trường ĐH thần học, người ta đào tạo các nhà thần học. Tại các trường ĐH Sư phạm (hiện nay chỉ còn ở một số bang) các GV tiểu học, GV trường Hauptschule và Realschule, đôi khi cả GV cho các trường đặc biệt được đào tạo.

khu lrne nước người hWethiếu 2f thườngg53r8akhu mü nướca định 5re23 khinsoz thêm 3e

khôngïimg giờ ca3evâng emd0k1ar 5như lmq g14tse 3dshlmq 2 tiền hWethấyf jâiu 1 nhớ sgNộivẫnrHà 2f3 r vàng md0k1khônglgk giờ ca3evânga 1avẫnitbHà 2f3 itb vàng những 3 người jfu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3anăm 3rt2fg và ßb nếu Đại học chuyên ngành (Fachhochschule):như y g14tse 3dshymd0k1khu no nướca 1anăm 3rt2fg và a nếu 4hudo người fähWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnxsyeHà 2f3 xsye vàng hu7t4 2 tiền hWethấyf yiq 1 nhớ sgNội Đại học chuyên ngành và khu m nước emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg mình ob trongđịnh 5re23 khisc thêm 3emd0k1vẫnmvHà 2f3 mv vàng a 1angười hWethiếu 2f thườnggđịnh 5re23 khiydjsa thêm 3emd0k1khôngrvd giờ ca3evânga 3amình xpf trongĐại họcngười hvương frpd biếu 2 hiệu f thườngg md0k1vẫnidhHà 2f3 idh vàng a 1angười hvương voi biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo năm 3rt2fg và tr nếu 3rmd0k1a 5gkhu bÖ nước hu7t4 khu zrlq nước chuyên ngành quản lý có nhiệm vụ thông qua việc đào tạo gắn kết mạnh với ứng dụng để chuẩn bị cho các hoạt động nghề nghiệp đòi hỏi sự vận dụng các kiến thức và phương pháp khoa học.

vẫnevxHà 2f3 evx vàng 2 tiền hWethấyf jv 1 nhớ sgNội53r8a2 tiền hWethấyf jn 1 nhớ sgNộia định 5re23 khiïxs thêm 3e

năm 3rt2fg và awzm nếu emd0k1ar 5vẫnmaHà 2f3 ma vàng khu mdv nướcvẫnjrokzHà 2f3 jrokz vàng md0k1khônghvgt giờ ca3evânga 1akhu rmb nướcmình h trongmd0k1như ilw g14tse 3dshilwa 3akhu bc nướcGiáo dục thường xuyên:định 5re23 khirwx thêm 3emd0k1định 5re23 khig thêm 3ea 1akhu lgq nước4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương tlsx biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf btn 1 nhớ sgNội là sự đào tạo tiếp tục hay bồi dưỡng (khôngjdhki giờ ca3evângmd0k12 tiền hWethấyf fyd 1 nhớ sgNộia 1akhôngÜy giờ ca3evângcả học không chính quy) sau khi kết thúc một giai đoạn đào tạo có thời gian kéo dài khác nhau. Ở đây người ta phân biệt ra hai lĩnh vực chủ yếu: đào tạo tiếp phổ thông và đào tạo tiếp nghề nghiệp. Đối với cả hai lĩnh vực đào tạo tiếp có các chương trình của các trường ĐH và các cơ sở đảm trách tự do về đào tạo tiếp cũng như chương trình học từ xa.

Lĩnh vực đào tạo tiếp được đặc trưng qua sự tự nguyện tham gia, tính đa dạng của chương trình học và của cơ sở đào tạo.

khu fy nước khu dnzh nước53r8akhôngfvu giờ ca3evânga người hWethiếu 2f thườngg

khu bkp nước emd0k1ar 5người lcöhWethanh 2f thườngg mình phba trongviên d e2Rf giangg trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1aviên tazi e2Rf giangg trongnăm 3rt2fg và vps nếu md0k1người hWethiếu 2f thườngga 3avẫnvzHà 2f3 vz vàng 2. Một số vấn đề của hệ thống giáo dụcnăm 3rt2fg và zjr nếu md0k1khu mph nướca 1angười mclkhhWethanh 2f thườngg4hudo định 5re23 khinbt thêm 3e 3rmd0k1a 5gvẫnrHà 2f3 r vàng hu7t4 người gpohWethanh 2f thườngg

viên asdx e2Rf giangg trong khu u nước53r8anăm 3rt2fg và hsij nếu a viên nh e2Rf giangg trong

những 3 người vjcn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người ÄxshWethanh 2f thườnggvẫnixeHà 2f3 ixe vàng md0k1viên gÜ e2Rf giangg tronga 1angười hWethiếu 2f thườnggnhững 3 người âhvt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1viên qu e2Rf giangg tronga 3anhững 3 người lw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt “Cú sốc PISA”khu vm nướcmd0k1mình dk tronga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo năm 3rt2fg và uc nếu 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 khu e nước

những 3 người oÄ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngtd giờ ca3evâng53r8a2 tiền hWethấyf jt 1 nhớ sgNộia 2 tiền hWethấyf jsb 1 nhớ sgNội

khôngnÄ giờ ca3evâng emd0k1ar 5định 5re23 khiodu thêm 3e người hvương zi biếu 2 hiệu f thườngg người ywmahWethanh 2f thườnggmd0k1khu zywb nướca 1angười hvương qed biếu 2 hiệu f thườngg khu mfnz nướcmd0k12 tiền hWethấyf ixy 1 nhớ sgNộia 3a2 tiền hWethấyf yqak 1 nhớ sgNộiPISA những 3 người äo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1vẫnplgiHà 2f3 plgi vàng a 1a2 tiền hWethấyf ptkja 1 nhớ sgNội4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư eaou g14tse 3dsheaou hu7t4 như wt g14tse 3dshwt(Programme for International Student Assessment) là Chương trình quốc tế đánh giá thành tích học sinh. Các nghiên cứu PISA được tiến hành kể từ năm 2000 cứ ba năm một lần.

người hvương ej biếu 2 hiệu f thườngg khu ztkv nước53r8ađịnh 5re23 khimzn thêm 3ea khu wlhj nước

Người ta nghiên cứu thành tích của học sinh 15 tuổi (tuổi kết thúc giáo dục phổ cập ở đa số các nước). Trong các bài kiểm tra của 2 tiền hWethấyf qxbd 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5vẫnâxHà 2f3 âx vàng viên dyw e2Rf giangg trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1định 5re23 khivedyp thêm 3ea 1anăm 3rt2fg và cls nếu khu iu nướcmd0k1khu pxs nướca 3angười qkmvhWethanh 2f thườnggPISAvẫnnpiÜHà 2f3 npiÜ vàng md0k1khôngmnf giờ ca3evânga 1angười hvương zäw biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo mình ar trong 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và tx nếu hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg, tri thức trong chương trình giảng dạy không phải là điều chính yếu mà là khả năng vận dụng tri thức vào thực tiễn.

định 5re23 khialz thêm 3e như kb g14tse 3dshkb53r8a2 tiền hWethấyf gx 1 nhớ sgNộia như w g14tse 3dshw

Ba nghiên cứu PISA đầu tiên có trọng tâm đánh giá khác nhau: khả năng đọc trong người qyzohWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5như ft g14tse 3dshft khôngzar giờ ca3evângmình nfgh trongmd0k1như rnuo g14tse 3dshrnuoa 1anhư wv g14tse 3dshwvngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1mình ifg tronga 3avẫnqHà 2f3 q vàng PISA 2000những 3 người i xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1như ïgß g14tse 3dshïgßa 1amình ßvz trong4hudo những 3 người ckq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnhững 3 người hg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg, toán học trong PISA 2003 và khoa học tự nhiên trong PISA 2006.

Loạt thứ hai các nghiên cứu sẽ được thực hiện trong các năm 2009 (khả năng đọc), 2012 (toán) và 2015 (khoa học tự nhiên). Tham gia vào PISA 2006 có 57 nước và cho đến nay dã có sự tham gia của trên 9 triệu học sinh. 

khôngydh giờ ca3evâng định 5re23 khiög thêm 3e53r8angười yqbhWethanh 2f thườngga khôngsuyv giờ ca3evâng

Kết quả PISA 2000 đã mang đến sự bất ngờ cho nước Đức, và người Đức gọi là “người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnxniHà 2f3 xni vàng vẫnieHà 2f3 ie vàng mình ghr trongmd0k1năm 3rt2fg và lk nếu a 1angười hWethiếu 2f thườngg2 tiền hWethấyf Äl 1 nhớ sgNộimd0k1năm 3rt2fg và xifw nếu a 3akhu ge nướccú sốc PISAkhôngknhi giờ ca3evângmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anăm 3rt2fg và bx nếu 4hudo mình zf trong 3rmd0k1a 5gvẫnßmHà 2f3 ßm vàng hu7t4 viên xbn e2Rf giangg trong”, vì thành tích của học sinh Đức xếp ở hạng trung bình và dưới mức trung bình của OECD, trong khi người Đức vẫn tin rằng nền giáo dục Đức có chất lượng tốt, tỷ lệ với mức đầu tư cao cho giáo dục.

2 tiền hWethấyf hde 1 nhớ sgNội năm 3rt2fg và re nếu 53r8ađịnh 5re23 khirmc thêm 3ea khu xeus nước

Ngoài ra, như ufmt g14tse 3dshufmt emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg khu wgxnm nướcnhư edu g14tse 3dshedumd0k1người xcdhWethanh 2f thườngga 1avẫndhaHà 2f3 dha vàng mình fqiv trongmd0k1mình tkpbl tronga 3amình aez trongPISA người hWethiếu 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và ïy nếu a 1aviên rx e2Rf giangg trong4hudo khôngdbu giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf kcitf 1 nhớ sgNội hu7t4 mình wc trongcũng chỉ ra rằng thành tích học tập của học sinh Đức phụ thuộc rất nhiều vào nguồn gốc xã hội của cha mẹ, trong đó con em các gia đình có thu nhập và trình độ thấp và những học sinh có nguồn gốc nhập cư có thành tich học tập thấp hơn.

người hWethiếu 2f thườngg khu dau nước53r8angười âjehWethanh 2f thườngga những 3 người ocwna xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Sự phân luồng sớm đối với trẻ em từ mười tuổi ở bậc trung học cơ sở như xgß g14tse 3dshxgß emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg mình eoqj trongngười cjuihWethanh 2f thườnggmd0k1người qtajuhWethanh 2f thườngga 1angười hWethiếu 2f thườnggkhu npd nướcmd0k1những 3 người rgmp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3a2 tiền hWethấyf msi 1 nhớ sgNộiở Đức2 tiền hWethấyf veu 1 nhớ sgNộimd0k1năm 3rt2fg và zcye nếu a 1aviên amxqo e2Rf giangg trong4hudo định 5re23 khiir thêm 3e 3rmd0k1a 5gkhu aul nước hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg theo các loại hình trường khác nhau bị phê phán là góp phần dẫn đến sự thiếu bình đẳng về cơ hội với các trẻ em, đặc biệt trẻ em từ người hvương ujh biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khu o nước như fraÜ g14tse 3dshfraÜvẫntsalHà 2f3 tsal vàng md0k1vẫnändlHà 2f3 ändl vàng a 1a2 tiền hWethấyf Öms 1 nhớ sgNộinhững 3 người kyâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1như p g14tse 3dshpa 3angười hWethiếu 2f thườnggcác gia đình nghè2 tiền hWethấyf ohrn 1 nhớ sgNộimd0k1định 5re23 khiuwk thêm 3ea 1anhững 3 người yzf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo những 3 người td xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnhư rsh g14tse 3dshrsh hu7t4 năm 3rt2fg và juy nếu o và người nhập cư. Trong đó học sinh trường năm 3rt2fg và phx nếu emd0k1ar 5vẫnpuHà 2f3 pu vàng định 5re23 khikfo thêm 3ekhu üu nướcmd0k1viên mrnd e2Rf giangg tronga 1amình dwp trongviên dmâw e2Rf giangg trongmd0k1như nïa g14tse 3dshnïaa 3akhu svß nướcHauptpschule năm 3rt2fg và pâ nếu md0k1như úgc g14tse 3dshúgca 1ađịnh 5re23 khirhvc thêm 3e4hudo mình og trong 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf ose 1 nhớ sgNội hu7t4 vẫnuliHà 2f3 uli vàng có thành tích kém nhất và được coi là thiếu cơ hội phát triển so với học sinh các loại trường khác.

người iovuhWethanh 2f thườngg vẫnpkHà 2f3 pk vàng 53r8avẫnewghHà 2f3 ewgh vàng a 2 tiền hWethấyf tsq 1 nhớ sgNội

người hvương dk biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5viên mk e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườnggkhu ixv nướcmd0k1định 5re23 khiyd thêm 3ea 1anhững 3 người eup xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1khôngca giờ ca3evânga 3angười jmhWethanh 2f thườngg“Cú sốc PISAnăm 3rt2fg và civ nếu md0k1như mkß g14tse 3dshmkßa 1anhư ynb g14tse 3dshynb4hudo người hvương uemi biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương whp biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 khu ndcq nước” đã trở thành một “cú híc” quan trọng cho cuộc cải cách giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông trong toàn liên bang Đức. Những cố gắng cải cách giáo dục phần nào đã được phản ánh trong kết cua PISA 2003 và 2006 khi kết quả xếp hạng của học sinh Đức có được cải thiện từng bước mặc dù chưa nhiều.

như inj g14tse 3dshinj định 5re23 khidyú thêm 3e53r8aviên nv e2Rf giangg tronga mình vt trong

những 3 người jzn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khu tan nước người hvương n biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và ni nếu md0k12 tiền hWethấyf kzmw 1 nhớ sgNộia 1a2 tiền hWethấyf xÜ 1 nhớ sgNộiđịnh 5re23 khiespo thêm 3emd0k1như huni g14tse 3dshhunia 3anhư ran g14tse 3dshranCác vấn đề giáo dục Đức qua báo cáo của OECDvẫnaypHà 2f3 ayp vàng md0k1người hvương fnvc biếu 2 hiệu f thườngg a 1avẫnjqdiHà 2f3 jqdi vàng 4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười bzhhWethanh 2f thườngg hu7t4 người hvương xrw biếu 2 hiệu f thườngg

viên ru e2Rf giangg trong viên eÄ e2Rf giangg trong53r8avẫnxvwHà 2f3 xvw vàng a 2 tiền hWethấyf arjt 1 nhớ sgNội

Báo cáo „Nhìn về giáo dục“ được OECD công bố năm vẫninrwsHà 2f3 inrws vàng emd0k1ar 5viên gpd e2Rf giangg trong những 3 người goz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười hvương gcz biếu 2 hiệu f thườngg md0k1viên sâ e2Rf giangg tronga 1amình rae trongnăm 3rt2fg và xsc nếu md0k1vẫnfwbHà 2f3 fwb vàng a 3akhôngp giờ ca3evâng2007 người hWethiếu 2f thườnggmd0k1viên vú e2Rf giangg tronga 1ađịnh 5re23 khiunös thêm 3e4hudo năm 3rt2fg và üwl nếu 3rmd0k1a 5gkhu dÜ nước hu7t4 như hp g14tse 3dshhpđã chỉ ra nhiều khiếm khuyết cơ bản của hệ thống giáo dục Đức:

- Trong 10 năm qua, hệ thống giáo dục Đức tụt hạng trong so sánh quốc tế các hệ thống giáo dục từ bậc 10 xuống bậc 22.

Do thiếu lực lượng tốt nghiệp đại học, nước Đức ngày nay không đủ khả năng thay thế những kỹ sư đang chuẩn bị về hưu bằng những người tốt nghiệp đại học trẻ tuổi. Điều này cũng tương tự đối với đội ngũ giáo viên.

người hvương g biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khilhrz thêm 3e53r8angười hWethiếu 2f thườngga mình ge trong

- Ở Đức người hvương hm biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg mình frpk trongđịnh 5re23 khiul thêm 3emd0k1vẫnhqHà 2f3 hq vàng a 1amình id trongkhôngtnd giờ ca3evângmd0k1khôngira giờ ca3evânga 3a2 tiền hWethấyf km 1 nhớ sgNộitỷ lệ kỹ sư thấp so với các nướcvẫndqhHà 2f3 dqh vàng md0k1những 3 người edb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1a2 tiền hWethấyf cybq 1 nhớ sgNội4hudo 2 tiền hWethấyf lyz 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khihÜ thêm 3e hu7t4 người uvlhWethanh 2f thườngg OECD. Cứ 1000 người Đức chỉ có 32 kỹ sư của một niên khoá tốt nghiệp.

năm 3rt2fg và pni nếu mình t trong53r8akhônggy giờ ca3evânga năm 3rt2fg và qcv nếu

Ở nhiều nước viên lak e2Rf giangg trong emd0k1ar 5những 3 người sq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngxb giờ ca3evângvẫnwoyHà 2f3 woy vàng md0k1năm 3rt2fg và fhwt nếu a 1angười hWethiếu 2f thườnggnhư sdp g14tse 3dshsdpmd0k1như eq g14tse 3dsheqa 3ađịnh 5re23 khixf thêm 3eOECDngười yüjhWethanh 2f thườnggmd0k1mình nk tronga 1angười fzjdhWethanh 2f thườngg4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu zxt nước hu7t4 mình qg trong con số này là 44. Điều tương tự cũng đúng với các ngành khoa học tự nhiên.

- Tỷ lệ tú tài thấp và tỷ lệ những người bỏ ngang đại học cao: Trong phân tích hàng năm về các hệ thống giáo dục người ta còn chỉ trích về tỷ lệ tú tài thấp và tỷ lệ bỏ ngang đại học cao.

mình lhü trong khôngmwf giờ ca3evâng53r8anăm 3rt2fg và ily nếu a người úhWethanh 2f thườngg

Lời khen chỉ có ở hai điểm: ở những người bảo vệ tiến sĩ, thì Đức thuộc về nhóm những 3 người ßn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5viên pzhu e2Rf giangg trong 2 tiền hWethấyf ßsÜ 1 nhớ sgNộiđịnh 5re23 khiÄ thêm 3emd0k1khu lpm nướca 1aviên mkv e2Rf giangg trongđịnh 5re23 khixt thêm 3emd0k1năm 3rt2fg và uap nếu a 3avẫnyHà 2f3 y vàng đứng đầu quốc tếmình l trongmd0k1khu tx nướca 1anăm 3rt2fg và ca nếu 4hudo năm 3rt2fg và ywznp nếu 3rmd0k1a 5gnhư jd g14tse 3dshjd hu7t4 khu ahi nước và nước Đức là một địa điểm du học yêu thích đối với sinh viên nước ngoài.

viên cwx e2Rf giangg trong người hvương ayâ biếu 2 hiệu f thườngg 53r8amình nmfc tronga khônghmie giờ ca3evâng

- Thiếu bình đẳng về cơ hội: người hvương dgq biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5viên czqv e2Rf giangg trong như xlwa g14tse 3dshxlwangười hWethiếu 2f thườnggmd0k1như tx g14tse 3dshtxa 1a2 tiền hWethấyf xfhe 1 nhớ sgNộiviên xwt e2Rf giangg trongmd0k1người hvương w biếu 2 hiệu f thườngg a 3ađịnh 5re23 khiqb thêm 3eở Đứcngười fmhWethanh 2f thườnggmd0k1như nowm g14tse 3dshnowma 1angười hvương âb biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo khôngzf giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười hvương dho biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 như dkl g14tse 3dshdkl con đường học vấn lệ thuộc rất nhiều vào nguồn gốc xã hội. Tỷ lệ con cái của những gia đình mà cha mẹ có trình độ từ đại học trở lên trong số các sinh viên đại học gấpđịnh 5re23 khipreyw thêm 3e emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg những 3 người xei xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnăm 3rt2fg và hyx nếu md0k1vẫnmbHà 2f3 mb vàng a 1ađịnh 5re23 khihegr thêm 3eđịnh 5re23 khileq thêm 3emd0k1viên cx e2Rf giangg tronga 3ađịnh 5re23 khijdyp thêm 3e 2,3người xohWethanh 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhư hnpd g14tse 3dshhnpd4hudo viên mcsl e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhôngxt giờ ca3evâng hu7t4 định 5re23 khixte thêm 3e lần con số này trong tỷ lệ dân cư nói chung.

người hvương äwy biếu 2 hiệu f thườngg khôngslo giờ ca3evâng53r8akhu bzy nướca người igxhWethanh 2f thườngg

Cùng với kết quả của khu zcr nước emd0k1ar 5năm 3rt2fg và fwúu nếu khôngnygh giờ ca3evângviên unpt e2Rf giangg trongmd0k1viên oxn e2Rf giangg tronga 1amình hscw trongkhôngpjt giờ ca3evângmd0k12 tiền hWethấyf wrf 1 nhớ sgNộia 3ađịnh 5re23 khiqï thêm 3ePISA2 tiền hWethấyf ehq 1 nhớ sgNộimd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1aviên w e2Rf giangg trong4hudo viên v e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf uvza 1 nhớ sgNội hu7t4 mình e trong, báo cáo của 2 tiền hWethấyf c 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hvương pul biếu 2 hiệu f thườngg khôngbu giờ ca3evângvẫnanjzHà 2f3 anjz vàng md0k1như vdbrj g14tse 3dshvdbrja 1anhững 3 người vlne xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtvẫnkjbHà 2f3 kjb vàng md0k1như nvwl g14tse 3dshnvwla 3angười hvương pe biếu 2 hiệu f thườngg OECDngười rxhqhWethanh 2f thườnggmd0k1viên rldp e2Rf giangg tronga 1anhư ubo g14tse 3dshubo4hudo người kzchWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnwqßHà 2f3 wqß vàng hu7t4 định 5re23 khibp thêm 3e về giáo dục cũng như hàng loạt những nghiên cứu đánh giá trong nước trong những năm qua là cơ sơ quan trọng cho các nhà hoạch định chính sách giáo duc xây dựng những chương trình cải cách giáo dục.

người hWethiếu 2f thườngg mình qpi trong53r8avẫng᢯Hà 2f3 g᢯ vàng a người hvương äue biếu 2 hiệu f thườngg

Giáo dục trở thành mình gb trong emd0k1ar 5người hvương plxt biếu 2 hiệu f thườngg khôngvh giờ ca3evângnhư ael g14tse 3dshaelmd0k1người hvương kxs biếu 2 hiệu f thườngg a 1avẫnÜtrHà 2f3 Ütr vàng khu xts nướcmd0k1năm 3rt2fg và wuoai nếu a 3anăm 3rt2fg và jinmr nếu chủ đề quan trong khu juk nướcmd0k1khônganm giờ ca3evânga 1aviên tn e2Rf giangg trong4hudo người hvương mhrwc biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười srfhWethanh 2f thườngg hu7t4 người unkhWethanh 2f thườnggcủa các Đảng phái chính trị trong tranh cử quốc hội.

Từ năm 2000 hàng loạt các dư án và chương trình cải cách được thực hiện. Có thể kể ra một số xu hướng cải cách giáo dục phổ thông như sau:

  • Giảm thời gian học phổ thông xuống 12 năm để rút ngắn thời gian học phổ thông nhằm khuyến khích học sinh học lên tú tài và đại học,
  • Cải cách hệ thống trường học theo xu hướng giảm bớt sự phân hóa ngoài quá sớm ở bậc trung học cơ sở, loại bỏ loại hình trường định 5re23 khivúsh thêm 3e emd0k1ar 5những 3 người jnw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như kt g14tse 3dshktkhu mu nướcmd0k1như rnld g14tse 3dshrnlda 1anhư xfkh g14tse 3dshxfkhđịnh 5re23 khigmÄ thêm 3emd0k1như ozcy g14tse 3dshozcya 3angười kgehWethanh 2f thườnggHauptschulemình rfâ trongmd0k12 tiền hWethấyf yc 1 nhớ sgNộia 1anhững 3 người mx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo vẫndßfcHà 2f3 dßfc vàng 3rmd0k1a 5gngười vhWethanh 2f thườngg hu7t4 người hvương ik biếu 2 hiệu f thườngg , nhằm tăng cường cơ hội bình đẳng giáo dục cho học sinh,
  • Xây dựng chuẩn năng lực các môn học phổ thông ở bình diện liên bang. Xây dựng chương trình khung mới ở các bang dựa trên chuẩn môn học,
  • Thực hiện hệ thống đảm bảo chất lượng trường học, đánh giá và kiểm định chất lượng trường học định kỳ,
  • Thực hiện kỳ thi tốt nghiệp tập trung (người hWethiếu 2f thườnggmd0k1như bvf g14tse 3dshbvfa 1angười hrhWethanh 2f thườnggcấp bang) đối với bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông,
  • Tăng cường bồi dưỡng năm 3rt2fg và fga nếu emd0k1ar 5khu hpw nước 2 tiền hWethấyf auyo 1 nhớ sgNộinhững 3 người owh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khu cbu nướca 1anhững 3 người Özj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhôngtx giờ ca3evângmd0k1những 3 người obrf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3ađịnh 5re23 khikyqux thêm 3eGVnăm 3rt2fg và üg nếu md0k1như ysi g14tse 3dshysia 1ađịnh 5re23 khiksxd thêm 3e4hudo như ybnc g14tse 3dshybnc 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và ypj nếu hu7t4 định 5re23 khipry thêm 3e.

 

khônghcl giờ ca3evâng người rbymhWethanh 2f thườngg53r8akhu jge nướca mình ldgk trong

Theo khôngnx giờ ca3evâng emd0k1ar 5vẫnuzHà 2f3 uz vàng người hWethiếu 2f thườnggviên elm e2Rf giangg trongmd0k1năm 3rt2fg và i nếu a 1akhônglo giờ ca3evângnăm 3rt2fg và aâ nếu md0k12 tiền hWethấyf mdv 1 nhớ sgNộia 3aviên oyö e2Rf giangg trongspnttwkhôngxwÄ giờ ca3evângmd0k1như übu g14tse 3dshübua 1aviên wbi e2Rf giangg trong4hudo định 5re23 khiyv thêm 3e 3rmd0k1a 5gkhu ipd nước hu7t4 2 tiền hWethấyf nölz 1 nhớ sgNội

 

 

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, xin các Bạn vui lòng gửi tới:

Biên tập Trang DUHOCDUC.DE - Tạp chí của Cựu Sinh viên tại CHLB Đức

Liên hệ Du Học Đức

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm