Der Unterschied zwischen Als und Wenn

Wann verwendet man # als # , und wann verwendet man # wenn # ?

Mệnh đề quan hệ Relativsatz I

Mệnh đề quan hệ  Relativsatz đóng vai trò bổ sung, giải thích ý nghĩa cho một từ trong mệnh đề chính gần nhất.

 

Ngữ pháp tiếng Đức

Giống ngữ pháp

 

Trong tiếng Đức có ba giống: đực (männlich/Maskulinum), cái (weiblich/Femininum) và trung (sächlich/Neutrum). Giống của một danh từ tiếng Đức và giống của vật được danh từ đó định nghĩa thường khác nhau.

Formenlehre bei Verben

Hier lernt man alle Formenlehre bei Verben

Das Lokaladverb

Das LokaladverbLokaladverbien bezeichnen einen Ort (Ortsadverbien) oder eine Richtung (Richtungsadverbien).