Cấu trúc nguyên mẫu với zu/ um zu + Infinitiv

Cấu trúc nguyên mẫu zu/ um zu + Infinitiv trong tiếng Đức chủ yếu được dùng như một thành phần trong câu khi cần lược bỏ chủ ngữ và thường dùng để diễn tả mục đích của người nói.

>> Xem thêm Bài tập về Infinitivkonstruktur

Der Relativsatz II

Ngoài các đại từ quan hệ thông thường, trong tiếng Đức còn có một số đại từ quan hệ mang nghĩa khái quát hóa. Cụ thể như:
>> Xem thêm Aufgaben zu Relativsatz II