Dịch mẫu đơn xin nhập học đại học (Antrag auf Zulassung)

Dịch mẫu đơn xin nhập học đại học  (Antrag auf Zulassung))(Trang 1)

Đơn xin nhập học đại học
cho học kỳ mùa đông........................ học kỳ mùa hè
tại trường: (tên trường đại học) Nhận được ngày:
Số lưu trữ:
Ảnh chụp:

1. Những gì cho biết về ngành học dự kiến:
1.1 Ngành học lựa chọn 1
Môn chính:
Môn chính 2 hay môn chính 1:
Môn phụ:
Môn phụ 2:

1.1.1 Bạn dự kiến xin học vào học kỳ chuyên ngành thứ mấy?
Chỉ ghi, nếu đã có giấy công nhận điểm

1.1.2 Bằng tốt nghiệp theo nguyện vọng:
Tốt nghiệp đại học Diplom Kỳ thi quốc gia Tốt nghiệp đại học khác
Cao học (Magister) Tiến sĩ
Không có ý định tốt nghiệp đại học tại CHLB Đức
1.1.3 Nếu không được học ngành đã chọn, thì bạn định xin học ngành học nào khác?
1.2 Ngành học lựa chọn 2
Môn chính:
Môn chính 2 hay môn chính 1:
Môn phụ:
Môn phụ 2:
1.2.1 Bạn dự kiến xin học vào học kỳ chuyên ngành thứ mấy?
Chỉ ghi, nếu đã có giấy công nhận điểm
1.2.2 Bằng tốt nghiệp theo nguyện vọng:
Tốt nghiệp đại học Diplom Kỳ thi quốc gia Tốt nghiệp đại học khác
Cao học (Magister) Tiến sĩ
Không có ý định tốt nghiệp đại học tại CHLB Đức

2. Những gì cho biết về cá nhân (xin ghi như trong hộ chiếu!)
Họ:
Tên:
Ngày tháng năm sanh: Giới tính: Nơi sanh:
Quốc tịch:

3. Địa chỉ liên lạc:

c/o
Tên đường, số nhà:
Mã số vùng: Vùng và quận:
Số điện thoại:

4. Địa chỉ tại quê quán
Tên đường, số nhà:
Mã số vùng: Vùng và quận:

(Trang 2)

5. Những gì cho biết về học vấn

Những gì cho biết về giáo dục dự bị phải có giấy chứng nhận kèm theo đơn. Xin đừng gởi kèm bản chánh mà chỉ gởi kèm bản sao và bản dịch đã được công chứng.
5.1 Những gì cho biết về học vấn
Bạn đã nhận được giấy phép nào để được vào học đại học?
Tên gọi chính xác của văn bằng:
Ngày và nơi xin:
5.2 Đã thi tuyển sinh đại học tại quê nhà có hay không
Nếu có, cho biết ngày và tên gọi
Xin gởi kèm tất cả hồ sơ giấy tờ cần thiết cho việc nhập học đại học tại quê nhà!
_____________________________

6. Những gì cho biết về việc học dự bị và kỳ thi kiểm tra

6.1 Bạn sẽ nộp đơn dự thi dự bị đại học cho học kỳ tới hay không? có hay không
6.2 Bạn đã thi vào học dự thi đại học lần nào chưa? có hay không
6.3 Bạn sẽ hay đã học dự thi đại học tại CHLB Đức lần nào chưa? có hay không
6.4 Bạn có muốn thi kiểm tra vào dịp sắp tới hay không (mà không học dự bị đại học)? có hay không
6.5 Bạn đã thi kiểm tra tại CHLB Đức lần nào chưa? có hay không
Nếu có, cho biết kết quả thi, nơi và ngày thi, cùng với giấy tờ chứng minh!
Xin vui lòng gời kèm điểm từng phần!
_____________________________

7. Những gì cho biết về việc học đại học cho đến nay
Cho đến nay, bạn đã học tại những trường đại học nào? Những kỳ thi đại học đã thi– cũng như cho biết nếu không thi đỗ
Quốc gia Tên trường đại học Ngành học Thời gian kéo dài Đã thi
Khi nào Kết quả hay điểm thi

Xin gởi kèm bản sao đã được công chứng tất cả các văn bằng đại học, giấy ghi danh, và bản dịch
Nếu bạn muốn làm đơn xin công nhận điểm đến nay đã học, xin liên lạc với hội đồng thi có trách nhiệm.

_____________________________

(Trang 3)

8. Trình độ tiếng Đức

8.1 Bạn đã học tiếng Đức chưa? có hay không
Ở đâu:
Bao lâu: Bao nhiêu giờ:
Xin cho biết tên trường, tên gọi của văn bằng ngoại ngữ, nơi và ngày cấp, kèm theo giấy chứng nhận!
Hiện nay, bạn đang học tiếng Đức hay không? có hay không
Nếu có, xin cho biết tên trường, kèm theo giấy chứng nhận!
8.2 Bạn sẽ nộp đơn xin thi vào lớp học tiếng Đức cưa trường đại học hay không? có hay không
_____________________________

9. Những câu hỏi khác:

9.1 Những khoản thu nhập chi phí đại học
Bạn có nhận học bổng không? Của cơ quan nào? có hay không
(Kèm theo giấy chứng nhận!)
Những nguồn thu nhập khác (cho biết nếu muốn)
9.2 Bạn có được công nhận tị nạn tại CHLB Đức hay không?
Nếu có, xin kèm theo giấy chứng nhận!
9.3 Bạn đã học ngành dự kiến tại quê nhà rồi phải không? có hay không
9.4 Bạn có thuộc dân tộc thiểu số nói tiếng Đức ở ngoại quốc hay không? có hay không
Dân tộc thiểu nói tiếng Đức nào? Xin kèm theo giấy chứng nhận!
9.5 Bạn có thuộc chương trình trao đổi sinh viên hay không? có hay không
Chương trình nào? Từ khi nào?
_____________________________

10. Lý lịch bản thân
Khái quát về quá trình học tập cho đến ngày nộp đơn:

(Trang 4)

11. Bạn cho biết tên tất cả các trường đại học ở Đức mà bạn đã nộp đơn xin hay sẽ xin.
Vào những học kỳ trước đây, bạn đã nộp đơn xin nhập học tại một trường đại học nào không? có hay không
Nếu có, thì học kỳ nào?
Cho ngành học nào?

_____________________________


12. Những lý do đặc biệt cho việc chọn trường đại học

Nếu vì những lý do đặc biệt nào đó cho việc chọn học tại một trường đại học, xin bạn cho biết tên trường và những lý do

_____________________________

Tôi xin cam kết rằng những điều tôi ghi hoàn toàn đầy đủ và đúng sự thật. Kèm theo là những giấy tờ cần thiết (chứng nhận, chứng chỉ). Tôi biết rằng, nếu ghi sai là vi phạm qui định và có thể dẫn đến loại bỏ khỏi việc xét duyệt nhận vào nhập học, hay nếu sau này phát hiện có thể dẫn đến sự hủy bỏ việc nhập học, cũng như ghi danh.

Tôi tuyên bố là đã biết những thông tin liên quan đến việc nhập học


Nơi điền đơn: Ngày: Chữ ký:

Những số liệu trên sẽ được lưu trữ và đánh giá tại các trường đại học. Những số liệu này sẽ được bảo mật cẩn thận theo những quy địng hiện hành.

Phần ghi chú xử lý hồ sơ của trường đại học.


Trung Minh.


© 2023 | Du Học Đức - Thông tin du học Đức

Cập nhật - trao đổi và kinh nghiệm du học ở Đức từ năm 2000